De Maya's en hun ondergang.

De Maya's en hun ondergang.

Inleiding

Hoofdvraag: Hoe kon zo een grote machtige beschaving, in zo een korte tijd ten ondergaan?

Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat we allebei veel interesse hebben in geschiedenis. Helaas wordt er in de geschiedenisboeken vaak weinig verteld over de geschiedenis buiten Europa en de Verenigde Staten. We hebben allebei interesse voor dit onderwerp, omdat we films hebben gezien en spellen op de computer hebben gespeeld waarin de Maya's een

centrale rol spelen. Helaas wordt er nooit echt diep ingegaan op hun cultuur en levensstijl, dus daar wilden we wel wat meer over weten. We gaan in de eerste helft van het profielwerkstuk onderzoeken hoe de Maya's leefden en hoe hun eens zo machtige rijk ten onder is gegaan. We gaan ons verdiepen in het dagelijkse leven van de Maya's en hoe het politieke en religieuze systeem werkte en er wordt ook een blik geworpen op hun bouwstijl en in hoeverre de piramides verschilden van de Egyptische piramides. We bekijken hoe het kan dat dit gigantische rijk onderworpen is door de Spanjaarden en wat er is overgebleven van hun cultuur. De eerste hoofdvraag hebben we onderverdeeld in twee deelvragen waarna er een conclusie volgt waarin zich hopelijk het antwoord op de hoofdvraag bevindt.

Deelvraag 1: Wie waren de Maya's, en hoe zag hun cultuur eruit?

Geschiedenis van de Maya's.

Volgens een recent onderzoek is het continent Amerika relatief laat bevolkt. Zo tussen 50000-12000 voor Christus. Via DNA is men erachter gekomen dat elke Homo-Sapiens Sapiens die nu leeft, afstamt van de Homo-Sapiens die ongeveer 100,000 jaar geleden in Afrika leefde. Door onder andere grote droogte zijn ze steeds noordelijker geraakt en uiteindelijk zijn ze naar het Midden-Oosten gegaan. Via het Midden-Oosten zijn ze eerst naar Azië gegaan. Een paar duizend jaar later zijn afstammelingen van de eerste bewoners van Azië richting Europa gegaan. De mensen die in Azië leefden zijn (doormiddel van de ijstijd) via de noordelijke bevroren pas naar Amerika getrokken.

De Maya's zijn een Indiaans volk, ze hadden vroeger een groot en welvarend rijk. Nu nog steeds leven er ongeveer 8 tot 9 miljoen Maya's in midden en zuid Amerika. De Maya's leven/leefden vooral in het noorden van Centraal-Amerika, in de buurt van Mexico en Guatemala. Ook in El Salvador en Belize wonen nog steeds afstammelingen van de Maya's. Nu nog steeds wonen de meeste Maya-afstammelingen in Mexico (2.5 miljoen) en Guatemala (ongeveer 6 miljoen). Ook in El Salvador en Belize wonen nog steeds afstammelingen van de Maya's.

Uit bepaalde onderzoeken blijkt dat de Maya's al rond 2000 voor Christus een herkenbaar eigen cultuur hadden. Omdat de Maya's rond 2000 voor Christus gingen schrijven stopte de prehistorie en ‘'werd het volk geboren''. Deze ‘gebeurtenis' heet etnogenese. Deze geboorte vond vermoedelijk plaats in de Siërra de los Cuchumatanes, dit ligt in West-Guatemela. Archeologen hebben aangetoond dat al vanaf die tijd de Maya's zijn begonnen met het neerzetten van gebouwen voor ceremoniële doeleinden. Van deze tijd is het niet bekend hoe de relaties tussen de Maya's en hun buren waren, de Olmeken. De culturen schijnen elkaar te hebben beïnvloed. Uiteindelijk verdween de Olmeekse cultuur.

Kunst en architectuur van de Maya's.

De eerste monumenten van de Maya's bestonden uit kleine grafheuvels, soms met cement bedekt. Hiervan zijn er nog maar een aantal in vrijwel intacte staat te vinden in El Salvador. Vanuit deze met cement bedekte grafheuvels zijn later gigantisch grote piramidevormige tempels ontstaan. In het laagland van Guatemala zijn daarvan nog voorbeelden te zien. Deze tempels stammen af uit de 3e eeuw voor Christus. Niet veel na de 3e eeuw voor Christus ontstonden grote beroemde steden. Zoals Tikal, Palanque, Copán en Calakmul.

