Welke veranderingen zullen er tussen nu

Inhoudsopgave


Voorkant

Inhoudsopgave

Hoofdvraag en Deelvragen

Logboek

Inleiding

1. Toenemen bevolking

2. Sommige landen afname bevolking

3. Verstedelijking

4. Vergrijzing

5. Slot
Bronvermelding

Welke veranderingen zullen er tussen nu en 2050 plaatsvinden?

1. Toenemen bevolking.

Hoe komt het dat de bevolking zo toeneemt?

Hoe komt het dat in periode 1965 tot 1970 er de grootste toename was in bevolkingsgroei snelheid?

2. Sommige landen neemt bevolkingsgroei af.

Hoe komt het dat de economische beter ontwikkelde landen de bevolking zal afnemen tussen nu en 2050?

3. Verstedelijking

Hoe kan de bevolking blijven groeien zonder dat het ten koste gaat van de landbouwgrond?

(mensen van platteland moeten in verhouding voor meer mensen zorgen

Hoe kunnen we zorgen dat er voor genoeg voedsel is?Zal de bevolking naar de stad trekken of naar het platteland?

4. Vergrijzing

Hoe zal de bevolking omgaan met de vergrijzing van de maatschappij?

5. Slot

Als we deze levenswijze aanhouden, hoelang zal de aarde dit dan volhouden?

Logboek

Woensdag 30 september - 2 uur
Samen aan po.

 • Kopiren artikel
 • Intensief lezen artikel
 • Samenvatting maken artikel
 • Discusseren over artikel

Donderdag 1 oktober - 0,5 uur
Samen aan po.

 • Formuleren Hoofdvraag en Deelvragen

Woensdag 25 november - 2 uur
Samen aan po, daarna individueel aan po.

 • Maken taakverdeling ( 0,5 uur )
 • Rozemarijn Literatuurstudie Verstedelijking
 • Emmy Literatuurstudie Toenemen Bevolking

Woensdag 2 december - 3 uur
Individueel aan po.

 • Rozemarijn verwerken gevonden informatie van de literatuurstudie

Vrijdag 4 december - 3 uur
Individueel aan po.

 • Emmy verwerken gevonden informatie van de literatuurstudie

Dinsdag 8 december - 3 uur
Samen aan po.

 • Zoeken van informatie
 • Verwerken van de informatie voor de onderwerpen Vergrijzing en Het afnemen van bevolking.

Woensdag 16 december - 4 uur
Samen aan po.

 • Maken powerpoint presentatie ( 2 uur )
 • Samenvoegen en puntjes op de 'i' zetten van het verslag ( 2 uur )

Inleiding

Voor ANW kregen we de opdracht om een praktische opdracht te maken. We hadden daaruit de keuze uit vele onderwerpen. We hebben globaal alle onderwerpen bekeken de wereldbevolking in 2050 sprak ons gelijk erg aan, omdat we ons af vroegen hoe dat in elkaar zit. Toen hebben we in de mediatheek het artikel gelezen en gekopieerd. We gingen intensief met het artikel bezig gelijk kwamen er allemaal vragen bij ons op. Die wij hebben verwerkt in ons verslag en presentatie. Waaronder: Hoe lang kunnen we deze levenswijze aanhouden ( presentatie )?, Wat verandert er allemaal tussen nu en 2050?( verslag )

In ons verslag gaan we dieper in op de vier voornaamste verandering die zullen plaats vinden tussen nu en 2050 volgens John Cohen.

1. Toenemen bevolking

Wat is de definitie van bevolkingsgroei?

Bevolkingsgroei is de ( negatieve ) toename van het aantal inwoners. Negatieve toename is als het aantal inwoners daalt i.p.v. toeneemt. Immigratie en emigratie speelt dus een belangrijke rol in de groei van de bevolking, als je kijkt naar een land op gebied dus niet als je kijkt naar de groei van de wereldbevolking. Dan maakt het niet uit of iemand is gemigreerd.

