De emancipatie van de vrouw

De emancipatie van de vrouw

De twintigste eeuw is voor veel vrouwen over de hele wereld een periode van snelle veranderringen geweest. Al heeft de positie van de vrouw veel vooruitgang geboekt, hebben veel vrouwen het nog steeds moeilijk. Ondank de vooruitgangen die zijn geboekt op dit gebied leven sommige vrouwen nog steeds hetzelfde leventje als de vrouwen in 1900. Wij gaan het hebben over positie van de vrouw op maatschappelijke, economische en religieuze gebied enz. en de veranderingen daarvan.

Onze hoofdvraag is: Is de emancipatie in Nederland voltooid?

Wij denken dat de emancipatie van de vrouw nog steeds niet voltooid is en ook op vele gebieden haar rechten niet krijgt of niet wordt gewaardeerd.

We gaan dit onderzoeken met de volgende deelvragen met een korte indelingsverslag:

-Hoe is de emancipatie van vrouwen begonnen en waarom?

De geschiedenis van positie van de vrouw sinds de jaren '90 en tot nu toe. Met daarin ook de feministische golven en de inhoud daarvan.

-Wat is de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt?

Hierin bespreken we waarom de vrouwen met de zelfde capaciteiten als mannen geen topfuncties krijgen en de ongelijke loonsverdeling.

-Wat is de positie van de vrouw in verschillende geloofsovertuigingen?

Hierin wordt de positie in de Islam, Christendom en Jodendom besproken

-Wat is de positie van de vrouw binnen de politiek?

Een korte geschiedenis over de participatie van in de politiek

-Hoe is de taakverdeling tussen de man en de vrouw in het huishouden?

Het belang van een gelijke taakverdeling in het huishouden.

-Is de maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen erg?

Hierin bespreken we of de ongelijkheid eigenlijk wel zo erg is als we denken of juist niet.

-Welke invloed heeft massamedia op de emancipatie van de vrouw?

Massamedia heeft een grote macht in het overbrengen van normen en waarden in de samenleving, we bespreken hierin welke beperkingen of mogelijkheden massamedia biedt.

-Wat zijn de visies van politieke partijen als het gaat om emancipatie en op welke manieren willen ze het verschil tussen man en vrouw verkleinen?

We zetten hier de standpunten van verschillende politieke partijen op een rij.

-Hoe ver is de emancipatie van de vrouw op internationaal niveau vergeleken met Nederland?

Hierin leggen we kort uit hoe de emancipatie van de vrouw bereikt heeft in Nederland en op international niveau. En vergelijken deze met elkaar.

We hebben de volgende onderzoeksmethoden gebruikt om ons informatie te voorzien: Boeken, internet en krantenartikelen.

Al eeuwenlang werden vrouwen anders behandeld dan mannen, ze hadden in verhouding meer plichten dan rechten. De vrouwen hadden geen belangrijke positie in de samenleving, kwamen niet voor in het bestuur en hadden totaal geen invloed op beslissingen die daar werden genomen. Vrouwen werden niet gezien als mensen maar als een objecten die er alleen waren om kinderen te baren en de man volledig te gehoorzamen.

Vroeger werkten alle leden van een arbeidsgezin, in deze gezinnen werden de vrouwen gedwongen om te gaan weren omdat er anders niet genoeg brood op tafel kwam. Voor vrouwen uit betere standen was het verboden om te werken omdat het onfatsoenlijk was. Een ongehuwde vrouw uit betere standen was dus afhankelijk van de steun van haar familie. En als je eenmaal getrouwd was, werd er absoluut niet geaccepteerd dat ze ging werken. Het was de taak van haar man om haar te onderhouden en haar financieel te voorzien. Tijdens het opvoeden van hun dochters was het belangrijk dat ze zich vooral gingen richten op het huishouden en latere moederschap, want de meisjes moesten een goede huwelijkskandidaat vinden. Aangezien ze afhankelijk werden van hun man, moest het geen man zijn die beneden hun stand.

Mannen dachten dat vrouwen geen objectieve oordeel konden geven, omdat ze eenmaal zwak van aard is. Om deze reden mocht de vrouwen geen zelfstandig inkomen of bezittingen hebben. Ze hadden zelfs niets te zeggen over de opvoeding van hun de kinderen en hadden al helemaal geen politieke rechten.

De basisopleidingen van meisjes waren vaak slechten dan die van jongen, omdat ze later toch een huisvrouw zou worden. De meisjes hadden ook geen toegang tot een vervolgopleiding, terwijl de jongen dat wel hadden. In die tijd werd er getwijfeld of de meisjes wel genoeg verstand hadden om een universitaire opleiding te volgen. In 1871 veranderde dit, toen Aletta Jacobs als eerste vrouw in de universiteit ging studeren en deze opleiding ook had afgerond. De vrouwen die haar voor waren hadden hun opleiding nooit afgerond. Al zouden de vrouwen hun vervolgopleiding afronden, was het nog steeds moeilijk om fatsoenlijk werkt te vinden, terwijl de mannen vele opties hadden.

