Heeft het waterschap

Wat doet het waterschap voor ons als burger?

Waterschap Vallei & Eem beheert en onderhoudt een groot deel van de weteringen en sloten in het stroomgebied Eemland. Om een beter zicht te hebben op de onderhoudstoestand heeft het waterschap de opdracht gegeven om van de grotere, primaire watergangen het profiel te meten. Naast het meten van het profiel worden ook monsters van de waterbodem genomen zodat een laboratorium de milieuhyginische kwaliteit van de waterbodem kan vaststellen. Het bekijken van de hoeveelheid wordt uitgevoerd rondom Spakenburg, in Amersfoort in de wijken Kattenbroek en Schothorst, in Hoogland en Hooglanderveen.

Waterschappen zijn overheidsorganisaties die zorgen voor veilige dijken, optimale waterstanden en schoon water in sloten, beken, kanalen en plassen. Waterschap Vallei& Eem doet dit in het gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug, de randmeren, de Veluwe en de Nederrijn.

Een rwzi staat voor: rioolwaterzuiverinsinstallaties. Het afvalwater uit woningen en bedrijven komt via afvoerbuizen in het rioolstelsel terecht. Het wordt via rioolgemalen en persleidingen naar rioolwaterzuiverinsinstallaties (rwzi) getransporteerd om te worden gezuiverd. De rwzi loost het gezuiverde water weer in kanalen, beken en plassen.

De Vallei & Eem zuiveren het water op de volgende manier : Waterschappen zijn overheidsorganisaties die zorgen voor veilige dijken, optimale waterstanden en schoon water in sloten, beken, kanalen en plassen. Waterschap Vallei& Eem doet dit in het gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug, de randmere, de Veluwe en de Nederrijn.

Op de bodem van iedere sloot of vijver ligt een zwarte laag bagger. Dit bestaat uit blad, dode waterplanten, stof en zand. Deze baggerlaag groeit elk jaar 1 2 centimeter. Zo'n dikke laag bagger kan ervoor zorgen dat bij warm weer het water gaan stinken. Ook wordt de afvoer van water belemmerd en kan vissterfte optreden. Dan is het tijd te gaan baggeren. Dat is een ingrijpende klus. Het baggeren gebeurt op twee manieren: droog en nat. Bij droog baggeren worden de wateren helemaal leeggepompt, zodat er goed zicht is op de te baggeren waterbodems. Een kraan graaft de sliblaag af tot op het schone zand eronder. Bij droog baggeren worden de vissen zorgvuldig van tevoren gevangen en uitgezet ingrote wateren in de omgeving. Na alle werkzaamheden komt er weer water in de sloten. Het is niet de bedoeling dat er dan vis wordt uitgezet.

In pas gebaggerde sloten is nog te weinig voedsel voor vissen en ze zouden de bodem gaan omwoelen op zoek naar voedsel. Na verloop van tijd komen er vanzelf weer vissen in de sloten. Eitjes van vissen blijven aan de poten van watervogels hangen en komen zo vanuit andere sloten in het water terecht. Het natuurlijk evenwicht herstelt zich dan geleidelijk.

Als een sloot niet droog gelegd kan worden, gebeurt het baggeren met een baggerbootje. Dit is een bootje dat alle bagger naar n plek duwt. Hier wordt het met een kraan in een vrachtwagen geladen.

Jaarlijks controleert het waterschap of de watergangen goed zijn gemaaid. De controle van de diepte is in 2007 ingevoerd. Dit heet diepteschouw.

De diepteschouw wordt uitgevoerd vanaf november tot en met maart. In watergangen die niet diep genoeg zijn, zit te veel bagger. De eigenaren van deze watergangen moeten daarom de sloot baggeren.

Waterschap Vallei & Eem heeft de afgelopen jaren het watersysteem in de Gelderse Vallei behoorlijk verbeterd. Onder andere door stuwen te automatiseren. Doordat het klimaat verandert, komen er steeds vaker hevige regenbuien voor waardoor laaggelegen gebieden vaker blank komen te staan. Dat is nodig om vooral stedelijke gebieden te vrijwaren van wateroverlast. In het gebied van Waterschap Vallei & Eem zijn er op drie plaatsen langs het Valleikanaal waterbergingsgebieden nodig. In totaal gaat het om zo'n 850 hectare, waarvan 600 hectare agrarische gronden met ruim 110 verschillende eigenaren. Het gaat om het Binnenveld (het agrarische gebied tussen Wageningen, Veenendaal, Rhenen en Ede), Asschat/Voskuilen bij Woudenberg/Leusden en de Schammerpolder bij Leusden/Amersfoort. Ook in het verleden kwamen deze gebieden bij hevige regenval regelmatig tijdelijk blank te staan.

De maatschappij wil schoon water en dito grond. En terecht. Toch zijn beide veel minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Water- en bodemsystemen zijn namelijk zeer complex. Het klimaat, een ander landgebruik maar ook nieuwe stoffen verstoren al snel de balans. Deltares onderzoekt hoe dit gebeurt. Met die kennis helpen we beheerders om de water- en bodemkwaliteit tch te garanderen.

Wanneer kunt u de afwatering van verhard oppervlak, zoals straten, daken en terreinen afkoppelen? En wanneer kunt u bij nieuwbouw verhard oppervlak niet aansluiten op de riolering? Het waterschap heeft drie beslisbomen opgesteld, die u kunnen helpen bij uw keuze. Het gaat om beslisbomen voor regenwater van daken, wegen en terreinen. Hieronder leest u een toelichting op de beslisbomen.

Daar waar wordt gesproken over afkoppelen van verhard oppervlak (in bestaand gebied) kunt u ook lezen 'het niet aansluiten van verharding' (voor nieuw te ontwikkelen gebieden).

In het algemeen is de voorkeursvolgorde voor afkoppelen van afstromend regenwater als volgt:

  • benutting;
  • infiltratie in de bodem (evt. gedeeltelijk zoals bij wadi's)
  • lozing op oppervlaktewater
  • lozing op riool.

In eerste instantie heeft het nuttig gebruik van het regenwater de voorkeur. Denk hierbij aan gebruik als sproeiwater voor de tuin, waswater of om het toilet door te spoelen. Als dit niet mogelijk is, kan het regenwater genfiltreerd worden in de bodem. Infiltratie van afstromend regenwater in de bodem vermindert de verdroging en voorkomt piekafvoeren. Afhankelijk van de situatie en het bevoegd gezag, moet u met de gemeente of de provincie overleggen over de mogelijkheden en voorwaarden.

Nederland kan bestaan dankzij dijken en een goed beheer van de waterstand in sloten, meren, kanalen en plassen. Verschillende waterschappen houden zich dag in en dag uit bezig met onze veiligheid. Stijgt de zeespiegel, dan moeten de dijken omhoog. Is er niet voldoende afvoer, dan moeten misschien landbouwgronden onder water worden gezet om te voorkomen dat een stad onderloopt.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!