Gaat het erom

T3A

Een waterschap is een overheidsinstantie die de taak heeft in een bepaalde regio de waterhuishouding te regelen. Dat houd in dat waterschappen zorgen voor droge voeten en schoon water.

Ze zijn verantwoordelijk voor:

  • het onderhoud van dijken en andere waterkeringen;
  • de aan-, afvoer en berging van water;
  • het zuiveren van oppervlakte- en afvalwater.

Belangrijke taken dus. Vooral in een land dat voor de helft beneden zeeniveau ligt en waar grote Europese rivieren in zijn.

De afkorting van RWZI is rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Daar zuiveren ze het water dat uit het riool komt, en wanneer het goed is lozen ze het in het oppervlaktewater. Het water word gezeefd of geroosterd. Het water komt in een bezinktank waarin het water rust en de vaste stoffen verwijderd worden. Ook word het organisch materiaal uit het water door bacterin afgebroken. Waterschap Vallei & Eem zuivert het afvalwater van 600.000 inwoners en 14.500 bedrijven. Het zuiveren gebeurt op zogeheten rioolwaterzuiveringsinstallaties, kortweg rwzi's. Het waterschap beheert negen van zulke installaties. Daarnaast zijn er34 rioolgemalendie het afvalwater naar de rwzi's pompen via een stelsel van transportleidingen. Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop der tijd bagger. Bagger vormt zich uit onder andere: gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil. Door deze bagger wordt de sloot steeds ondieper. Bij warm weer bevat het kleine laagje water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Vissterfte en stank kunnen bij warm weer het gevolg zijn. Een ondiepe sloot kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Gemeente en waterschap doen hun uiterste best om tijdens de werkzaamheden rekening te houden met de natuur. Het is helaas niet te voorkomen dat baggeren een tijdelijke impact heeft op het leefmilieu in de sloot.

Jaarlijks controleert het waterschap of de watergangen goed zijn gemaaid. De controle van de diepte is in 2007 ingevoerd. Dit heet diepteschouw. De diepteschouw wordt uitgevoerd vanaf november tot en met maart. In watergangen die niet diep genoeg zijn, zit te veel bagger. De eigenaren van deze watergangen moeten daarom de sloot baggeren. Berging kan twee doelen hebben. Het eerste doel is het verminderen van de hoeveelheid rioolwater dat naar het oppervlaktewater gaat. Met name in verband met de Europese kaderrichtlijn water (KRW) zal de waterkwaliteitsbeheerder strengere eisen gaan stellen aan de kwaliteit en hoeveelheid van de overstortende stroom. Hiervoor kan de waterkwaliteitsbeheerder als instrument de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater gebruiken waarin een vergunningstraject voor overstorten op oppervlaktewater geregeld is.Een tweede mogelijk doel kan zijn de druk op de rioolwaterzuiveringsinstallatie gelijkmatiger te verdelen en daarmee het rioolstelsel en de RWZI beter op elkaar af te stemmen.

Dit is echter lastig omdat de beheerder van het rioolstelsel meestal een gemeente is en de beheerder van de RWZI en een deel van het oppervlaktewater het waterschap of hoogheemraadschap is. De Afdeling Watersystemen van Waterschap Vallei & Eem onderzoekt voortdurend de waterkwaliteit van verschillende oppervlaktewateren in het beheersgebied. Het onderzoek beslaat de routinematige monitoring van de fysisch/chemische waterkwaliteit en de biologische waterkwaliteit en de waterbodemkwaliteit. Ook wordt er projectmatig gemeten voor inventarisatie en evaluatie.

Het resultaten van dit onderzoek worden jaarlijks gepubliceerd in een jaarverslag. Het Jaarverslag Waterkwaliteit bevat o.a. informatie over :

  • de weersomstandigheden in binnen het beheersgebied in termen van de hoeveelheid gevallen neerslag.
  • de opbouw van het gebruikte meetnet voor waterkwaliteit en de resultaten van de uitgevoerde toetsingen aan de normen uit de vierde Nota waterhuishouding.
  • de hydrobiologische kwaliteit van een deel van het beheersgebied.
  • de resultaten van het projectmatig onderzoek dat in is uitgevoerd en afgerond.
  • de monitoring van het grondwaterkwaliteit in relatie tot de lopende verdroging bestrijdingsprojecten.

Bij het afkoppelen van hemelwater gaat het erom hoe de huizen en de straten het water afvoeren naar de putten. Ze laten het bijv. van de dak via goten lopen en bij de straten via de rioolputjes. Het vieze water kan je ook gebruiken om je tuin of je plantjes mee te besproeien, want daarvoor heb je niet perse schoon water nodig. Regenwater komt ook vaak in de grond terecht. Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Vallei & Eem kan zich vinden in het plan voor de Landelijke Waterschapsverkiezingen die eind 2008 plaatsvinden. Voor het eerst zullen alle 27 waterschappen in Nederland dan in dezelfde periode verkiezingen houden. De burgers kunnen dan een aanzienlijk deel van het nieuwe Algemeen Bestuur kiezen voor het waterschap waarin zij wonen. Een klein deel van het bestuur wordt aangewezen door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de natuurorganisaties en de landbouworganisaties.

De Waterschap organisaties zorgen er voor dat burgers in elke gemeente voorzien zijn van goed bruikbaar,schoon water. En deze mensen doen daar dan ook alles aan.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!