De enige mogelijkheid dat de vrouw had, was werken in een fabriek. Het werk dat hier werd verricht, werd slecht betaald en de vrouwen werden ook nog slecht behandeld.

De opkomst van het feminisme

Behalve dat de vrouw geen rechten had op de boven genoemde gebieden, werd de vrouw ook nog slecht behandelt. Zo was het toegestaan om binnen een huwelijk je vrouw te verkrachten, want het was de taak van de vrouw om haar op alle gebieden tevreden te stellen. Ook was vrouwenmishandeling heel normaal. In de 19e eeuw ging dit feit ze steeds meer dwars zitten en kwamen aan het eind van deze eeuw in opstand. Tijdens deze eerste feministische golf hadden deze vrouwen als doel gelijke rechten te verwerven voor mannen en vrouwen.

Globaal bestaat het feminisme uit drie verschillende golven:

De eerste feministische golf ( tussen 1870-1920)

- De tweede feministische golf ( in de 20e eeuw)

- En inmiddels is er een derde feministische golf in opkomst.

Tijdens de eerste golf stond het verkrijgen van vrouwenkiesrecht boven aan het lijstje. Daarnaast was de toelating tot de universiteit ook belangrijk. Hierin had Aletta Jacobs een zeer belangrijke rol. Zij was afgestudeerd in medicijnen en werd arts. Steeds meer vrouwen kregen meer kennis over hun positie in de samenleving en kwamen in opstand. Het zat hun dwars dat zij geen gelijke rechten als de mannen en de individuele vrijheid niet voor hun golden. Ze vonden het vreemd dat allen mannen gebruik konden maken van de vernieuwen in het onderwijs en het verruiming van de kierecht. Na de opkomst van vele organisaties voor het verkrijgen van vrouwenkiesrecht werd het passief kiesrecht voor vrouwen ingevoerd. Dit werd tegelijkertijd in gevoerd met het algemeen kiesrecht voor mannen. Na het verkrijgen van de vrouwen stemrecht leek de feministische golf te verdwijnen. Dit had verschillende oorzaken. Ten eerste waren de vrouwen blij dat ze eindelijk hun stemrecht hadden, de verwachtingen die ze hadden bij het verkrijgen van de vrouwenkiesrecht waren veel hoger dan er uiteindelijk van terecht kwam. Ook was er geen feministische noodzaak meer, de positie van de vrouw was op al veel gebieden verbeterd. Tenslotte kwam er in 1929 een economische crisis en hadden wel iets anders aan hun hoofd dat feminisme. Dit was het einde van de eerste golf.

In verschillende landen, waaronder Nederland werd er tijdens de crisis geprobeerd betaald werk van vrouwen terug te dringen. Ze zagen de vrouwen als een bedreiging doordat hun uurloon lager was dan die van de mannen. In die tijd hadden de confessionele partijen veel invloed op het regeringsbeleid. Deze partijen waren tegen het feminisme. Ze vonden dat vrouwen thuis moesten blijven en dat de mannen moesten werken en dat zij hun mannen moesten gehoorzamen . Dit werkte niet in het voordeel van de vrouwen. De feministen verzetten zich hier tegen en dat leidde uiteindelijk tot een tweede golf.

De tweede feministische golf begon ergens in de jaren '50 maar kwam pas in de jaren '60 op gang. Dit keer werd er gestreden voor de seksuele en financiële mogelijkheden van de vrouw. Één van de bekendste strijd is het recht op abortus. De tweede golf is te verdelen in drie fasen:

- het gematigde feminisme, hier streden de vrouwen voor gelijke rechten van mannen en vrouwen, dit deden ze in samenwerking met mannen. De MVM ( Man-Vrouw-Maatschappij) en Dolle mina waren belangrijke groepen uit deze tijd.

- socialistische feminisme, dit feminisme dat zich rond 1971 had ontwikkeld werd ook wel de praat groepbeweging genoemd. Ze richtten zich vooral op de politiek en het aanzien van de vrouw. Ze waren fel tegen het feit dat vrouwen zouden trouwen en niet studeren.

- en het radicaal feminisme, deze stroming was vooral rond de jaren '80. Deze stroming werkte zonder mannen. Tijdens hun praatgroepen ontdekte ze dat veel persoonlijk problemen gemeenschappelijk zijn. De radicale feminisme stond bekend door hun strijd voor de abortus wet. Paarse september was de eerste radicaal feministische organisatie. Deze feministen slaagden erin hoge functies te bemachtigen in politieke partijen.

. Wat is de positie van de vrouw binnen de arbeidsmarkt?

http://www.arbeidinbeeld.be/images/woman-working.gifOngeveer honderd jaar geleden was de positie van de vrouw heel anders dan nu. De vrouwen leefden als een soort van tweederangsburgers. De situatie op de arbeidsmarkt was slecht. De vrouwen moesten thuis alleen maar voor het huishouden en kinderen zorgen. En wanneer zij trouwden moesten zij hun baan opgeven. Er werd wel eens gezegd ‘ Het enige recht van de vrouw is het aanrecht'. De vrouwen waren dus een soort van onderdanen van de mannen.

