Wat is waterschap

Een waterschap ook wel hoogheemraadschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de taak heeft om de waterhuishouding te regelen. Ook wordt de term waterschap gebruikt om de regio aan te duiden waarover die instantie zeggenschap heeft. Het gebied wordt niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar door stroomgebieden of afwateringsgebieden in een bepaalde regio. Als een waterschap aan zee ligt, wordt dit met name in Holland een hoogheemraadschap genoemd.

Wat is een RWZI?

Het is een afkorting en die staat voor: rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Ze zuiveren het water dat uit door ons gebruikt wordt of dat uit een rivier gehaald wordt, dat water wordt dan weer vervoerd naar de mensen om te gebruiken. Bijvoorbeeld voor douchen, afwas enz.

Op welke manier zuivert de Vallei & Eem het water?

Met rioolzuiveringsinstallatie's.

Waterschap Vallei & Eem zuivert het afvalwater van 600.000 inwoners en 14.500 bedrijven. Het zuiveren gebeurt op zogeheten rioolwaterzuiveringsinstallaties, kortweg rwzi's.Het waterschap beheert negen van zulke installaties. Daarnaast zijn er 34 rioolgemalen die het afvalwater naar de rwzi's pompen via een stelsel van transportleidingen.

Wat is een diepte schouw?

Een diepte schouw is eigenlijk een soort sloot, die zorgen dat het water wegloopt, anders komt er water overlast, te veel water en dat vinden mensen niet fijn, en gaan ze klagen, dus het is nodig. Ze gaan vaak baggeren om te zorgen dat er meer ruimte komt voor flora en founa, dat helpt nog meer, door baggeren wordt namelijk de doorgang groter gemaakt, en kan het water dus makkelijker doorstromen.

Wanneer is een waterberging nodig?

Het woord waterberging zegt het eigenlijk al. Het bergen, opslaan, van overtollig water. Een ideale plek om overtollig water in op te slaan zijn de polders. De (water)bergingsgebieden zijn afgesloten delen van een polder. Belangrijk in de combinatie van landbouw met piek- en noodberging is, dat de hoofdtaken van landbouwbedrijven buiten deze afgesloten delen plaatsvinden. De bergingsgebieden zijn stukken polder die minder vaak gebruikt worden ,zodat de overlast of schade die ontstaat bij het opslaan van water beperkt blijft. De grootste kansen voor de combinatie van landbouw met waterberging zit in de melkveehouderij en de extensieve veehouderij. Akkerbouw is in piekbergingsgebieden minder goed toe te passen.

Waar wordt de water en bodem kwaliteit gecontroleerd?

De maatschappij wil schoon water en dito grond. En terecht. Toch zijn beide veel minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Water- en bodemsystemen zijn namelijk zeer complex. Het klimaat, een ander landgebruik maar ook nieuwe stoffen verstoren al snel de balans. Deltares onderzoekt hoe dit gebeurt. Met die kennis helpen we beheerders om de water- en bodemkwaliteit tch te garanderen. Water- en bodemkwaliteit staan permanent onder druk. Zo komen medicijnen steeds vaker terecht in het oppervlaktewater en zorgt het opwarmen van de aarde waarschijnlijk voor meer blauwalg in plassen en meren. Ook wordt de bodem allang niet meer alleen gebruikt om op te bouwen of van te eten, maar ook om energie in op te slaan. Deltares onderzoekt de invloed van al deze 'verstoringen'

Waar heeft het aan of afkloppen van het hemelwater mee te maken?

Een van de mogelijkheden om dit te bereiken is het 'afkoppelen' van schoon regenwater. Er zijn immers genoeg schone bestratingen waarvan het regenwater niet behoeft te worden gezuiverd. Ook in uw wijk is de keuze gemaakt om het regenwater van daken en verhardingen direct af te voeren naar het oppervlaktewater. Naast de genoemde voordelen kleven er aan afkoppelen ook nadelen. In een afgekoppelde wijk loopt het regenwater dus niet meer door de zuiveringsinstallatie van het waterschap. Dit betekent dat de vervuiling op straat maar ook van de verhardingen op uw perceel na een regenbui direct naar het oppervlaktewater kan spoelen.

Wat is er zo belangrijk aan de waterschapverkiezingen?

Door de waterschapsverkiezingen worden nieuwe bestuursleden voor een waterschap gekozen. Het bestuur bepaalt het beleid dat de komende jaren gevolgd wordt. Wij hebben belang bij het werk van een waterschap en betaalt hiervoor belasting. Wij mogen dus ook meebeslissen over de besteding van dat geld. Dat kan door te stemmen. De waterschapsverkiezingen worden elke vier jaar gehouden. De laatste verkiezingen zijn in december 2008 gehouden.

Hoofdvraag:

Wat doet een waterschap voor ons als burger?

Waterschappen of hoogheemraadschappen horen bij de overheid. Net als provincies en gemeenten. Ze zijn zelfstandig en mogen allerlei zaken zelf regelen. Ze kunnen regels maken waaraan burgers zich moeten houden, vragen speciale belastingen en organiseren verkiezingen voor het bestuur. Ze hebben wel andere taken. Gemeenten en provincies houden zich bezig met zaken van algemeen belang: onderwijs, cultuur, sporthallen en zelfs het plaatsen van een wip in een park als de mensen dat willen. Het waterschap heeft maar n taak: bezig zijn met water in een bepaald gebied. Maar ze bemoeien zich niet met drinkwater en grondwater.

Waterkeren

Het water wordt tegengehouden met dijken en duinen, want meer dan de helft van Nederland ligt lager dan het water in de Noordzee. Zonder dijken en duinen was er helemaal geen Noord-Holland.

Water beheersen

Waterschappen regelen het waterpeil in de sloten. Ze pompen met gemalen het water dat teveel is weg. Via sloten, kanalen en rivieren wordt het afgevoerd naar zee. En ze laten water binnen als het te droog wordt.

Water zuiveren

Waterschappen zuiveren afvalwater. Je drol in de wc spoel je weg en verdwijnt dan in de riolering van de gemeente. Waterschappen transporteren al het vieze water naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie en daar maken ze het schoon.

Wegen onderhouden

In het westen van het land onderhouden sommige waterschappen, net als vroeger, polderwegen en wegen op dijken.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!