Gedrag van jongeren

In hoeverre hebben de media invloed op het gedrag van jongeren?

Inleiding

We hebben een werkstuk gemaakt over het vraagstuk “In hoeverre hebben de media invloed op het gedrag van jongeren”. Je leest in de kranten, op Internet en je ziet de op tv, dat het juist de jongeren zijn die meeste onrust veroorzaken en criminele gedraag vertonen.

Bij jeugdcriminaliteit bedoelen we onder andere misdrijven zoals diefstal, vandalisme en mishandelen.

We vinden het dus belangrijk om hier over te schrijven. Wat uit de resultaten van onderzoeken blijkt, is dat er nog steeds veel personen last heeft van jeugdcriminaliteit. Daarom wordt dit onderwerp als een maatschappelijk probleem gezien.

Wij gingen onderzoeken hoeveel mensen er daadwerkelijk last van jongeren kreeg door middel van onder andere enquêtes. Ondergevraagde personen voelen zich minder veilig vergeleken met de vroeger. Zou dat betekenen dat de cijfers van jeugdcriminaliteit stegen afgelopen tijd?

In dit werkstuk leggen we uit, hoe de jeugdcriminaliteit ontstaat en in hoeverre de media invloed heeft op het gedrag van jongeren. Het is de media die het beeld van jongeren vormt.

In dit werkstuk besteden we nog aandacht aan deelvragen zoals “Welke emoties wekken de media bij jongeren” en “Voor welke onderwerpen zijn jongeren gevoelig”. Er wordt nog aandacht aan jeugdcriminaliteit zelf gegeven, dus hoe het eigenlijk ontstaat.

Behalve dat, wordt er ook in een apart hoofdstuk besproken “Hoe de media de jongeren beïnvloeden” en de positieve en negatieve kanten daarvan en ook “Welke rol speelt de overheid bij het beïnvloeden van gedrag van jongeren door media”. Als laatste wordt er een korte samenvatting van alle hoofdstukken gegeven en een mogelijke oplossing voor dit vraagstuk.

Werkstuk werd opgedeeld in een aantal hoofdstukken, dat uit deelhoofdstukken bestaan. Bij elke deelhoofdstuk werd er aandacht besteed aan een deelvraag.

Werkstuk bestaat uit volgende hoofdstukken:

- Waarden en normen

- Jeugdcriminaliteit

- Effecten van de media

- Politiek en de media

- Conclusie en oplossing

Er is geprobeerd om alle hier geschreven tekst met statistieken en cijfermateriaal te ondersteunen. Daarom hebben we enquêtes rond laten lopen, om een beter zicht voor jou te vormen, wat betreft onze deelvragen. Resultaten van onderzoeken, statistieken en ander cijfermateriaal kan je vinden in Bijlage aangesloten bij dit werkstuk.

Waarden en normen

Voor welke onderwerpen zijn jongeren het meest gevoelig?

Niet alle jongeren zijn het zelfde, ze verschillen van elkaar in veel opzichten.

Toch hebben jongeren altijd een paar dingen gemeenschappelijk, waardoor ze eigen groepen gaan vormen en hun eigen subcultuur ontwikkelen. Zo zijn er subculturen en groeperingen als skaters, punks, altos en gabbers.

Je kunt jongeren, en mensen in het algemeen, verdelen naar hun afkomst. Zo waren er volgens Centraal Bureau Statistieken, in Nederland in 2009, 13.198.081 autochtonen, 341.528 Marokkanen, 378.330 Turken, 338.678 Surinamers en 68.844 Polen (Voor uitgebreide statistiek, kijk Bijlage). Dat zijn behoorlijke cijfers waneer we naar het aantal allochtonen in Nederland in tegenstelling tot andere landen kijken. Ze vormen groepen met min of meer zelfde waarden en normen. Behalve de afkomst, kan je jongeren ook naar geloofsovertuiging, identiteit en achtergrond verdelen.

Jongeren zijn ook gevoelig voor sommige onderwerpen. Voor welke onderwerp ze meer gevoelig zijn dan voor een ander, blijkt het uit hun eigen ervaring, wat hun referentiekader vormt, door hun achtergrond, afkomst maar ook door bij welke subcultuur of groepering ze horen.