De Maya's werden een stadstatencultuur, gebaseerd op intensieve landbouw. De meest indrukwekkende overblijfselen hiervan zijn de imposante piramides. Andere kenmerken van hun cultuur die je nu nog terug kan zien in hun overblijfselen zijn opgerichte stenen, steles genoemd. Dat zijn stenen rechtopgezet, met daarin uitgehouwen hun heerser. Meestal samen met de heerser staan hiërogliefenteksten op de steles, de hiërogliefentekst vertelt de daden die hun heerser heeft volbracht. De maatschappij van de Maya's was een gelaagde samenleving en had een duidelijke Hiërarchie.

(links en rechts: twee typische voorbeelden van Mayatempels.)

(Maya –steles in Copán, Honduras.)

De kunst en architectuur van Maya's (tussen ong. 200-1200 na Christus) wordt over het algemeen als de mooiste van de antieke Nieuwe wereld beschouwd. Hierbij vooral het beeldhouwwerk en de stucreliëfs (stucreliëfs zijn uithouwingen in een stuk steen, heel vaak zie je symbolen en vormen). De beelden van Copán zijn heel verfijnd en zeer geliefd(zie hierboven). De beelden tonen aan dat de Maya's toen al het menselijke lichaam met Gratie en nauwkeurigheid probeerde na te bootsen. De beelden deden de archeologen denken aan de Klassieke Periode van de antieke Oudheid denken. Vandaar dat deze periode waarin deze beelden zijn gemaakt ook de klassieke tijperk van de Maya's word genoemd. Ook in de schilderkunst van de Maya's bestaan er nu nog resten. In Mexico ligt zo'n plek, de schilderkunst van de Maya's was vooral te zien in muurschilderingen. Deze is heel belangrijk voor een deel van de geschiedenis van de Maya's. Deze muurschilderingen lieten zien dat ook de Maya's aan mensenofferring deden, net als de Azteken, alleen wel aanzienlijk minder. Deze muurschilderingen zijn vermoedelijk gemaakt in de 8ste eeuw na Christus. Ook in San Bartolo zijn muurschilderingen gevonden, ze zijn aanzienlijk ouder en naast deze schilderingen stonden schalen en vazen die beschilderd waren. De stijlen waren verwant aan die in de codex van Dresden Hierbij vooral het beeldhouwwerk en de stucreliëfs (stucreliëfs zijn uithouwingen in een stuk steen, heel vaak zie je symbolen en vormen).. Het boek stamt af van de Mayastammen in de 11e of 12e eeuw, waarschijnlijk is dit een kopie van de originele tekst die afstamt uit de 3e of 4e eeuw. Nu het schrift van de Maya's grotendeels is ontcijferd, is duidelijk geworden dat sommige Mayakunstenaars hun gemaakte werk signeerden, dit is absoluut niet een kernmerk voor beschavingen uit die tijd.

Het schrift van de Maya's.

De Maya's waren het eerste volk in Amerika(Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika) die hun eigen schrift hadden. Het schrift bestaat vooral uit fonetische en ideografische tekens, een soort hiërogliefenschrift. Ook was dit schrift het eerste schrift in Amerika dat in staat is gebleken de gesproken taal in goede mate weer te geven.

De ontcijfering van het schrift(wat bij elk oud schrift gebeurt) heeft langer moeten duren dan gedacht. Tijdens de Spaanse veroveringen zijn, bijna alle Mayadocumenten verbrand. De documenten zouden als heidens en verwerpelijk zijn beschouwd, aangezien de Spanjaarden het christendom wilden inbrengen bij de Indianen. Er zijn slechts 5 boeken die de verbranding hebben overleefd: de codex van Dresden, de codex van Parijs, de Leiden plate, de codex van Madrid en de codex van Grolier. De boeken zijn vernoemd naar de bewaarplekken die ze kregen toen ze hier in Europa kwamen. In de boeken staan vooral berekeningen, data van hun kalender en andere gedachtelopen van de Maya's over het universum. Naast deze 5 boeken zijn de huidige overblijfselen vooral in steen gehouwen op gebouwen en steles. Deze overblijfselen zie je vooral in steden die al vóór de komst van de Spanjaarden waren verlaten en daarna zijn overwoekerd door het oerwoud.

De wiskunde van de Maya's.

