Opleidingscheques

1 Opleidingscheques

1.1 Wat

Ander woord voor opleidingscheques is werknemerscheques.

Met de werknemerscheques kun je een opleiding, loopbaanadvies of een competentiemeting bij erkende opleidingsverstrekkers[1] betalen. Je kunt de cheque ook gebruiken voor opleidingen die je volgt terwijl je tijdkrediet of betaald educatief verlof[2] opneemt.

De cheques kunnen aangevraagd worden tot 2 maanden na de start van een opleiding of het afleggen van een examen of test. Je kan ze dan gedurende 14 maanden gebruiken. De begin- en einddatum staan op de cheque. Bovendien hoef je zo het inschrijvingsgeld voor de opleiding niet zelf voor te schieten. Voor de uitgifte van de cheques heeft VDAB[3] een overeenkomst met de firma Accor (bijlage 4). Via deze firma regel je dus de betaling en ontvangst van de cheques.

Let wel:

- Enkel de rechtstreekse kosten (inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, examens of tests...) komen hiervoor in aanmerking.

- Verplaatsingskosten en kosten voor kinderopvang zijn bijvoorbeeld geen rechtstreekse kosten en dus uitgesloten.

- Mag niet geniet worden en zeker niet beschreven worden anders verliest men zijn waarde.

- Blijven 1 jaar geldig.

- Bestel je cheques tijdig, want ze zijn beperkt.

- Ze zijn persoonlijk

Wat staat er op de cheque:

- Rechts bovenaan: het bedrag ( 25, 10 of 5)

- Links bovenaan: geldig van “begindatum” tot “einddatum”

o “begindatum” = datum van de aanvraag door de leerling/cursist

o “einddatum” = begindatum plus veertien maanden

- Links midden : getal – naam voornaam & adres. Dit getal is het VDAB-bestelnummer

- rechtsmidden: startdatum van de opleiding : steeds in te vullen door de academie met 01/09/04

1.2 Wie

Werknemers of interim[4]-kracht wonende in Vlaanderen of Brussels Gewest komen hiervoor in aanmerking. Je komt niet in aanmerking als:

- Zelfstandige

- 16 tot 25-jarige tewerkgesteld met een studentenovereenkomst.

- Een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst.

1.3 Waar

Kom je in aanmerking, dan beslis je zelf waar en wanneer je een opleiding of een loopbaanbegeleiding [5]volgt. De opleiding moet wel verstrekt worden door een instelling die erkend wordt in Vlaanderen. Bovendien moet de opleiding bijdragen tot je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Je mag de opleiding niet in opdracht van de werkgever volgen.

Na de opleiding of begeleiding krijg je een attest waaruit blijkt wat je hebt gevolgd en welke competenties je hebt verworven.

1.4 Wanneer

Wanneer volg je een opleiding betaald met opleidingscheques?

- In je vrije tijd. Dat wil zeggen: enkel buiten je normale werkuren of tijdens periodes van wettelijke schorsing van je arbeidsovereenkomst.

- Bij opname van opleidingsverlof. Dit wil zeggen: betaald educatief verlof, opleidingskrediet of verlof voor sociale promotie.

- Niet in opdracht van uw werkgever.

- Startdatum van de cursus moet binnen de geldigheidsdatum van de cheque vallen.

1.5 Bestellen/aanvragen

Hoeveel werknemercheques aanvragen:

- Wordt berekening maken per cursus (omwille van startdatum);

- Cursusbedrag zoals vermeld op de factuur inclusief btw, afgerond naar beneden tot een bedrag deelbaar door €5 (max €25);

- Er kan niet overbetaald worden.

Hoe bestellen van opleidingscheques

- Via website

o Tabblad ‘opleidingen', bij opleidingscheques klikken op ‘werknemers', ‘bestel online'

o Bij 1ste bestelling moet men zich registeren

o Nadien inloggen

o Het gewenste bedrag aan cheques bestellen

o Accor bezorgt u per post de gegevens ter betaling

o Na ontvangst ban betaling worden cheques per post toegestuurd (kan enkele weken tot 2 maand duren)

- Telefonisch: 0800/30700

- Een lokale werkwinkel VDAB

1.6 Betalen

- Cheques ter waarde van € 25, € 10 en € 5.