Constant staat voor Constant fertility variant. Oftewel de situatie als het huidige geboorte cijfer per vrouw zo blijft.

Er gaan verschillende schattingen over de grote van de wereldbevolking in 2050. Er wordt uit gegaan van vier verschilde situaties in de vruchtbaarheid van de vrouw, ook wel het aantal kinderen per vrouw. Een lage, gemiddelde en hoge schatting, ook is er berekend hoe groot de wereldbevolking zal zijn als de vruchtbaarheid van de vrouw hetzelfde blijft als nu.

Hoe komt het dat de bevolking zo toeneemt?

1. Betere voeding

Door middel van betere voeding:

 • blijven meer kinderen in leven
 • worden de mensen ouder
 • blijven de mensen gezonder.

De voeding wordt steeds beter door middel van de biotechnologie. Er zijn bijvoorbeeld planten soorten op de markt die een natuurlijk insectenbestrijdingsmiddel bevatten, dat is genetisch ingebracht in het DNA. Door genetische modificatie zijn de volgende ontwikkelen behaald. Bij sommige soorten vegetatie is een productie verhoging bereikt per gewas, waardoor je meer kan telen zonder dat het ten kosten gaat van de natuur. Er worden gewassen zo aangepast dat ze geteeld kunnen worden op stukken grond die eigenlijk niet geschikt voor het bedrijven van de landbouw omdat de grond van goede kwaliteit is te droog of te zout bijvoorbeeld. De gewassen zijn zo verbeterd dat de kwaliteit omhoog is gegaan zodat ze langer geschikt zijn voor consumptie voor mensen of dieren. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft is gedaald van 1,8 miljard in 1990 naar 1,4 miljard in 2005. In procenten van de bevolking in ontwikkelingslanden is dat een daling van 41,7 procent naar 25,7 procent.

In 2000 zijn er millenniumdoelen opgesteld door 189 landen die voor 2015 bereikt moeten worden. Millennium doel 1 is het bestrijden van armoede en honger.

2. Betere en toegankelijkere medische zorg

Door de betere en toegankelijkere medische zorg:

 • Overlijden er minder kinderen aan ziektes die voorkomen of genezen hadden kunnen worden
 • Overlijden er minder vrouwen tijdens de zwanger schap
 • Overlijden er minder mensen aan ziektes als hiv/aids en malaria.

Wereldwijd overlijden 9,2 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar (= kindersterfte). De hoofdoorzaken zijn gebrek aan schoon water, te weinig voedsel, gebrek aan sanitaire voorzieningen en hygine en oorlogen deze omstandigheden verhogen de kans op het krijgen van een ziekte die een dodelijke afloop heeft. In 1990 was het aantal gevallen van kindersterfte 13 miljoen in 2007 was dat terug gedrongen tot 9,2 miljoen. Dat is bereikt door vaccinaties tegen mazelen, muskietennetten, voorkomen en behandelen van hiv/aids. Dankzij de inspanningen van de WHO (=World Health Organisation) is er een mondiaal vaccinatieprogramma - het Expanded Program on Immunisation (EPI).

3. Verbeterde sanitair en hygine.

Betere sanitaire voorzieningen verminderen de kans op cholera, wormen, diarree, longontsteking en ondervoeding dat leidt tot miljoenen ziekte- en sterfgevallen. Op dit moment leven 2,6 miljard mensen zonder de meest basische sanitaire voorzieningen. Om de twintig seconden sterft een kind door een gebrek aan sanitaire voorzieningen. Jaarlijks betekent dit 1,5 miljoen sterfgevallen die kunnen worden vermeden. Het jaar 2008 is uitgeroepen tot het jaar voor de Sanitaire voorzieningen door de VN. Zodat er aandacht word besteed aan dit probleem. De WSSCC (= Water Supply & Sanitation Collaborative Council), opgericht door de VN, richt zich op het verbeteren van de sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden. De WSSCC verbetert samenwerking tussen professionals en instellingen, waardoor ze mee helpen om dit probleem weg te werken.