Het getal ‘20' is heel belangrijk in het talstelsel van de Maya's. Het getal 20 is het grondtal, de getallen onder de 20 werden bestonden uit lijnen en punten. De cijfers vormden daarmee een zogenaamd additief stelsel. Je hebt 2 verschillende soorten getalstelsels: een additief stelsel en een positiestelsel. Een positiestelsel betekent dat de waarde van een getal afhangt van de positie. Bijvoorbeeld bij het getal 12414; de eerste ‘1' staat voor 10.000, terwijl de tweede ‘1' staat voor 10. Bij een additief stelsel is dat niet het geval. Bij een additief stelsel zijn de getallen opgebouwd uit symbolen, bij de Maya's dus stippen en strepen, die de waarden ‘1' en ‘5' aangeven. Ook de oude Romeinen hadden een additief stelsel, alleen hier symboliseerde de symbolen de waarden ‘5' en ‘10'.

Maya cijfers 0 t/m 19. Op deze manier rekenen is over het algemeen behoorlijk simpel. Tel de stippen op bij de stippen, de streepjes bij de streepjes en vervang elke groep van 5 stippen door een streepje. Zoals bij het getal 19, er zijn 4 stippen en 3 streepjes, een streepje staat voor 5, dus wordt het: 3x5+4=19.

Het gebruik van deze rondjes en streepjes komt voort uit de markt waar de kooplui door middel van stokjes en bonen onderhandelde.

Maya getal 76, hierin symboliseren de 3 rode punten het aantal keer dat twintig wordt gebruikt, de 3 strepen en het zwarte puntje symboliseren het getal 16, zoals hiernaast is te zien. 3x20+16=76. Een stip boven de 3 rode stippen betekent hoe vaak er 360 in het getal voorkomt. Het zou veel logischer zijn als het 400 zou zijn. Want de eerste rij geldt voor 1 t/m 20, de tweede rij(de rode stippen) voor aantal keer 20(is dus 1x20=20), dus aannemelijk is de derde rij 20x20=400. Dit is echter niet zo, de derde rij staat voor 360. Dit heeft te maken met de kalende van de Maya's. De Maya's wisten via astronomie dat een jaar 365 dagen had, aangezien het grondgetal van hun talstelsel 20 is 365:20= 18(met een rest van 5), hun kalender bestond uit 18 periodes van 20 dagen, en een kleine periode van 5 dagen. Deze 5 dagen zouden slecht zijn.

Hoewel er voor berekeningen strepen en stippen werden gebruikt, werden er in de inscripties voor het weergeven van de uitkomsten van kalenderkundige berekeningen, met name in de decoraties van monumenten, de abstracte cijfertekens soms vervangen door de koppen van de specifieke godheden die met de betreffende getallen geassocieerd werden. Sommige inscripties lieten getallen zien die tot hoog in de miljoenen reikten.

De Maya's deden bijzonder nauwkeurige astronomische waarnemingen en hadden een heel ingewikkelde kalender. Hun astronomische waarnemingen waren ook beter dan dat van andere volken die met het blote oog de sterrenhemel bestudeerden. De berekening van het zonnejaar is zelfs dan dat van de kalender die wij gebruiken (gregoriaanse kalender). Om een idee te geven van hoe nauwkeurig de Maya's dingen konden berekenen; de Maya's hadden berekend dat een zonnejaar 365,22 dagen besloeg, met onze technologie hebben wij echter berekend dat een zonnejaar 365,24 dagen beslaat. Een verschil van 0,02 dag.

De maatschappij waarin de Maya's leefden.

De Maya's leefden in een standenmaatschappij. Ze leefden dus in lagen. De hoogste laag besloeg de belangrijkste mensen, de priesters en de opperpriesters. De middenlaag was voor de ambtenaren en de tempeldienaars. De onderste laag bestond vooral uit de landbouwers. De landbouwers zorgden voor het eten van de Maya`s. Maïs was heel belangrijk, want dat was namelijk hun hoofdvoedsel. Verder aten ze zoete aardappelen, yuccaplanten, cacao avocado's en tomaten. Ze deden aan een brandcultuur om hun grond vruchtbaar te houden, dit houdt in dat ze delen van bossen afbrandden zodat de grond vruchtbaar werd. Zo hebben de Maya's enorme lappen bos verbrand om vruchtbare grond te krijgen. Nat het verbranden van de bossen, plantten ze maïs in de grond. Ze geloofden in een maïsgod, die was voor hen heel belangrijk. De maïsgod was een stenen standbeeld, waar ze offers aan schonken. Het woord Maya betekent ook maïs in Mayaschrift.

De Mayacultuur bloeit weer op.