Begin jaren '60 gingen vrouwen zich verenigen in groepen en protesteerden tegen deze ongelijkheid. Zij wilden gelijke rechten als de man. Dit hield dus in dat er voorzieningen moesten komen om de kleine kinderen om te vangen. Zij streden voor kinderdagverblijven, voor het recht om na het huwelijk te mogen blijven werken en voor gelijke betaling als de mannen die hetzelfde beroep uitoefenden. Nadat de vrouwen lang aan de weg hebben moeten timmeren hebben zij hun leven zo ingericht zoals zij dat voor ogen hadden. Uiteindelijk kwam er een wet voor gelijk loon voor vrouwen en mannen.

De emancipatie commissie werd ingesteld en er kwam een staatssecretaris voor emancipatie zaken. Zij vonden dat een goede opleiding voor iedereen bereikbaar moest worden. Een van de partijen die vond dat een goede opleiding voor iedereen bereikbaar moest zijn was de PvdA. De positie van de vrouw op de arbeidsmarkt is nu heel anders. De tijd dat de man voor het geld zorgde en de vrouw voor de kinderen en het huishouden ligt al weer een tijdje achter ons. Steeds meer vrouwen zijn gaan werken, dat is ook niet meer tegen te houden. Hoger opgeleide vrouwen zetten op dit moment al de trend ook als ze kinderen krijgen blijven ze werken. Een belangrijke reden daarvoor is natuurlijk de economische noodzaak. Ook is het heel logisch dat de vrouwen blijven werken want ook zij hebben niet voor niets die lange studie gevolgd.

Doordat er dus steeds meer vrouwen deelnemen aan de arbeidsmarkt is er binnen een korte tijd het aantal banen enorm gestegen. Het enige nadeel van dit allemaal is dat de minder hoogopgeleide mannen steeds minder aan een baan komen. De hoger opgeleide vrouwen die komen er eerder in aanmerking voor.

Het aantal deeltijdbanen onder de vrouwen zit hoger dan bij de mannen. Dit omdat de vrouwen zich verantwoordelijk voelen voor het onderhouden van het gezin. En meestal ook omdat de vrouwen meer stressen. Hierdoor zou je ook wel kunnen zeggen dat de mannen gezonder leven, omdat de vrouwen steeds meer de stressende functies op zich nemen. Er zijn nog steeds mannen die het niet zo fijn vinden dat er steeds meer vrouwen zijn gaan werken. Deze mannen zijn het nog steeds gewent aan de oude levensstijl. De vrouwen die alleen voor het huishouden en kinderen zorgen en de mannen die de kost verdienen. Ook over de kinderopvang wordt er slecht gedacht. Veel mensen zeggen dat de moederliefde daaronder lijdt en dat het kind en gezin uiteindelijk geen goede toekomst zal krijgen. Dit kan ook weer gaan lijden tot scheidingen en dat de vrouwen dan zelf een nieuwe start willen gaan maken. Hierdoor gaan zij dus meer werken waardoor en dan weer minder werk voor de mannen overblijft. Helaas blijven er nog steeds bedrijven bestaan die een zogeheten mannencultuur kennen. Het motto in een mannencultuur is 'Niet zeuren, maar aanpakken' en ‘De concurrentie zit ons op de hielen', Hier bedoelen ze dus mee dat de mannen meer van aanpakken houden en een harde manier van zaken doen, terwijl de vrouwen liever juist samenwerken. Dit is dus oneerlijk omdat er ook veel vrouwen zijn die van aanpakken weten.

Er zijn nog steeds duidelijke verschillen in het loon tussen de mannen en vrouwen te zien. De uurloon bij mannen gaat meestal na hun 35e flink omhoog, terwijl het uurloon bij de vrouwen dan nauwelijks stijgt. Gemiddeld verdienen vrouwen 72% van mannenlonen. Zowel in handenarbeid als in bedienden werk verdienen vrouwen minder dan mannen. Dit maakt het voor vrouwen onaantrekkelijk om veel te werken. Hierdoor is het logisch dat de man in de meeste gevallen meer uren werkt dan de vrouw. De man verdient aanzienlijk meer salaris. Vandaar dat de vrouw vaak besluit om na haar 35e meer tijd te stoppen in het huishouden en gewoon voor een deeltijdbaan kiest.

Het belangrijkste verschil tussen de man en vrouw op de arbeidsmarkt is het soort werk dat ze doen. De vrouwen werken meer in de zorg en bijv. minder in de bouw. Daarom zijn het meestal de mannen die de topfuncties bereiken. Dat de vrouwen minder door de topfunctied dringen heeft ook nog een aantal oorzaken.:

* Vrouwen voelen zich toch vaker onzekerder dan mannen

* Vrouwen haken snel wanneer ze werk en kind niet kunnen combineren.