- Men kan maximaal € 250 aankopen per kalenderjaar.

- Overheid betaalt de ene helft van de cheque en u de andere helft.

1.7 Gebruiken

- Onbeschreven cheques met kopie van factuur aangetekend op sturen naar Syntra West.

- Onbeschreven cheques bezorgen aan onthaal of opleidingscoördinator.

1.8 Annulatie

- De opleiding is geannuleerd of er zijn teveel kandidaten. De opleidingsinstantie [6]levert een attest als bewijs.

- Een overlijden, ziekte of ongeval. Het bewijs wordt geleverd met een kopie van de overlijdensakte of een doktersattest.

- Andere gevallen van overmacht. Bewijs hiervan lever je aan VDAB

2 KMO-portefeuille

2.1 Wat

De KMO-portefeuille is een interactieve webtoepassing.

De Vlaamse overheid zorgt dat mensen subsidies kunnen aanvragen.

Men kan rond 4 pijlers subsidies aanvragen:

- opleidingen

- advies

- export

- technologieverkenning

Men kan zelf een combinatie van deze 4 pijlers aanvragen.

De vroegere naam was BEA, deze was actief tot en met 2008.

BEA is in 2009 veranderd naar KMO-portefeuille.

Wat er wel verandert is, is een nieuwe pijler ‘internationalisering' en het maximumbedrag.

In de pijler opleiding zijn cateringkosten toegestaan tot 25 europer persoon en per begonnen opleidingsdag. Het globaal budget van 42 900 000 euro voorzien:

- voor de pijlers opleiding, advies en strategisch advies: € 41.300.000

- voor de pijler technologieverkenning: € 1.100.000

- voor de pijler advies internationaal ondernemen: € 500.000

De KMO-portefeuille is niet voor iedereen van toepassing.

2.2 Wie

Ondernemers die een KMO-portefeuille wilt aanschaffen, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

* zelfstandigen, vennootschappen en vrije beroepen, GEEN vzw's

* KMO's

* met een aanvaardbare hoofdactiviteit: zie lijst metNACE(BEL)-codes (bijlage 5)

* die voldoen aan de regelgeving die van toepassing is in het Vlaams Gewest:

o dit betekent dat ondernemingen met alles in orde moeten zijn

§ bijvoorbeeld: geen achterstallige RSZ[7]-schulden

* die een vestiging hebben in het Vlaams Gewest nl. Vlaanderen en Brusssel

* private ondernemingen(niet meer dan 25 % in handen van een administratieve overheid).

* Personen die al tewerkgesteld zijn in de onderneming (arbeidsovereenkomst actief).

Een zelfstandige in bijberoep kan ook een kmo-portefeuille voor een opleiding aanvragen als deze opleiding betrekking heeft met het bedrijfsleven is.

* De voorwaarde is dat de hoofdactiviteit een aanvaardbare activiteit is

o Voorbeeld: de hoofdactiviteit is serveren van café aan Belgische kust.

* De opleidingen die in aanmerking komen moeten wel betrekking hebben op het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren.

o Voorbeeld: Italiaans

De zelfstandige zijn meewerkende echtgenoot of helper die onderworpen is in het sociaal statuut[8]. Ondernemingen moeten al bestaan en reeds ingeschreven zijn bij de KruispuntBank van Ondernemingen (KBO).

Bedrijven die nog in oprichting zijn kunnen geen profeit uit de KMO-portefeuille halen zelf toekomstige werknemers komen niet in aanmerking.

2.3 NACE-code

Wat is een NACE(BEL)-code?

NACE is de "Europese activiteitennomenclatuur".

* Een officiële Europese lijst van activiteitsomschrijvingen.

* Sortering van de RSZ en de ondernemingsloketten om bedrijven in te delen in sectoren.