Nu nog worden er steeds dingen ontdekt van de oude Maya beschaving. Soms worden er zelfs tempels ontdekt, dit komt natuurlijk omdat de oude Maya beschaving grotendeels in het oerwoud lag. Er worden soms rechthoekige verfplakken gevonden, misschien zijn dit restanten van illustraties in vergane boeken. Jammer genoeg is de kans dat ze enig organisch materiaal van een boek vinden minimaal. De Maya's hadden hadden geen inkt of pennen. Ze schreven met middelen die ze vonden in hun natuurlijke omgeving. Ze maakte inkt van natuurlijke pigmenten en schreven met kwasten. Ze gebruikte een soort papier gemaakt van bladeren en wit gemaakt door middel van kalk. Het klimaat in Centraal Amerika is behoorlijk nat, dus dat helpt niet bij het langdurig bewaren van papier.

Sinds de 20e eeuw zijn er al veel bevindingen gedaan over de cultuur, vooral over het talstelsel en over de grote Maya kalenders. De Maya's hadden een heel exclusief telsysteem, ze waren de eerste die een waarde gaven aan het begrip ‘nul'. In de Oude Wereld(op het continent Eurazië) werd dit pas veel later ingevoerd, en als eerste door de Arabieren in het Midden-Oosten. Vanaf de jaren 60 kwam er meer vaart in het ontcijferen van het Mayaschrift, er zijn zelfs beweringen geweest dat het schrift bijna helemaal ontcijferd zou zijn. Maar de langere Maya teksten blijken in de praktijk nog zeer moeilijk te ontcijferen.

Maya's tegenwoordig.

De Mayacultuur was lange tijd verborgen onder het oerwoud, na de ineenstorting van het rijk door de Spanjaarden. In de koloniale tijd was het gebied afgesloten van de wereld, alleen de lokale bevolking wist van het bestaan van de oude ruines. In 1839 bezocht een Amerikaanse reiziger Copán, Palenque en andere plaatsen in die omgeving. Vergezeld door een Engels architect en tekenaar. De verslagen die zij maakten over hun bevindingen zorgde voor een groeiende belangstelling voor de Maya cultuur.

Zoals al eerder vermeld zijn er vandaag de dag zijn nog zo'n 8 á 9 miljoen Mayasprekende mensen in Guatemala, Belize, Honduras en in de Mexicaanse staten Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas en Tabasco. Veel Maya's van tegenwoordig worstelen met een probleem: ze willen graag profiteren en genieten van de goede kanten van de moderne wereld terwijl ze anderzijds hun eigen identiteit en religie willen behouden. In de 20ste eeuw werden ze niet alleen behandeld als tweederangs burgers, ze zijn ook slachtoffer geweest van massamoord en vervolging. In de Guatemalteekse burgeroorlog(1960-1996) stierven er ruim 200.000 mensen, meer dan 80 procent hiervan waren Maya-afstammelingen. Onder internationale druk zijn de laatste jaren wel meer rechten toegekend aan het grootste deel van de Mayaanse bevolking; vooral het feit dat men nu in zowel Spaans als in het Maya's les geeft is internationaal geprezen. In Mexico werden de spanningen groter toen in 1994 het Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger in opstand kwam. In Mexico is, als eerste Maya, Francisco Luna Kan tot gouverneur van Yucatán gekozen. Tegenwoordig zijn er in middelgrote steden in Guatemala voor het eerst Maya's als burgermeester gekozen. Maar nog steeds zijn de Maya's politiek gezien ondervertegenwoordigd. In de jaren ‘70 hebben veel Maya's zich tot het protestantisme bekeerd. In verhouding zijn er nu meer protestantse Maya's dan katholieke Maya's, in sommige plaatsen heeft dit tot geweldsuitbarstingen geleid.

De religie van de Maya's.

De Maya religie lijkt veel op die van andere Meso-Amerikaanse volken. De Azteekse en de Tolteekse religies zijn vergelijkbaar maar er zitten wel verschillen in. De Azteken hadden goden voor de aardse zaken en het dagelijks leven. Maar ook de zon en de planeten werden gezien als goden en ook geëerd en aanbeden. Zoals de zonnegod Kin, hij steeg elke dag op uit de onderwereld en de avond daalde hij weer terug. De naam Kin werd ook gebruikt voor alle dagen in de toekomst en alle dagen in het verleden. De priester waren de enige die de goden taal begrepen. Aan de hand van de kalender wisten ze wat er elke dag zou gebeuren. Elke dag in de maand had namelijk zijn god en aan die god kon de priester zien wat de dag zou kunnen brengen. Bij de slechte goden werd het waarschijnlijk geen gunstige maar bij de goede goden weer wel. Hieronder staat een lijst met de hoofdgoden.

* Ah Puch - God van de dood

* Chac - God van de Regen & Donder

* Camazotz - Vleermuis god.

* Gucumatz - God van de slangen en de creatie.

* Hunahpu - Eén van de Maya-helden tweeling.

