Eenmanszaak

Eenmanszaak:

Oprichtingsvereisten

Wanneer je van plan bent voor je zelf te beginnen is een eenmanszaak de optie, hier heb je trouwens ook geen akte nodig, de oprichting is vormvrij. Voordat je een eenmanszaak wilt beginnen, moet je je inschrijven in de kamer van koophandel.

Voor- en nadelen:

-Zelf aansprakelijk voor alle dingen die je doet en je vermogen. Er is geen geen onderscheid tussen privé- en ondernemingsvermogen. Schuldeisers het bedrijf, kunnen proberen geld vragen van je privé-vermogen en de crediteuren die prive zijn, kunnen de bezittingen van je onderneming eisen. Dus met andere woorden als jij failliet gaat, gaat meestal je zaak ook failliet.

Belastingen

Je moet ook belasting over de eenmanszaak betalen;BTW en ook nog inkomsten belasting. Als de Belastingdienst jou als ondernemer aansprankelijk stelt, kan je in verandwoordelijk gestelt worden voor een aantal belastingfaciliteiten, zoals ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening.

Je hebt als je start met de eenmanszaaks, ook recht op startersaftrek. De Kvk kan je dan helpen met het uitleggen over de rechtsvorm. Je kunt natuurlijk ook je mensen in dienst vragen om welke rechtsvorm het beste past bij wat je wil gaan doen. Het is dat is belangrijk dat je dan inzage te krijgt in je risicoprofiel.

Sociale zekerheid

Als je de eigenaar van een eenmanszaak bent, ben je geen werkneme en val je duse daardoor niet onder de werknemersverzekeringen. Dit betekent dus dat je niet verzekerd bent in je beginsel en op grond van de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Je komt ook daarom dus ook niet in aanmerking voor de Werkloosheidswet (WW). Wat wel mogelijk is, is dat je een vrijwillige verzekering afsluit.

Conclusie

Met een eenmanszaak ben je dus ook echt in je eentje en dus heel erg zelfstandig maar tegerlijketijd ook heel vrij om naar eigen inzicht te handelen. Naast alle zelfstandigheid, heb je ook recht op startersaftrek. Hoewel je eigenlijk helemaal niet onder de werknemersverzekeringen valt, kan je eventueel altijd nog gebruik maken vanvrijwillige verzekeringen. Maar de prijs die je betaalt is groot, namelijk: Je kunt voor je gehele vermogen aansprakelijk worden gesteld.

(Bron: www.kvk.nl)

VOF

Oprichtingsvereisten

Om een VOF op te richten hoef je niet naar de notaris om een akte op te stellen. Het is namelijk vormvrij, omdat je de VOF zelfs met een mondelinge afspraak kuntoprichten.Meestal worden de afspraken tussen de vennoten ook wel schriftelijk vast gelegd in een VOF-overeenkomstom narigheid te voorkomen. Je kan bij het opstellen van een overeenkomsteen juridisch adviseur te hulp vragen. Meestal wordt de akte ookwel bij de notaris vastgelegd.

Ook bij een VOF moet je je laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid

Iedereen die deelneemt aan het VOF(elke vennoot) is voor 100% aansprankelijk met zijn privé-vermogen en als de vennootschap haar verplichtingen niet naleeft (hoofdelijke aansprakelijkheid), ook als dit door een andere vennoot zijn aangegaan. Dit houdt dus in dat als de VOF failliet gaat, jij en je vennoten ook failliet zult gaan.

De VOF heeft een afgescheiden vermogen; het vermogen dat door de vennoten is ingebracht, het zakelijk vermogen, is afgeschieden van het privé-vermogen en mag alleen worden gebruikt voor de uitoefening van de onderneming. Alleen de schuldeisers van de vennootschap kunnen eisen dat ze geld willen van het zakelijke vermogen. Als dit zakelijk vermogen niet genoeg is om de schuld weer opteheffen, dan kunnen de schuldeisers voor rest van de schuld bij het privé-vermogen van een van de vennoten terecht.

Verrekening tussen de vennoten is onderling daarna nog wel mogelijk. Crediteuren kunnen zich op je privé-schulden op het zakelijke vermogen van de VOF of op het privé-vermogen van de vennoten verhalen.

