De waterschappen het

Wat doet een waterschap voor ons als burger ?

Waar te veel water is, voeren de waterschappen het af.Waar te weinig is, voeren zehet aan.Metvergunningenregelen ze het lozen van vervuild water. Ze zuiverenhetrioolwater.Ook onderhouden zewaterkeringen zoals dijken en duinen.Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen. De waterschap zorgt er dus voor dat wij droge voeten houden.

Wat is Waterschap ?

Een waterschap is net als een gemeente een zelfstandige overheidsinstantie in de derde bestuurslaag. Net als de gemeenten vormen waterschappen de derde overheidslaag onder rijk en provincie. Het waterschap heeft een democratisch gekozen algemeen bestuur. Zij kiezen een dagelijks bestuur (heemraden) uit hun midden. De dijkgraaf is de voorzitter van het bestuur.

Waterschap Veluwe is verantwoordelijk voor een omgeving waarin u veilig en goed kunt wonen, werken en recreren. Daarom werken wij nauw samen met provincies, gemeenten en allerlei maatschappelijke instanties en belangenorganisaties. Want ons werk, waterbeheer, hangt nauw samen met beleidsvelden als ruimtelijke ordening, milieubeheer, landbouw en natuurbeheer.

De provincie stelt de waterschappen in, bepaalt de taken en houdt toezicht op het werk en de financin van de waterschappen. De eindverantwoordelijkheid voor een goede waterstaatzorg in Nederland ligt bij het rijk. Het rijk heeft zelf de verantwoordelijkheid voor waterstaatszaken die van nationaal belang zijn. Denk hierbij aan de Noordzee, de Waddenzee en de grote rivieren. Rijkswaterstaat is hiervoor de uitvoerende dienst

Wat is een RWZI ?

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is een waterzuiveringsinstallatie waarin water dat via het riool aangevoerd wordt, gezuiverd wordt tot een niveau waarna het op het oppervlaktewater geloosd mag worden. Vaak wordt een rioolwaterzuivering ook afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) genoemd.

De inkomsten en uitgaven van een RWZI hangt af van twee aspecten:

  • de waterkwantiteit (de hoeveelheid rioolwater),
  • de waterkwaliteit (het soort vervuiling en de concentraties).

Wanneer het watervolume per tijdseenheid een kritische grens overscheidt, vermindert de inkomsten en uitgaven van de zuivering. Wanneer de aanvoer van water groter wordt, moet het water sneller door de zuivering (de verblijftijd wordt kleiner) waardoor zuiveringsprocessen minder tijd krijgen en het water dus minder gezuiverd wordt.

Wanneer het type vervuiling anders is, door bijvoorbeeld een chemische lozing op het riool, dan kan het reinigingsproces zelf verstoord raken.

Op welke manier zuivert Vallei & Eem het water ?

Waterschap Vallei & Eem zuivert het afvalwater van 600.000 inwoners en 14.500 bedrijven. Het zuiveren gebeurt op zogeheten rioolwaterzuiveringsinstallaties, kortweg rwzi's.Het waterschap beheert negen van zulke installaties. Daarnaast zijn er34 rioolgemalendie het afvalwater naar de rwzi's pompen via een stelsel van transportleidingen.

Waarom geeft het waterschap opdracht tot baggeren ?

Op de bodem van iedere sloot of vijver ligt een zwarte laag bagger. Dit bestaat uit blad, dode waterplanten, stof en zand. Deze baggerlaag groeit elk jaar 1 2 centimeter. Zo'n dikke laag bagger kan ervoor zorgen dat bij warm weer het water gaan stinken. Ook wordt de afvoer van water belemmerd en kan vissterfte optreden. Dan is het tijd te gaan baggeren. Dat is een ingrijpende klus.

Hoe te werk?

et baggeren gebeurt op twee manieren: droog en nat. Bij droog baggeren worden de wateren helemaal leeggepompt, zodat er goed zicht is op de te baggeren waterbodems. Een kraan graaft de sliblaag af tot op het schone zand eronder. Bij droog baggeren worden de vissen zorgvuldig van tevoren gevangen en uitgezet ingrote wateren in de omgeving. Na alle werkzaamheden komt er weer water in de sloten. Het is niet de bedoeling dat er dan vis wordt uitgezet.