* Bestaat uit nummer en omschrijving.

* De code van hoofdactiviteit.

Voorbeelden:

80.421 Volwassenenvorming

De code vind u:

* Op papieren van de RSZ of op het inschrijvingsbewijs van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

* Op de website van de Kruispuntenbank

o Kruispuntenbank > Opzoeken van ondernemingsgegevens - publieke gegevens > zoeken met ondernemingsnummer

o zoeken per naam of benaming.

* Navraag bij de personeelsadministratie van uw onderneming.

2.4 Bestellen/aanvragen

De persoon die aangeduid is door de onderneming en een subsidieaanvraag in dient, moet zich kenbaar maken op de website van de KMO-portefeuille via zijn elektronische identiteitskaart of zijn federaal token.

Je moet maar 1 keer registreren. Nadien kan je toegang krijgen via eID of via token. Daarna meld je uw onderneming aan en dit kan je doen voor de steunmaatregelen kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie.

2.5 Federaal token

Een token is een kaart met 24 codes.

Het authentificatie voor beveiligde transacties word zeker bij het token gebruikt. Wanneer u toegang wilt tot deze transacties, zal u verzocht worden om een tokencode in te vullen die overeenstemt met een positie op het token. U zou bijvoorbeeld gevraagd kunnen worden om de 13de tokencode in te vullen. In dit geval, zoals getoond op de kaart hierboven, zou u WAPERI moeten invullen in het veld van de token code. De token code kan zowel in hoofdletters als kleine letters worden ingevoerd.

Er bestaan twee soorten tokens:

- Eén voor burgers dat toegang geeft tot de transacties voor burgers

- Eén voor ambtenaren dat toegang geeft tot de transacties voor ambtenaren én burgers.

Een token voor burgers moet worden aangevraagd via het federaal portaal. Het token wordt dan opgestuurd naar uw officieel adres. Als u uw token verliest, kunt u een nieuw token aanvragen. Eens u dat gedaan heeft, moet u minimum 10 dagen wachten vooraleer u een nieuw token kan aanvragen. Het oude token wordt ongeldig.
Een token voor ambtenaren kan u zelf niet aanvragen. Dit token zal worden bezorgd door uw lokale beheerder. Indien u een probleem heeft met uw token voor ambtenaren, gelieve uw lokale beheerder te contacteren.
Om een onderscheid te maken tussen de verschillende tokens, is het type van het token op de linkerbovenhoek gedrukt.

Stappenplan aanvraag Federaal Token

- surf naar www.belgium.be

o ga naar Top online diensten (onderaan) klik op “zich inschrijven”

o klik op “volg de link”

- inleiding tot registratie (enkel informatief)

o klik op “doorgaan”

- identiteitscontrole

o verplichte velden in vullen:

§ rijksregisternummer

§ identiteitskaart nummer

§ siskaart nummer

o klik op “volgende”

o kies nu een gebruikersnaam en paswoord (u kunt voor het gemak uw oude loginID en paswoord van vroeger gebruiken, indien niet meer gekend, neem dan contact op met het secretariaat 057/33 88 55)

- registratie bevestigen

o klik op “token aanvragen”

- juistheid van uw email

o vul 2 keer uw emailadres in

o klik op “verzenden”

- email bevestigen

o u krijgt onmiddellijk een email van www.belgium.be

o activeer de url

o geef paswoord opnieuw in (gebruikersnaam staat vermeld)

o klik op “doorgaan”

- verzenden van token

o u kunt nu afsluiten

Na een drietal dagen ontvangt u per post uw federaal token

2.6 Betalen

De Vlaamse overheid betaalt 50% van de in aanmerking komende kosten, 50% wordt door u betaald. Het maximum aan te vragen bedrag voor de pijler advies bedraagt 10.000 euro, waarbij u 5.000 euro betaalt en de overheid 5.000 euro. Het minimum projectbedrag bedraagt 100 euro.

opleiding

advies

technologie-
verkenning

advies internationaal ondernemen

strategisch advies

steunpercentage

50%

50%

75%

50%

50%

steunplafond per pijler

2 500 euro

5 000 euro

10 000 euro

5 000 euro

25 000 euro

max per cyclus

max 15 000 euro

min 5 000 euro
max 25 000 euro

cyclus

1 jaar (+ 1 betaaljaar)

Syntra West heeft alleen de pijlers opleiding en advies. De andere pijlers komen dus niet aan bod bij hun.