Wat zijn de gevolgen van de groei van de bevolking?

 1. Voedsel tekort

Het groeien van de bevolking tot ruim 9 miljard zal een voedsel te kort of voedsel afname per hoofd betekend, omdat alle 9 miljard mensen voorzien moeten worden van voedsel om te kunnen leven en activiteiten te doen zoals werken om de economie goed draaiende te houden. Het in stand houden van de economie is van groot belang want zonder een goed draaiende economie heeft de overheid geen geld voor overheidsuitgaven en overheidsinvesteringen. Dat betekend minder geld voor uitkeringen bijv. Voor mensen die met pensioen zijn dit zou een groot probleem zijn want de mensen worden steeds ouder maar moeten toch voorzien worden van de noodzakelijke levensvoorzieningen. Het voedsel te kort kan verholpen worden door het verbeteren van de gewassen door genetische modificatie zoals eerder genoemd.

 1. Stijging CO2 in atmosfeer

Om de groeiende bevolking te kunnen voorzien van elektriciteit, warmte maar ook van auto's, kapitaalgoederen en voedingstoffen zal de secundaire sector onvermijdelijk groeien. Fabrieken en auto's stoten CO2 uit wat in de atmosfeer terecht komt en daar zorgt voor gaten in de ozonlaag die de schadelijke stralingen van de zon niet tegenhouden. De UV- stralingen van de zon kunnen de huid verbranden, maar ook huidkanker veroorzaken.

 1. stijging zeespiegel

De UV - stralingen van de zon zorgen voor een temperatuur stijging op aarde. De oorzaken van het stijgen van de zeespiegel zijn het uitzetten van het water en het smelten van landijs. Water gaat uitzetten als het verhit wordt omdat de moleculen meer gaan bewegen ( trillen ) waardoor ze meer ruimte innemen. Als je water verhit tot het kookpunt trillen de moleculen zo hard dat ze los van elkaar gaan bewegen en in de fase gas komen. Het landijs smelt doordat het smeltpunt van de H­20 moleculen wordt bereikt. Er wordt vaak gesproken over dat het smelten van de polen stijging van de zeespiegel tot gevoel zou hebben. Dat is maar deels waar. Het geld alleen voor de Zuidpool omdat het ijs op de Zuidpool op het land ligt en niet in het water drijft. Als de Noordpool zou smelten dan zou de zeespiegel niet stijgen omdat de Noordpool een klomp ijs is die in het water ligt en dus al ruimte in neemt, als het smelt neemt het niet ineens meer ruimte in.

Van nature is er een balans in de populatie door dat er een grens ( draagkracht ) is voor de hoeveelheid organismen die in dat gebied kunnen leven. Als er bijv. minder muizen zijn in een gebied, neemt het aantal die de muizen eten ook af. Als het voedsel in een gebied op is of te kort is zullen de dieren wegtrekken of uitsterven tot de grens van de draagkracht van het gebied weer bereikt is en alles in balans is het afnemen van het aantal organismen zal nog even afnemen tot onder de grens van de draagkracht. Daarna zal het aantal organismen weer toenemen.

Hoe komt het dat in periode 1965 tot 1970 er de grootste toename was in bevolkingsgroei snelheid?

Oorzaak was een scherpe daling van de sterfte in de Derde Wereld. En een piek in de vruchtbaarheid in de periode 1965-1970, met een bevolkingsgroei van 2,0 procent per jaar.

Deze scherpe daling werd veroorzaakt doordat de mensen in ontwikkelingslanden te maken kregen met anticonceptie en daardoor minder last van Hiv/aids wat daar een veel voorkomende doodsoorzaak was bij volwassenen maar ook bij kinderen. Die het van hun moeder kregen via het stoffen uitwisseling met de moeder der bloed en het bloed van de embryo en foetus in de placenta.