In pas gebaggerde sloten is nog te weinig voedsel voor vissen en ze zouden de bodem gaan omwoelen op zoek naar voedsel. Na verloop van tijd komen er vanzelf weer vissen in de sloten. Eitjes van vissen blijven aan de poten van watervogels hangen en komen zo vanuit andere sloten in het water terecht. Het natuurlijk evenwicht herstelt zich dan geleidelijk.

Als een sloot niet droog gelegd kan worden, gebeurt het baggeren met een baggerbootje. Dit is een bootje dat alle bagger naar n plek duwt. Hier wordt het met een kraan in een vrachtwagen geladen.

Wat is diepte schouw ?

Iedereen heeft er wel eens van gehoord. Schouw, schouwen, ... maar wat is het eigenlijk? Schouw is een oude waterschapsterm. Het betekent eigenlijk niets meer dan bekijken / bezien. Bij de schouw van het waterschap bekijken wij of de sloten die door anderen worden schoongemaakt goed zijn onderhouden. Dat wordt gedaan door een schouwteam.

Elk schouwteam controleert een gedeelte van het beheersgebied van het waterschap. Bij de schouw wordt gelet op het onderhoud van de sloot, of er gemaaid is en of er niet te veel bagger in ligt. Ook als er rommel of spullen in de sloot liggen wordt dit opgemerkt. Het schouwteam noteert de sloten die niet schoon zijn in een schouwrapport. De eigenaar van het naastliggende land krijgt dan een brief dat de sloot schoongemaakt moet worden. Als de sloot niet wordt schoongemaakt, dan doet het waterschap dit op kosten van de eigenaar.

Wanneer is een waterberging nodig ?

Berging kan twee doelen beogen. Het eerste doel is het verminderen van de hoeveelheid rioolwater dat overstort naar het oppervlaktewater. Met name in verband met de Europese kaderrichtlijn water (KRW) zal de waterkwaliteitsbeheerder strengere eisen gaan stellen aan de kwaliteit en hoeveelheid van de overstortende stroom. Hiervoor kan de waterkwaliteitsbeheerder als instrument de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater gebruiken waarin een vergunningstraject voor overstorten op oppervlaktewater geregeld is.

Een tweede mogelijk doel kan zijn de druk op de rioolwaterzuiveringsinstallatie gelijkmatiger te verdelen en daarmee het rioolstelsel en de RWZI beter op elkaar af te stemmen. Dit is echter lastig omdat de beheerder van het rioolstelsel meestal een gemeente is en de beheerder van de RWZI en een deel van het oppervlaktewater het waterschap of hoogheemraadschap is.

Waar wordt de water en bodem kwaliteit op gecontroleerd ?

De Afdeling Watersystemen van Waterschap Vallei & Eem onderzoekt voortdurend de waterkwaliteit van verschillende oppervlaktewateren in het beheersgebied. Het onderzoek beslaat de routinematige monitoring van de fysisch/chemische waterkwaliteit en de biologische waterkwaliteit en de waterbodemkwaliteit. Ook wordt er projectmatig gemeten voor inventarisatie en evaluatie.

Waar heeft het aan of afkoppelen van het hemelwater mee te maken ?

Onder afkoppelen wordt verstaan: het ontkoppelen van de schone hemelwaterstromen van de gemengde riolering. Dit zowel voor nieuwe als bestaande situaties. Bij nieuwbouw of uitbreiding wordt bedoeld het niet aansluiten van hemelwater op de openbare riolering. Bij bestaande bouw wordt met afkoppelen bedoeld het achteraf afkoppelen hemelwater van de gemengde riolering.

Het hemelwater van daken en verhardingen wordt plaatselijk in de bodem genfiltreerd of als dit niet mogelijk is, gebufferd en vertraagd afgevoerd naar oppervlaktewater.

Wat is er zo belangrijk aan de waterschapverkiezingen ?

Het rijk, de provincies en gemeenten zijn bekende overheidsinstanties waarvan veel mensen wel weten wat ze ongeveer doen. Het waterschap, de oudste democratische bestuursvorm van Nederland, is minder bekend. En dat is niet terecht, want waterschappen voeren taken uit die onmisbaar zijn om ons land leefbaar te houden.

De organisatie van een waterschap is te verdelen in een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur van het waterschap is te vergelijken met de gemeenteraad. Het dagelijks bestuur van een waterschap is te vergelijken met het college van burgemeester en wethouders.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!