* Huracan - God van de storm, onweer en creatie.

* Ixbalanque - Eén van de Maya-helden tweeling.

* Ixchel - Godin van de aarde en de maan.

* Ixtab - Godin van de zelfmoord

* Zipacna - Demoon van de onderwereld.

* Itzamna - was de god van de hemel.

* Kukulcan - ('Gevederde Slang') was de god van de schepping ( hij is de Quetzcoatl van de azteken )

Aan elke dag in de week werd er een god toegekend. Zo kon gezien worden welke dag een Positieve of negatieve lading had.

Je kunt duidelijk aan de beschrijvingen van de goden zien welke als negatief werden ervaren en dus op hun specifieke dag een negatieve lading gaven. Om de goden gunstig te stemmen moest er uiteraard geofferd worden. Er werd natuurlijk op de gebruikelijk manieren geofferd zoals: iemands hart eruit snijden op het altaar of een persoon met bezittingen en al in een ondergrondse rivier gooien. Maar de Maya's deden ook (in tegenstelling tot andere volken) aan zelf offeren. Ze pleegde geen zelfmoord maar lieten zichzelf ernstig bloeden. Ze deden dit door zichzelf te doorboren met een stukje bot. Meestel werd dit door de tong of de oren heen gehaald maar ook de penis moest het ontgelden. Die botjes werden er dan ook vaak in gelaten bij wijze van decoratie. Ook het geloof in de Cycli was belangrijk voor de Maya ‘s. Maar hier wordt meer over vertelt in de deelvraag over de 2012 voorspelling.

Deelvraag 2: hoe is het Maya rijk aan zijn einde gekomen?

Al vanaf de 8e en 9e eeuw ging het bergafwaarts met de Maya's. De grote stadstaten die vaak meer dan 50.000 inwoners telden vervielen. Op onverklaarbare wijze trokken de Maya's via de rivieren naar de hooggebergtes en oerwouden in Yucatán en Guatemala. De eens zo grote wegen verpauperden en de meest prachtige steden werden verzwolgen door het oerwoud. Er wordt veel gezegd dat de Maya cultuur volledig van de aardbodem verdween maar dat is niet het geval. Nog enkele stadstaten wisten zich te handhaven zoals: Chichén Itzá, Uxmal, Edzná en Cobá. Vooral aan de kust van Yucatán en de gebergtes in Guatemala wisten de steden zich te handhaven. De heersende stadstaten van Yucatán werden omvergeworpen. De twee heersende stadstaten waren Chichen en Uxmal. De stadstaten in het binnenland verdwenen nagenoeg allemaal. De overgebleven stadstaten verenigde zichzelf en de verenigde stammen bouwde een nieuwe hoofdstad genaamd Mayapan. De Mayapan dynastie duurde 200 jaar, maar een opstand in 1450 bracht een einde aan deze dynastie. Waarom deze opstand heeft plaatsgevonden is niet duidelijk maar het is wel duidelijk dat er toch grote verschillen zaten in de stadstaten. Waarschijnlijk hebben de onderlinge verschillen er toe geleid dat er een opstand kwam. Het Maya rijk werd weer verdeeld in stadstaten en zou dit ook blijven tot aan de uiteindelijke onderwerping van de Spanjaarden. Deze hele periode waarin het Maya rijk steeds meer tot vervaling komt wordt ook wel de Post klassieke periode genoemd. Men weet niet zeker waarom een groot deel van de stadstaten zijn verdwenen maar er zijn wel enkele theorieën. Eén theorie is dat het Maya rijk in de klassieke periode (300-900 na christus) het zwaar te verduren kreeg van barbaarse stammen in het noorden van het Maya rijk. Door de oorlog met de stammen in het noorden zou de handel zwaar belemmerd zijn geworden waardoor er in de steden niks meer te halen viel.

Een andere theorie is die van excessieve roofbouw. Door de steeds maar groeiende populatie moest er steeds meer voedsel verbouwd worden. Na elke oogst kreeg de grond niet genoeg tijd had om zich te herstellen, de landbouwgronden verloren hierdoor hun voedingstoffen. Dit resulteerde dat op lange termijn steeds meer oogsten gingen mislukken. Lange aanhoudende droogtes hebben waarschijnlijk ook bijgedragen aan het mislukken van de oogst, grote hongersnoden waren hiervan het gevolg. Ook zou de massale houtkap van de Maya 's de weg geopend hebben voor modderstromen die dorpen en oogsten vernietigden. De Maya's hadden veel hout nodig voor het vervaardigen van hun tempels. De stenen en de klei waaruit de tempels bestonden konden alleen bewerkt en sterker gemaakt worden onder grote hitte. Hier voor waren immense hoeveelheden hout nodig. Veel gebieden werden compleet kaal gestript, maar de wortels van de bomen zorgde er wel voor dat de modderige ondergrond enige houvast had. Zonder de bomen spoelde de grond waarschijnlijk letterlijk onder hun voeten weg. Ook denkt men dat het Maya volk in opstand is gekomen tegen de heersende stadstaten zoals Chichen en Uxmal. Het meest aannemelijke is dat het een samenhang is geweest van alle bovenstaande theorieën.