Deze piek werd veroorzaak doordat de generatie die is ontstaan uit de geboortegolf na de tweede wereld oorlog zich gaat voortplanten. In de tweede wereld oorlog zijn er wereld wijd tussen de 50 en de 70 miljoen slachtoffers gevallen. Vele landen kenden een geboortegolf direct na de Tweede Wereldoorlog (1946-1955) die vaak wordt aangeduid als de Babyboom; in sociologische zin worden mensen die geboren zijn tussen 1945 en 1955 Babyboomers genoemd. De kleinere geboortegolven in de perioden 1965-1970 en 2000-2004 zijn een logisch gevolg van de eerste geboortegolf, aangezien er dan meer mensen waren in de vruchtbare leeftijd

2. Sommige landen neemt bevolkingsgroei af.

In welke landen neemt de bevolkingsgroei af?

In 51 landen of gebieden, waarvan de meeste economisch goed ontwikkeld zijn, zal de bevolking afnemen tussen nu en 2050. Verwacht wordt dat de bevolking in Duitsland zal terug lopen van 83 tot 79 miljoen, Itali van 58 tot 51 miljoen, in Japan van 128 tot 112 miljoen en, het meest in grijpend, in de Russische Federatie van 143 tot 112 miljoen. Rusland zal dus een bevolking hebben die bijna even groot in als die van Japan.

Hoe komt het dat de economische beter ontwikkelde landen de bevolking zal afnemen tussen nu en 2050?

Doordat het positieve effect van de migratie het negatieve effect van het geboorte overschot niet meer overtreft. De economisch beter ontwikkelde landen hebben veel pull - factoren:

 • Goede woningen
 • Goede infrastructuur
 • Goed geregelde ziekenzorg.

Waardoor het aantrekkelijk is voor migranten om naar deze landen te verhuizen. In deze landen is de vruchtbaarheid niet heel hoog.

Het geboorte aantal ligt vaak onder de 2,1 die voor de vervangen voor je ouders staat. Met 2,0 zou er toch nog een negatieve bevolkingsgroei zijn, om rekening te houden met de zuigelingsterfte.

Dit kan komen door:

 • Infertiliteit bij de man of vrouw
 • Welvaart ziekten

In economisch goed ontwikkelde landen werken de vrouwen gemiddeld langer door. Dan de vrouwen in economisch beter ontwikkelde landen. Dit komt door de emancipatie, dat vrouwen ook een goede baan hebben en niet alleen het huishoudelijk werk doen. In deze landen willen de mensen pas later kinderen, omdat ze eerst een goede basis willen hebben ( geld, huis, baan en vaste vriend of man ). Doordat de vrouwen ook werken is de factor werk ook van groot belang en zijn de vrouwen dus pas later genteresseerd in het krijgen van kinderen. Bij vrouwen zijn de eicellen al aanwezig in de ovaria dus des te later de vrouw een kind wil krijgen des te ouder zijn de eicellen wat de kans op een mislukte bevruchting vergroot.

Infertiliteit kan ook veroorzaak worden door invloeden uit het milieu zoals:

 • Warmte
 • Chemische stoffen
 • Drugs gebruiken
 • Cafene inname

Deze factoren zijn allemaal van invloed op de productie van de geslachtscellen.

Gezonde voeding en veel bewegen is essentieel voor een gezond lichaam en een gezond leven. In de schijf van 5 staan 5 vakken aangegeven uit elke vak moet je iedere dag wat eten. Zo kom je aan alle belangrijke vitaminen, mineralen, voedingsstoffen, en vezels. Ziektes als overgewicht, hart- en vaatziekten, kanker, diabetes type 2 en hoge bloeddruk worden ook wel 'welvaartsziekten' genoemd. Ze worden zo genoemd omdat je de ziektes krijgt door een ongezond leven, dat houdt in te weinig bewegen, roken, drinken en te veel eten.

Wat zijn de gevolgen van de afname van de bevolkingsgroei?

Het gevolg van de afname van de bevolkingsgroei is het vergrijzen van de samenleving. Dit onderwerp wordt later in het verslag uitgebreid behandeld.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!