* Vrouwen werken meer in deeltijd.

Uit het CBS rapport zijn de volgende percentages bekent.

Bruto arbeidsparticipatie naar geslacht

Bruto arbeidsparticipatie naar geslacht

Minder mannen op de arbeidsmarkt

Veel meer alleenstaande moeders actief

Wat is de positie van de vrouw in verschillende geloofsovertuigingen?

De positie van de vrouw is in elk land, cultuur of geloof anders. In dit hoofdstuk gaan we het hebben over de positie van de vrouw in verschillende geloofsovertuigingen. In elke religie staan er verschillende rechten en plichten vastgelegd in een boek of geschriften. Niet alle vrouwen houden zich aan de regels die staan beschreven in hun religie. Dit verschijnsel wordt o.a. bepaalt door de ontwikkelingsniveau, de mate van de verbondenheid met god en de sociale omgeving. We gaan de positie van vrouw in de Islam, Christendom en het Jodendom bespreken in dit hoofdstuk.

De positie van de vrouw in de Islam

De vrouw heeft in de islam een waardevolle positie. Haar aanwezigheid speelt een rol in het dagelijks leven van elke moslim. De vrouw is immers de helft van de maatschappij, zij is de gene die haar kinderen opvoed. Ze is de eerste leerschool van haar kinderen en dat maakt haar ook de baas over haar kinderen. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

[Overgeleverd door Boekharie en Moeslim] Dit betekent dus dat aan de moeder 3 keer meer vriendelijkheid en goede behandeling moet worden gegeven dan aan de vader. En wat absoluut verboden is het slaat van je vrouw op haar gezicht en haar te mishandelen.

De islam verbied de vrouw niet om te gaan weken, ze mag net als een man geld verdien, eigendommen hebben , eigendom afstaan en erven.

In de islam wordt er duidelijk gemaakt dat de man niet de vrouw als soortgelijke te zien, maar als gelijk waardige. Dit wordt geconcludeerd uit het feit dat er geen enkel verschil tussen man en vrouw bestaat als het gaat om de waarde van slechte en goede daden die verricht zijn.

Het enige verschil dat steeds wordt benadrukt, is het fysieke verschil want vrouwen en mannen zijn van nature anders gebouwd.

In de islam worden verschillen tussen mannen en vrouwen duidelijk benadrukt maar ze worden toch als gelijke aangesproken. Allah leert de moslims dat de mannen en vrouwen elkaar nodig hebben en dus elkaar moeten aanvullen. Allah zegt in de Koran: "Zij zijn bekleding voor jullie en jullie bekleding voor haar" (Surah 2 : Ayah 187)

De positie van de vrouw in het Christendom

De emancipatie van de vrouw zal haar volgens de bijbel niet gelukkig maken, ondanks de zogenaamde vrijheid ze denkt te hebben. Nieuwe verantwoordelijkheden en dwanggevoelens maken het haar niet makkelijk. Veel van deze vrouwen worden geplaagd doorschuldgevoelens, overbelasting en faalangst.

Emancipatie maakt niet gelukkig omdat ze Gods ethiek hebben omgedraaid. Ik citeer: “want wat men in het modern denken doet, is de aandacht op zichzelf richten, het gaat om je zelfontplooiing.” God heeft ze in de bijbel iets anders geleerd, want als je een dienst bewijst aan een ander word je gezegend. God geeft ze de opdracht hun naasten lief te hebben en te ondersteunen. Hierdoor wordt volgens de bijbel je geest helemaal vrij en dat gebeurt niet tijdens de emancipatie van de vrouw.

De rechten en plichten van de vrouw worden duidelijk gemaakt in de bijbel. De vrouw en de man hebben allebei de plicht te zorgen voor hun gezin, maar ze dragen allebei op een andere manier bij. De vrouw die mag alleen binnenshuis werken want zo zorgt ze in principe ook voor brood op tafel. En al het werk dat buitenshuis gedaan moet worden, moet worden verricht door de man die verantwoordelijk is voor een komen. Hij is de kostwinner en de baas over zijn vrouw. In de bijbel wordt er vertelt dat God het hoofd is van de man, de man het hoofd is van de vrouw en de vrouw moet zich daarom onderdanig gedragen.

Dus de man en de vrouw vullen elkaar aan, alleen niet op de manier dat wordt gedaan bij emancipatie. Maar de man blijft boven haar, want Adam is eerst geformeerd en daarna pas Eva.

Ook wordt er vertelt dat omdat de vrouwen toch gaan werker wel voor moeten zorgen dat ze de man niet moet nabootsen.