Conquistadores: de Spaanse term voor 'veroveraars', waren ontdekkingsreizigers en soldaten die namens het Spaanse rijk grote delen van Zuid en Midden Amerika hadden veroverd. Nadat Columbus de Amerika's per ongeluk had ontdekt stuurde Spanje al snel expedities uit om de Nieuwe wereld te veroveren en het woord van god te verspreiden. Velen van hen waren van adel. Door af te reizen naar Latijns-Amerika hoopten zij extra fortuin en geld te verzamelen. De conquistadores gingen als beesten tekeer en veel inheemse volken werden uitgeroeid, sommige volken werden tot de slavernij gebracht en de overige slaven werden later aangevuld met slaven uit Afrika.

Er waren echter ook Spanjaarden die tegen deze misdaden in opstand kwamen. Als gevolg daarvan werd in 1542 een nieuwe koloniale wet aangenomen, waarin werd getracht de indianen in Latijns-Amerika beter te beschermen. Maar voor veel Indiaanse gemeenschappen kwam die wet al te laat.

Pedro de Alvarado was een Spaanse conquistador die voor en samen met Hernán Cortés werkte. In 1510 kwam hij aan in Cuba, hij veroverde Cuba aan de zijde van Diego Velázquez. Diego Velázquez werd daarna de eerste Gouverneur van Cuba. Vanaf 1519 vocht Pedro de Alvarado mee aan de zijde van Hernán Cortés bij diens verovering op Mexico. Op 22 mei 1520 ontketende hij de oorlog met de Azteken bij afwezigheid van Hernán Cortés. Tijdens een offerfeest ter ere van de Spanjaarden werd Pedro de Alvarado zo verafschuwd dat hij en zijn mannen een gigantische slachting in Tenochtitilan aanrichten. Dit staat bekend als La Noche Triste (de treurige nacht). De soldaten werden omsingeld door duizenden Azteken, en enkele Spanjaarden wist nog maar net de dood te ontsnappen. Die nacht ontsnapte Alvarado aan de dood door met behulp van zijn lans over een breed kanaal te springen. Hij werd door de Azteken de zonnegod genoemd.

Tussen 1523 en 1524 veroverde hij in opdracht van Cortés het grootste deel van Guatemala, het leefgebied van de Maya's. Door middel van paarden, buskruit, borstbeplating en ijzeren wapens wist Pedro met gemak de Maya's weg te zetten. Hij onderwierp eigenhandig de Kaqchikel en de K'iche, twee machtige Maya stammen in de Guatemalteekse hooglanden. Na zijn successen werd Pedro de Alvarado door Karel V benoemd tot gouverneur van Guatemala.

Pedro de Alvarado

Maar het Maya gebied strekte zich nog veel verder uit buiten Guatemala. Veel Maya stammen bevonden zich in Yucatán ( schiereiland in Zuid Mexico). De eerste aanvallen op Yucatán werden georganiseerd door de Spaanse conquistador Fransisco de Montejo, el Adelantado in 1527. Hij verwachtte dat Yucatán net zo gemakkelijk te veroveren was als Guatemala. Integendeel de Maya's in Yucatán waren sterk en hun aantallen waren groot. Fransisco wist wel een aantal slagen toe te brengen maar zijn troepen werden getroffen door ziektes. Nadat het verzet steeds groter werd in Yucatán was Fransisco gedwongen al na een jaar zijn campagne af te blazen. In 1531 probeerde hij het weer. Dit maal had hij succes. Hij stichtte vier nederzettingen bij onder meer Chichén Itzá en Champotón. Maar de Maya's hadden iemand in hun midden die het Francisco behoorlijk moeilijk kon maken. Namelijk Gonzalo Guerrero, een voormalig conquistador die 20 jaar eerder schipbreuk heeft geleden. Hij en een andere persoon waren de enige twee overlevenden. Guerrero paste zich aan, aan de omstandigheden en klom op in de hiërarchische ladder bij de Maya's. In de oorlog met Francisco diende Gonzalo als militair gouverneur van de Maya's. Door veel kennis van Spaanse oorlogsstrategieën wist hij Francisco de Montejo en zijn volgelingen te verslaan. In 1535 werden de Spanjaarden verdreven van Yucatán, maar niet voorgoed.