Minimum projectbedrag:

- Opleiding: € 100

- Advies: € 100

- Technologieverkenning: € 100

- Advies Internationaal Ondernemen: € 100

- Strategisch Advies: € 10.000

Voor de BTW kan u geen subsidies aanvragen. Dit dient u rechtstreeks aan uw dienstverlener te betalen. Kijk bij FAQ Dienstverleners voor een overzicht van de aanvaardbare en niet-aanvaardbare kosten binnen de KMO-portefeuille.

2.7 Annulatie

Nadat uw ondernemerschapportefeuille geopend is, kunt u deze slechts in volgende gevallen annuleren:

- Vóór het bedrag gestort is: u zet het project gewoon stop

- Wanneer uw onderneming zijn activiteit stopzet – vraag na welke documenten u moet voorleggen!

- Wanneer de dienstverlener zijn activiteit stopzet

- Wanneer de inschrijving door de dienstverlener zelf (Syntra West of Syntra Consult) of door de klant geannuleerd wordt (bijlage 5)

- Vraag zelf aan de dienstverlener om de nodige stappen te zetten voor terugbetaling

- Overlijden of ongeval met volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Dus niet bij ziekte cursist e.d. !!

2.8 Procedure

Inschrijven van een opleiding van Syntra West

Vb.: Commercieel leiderschap

Klant

Op de website van de KMO-portefeuille doe je een subsidieaanvraag

Klant

Je krijgt een mail i.v.m. je aanvraag

KMO

Syntra West stuurt je een factuur

Syntra West

Er word je een mail gestuurd om je deel van de cursusprijs te storten

KMO

Bedrag storten binnen de 30 kalenderdagen door een overschrijving aan Socexo (bijlage 5)

Klant

De Vlaamse overheid voegt zijn deel en het jouwe samen in je elektronische portefeuille

Overheid

Je kan nu de opleiding betalen.

klant

Syntra West stuurt brief i.v.m. goedkeuring van de aanvraag voor de opleiding (bijlage 5)

Syntra West

Inschrijving en betaling is volledig afgehandeld.

Bron

site:

- Syntra West:

http://www.syntrawest.be/

- KMO-portefeuille:

http://www.kmo-portefeuille.be

- Werknemerscheques:

http://www.syntrawest.be/info/default.aspx?link=werknemerscheques

- SBM:

www.stichtingbedrijfsmanagement.be/

- PDF-file KMO-portefeuille:

http://www.stichtingbedrijfsmanagement.be/images/flyer%20info%20BEA.pdf

- vdab:

http://vdab.be/

collega's:

- Inge Hoste

- Isabelle Beernaert

[1] Overheidsafdeling die zich bezighouden met mensen een gepaste opleiding te geven zodat hun job beter kunnen en geven de mensen de nodige theoretische en praktische kennis mee. Herken je aan een kwaliteitscertificaat (Q*FOR, ISO, CEDEO of EFQM) of een positieve audit (een onafhankelijke beoordelingsfunctie om de activiteiten en de resultaten van een organisatie te onderzoeken en te evalueren). (bijlage 4)

[2] Het recht toegekend aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

[3] VlaamseDienstvoorArbeidsbemiddelingenBeroepsopleiding (bijlage 4)

[4] Tijdelijk, voorlopige

[5] Begeleidende diensten van een loopbaanadviseur om een scholier, student of werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking en de begeleiding van de loopbaan.

[6] opleidingsorganisatie

[7] Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

[8] Geheel van voorschriften betreffende de sociale toestand van het bedrijf.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!