De positie van de vrouw in het Jodendom

De rol van de vrouw in het Jodendom is erg belangrijk. Volgens de joden heeft de Halachàh ( de joodse wet) de vrouw een betere positie gegeven dan in diverse westerse landen. Dat een van de belangrijkste feministen een joodse vrouw was( Gloria Steinem ), is volgende joden geen toeval want in de joodse traditie is de respect voor de vrouw een onderdeel van hun etnische cultuur.

In het Jodendom is de vrouw afgezonderd, maar een gelijke aan de man. De verantwoordelijkheden die een vrouw heeft zijn gewoon anders dan die van een man en kunnen niet als hetzelfde gezien worden. Maar dat betekent niet dat de verantwoordelijkheden van de man belangrijker zijn dan die van de vrouw, sommige verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn juist belangrijker dan die van de man. De gelijkheid tussen de man en de vrouw begint bij God, de Allerhoogste.

In het Jodendom zijn de vrouwen rechten tot de vorige eeuw veel vooruitstrevender geweest dan in de westerse wereld. Ze hadden altijd het recht gehad om te kopen, verkopen, het hebben van eigendommen en het maken van contacten. In de spreuken van de Halachàh wetboek 31:10-31 met name verzen 11, 13, 16 en 18 spreekt men over het zaken doen van de vrouw.

De vrouw heeft in het Jodendom het recht omgeadviseerd te worden voor het betreden van een huwelijk en de seksualiteit binnen een joodse huwelijk is de recht van de vrouw en niet van de man. Een joodse man mag zijn vrouw niet slaan of onrecht aandoen.

Wat is de positie van de vrouw binnen de politiek?

In 1917, al voordat vrouwen stemrecht kregen, werd in de grondwet opgenomen dat vrouwen zich ook verkiesbaar konden stellen. Bij de verkiezingen van 1918 werd voor het eerst in de geschiedenis van Nederland een vrouwelijk lid gekozen. Suze Groeneweg van de SDAP. Dit was de start voor de vrouwen participatie in de 2e kamer, al daalde het aantal vrouwelijk leden steeds dalen en weer stijgen. Ook na de uitbreiding van de tweede kamer naar 150 zetels in 1956 bleef het aantal vrouwelijke leden rond de 13.

Op dit moment zijn er 63 vrouwelijke leden in de tweede kamer. Dat is nog steeds ver van de helft, maar tocht aanzienlijk hoog in vergelijking met de vroegere jaren.

Ook is er tot nu toe geen vrouwelijk minister president geweest in ons land. De stijging van het aantal vrouwen in de 2e kamer de laatste jaren

Hoe is de taakverdeling tussen de man en de vrouw in het huishouden?

Ruim Negentig procent van de mensen vindt het belangrijk dat de taken in gezin en huishouden gelijkwaardig zijn verdeeld tussen de mannen en vrouwen. Uit onderzoek is toch gebleken dat vrouwen degen zijn die het ´zware´ huishouden op zich nemen.

En aangezien de vrouwen de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan werken, betekent dit dus dat de man ook steeds meer huishoudelijke taken op zich moet nemen. Mannen nemen nu zo'n 32 procent van de taken in het gezin voor hun rekening terwijl dit vijf jaar geleden nog maar 30 procent was. Zo kun je zien dat de vrouwen nog steeds meer in het huishouden doen. Dit is alleen al te zien naar de zorg voor de kinderen. Dit cijfer ligt meestal bij de vrouwen nog steeds hoger dan bij die van de mannen. Zoals we al eerder vermeld hebben zijn er nog steeds mannen die nog aan de nieuwe levensstijl moeten wennen. Dit is dus een van de oorzaken waarom er nog zo´n groot verschil is. Meer dan tweederde deel van de taken in huis wordt dus nog altijd vervuld door de vrouw.

Wanneer er een oneerlijke taakverdeling is kan dit negatieve gevolgen hebben voor de vrouw. De positie van de vrouw op de arbeidsmarkt kan hierdoor ook verminderen. Want wanneer de vrouwen thuis het grootse deel van de huishoudelijke taken verrichten maken zij veel minder kans op een goede carrière. En natuurlijk is de kans op een topfunctie ook veel kleiner. Dit heeft weer als gevolg dat de mannen meer moeten werken omdat de vrouwen financieel gezien afhankelijk van hun zijn. De positieve kant van de taakverdeling is dat de relatie tussen de man en vrouw beter is.

Tegenwoordig bestaat er kraamverlof voor mannen. Hierbij krijgen de mannen de kans om hun vrouw bij te staan in de kraamperiode. Dit zorgt voor meer gelijkheid in de taakverdeling tussen de man en vrouw. Het ministerie van Sociale zaken en Werk gelegenheid onderkent een eerlijke verdeling binnen het huishouden. Zo is er bijvoorbeeld meer geld geïnvesteerd voor kinderopvang.

Op dit plaatje zie je de resultaten van een onderzoek naar de verdeling van huishoudelijke taken tussen man en vrouw. De onderstaande schema laat gelukkig wel verandering zien. Maar je ziet nog wel dat de meeste huishoudelijke taken nog steeds door de vrouw wordt gedaan.