In 1540 keert de zoon van Fransisco: Fransisco de Montejo, el mozo (de jonge) terug in Yucatán. Hij kreeg het bevel van zijn vader om met diens leger opnieuw te proberen Yucatán te onderwerpen. Francisco junior stichtte een nederzetting in Yucatán en van daaruit begon hij zijn militaire campagne. Hij wist de onderlinge verschillen tussen de T-ho' stam en de Maní stam uit te buiten. Hij wist ze tegen elkaar uit spelen waardor de stammen ten strijde trokken tegen elkaar. De T-ho' stam kwam als overwinnaar uit de bus. Vervolgens lijfde Fransisco Junior de stadstaat T-ho' in en hernoemde het Mérida. Mérida werd de hoofdstad van Yucatán. Zijn vader benoemde zichzelf vervolgens tot Gouverneur van Yucatán en Francisco Junior en zijn neef veroverde in 1546 de rest van Yucatán.

(Francisco de Montejo, el mozo)

Deelvraag 3: wat houdt het jaar 2012 precies in, volgens de Maya's?

Volgens vele volken, onder andere de Maya's, gebeurt er iets in 2012 wat ons het hoofd te boven gaat. Aangezien ons profielwerkstuk over de Maya's gaat, gaan we het ook alleen over de voorspelling van de Maya's houden. Afgezien van het feit dat ons profielwerkstuk vooral over de Maya's gaat, zijn hun berekeningen ook het meest specifiek.

Wat houdt het jaar 2012 in?.

De Maya's hebben voorspellingen gedaan dat op 21 december 2012 er iets onmenselijk gebeurt. De voorspelling staat beschreven op de laatste pagina van de Dresdener codex. Veel mensen geloven, dat de wereld ten einde komt. Er zijn dus ook mensen die nu al zorgen dat ze koste wat het kost 2012 zullen overleven, er bestaan zelfs mensen die al hun geld opmaken, ‘wat heb je er nog aan na 2012?'. Er wordt ook veelal gezegd dat er een misberekening is gemaakt en dat het jaartal pas neerkomt op 2208. Maar men denkt ook dat dit alleen maar gezegd wordt om de bevolking een beetje gerust te stellen.. Sowieso zijn wij zelf niet zo heel bang, want wij gaan uit van wat de Maya's voorspelden. Veel mensen maken hier een fout, de wereld eindigt niet in 2012, maar de wereld ‘begint' opnieuw. Wel is het zo dat rond 21 december 2012 de wereld duister zou worden. De Maya's geloofde dat rond deze dag, de wereld tussen de 3 en 14 dagen in het duister zou doorleven. Dit heeft te maken met het heelal die kosmische veranderingen doormaakt. Natuurlijk lijkt dit slecht, maar in werkelijkheid wordt het hierna allemaal beter, volgens de Maya's. De jaartelling van de Maya's begint na 2012 ook weer bij het jaar nul.

Het fenomeen 2012 verwijst naar een ‘verschijnsel' dat in veel theorieën, o.a. doemdenkers en astrologen, een grote rol speelt. Veel van deze theorieën gaan ervan uit dat er in 2012 een grote verandering zal plaatsvinden in het bewustzijn van de mensheid, of dat er een grote verandering plaatsvindt in de natuurlijke toestand van het universum.

Wat er in het universum volgens de Maya's gebeurt, is dat de aarde dan in één lijn staat met de Melkweg. Dit zorgt voor een ‘nul-punt' in de draaiing van de elektromagnetische velden rondom ons zonnestelsel.

De Maya´s geloofden dat de laatste Baktun(perioder van 400jr) altijd gepaard ging met een hoop ellende. Denk aan, grote armoede, veel oorlogen, watertekort het verdwijnen van de agrarische brandstoffen. Of de recessies van de afgelopen honderd jaar. Als de Maya's gelijk hebben, zouden die allemaal weg moeten gaan. Dan zou alles beter moeten worden. Alleen oorlog waarschijnlijk niet, oorlog is van alle tijden. Dat hebben we de afgelopen millennia wel gemerkt. Zelfs vóór 5200 jaar geleden ( +- 3000 voor Chr.), het begin van de laatste Baktun, de periode gevuld met ellende, waren er al oorlogen. Tenminste, dat durf ik niet te zeggen. Maar wel conflicten tussen stammen. Wat neer komt op een oorlog.