Voor ene ligt de religie gevoeliger dan voor een ander, omdat die persoon door de geloofsachtervolging naar Nederland is gevlucht. Ook politiek kan bij jongeren gevoelig liggen, hoewel ze daar minder mee te maken hebben omdat ze nog niet binnen de leeftijd vallen om te stemmen. Familie ligt vaak ook gevoelig bij veel allochtone jongeren, sinds er in hun afkomstland veel aandacht aan familie besteedt wordt. Bij autochtone jongeren zou het beperken van vrijheid zeer gevoelig liggen en het verliezen van eigen identiteit en cultuur door de massale opkomst van buitenlanders naar Nederland.

In de media was er laatst een sprake van minister Geert Wilders die de openbaar beledigende kritiek op Islam leverde. Islam, die centraal bij veel allochtone jongeren lag, een gevoelig onderwerp dus, werd zo bekritiseerd dat er rellen, protesten en haatzucht ontstonden tegen Geert Wilders.

Een ander voorbeeld dat in de media voorkomt is het zwart maken van verschillende bevolkingsgroepen door alleen maar de negatieve kanten van dat bevolkingsgroep te laten zien, bijvoorbeeld “Winkel overvallen door Marokkanen”. Hun bevolkingsgroep wordt dan negatief in andermans ogen gezien.

Media bepaald ook welke onderwerpen jongeren gevoelig vinden. Dat kan bijvoorbeeld door schokkende beelden te laten zien na de aardbeving in Haïti. Die beelden kunnen er voor zorgen dan dit onderwerp toch gevoelig bij sommigen gaat liggen.

Andere onderwerpen warvoor jongeren gevoelig zijn, is gedrag, familie, identiteit, achtergrond en cultuur.

Welke emoties wekken de media bij de jongeren met haar invloed?

In vorig deelhoofdstuk is er een voorbeeld met Haïti genoemd. Door schokkende beelden te laten zien van ellende dat andere mensen beleven, kunnen de jongeren medelijden met hun krijgen.

Of ze daadwerkelijk medelijden krijgen wordt mede bepaald door het geloof, solidariteit, hun referentiekader en hun waarden en normen.

Een nieuws dat op de voorpagina komt over de mensen die door zinloos geweld omgekomen zijn, wekt emotie van medelijden op.

Meest voorkomende emoties bij de allochtone jongeren zijn wraak en haatzucht waneer ze beledigd worden door de (negatieve) kritiek, dat op de onderwerpen die bij hun gevoelig liggen, gegeven wordt.

Een andere, nog veel voorkomende bij de jongeren emotie is schaamte voor je volk of land waneer er negatieve dingen beweerd worden.

Behalve zo net opgenoemde emoties, brengt media ook positieve emoties. Een voorbeeld daarvan is trots waneer jouw school, als beste, in de krant of op de tv komt en vertrouwen waneer er eindelijk iemand met beloftes en sterke argumenten voor de belangen van jongeren opkomt.
Jeugdcriminaliteit

Hoe ontstaat jeugdcriminaliteit?

Jeugdcriminaliteit is de aanpak van strafbaar gedrag bij jongeren tot en met 24 jaar.

Bij jeugdcriminaliteit horen alle overgetreden normen die in het wetboek vastgesteld zijn en die door het staat bestraft worden, bijvoorbeeld het plegen van een diefstal, inbraak, vandalisme, maken van graffiti, het overtreden van verkeerswetten, weglopen en disco's bezoeken voor meerderjarigen.

Er zijn aantal factoren waardoor de jeugdcriminaliteit ontstaat.

§ Experimenteren en verleggen van grenzen door jongeren.

Ieder mens komt een keer in een leeftijd waar hij behoefte aan meer vrijheid en zelfstandigheid heeft. Hij experimenteert met de grenzen en probeert ze te verleggen om zo groot mogelijk vrijheid te hebben. In sommige gevallen streefde hij naar zo een groot mogelijke vrijheid dat hij de grenzen niet meer kunt zien. Door het gebrek aan grenzen ontstaat er dus crimineel gedrag. Het is dus belangrijk dat de mens in die leeftijd gecontroleerd door bijvoorbeeld hem ouders wordt, zodat hij de grenzen niet te ver verlegd.