Wat zet je in het VOF-contract?

Iedere vennoot kan in princiep de VOF binden en daarmee kan hij de aansprakelijkheid scheppen voor de vennoten. Daarom is het handig om goede afspraken over de bevoegdheden te maken en die dan vast te leggen.

In het VOF-contract staat meestal het volgende vermeld:

* Hoelang de overeenkomst duurt

* Hoe de vennoten heten en hoeveel geld de vennoten hebben in gebracht (arbeid, geld,machines, onroerende zaken enz.)

* Wie de vertegenwoordiging aan gaat voor de versplichting (in princiepe mag elke vennoot gewoon verplichtingen aangaan op de naam van de VOF – zodat daarmee ook de andere vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn)

* Hoe de winst wordt verdeelt en hoe ze omgaan met de schulden/verlies van de VOF

* Wat gebeurt er als er iemand ziek is of niet meer kan werken (om een of andere reden)

* Hoe ze met concurtentie omgaan

* Hoe het zit met de geschillenregeling

* Hoe regelen we de uittreding van nieuwe vennoten en eventuele toetreding van nieuwe vennoten

* Hoe we omgaan met de voortzettingsregeling

* Het vermogensbeding

* Natuurlijk niet te vergeten de naam van de vennootschap

* En vanzelf sprekend het doel van de vennootschap

Belastingen

Elke vennoot moet inkomstenbelasting betalen over het deel waarover hij winst heeft gemaakt. Eigenlijk wordt in principe elke vennoot gezien als zelfstandig ondernemer en daarom heb je dus recht op een aantal belastingfaciliteiten waaronder ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening.

Sociale zekerheid

Vennoten worden desondanks niet gezien werknemers gezien daarom vallen ze niet onder de werknemersverzekeringen. Maar de weg naar vrijwillige verzekeringen staat nog wel open.

Continuïteit/Bedrijfsopvolging

Als een van de vennoten overlijdt of daadwerkelijk uittreedt, is dat eigenlijk het einde van de VOF. Om toch het voortbestaan van het vennootschap veilig te stellen, kunnen de andere vennoten in het vennootschapscontract een paar regelingen opnemen die het de hun dus mogelijk maakt om de VOF voort te zetten.

Voordeel VOF

Het voordeel van een VOF is eigenlijk het zelfde als een eenmanszaak vormvrij, dit houdt in dat je eingenlijk geen notariële acte nodig hebt om de VOF op te richten. Dus hoef je ook geen kapitaal te storten net als bij een BV.Jekunt dus gebruik maken van een paar ondernemersfaciliteiten als je maar aan de bepaalde voorwaarden voldoet.

Nadeel VOF

Het Nadeel bij een VOF is ook weer eigenlijk het zelfde als bij een eenmanszaak, namelijk een schuldeiser kan aanspraak maken op je privé en zelfs je zakelijk vermogen.

Conclusie

Wij hebben toch besloten met z'n allen om deze rechtsvorm te kiezen, omdat we met meerdere personen zijn, wij zijn bereid de risico's te verdelen, en het is nog eens gemakkelijk opte richten en opzich is het relatief goedkoop , omdat iedereen toch wat inbrengt en je dus niet in je eentje er voorstaat.

(bron: www.kvk.nl)

(Op de andere 2 rechtsvormen wil ik eigenlijk verder niet zo ver op in gaan omdat we toch onze keuze al gemaakt hebben, maar aangezien het in de opdracht staat)

Oprichtingsvereisten

Als je van plan bent een BV te gaan oprichten moet je rekening houden met een paar, wettelijk vastgelegde, oprichtingsvereisten.
Hier volgen de meest belangrijkste vereisten waar je zeker rekening mee moet houden, wil je een BV oprichten:

* Het maken van een notariële akte

* Het halen van een verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie

* Je moet je inschrijven in het Handelsregister van de KvK

Naamloze vennootschap

Oprichtingsvereisten

Als je een NV wil gaan oprichten moet je aan de volgende eisen voldoen:

* Het maken van een notariële akte

* Het halen van een verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie

* Je moet bij de oprichting van de nv een start kapitaal hebben van minsten € 45.000

* Je moet je inschrijven in het Handelsregister van de KvK

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!