De kalender van de Maya's begint op 11 augustus in het jaar 3114 voor Chr. Er is een kans dat ze na elke periode van 5200 jaar(kleine cyclus) hun kalender weer terugzetten naar het jaar ‘nul'. Het einde van een oude periode, het begin van een nieuwe.

De voorspelling die de Maya's hebben gedaan is puur en alleen maar gebaseerd op hun telling en hun manier van denken. De doemgedachtes die er aan verbonden zijn komen vooral uit de westerse wereld. Er zijn talloze data aangeduid als mogelijk einde van de aarde. Zoals het jaar duizend, het jaar 2000, 1999 (door Nostradamus) en 2008 toen de deeltjesversneller van CERN in gebruik werd genomen. Zo zijn er tientallen data waarop de aarde had moeten vergaan maar waarin het niet gebeurd is. Waarschijnlijk is 21 december 2012 een van die data.

De cycli van de Maya's.

Mensen denken vast; ‘hoe kan dat dan?, dat de wereld opnieuw begint?'. De Maya's geloofden dat we leefden in cycli. Ze hebben de tijd in heel veel verschillende periodes gedeeld. Je hebt periodes van afgerond 400(394jr) jaar. En je hebt periodes van afgerond 26.000(25.625jr) jaar, deze cyclus is weer ingedeeld in 5 periodes ófwel cycli van afgerond 5200(5125jr) jaar. Een periode van 400 jaar noemden ze een ‘Baktun'. Wij leven nu in laatse cycli van de periodes. In de 13e ‘Baktun' van de 5e cyclus van 5200 jaar van de de 4e grote cyclus van 26.000 jaar. Op 21 december 2012 begint de 5e en laatste cyclus. Elke cyclus van 26.000 jaar vertegenwoordigt, of heeft, een element en een ‘geslacht'. Waarschijnlijk had dit te maken met goden, aangezien de Maya's goden hadden voor bijna alles. Zoals veel volken in die tijd. De 1e cyclus vertegenwoordigt het element ‘vuur' en was ‘vrouwelijk', de 2e cyclus vertegenwoordigt het element aarde en is ‘mannelijk'. De 3e vertegenwoordigt het element water en is ‘vrouwelijk'. De 4e cyclus, die waar we nu in leven, vertegenwoordigt het element lucht en is ‘mannelijk'.

De 5e en laatste cyclus die begint op 21 december 2012, vertegenwoordigt alle elementen(vuur, aarde,lucht en water) en kan je ‘ether' noemen. Deze cyclus is zowel ‘mannelijk' als ‘vrouwelijk'. Het element, in de scheikunde, is niet nat of droog, het is niet warm of koud. Het is niets, het is het midden, het is de balans, die de wereld nodig heeft.

Conclusie

De Maya's hadden een complexe en veelbewogen samenleving. Helaas weet men nog te weinig van de Maya 's om te kunnen achterhalen hoe het rijk ten onder is gegaan. Wij willen niet met een beschuldigende vinger wijzen, maar de Katholieke kerk heeft er toch wel een handje in gehad om veel van de geschriften van de Maya's te vernietigen. Desalniettemin worden er nog dagelijks aanwijzingen en archeologische plaatsen gevonden. Stukje bij beetje komen de onderzoekers dichter bij de waarheid, maar voor nu moeten we het vooral doen met theorieën en mogelijke gebeurtenissen. Het was interessant om dieper op de geschiedenis van dit volk in te gaan. Veel sites en boeken geven een beetje hun eigen versie van het verhaal, maar het is juist leuk om de overeenkomsten op te zoeken en dat te verwerken in het werkstuk. Vaak word de Meso-Amerikaanse geschiedenis als niet echt relevant beschouwd. Maar waar zouden wij nu zijn zonder Maya's? We hadden nooit het getal nul ontdekt en de hun astrologie en hun kennis over de ruimte heeft ons erg geholpen. Hun wetenschap was verder gevorderd dan die van de meeste Europese landen in die tijd. Onze beschaving heeft veel geleerd van de Maya's, het is zonde dat er niks van hun beschaving is overgebleven.

Over de voorspelling dat de wereld in 2012 ophoudt te bestaan, is het lastig om vast te stellen of de voorspelling waar is. Als wij zouden moeten oordelen met wat wij weten en vinden, zouden wij zeggen dat er een waarheid in kan schuilen. Maar wij geloven niet echt in een einde van de wereld. Een wederopbouw van de wereld, een nieuw begin. Dat klinkt toch stukken beter, het klinkt in ieder geval stukken rooskleuriger.

 

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!