Toetreding en uittreding

Vertegenwoordiger van de BTW-eenheid

De leden van de BTW-eenheid kiezen vrij uit n van de leden hun vertegenwoordiger om de rechten en verplichtingen van de BTW-eenheid inzake BTW te volbrengen. Deze vertegenwoordiger moet voor de BTW-eenheid een gemotiveerd verzoekschrift indienen bij het plaatselijk bevoegde controlekantoor. Dit verzoek is pas geldig ingediend als het alle elementen bevat en vergezeld gaat van alle stukken die moeten aantonen worden(art. 2 2 K.B. nr. 55) De indiening van het verzoek betekent eveneens de aanvang van de werkzaamheid. De vertegenwoordiger heeft het recht om in een verzoekschrift n of meerdere verplichte leden toch uit te sluiten. Indien er niet aan de voorwaarden voor de instelling van de BTW-eenheid is voldaan, dan moet de controleur dit binnen de maand laten weten. Is er wel aan de voorwaarden voldaan, dan begint de BTW-eenheid vanaf de eerste dag van de maand volgend op het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van n maand. Er moet dus niet meegedeeld worden dat de BTW-eenheid aanvaard is. Als er aan de voorwaarden voor de instelling van de BTW-eenheid is voldaan, dan is er een stilzwijgend vermoeden dat de BTW-eenheid aanvaard is. Wanneer de administratie vaststelt dat de BTW-eenheid ten onrechte aangevraagd zou zijn, dan zal ze de procedure van beindiging van de BTW-eenheid moeten toepassen.

Lidmaatschap van de BTW-eenheid?

Als iemand lid wil worden van de BTW-eenheid, zal hij een volmacht moeten geven aan de vertegenwoordiger. Hij zal dan minstens tot 31 december van het derde jaar volgend op de maand na het indienen van het verzoek lid blijven van de BTW-eenheid.

Toetreding tot de BTW-eenheid

Na de start van de BTW-eenheid heeft men nog de steeds de mogelijkheid om toe te treden. De vertegenwoordiger moet dan wel een volmacht krijgen. Dit geldt als optie om tot de BTW-eenheid toe te treden. Er moet dan een gemotiveerd verzoekschrift tot toetreding ingediend worden door de vertegenwoordiger bij het controlekantoor van de plaats waar hij gevestigd is. Het verzoek is enkel geldig als het alle elementen bevat en vergezeld is van alle stukken die nodig zijn om de toetreding te beoordelen. Als een belastingplichtige verplicht lid dient te worden na de aanvang van de BTW-eenheid, dan is de vertegenwoordiger verplicht het plaatselijke BTW-controlekantoor hiervan te informeren.

De BTW-controleur kan constateren dat het nieuwe lid niet voldoet aan de voorwaarden om lid te worden. Dit moet gebeuren door middel van een schriftelijke en gemotiveerde beslissing. Deze beslissing dient genomen te worden binnen de maand na het verzoek van de vertegenwoordiger.

Indien er geen problemen worden vastgesteld treedt het nieuwe lid toe vanaf de eerste dag van de maand volgend op het verstrijken van de termijn van n maand binnen dewelke de controleur een negatieve beslissing moet nemen (art. 4 3 K.B. nr. 55). Wanneer er na de termijn van n maand een lid ten onrechte toegetreden is tot de BTW-eenheid, dan moet de procedure van uitsluiting moeten worden toegepast.

Het nieuwe lid moet evenwel zijn eigen plaatselijke controlekantoor inlichten van zijn toetreding. Dit moet gebeuren in de loop van de maand van zijn toetreding (in de maand volgend op het verstrijken van de maand om een negeatieve beslissing te nemen) (art. 4 4 K.B. nr. 55).

Uittreding uit de BTW-eenheid

Elk lid heeft ook het recht om uit te treden uit de BTW-eenheid. Dit is enkel mogelijk nadat hij 3 jaar lid is geweest van de BTW-eenheid. Als een lid wil uittreden dan moet de vertegenwoordiger, bij volmacht, dit melden aan het bevoegde controlekantoor. De uittreding treed in werking vanaf de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving ( art. 5 1 K.B. nr. 55) (Een lid wordt verplicht uit te treden indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan om lid te zijn van de BTW-eenheid) Ook hier moet de vertegenwoordiger dit melden aan het bevoegde controlekantoor. Eveneens moet het lid dat wenst uit te treden zijn eigen BTW-controlekantoor inlichten van zijn uittreding. Dit moet gebeuren uiterlijk in de loop van de maand waarin hij geacht wordt uit te treden. Dus de maand volgend op deze waarin de vertegenwoordiger van de BTW-eenheid zijn BTW-controlekantoor inlicht van de uittreding van het lid.

Stopzetting van de BTW-eenheid

Het is ook mogelijk om de BTW-eenheid stop te zetten. Dit kan gebeuren op verzoek van de BTW-eenheid of als de BTW-eenheid niet langer aan de voorwaarden voldoet om een BTW-eenheid te vormen. Het is de vertegenwoordiger die dit verzoek moet indienen bij het bevoegde controlekantoor in naam en voor rekening van de leden van BTW-eenheid. Deze stopzetting wordt van kracht vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het verzoek werd ingediend. Alles leden van de BTW-eenheid brengen lichten eveneens hun plaatselijk controlekantoor in van de stopzetting van de BTW-eenheid.

Van rechtswege uittredeing uit de BTW-eenheid.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!