van ons onderzoeksrapportage, betreffende het bedrijf Global Moulds B.V.

Voorwoord

Dit rapport is een literatuurstudie van de werkgroep DEM2VA. Het rapport is gemaakt naar aanleiding van ons onderzoeksrapportage, betreffende het bedrijf Global Moulds B.V. Het onderdeel bedrijfsanalyse is met een onvoldoende afgerond, daarom is er een literatuurstudie gemaakt.

De literatuurstudie bevat modellen die van belang zijn voor het beoordelen van de interne en externe omgeving. Op basis van deze gegevens kan er een missie, visie en strategie gevormd worden. Voor ons als projectleden zit er in deze opdracht vooral een leerdoel. Bij de bedrijfsanalyse zijn de modellen belangrijk en moeten toegepast worden op de betreffende onderneming.

De werkgroep is veel dank verschuldigd aan dhr. K. Held, voor zijn waardevolle adviezen. Hij heeft een duidelijk beeld gegeven van wat belangrijk is bij het onderdeel bedrijfsanalyse.

1. Inleiding

In september is de werkgroep begonnen met een onderzoeksrapportage, betreffende de onderneming Global Moulds B.V. Er is een rapportage gemaakt van de onderdelen bedrijfsanalyse, jaarrekening en fiscale aangifte. Verder is er een investerings- en financieringsplan opgesteld. Naar aanleiding van de negatieve beoordeling van het onderdeel bedrijfsanalyse is er een literatuurstudie gemaakt.

Dit rapport dient als leerdoel. Het rapport presenteert modellen die van belang zijn bij een bedrijfsanalyse. Bij een bedrijfsanalyse wordt de omgeving van de onderneming onderzocht, zowel de interne als de externe factoren. De interne analyse kan gemaakt worden door middel van het 7S-model van McKinsey. De externe omgeving kan geanalyseerd worden door bijvoorbeeld het DESTEP-model. Het vijfkrachtenmodel van Porter kan de meso omgeving analyseren. Door deze modellen toe te passen op de onderneming kan er een strategie worden gevormd. De literatuurstudie geeft inzicht in het belang van de modellen bij het maken van een bedrijfsanalyse.

De opbouw van dit rapport is als volgt. Hoofdstuk 2 bevat het 7S-model van McKinsey, hierin wordt de interne omgeving van de onderneming omschreven. Op basis van het 7S-model kunnen de sterke en zwakke punten worden geconstateerd binnen het bedrijf. In hoofdstuk 3 wordt er door middel van het vijfkrachtmodel van Porter inzicht verkregen in welke toetreders er op de markt kunnen komen. De concurrentiestrategieën worden weergegeven in hoofdstuk 4. Een strategie kan bepaald worden aan de hand van het 7S-model en het vijfkrachtenmodel. Hoofdstuk 5 bevat de Value Chain. De Value Chain is een waardeketen. De waardeketen toont de strategisch relevante activiteiten om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden om beter of voordeliger te kunnen opereren dan de concurrentie.

2. 7S- Model

Het 7S-model van McKinsey beschrijft 7 factoren die van belang zijn bij het onderzoeken van de interne omgeving. Door de analyse uit te voeren met het 7S-model kan de organisatie efficiënter en effectiever worden opgezet. In dit model komt duidelijk naar voren dat de manager in staat moet zijn om de organisatie op verschillende aspecten aan te sturen. De 7 factoren die het model aangeeft moeten elkaar ondersteunen en versterken om de strategische doelen van de organisatie te bereiken.

Hieronder ziet u het 7S-model met de bijbehorende uitleg:

§ Strategy (Strategie): het plan om uiteindelijk concurrentievoordeel te behalen.

§ Structure (Structuur): de manier waarop de organisatie is gestructureerd. Van belang is een beschrijving van de processen binnen de onderneming. Verder is een functiebeschrijving belangrijk. Door middel van een functiebeschrijving weet iedereen wat van hem/haar wordt verwacht. Ook moet het duidelijk zijn wie aan wie rapporteert.

§ Systems (Systemen): de dagelijkse activiteiten en procedures die stafleden ondernemen om het werk te klaren. Een voorbeeld hiervan is de vraag of er een “EDP-systeem” aanwezig is in de onderneming. Met bepaalde systemen kan efficiënter worden gewerkt en kan er concurrentievoordeel worden behaald.

§ Shared Values (Bovenliggende doelstellingen): Wat vindt de onderneming belangrijk? Welke normen en waarden stelt de directie aan de personeelsleden? Verder staat hier de organisatiecultuur centraal.

§ Style (Stijl): wat is de stijl van leidinggeven.

§ Staff (Personeel): de kennis en vaardigheden waarover het personeel beschikt. Welke afdelingen ondersteunen het primaire proces.

§ Skills (Sleutelvaardigheden): vaardigheden en competenties van de werknemers.