Tijdens dit onderzoek van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid kan je nog zien dat de vrouwen de was nog liever niet over laten nemen door de mannen. Wat dit betreft doen de vrouwen het liefst zelf zodat er niks mis kan gaan.

De mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig aan elkaar en dienen ook zo behandeld te worden. Helaas nemen vrouwen wereldwijd nog steeds een achtergestelde positie in ten opzichte van mannen. In Nederland hebben vrouwen sinds de vorige eeuw wettelijk gelijke rechten en kansen gekregen, de uitkomsten daarentegen blijven voor veel vrouwen achter ten opzichte van die van mannen. Dit blijkt ook uit en onderzoek van de World Economic Forum (WEF). Nederland behoorde namelijk eerst tot de top tien van de internationale lijst op het gebied van de gelijkheid van mannen en vrouwen. Vorig jaar eindigde Nederland zelfs op de negende plaats. Helaas bleek Nederland bij het laatste onderzoek op de elfde plaats te eindigen. Dit betekent niet gelijk dat Nederland het slechter is gaan doen op het gebied van de gelijkheid van mannen en vrouwen. De deelnemingspercentage van Nederland op het gebied van arbeidsmarkt , onderwijs etc. is wel goed. Alleen is uit verdere onderzoek is gebleken dat Nederland wat betreft de deelname aan de politiek nog een achterstand heeft.

De manier waarop de maatschappij in Nederland tegen de vrouwen aankijkt is zeker veranderd als je het vergelijkt met vroeger. Vrouwen zijn veel onafhankelijker geworden. Ze zijn in vele opzichten gelijk (er) geworden. Vroeger hadden de vrouwen geen enkel recht. In veel niet-westerse landen hebben vrouwen nog steeds niet de zelfde rechten als de man, laat staan dat ze gelijke uitkomsten krijgen. Verschillende onderzoeken tonen aan dat vrouwen op internationaal niveau zich nog steeds op een achterstelde positie bevinden. Hier gaat het dan om op het gebied van stemrecht, vrijheid van meningsuiting etc. In het VN vrouwen- verdrag worden de rechten van de vrouw wereldwijd vastgelegd. Nu blijkt dus dat veel landen deze millenniumdoel nog niet behaalt hebben. In het verdrag staat dat alle landen deze millenniumdoel in 2015 behaalt moeten hebben. Tot nu toe heeft geen enkel land zijn vrouwen verzekerd van een gelijke positie. Uit het WEF onderzoek blijkt dus dat Nederland bijv. achterloopt wat betreft vrouwen in besluitende en bestuurlijke functies.

De maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland is niet erg. Want in Nederland is het tegenwoordig heel normaal dat een vrouw gaat studeren, werken enz. Vroeger, zelfs nog tot in het begin van de jaren zestig, was het heel bijzonder als een meisje überhaupt meer dan de huishoudschool kon bereiken. De enige ongelijkheid die Nederland heeft ligt dus op het gebied van de politiek.

Massamedia heeft een grote macht in onze samenleving en bereikt een grote schaal mensen. Door de vele functie wat massamedia heeft kan het op twee manieren invloed hebben op de emancipatie van de vrouw. Het kan het stimuleren of juist tegenwerken.

Zo zijn er veel meningen over de programma's die worden uitgezonden door medium. Zo vinden sommige vrouwen dat er verandering moet komen in de programmering. Het voordurend op negatieve en vernederende wijze afschilderen van vrouwen in de mediacommunicatie- in elektronische, gedrukte, visuele en radiocommunicatie. Bovendien helpen de gewelddadige en vernederende of pornografische mediaproducten niet echt mee aan de participatie van de vrouw in de samenleving. En heeft ook een slecht invloed op vrouwen, ze worden onzeker door al die “perfecte vrouwen op televisie”.

Ook programma die de traditionele taken van de vrouw laten zien kunnen beperkend werken.

De wereldwijde trend die is uitgebroken in de richting van de consumptiemaatschappij heeft een beeld gecreëerd waarin advertentie- en reclameboodschappen vrouwen worden getoond als lustobject. Door dit beeld richt zit op een verkeerde manier op de vrouwen en meisjes van verschillende leeftijden.

De vrouwen vinden dat door macht dat massamedia heeft in onze samenleving, juist een vooruitgang kunnen boeken in het verbeteren van de positie van de vrouw. Ze zouden jongeren en kinderen beter moeten informeren over maatschappelijke kwesties in plaats van de seksistische videoclip uit zenden tijdens de middag uren.

Wat zijn de visies van politieke partijen als het gaat om emancipatie en op welke manieren willen ze het verschil tussen man en vrouw verkleinen?