3. Vijf-Krachten model van Porter

Het vijfkrachtenmodel is ontwikkeld door Michael Porter. Door middel van het model kan de meso omgeving worden geanalyseerd. Het model is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de verschillende factoren die de winstgevendheid in de bedrijfstak beïnvloeden. Een onderneming met een bovengemiddeld rendement is blijkbaar beter in staat om de factoren positief te beïnvloeden dan concurrerende ondernemers.

Het model van Porter ziet er als volgt uit:

product zich bevindt en wat de winstgevendheid is van het product. Verder is het van belang om te weten of er bepaalde drempels zijn om de markt te betreden. Wanneer er bijvoorbeeld veel drempels zijn, dan is de kans kleiner bij een groeiende markt dat er nieuwe concurrenten zullen ontstaan.

§ Substituten: Ondernemingen binnen een bedrijfstak concurreren met takken waar vervangende producten worden geproduceerd. Een voorbeeld hiervan is de verspreiding van films en muziek via internet. Dit is een substituut (vervangend product) voor cd's en dvd's.

§ Afnemers: de macht van afnemers. Dit betekent dat afnemers de prijs onder druk kunnen zetten door concurrenten tegen elkaar uit te spelen. Er zijn een aantal factoren waarvan de macht van afnemers afhangt. Bijvoorbeeld het deel van de totale marktomzet per afnemer, de mate van standaardisatie van het product, de kwaliteit van de producten.

§ Leveranciers: de macht van leveranciers. De macht van de leveranciers is afhankelijk van: de aanwezigheid van substituut producten, het belang van het geleverde product en de concentratie van leveranciers.

§ Concurrenten: de bestaande concurrentie op de markt. Dit zegt veel over het potentieel rendement.

4. Concurrentiestrategieën

Bij concurrentiestrategie is het belangrijk hoe producten binnen de markten gepositioneerd worden. Zo zijn er positieverbeterende strategieën en concurrentieverminderende strategieën.

Concurrentieverminderende strategieën volgens Daems en Douma

Daems en Douma onderscheiden vier typen van concurrentieverminderende strategieën:

§ Vergroting van de concentratie in een industrie, zoals fusies, joint ventures, licensing- en franchisingovereenkomsten.

§ Creëren van marktafscherming, bijvoorbeeld toetredingsdrempels, overheidsbescherming.

§ Maken van marktafspraken, bijvoorbeeld prijsafspraken, quota's. In de wetgeving staat dat dit niet is toegestaan.

§ Verminderen van onzekerheid over strategisch gedrag, zoals informatie-uitwisseling of het aankondigen van strategische zetten.

Positieverbeterende strategieën volgens Porter

Hieronder staan twee punten waarop de concurrentieverbeterende strategieën worden gebaseerd:

§ De kenmerken van de industrie waarin de onderneming zich bevindt

§ De wijze waarop een onderneming inspeelt op deze industrie (vijf krachtenmodel)

Concurrentievoordeel:

Effectiviteit Efficiency

Totale industrie

Marktbereik

Eén bepaald segment

§ Differentiatiestrategie: een strategie die zich duidelijk wil onderscheiden van concurrerende producten of diensten.

§ Kostenleiderschapstrategie: een strategie waarbij geprobeerd wordt de goedkoopste te zijn.

§ Specialisatiestrategie (differentiatie): een strategie die zich richt op een bepaald segment van de markt. Ook wil de onderneming zich onderscheiden van andere concurrerende producten of diensten.

5. Value Chain

Ieder bedrijf in de bedrijfskolom voegt waarde toe. De bedrijfskolom wordt daarom ook de waardeketen genoemd, ofwel de Value Chain

De waardeketen

De waardeketen (value chain) is gemaakt door Porter. Het model toont de activiteiten die binnen de onderneming te onderscheiden zijn en waarmee concurrentievoordeel behaald kan worden. De activiteiten geven inzicht in de mogelijkheden om beter of voordeliger te kunnen opereren dan de concurrentie. De waardeketen geeft inzicht in de primaire activiteiten en secundaire activiteiten.

Het model van de waardeketen ( in Engels “Value Chain”) ziet er als volgt uit:

De waardeketen

Bron: http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.provenmodels.com/files/2825c320f5910a4647fd289cdcf5a780/value_chain _analysis.gif&imgrefurl=http://www.provenmodels.com/26/image&usg=__xtWX5tjC9rlFjCzoka9VKvEgJMs=&h=500&w=500&sz=13&hl=nl&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=vvNiYgTqABDZaM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dvalue%2Bchain%26hl%3Dnl%26lr%3D%26rlz%3D1G1GGLQ_NLNL313%26sa%3DG%26um%3D

Bronvermelding
Literatuur

Elling, R., Andeweg, B., De Jong, J. & Swankhuisen, C. (2005). Rapportagetechniek derde druk. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Burk Wood, M. (2006). Het marketingplan tweede druk. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Van Dam, N., Marcus, J. (2005). Een praktijkgerichte benadering van: Organisatie en Managment vijfde druk. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Schondorff, R., Pleus, J.F.B., De Kam, C.A. (2008). Onderneming en Omgeving: Basiskennis economie voor het hoger onderwijs zesde druk. Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff.
Elektronische bronnen

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!