Al gaat de arbeidsparticipatie van vrouwen langzaam omhoog, werkt 80% nog parttime. De PvdA vind natuurlijk dat iedereen vrij is haar of zijn leven zelf in te vullen. Maar het hoge percentage kan ook een gevolg zijn van het feit dat veel vrouwen economische afhankelijk zijn. Wat ondermeer gevolgen heeft voor haar pensioenopbouw. Bovendien blijft er volgens de PvdA veel talent onbenut en is het ook in belang van de toekomstige vergrijzing dat de arbeidsparticipatie van de vrouw toeneemt.

Het beeld dat veroorzaakt door de samenhang van cultuur en emancipatie waarbij de man fulltime werkt en de vrouw parttime nog niet geworteld. Dit beeld moet veranderen, dit kan alleen door een cultuuromslag. Volgens de PvdA is het belang dat de mannen en vrouwen beide verantwoordelijk zaak voor hun taakverdeling. Er moet duidelijk gemaakt worden dat een moeder die 4 dagen of meer per week werkt absoluut niet een slechte moeder is. We moeten de traditionele taakverdeling door breken.

D66

De Nederlandse emancipatie is volgens de D66 nog lang niet voltooid. De aandacht blijft nog steeds gericht op de vrouwen, met name de positie van de oudere en migranten vrouwen. De d66 geeft aan dat vrouwen structureel armer zijn dan mannen: het salaris van de man is bijna 2 keer zo groot als dat van de vrouw. D66 streeft naar een de economische zelfstandigheid van de vrouw en dat kan alleen als alle obstakels worden geruimd.

GroenLinks

GroenLinks vindt dat vrouwen uit etnische minderheden de kans moeten krijgen hun economische achterstand te achterhalen, alle obstakels van vreemde taal en cultuur te overwinnen.

CDA

Het CDA vindt dat de vrouwen meer de kans moeten te krijgen om zich te gaan emanciperen en de kans krijgen mee te doen aan de maatschappij. De CDA als een politieke drager van deze ideologie moet daarvoor de ideeën en idealen zelf op de voorgrond stellen.

Hoe ver is de emancipatie van de vrouw op internationaal niveau vergeleken met Nederland?

http://images.vpro.nl/img.db?21539812++s(106)In Nederland zijn vrouwenrechten bijna goed geregeld. Mannen en vrouwen hebben precies dezelfde rechten. Wereldwijd is het er in sommige landen slecht gesteld met de vrouwenrechten. Ondanks dat er een verdrag is gesloten met de landen ,is er in veel landen geen sprake van vrouwenrechten.
In Nederland verdienen vrouwen nog steeds minder, zij zijn er nog steeds eigenlijk meer voor de zorg voor de kinderen en het gezin. En bezitten minder invloedrijke posities. Dit zal eerlijk gezegd ook altijd zo blijven. Veelvoorkomend is dat vrouwen nog steeds een vorm van huiselijk geweld ervaren. In de wetten staat er wel dat de rechten van mannen en vrouwen hetzelfde zijn maar toch is ook weer gebleken dat dit verschillende uitkomsten heeft.

Op internationaal niveau moet er nog veel gebeuren aan de vrouwenrechten, dit is te lezen in de Millenniumdoelen. Dit geldt echter niet voor alle landen. De Millenniumdoelen zijn concrete doelen die 189 landen stelden om voor 2015 armoede, ziekte en honger ver terug te dringen. Drie van deze doelen behoren tot specifieke vrouwenrechten. Recht op onderwijs voor meisjes, recht op gelijke rechten en terugdringen van moedersterfte.

Veel vrouwen in Nederland zijn actief op het gebied van internationale samenwerking en het versterken van vrouwenrechten. Hun kennis en ervaring geeft goed inzicht wat er internationaal gebeurt, ook zijn er adviseurs die kunnen aangeven wat wij in Nederland kunnen doen om vrouwenrechten wereldwijd te ondersteunen.

Wist je dat?

* Dat de vrouwen in Somalië zweepslagen krijgen wanneer zij een bh dragen.

* Dat er naar schatting jaarlijks in Nederland zo'n 60 tot 80 vrouwen aan de gevolgen van huiselijk geweld overlijden .

* Dat vrouwen 18% minder dan mannen verdienen en Nederland daarmee slechter scoort dan gemiddeld in de wereld, wereldwijd verdienen vrouwen 16% minder dan mannen.

* Dat er in Afrika 60% van de Aidsslachtoffers vrouw is, onder andere doordat in sommige gebieden mannen denken te genezen van HIV door seks te hebben met een maagd.

* Dat er jaarlijks zo'n twee miljoen moeders en baby's komen te overlijden bij de bevalling.

gDat 70% van de 1,5 miljard personen die moeten rondkomen van 1 dollar per dag vrouw is.

* Dat er wereldwijd 72 miljoen kinderen geen onderwijs krijgen. En dat tweederde hiervan meisjes zijn.

* Dat Iran de Nederlandse rechtenprijs heeft gewonnen.

* Dat de vrouwen in deze tijd sterker staan.

* Dat in Nederland 39% van de vrouwen is ooit slachtoffer geworden van seksueel geweld.

Conclusie

Is de emancipatie in Nederland voltooid?

De emancipatie van de vrouw is nog niet voltooid, al zijn de kansen zwart op wit wel gelijkgesteld. Dat in een land als Nederland nog steeds een verschil bestaat tussen het salaris van de man en vrouw is schandalig. En de vrouwen hebben nog steeds geen toegang tot topfuncties, het zogenaamde glazen plafond. De traditionele rolverdeling is nog steeds niet doorbroken. Dat kun je zien aan het feit dat vrouwen nog steeds in grote aantallen werken in onderwijs, zorg en welzijn.

De traditionele beroepen van vrouwen worden nog steeds minder gewaardeerd dan traditionele mannen beroepen.

Het zal nu misschien wel normaal zijn dat vrouwen werken, maar de vrouwen blijven financieel afhankelijk.

Als de emancipatie voltooid was, zou het voor de man vanzelfsprekend zijn dat de taken onderling verdeeld moet worden. Om dit te bereiken moet je een sterke, individuele vrouw zijn de man over kan halen zich te houden aan een eerlijke taakverdeling.

Als je Nederlandse emancipatie vergelijkt met de internationale emancipatie, heeft Nederland al veel vooruitgang geboekt.

De massamedia spelen een grote rol in het bevorderen van de emancipatie op verschillende gebieden. Zij zijn verantwoordelijk voor het feit dat de vrouwen als een lustobject wordt gezien en zij zijn dus verantwoordelijk voor het verbeteren van dit beeld.

http://www.demeester.com/de_21ste_eeuw.htm

http://www.moslim.org/islam/pos_vrouw.htm

http://www.risallah.com/archief/artikel.php?artikelnr=58

http://www.gratisadviseurs.nl/question.php?id=28919

http://www.faq-online.nl/index.php?file=article&art_id=131&page=2

http://www.parlement.com/9291000/modulesf/gm5ihvnw

http://oudnieuws.web-log.nl/oud_nieuws/2007/07/eerste_vrouw_in.html

http://www.farsfoundation.nl/nl/cultuur/positie_van_vrouw.php

http://www.emancipatie.nl

http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/833

1.-Volgens ons is de emancipatie van de vrouw nog niet voltooid en wouden het daarom onderzoeken.

-Dat een vrouw die dezelfde capaciteiten heeft als de man niet het zelfde niveau kan behalen door dat ze een vrouw is, is een maatschappelijk probleem dat vooral door de overheid en belangrijke bedrijven opgelost kan worden. Bij een vrouw wordt er nog steeds met dubbele maten gemeten en daar moet verandering in komen.

-De vrouwelijke Kamerleden is nog steeds niet over de helft van het aantal zetels in de kamer. In het huidige parlement is dit 63/150.

Tijdens de komende verkiezingen bestaan de lijsttrekkers voor maar 23% uit vrouwen. En de SGP zal heeft geen invloed gehad op de percentage want die heeft helemaal geen vrouwen in hun lijst staan!

In een artikel van de Elsevier stond dat de SGP de vrouwen in de kamer het liefst zou willen verbannen. En zoekt een weg dit te doen zonder een discriminatie verbod te krijgen.

De vrouwen die een topfunctie hebben in het bedrijfsleven, hebben een 20% lagere salaris als een man met de zelfde functie.

-In de geschiedenis van de emancipatie van de vrouw, die twee golven telde en één die nu in opkomst is, hebben vrouwen gestreden voor gelijke rechten van de man en de vrouw. De eerste golf die had vooral als doel de vrouwenkiesrecht in te voeren en de politieke betrokkenheid van de vrouw te vergroten. De tweede groep, waarvan de Dolle mina een belangrijke belangengroep was, hebben de vrouwen gestreden voor meer seksuele vrijheid, het recht op een abortus en meer mogelijkheden op alle gebieden.

2. Welke actoren zoals (pressie)groepen en instanties zijn betrokken?

3. Welke belangen hebben deze betrokken?

-Per groep/instantie de belangen noemen.

-Hoe liggen de economische belangen: wie worden er financieel beter of slechter van?

-Welke belangen komen overeen en welke zijn tegengesteld?

4. Welke concrete voorstellen hebben de verschillende betrokkenen?

2. Pressie groepen zoals Dolle mina hebben een grote invloed gehad in de geschiedenis in de strijd voor de gelijkheid rechten van vrouwen en mannen. Vrouwen zelf zijn ook een van belangrijke actoren in deze kwestie en natuurlijk vergeten we niet de betrokkenheid van de mannen in de emancipatie van de vrouw.

Verder zijn de overheid en massamedia ook betrokken.

3.De dolle mina's hadden vooral als doel om de abortus wet in te voeren, gelijke rechten en kansen te creëren voor vrouwen.

4.Vrouwen: Gelijke rechten voor de vrouw.

Mannen: zij vonden dat alles zo behouden moest worden zoals het was, omdat zij dachten dat de vrouwen hun baan zouden overnemen.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!