§ Depressie en verslaving.

Jongeren kunnen gemakkelijk aan depressie raken door bijvoorbeeld het gebrek aan vrije tijd, een druk schoolleven hebben of omdat ze gepest worden. In zo een geval heb je in alles geen zin, zelfs in leven als het heftig is. Zo een persoon zou wel hulp willen vragen maar of die persoon het niet durft te vragen of er zijn er geen mogelijkheden door bijvoorbeeld verslechterde situatie met personen die het meest voor die persoon betekenen. Ze vinden hun hulp in het te vroeg en zonder voorkennis, gebruik maken van alcohol en drugs. Dat zorgt vervolgens dat ze aan die middelen verslaafd raken. Eerdere voorlichting over alcohol en drugs en het zelf aanbieden van hulp, zou een oplossing kunnen vormen voor dit probleem.

§ Weinig aandacht geven van ouders aan hun kind.

Door het tekort aan aandacht door ouders bij het kind en het gebrek aan kennis hoe je een kind moet opvoeden, lijdt het tot dat het kind criminele gedrag gaat vertonen. In zo een geval probeert het kind de aandacht naar zich toe te trekken door het vertonen van het vandalisme, stoere en onbeschofte gedrag en andere misdrijven.

§ Vrije tijd.

Vrije tijd speelt ook een belangrijke rol bij het ontstaan van jeugdcriminaliteit. Waneer een persoon meer vrije tijd te besteden heeft, kan hij die tijd gebruiken om crimineel gedrag te vertonen door puur verveling. Om zo een geval te voorkomen zou dat persoon ingeschreven moeten worden bij bijvoorbeeld een vereniging en hem ouders meer tijd aan die persoon besteden.

§ Woonomgeving.

In woonomgeving waar het kind niet veilig op straat kan spelen, waaneer mensen aan drugs en alcohol verslaafd zijn en waar er weinig sociale controle is, is het waarschijnlijk dat het persoon later zelf criminele gedrag gaat vertonen. Dat zou door de slechte opvoeding kunnen komen of door het overdraag van waarden en normen van de woonomgeving op de persoon.

§ Vriendenkring.

Een persoon dat bij een vriendenkring hoort, gaat gedrag van andere leden van de vriendenkring imiteren om hun te imponeren. Daarom gaat hij vaak dingen doen die tot crimineel gedrag gerekend worden. Het kind wil niet buitengesloten van de kring worden, daarom volgt hij de groep.

§ Mishandeling en misbruik.

Een persoon dat op jonge leeftijd mishandeld of misbruikt werd krijgt meestal een trauma. Die persoon is dan gesloten en reageert slecht en niet op het gemak waneer iemand te dichtbij hem komt.

§ Media.

Media spelen ook een rol in het ontstaan van jeugdcriminaliteit. In de media komt geweld, slechte taalgebruik, discriminatie en seksualiteit voor waardoor het persoon verkeerde waarden en normen overneemt en vervolgens het gedrag in vorm van criminaliteit vertoont.

Uit een onderzoek blijkt dat in Nederland in 2004 bij jongeren tussen 12 en 17, 3,8% wegens een delict in aanraking kwam met de politie. Dat is zo'n 4 op 100 jongeren jaarlijks. Statistiek is gebaseerd op geregistreerde politiegegevens.. (Voor uitgebreide statistiek, kijk Bijlage).

Effecten van media

Wat is media?

Media (meervoud van medium) zijn hulpmiddels die helpen de informatie naar het grote publiek te overdragen. Media zijn dus de dragers van informatie. We onderscheiden individuele, schriftelijke, mondelinge, audiovisuele en digitale media. Bij individuele media is er een direct contact tussen zender en ontvanger. Het verzenden van informatie gebeurt dan verbaal of non-verbaal. Bij schriftelijke media hoort de krant of de telegraaf. Bij mondelinge communicatie hoort het spreken door telefoon of Skype en bij audiovisuele media, een radio en een televisie. Bij digitale media hoort Internet.

Media hebben een paar functies, doelen. Die functies zijn informeren, het bieden van amusement, socialiseren en binden. Informatieve functie heeft als doel het meest actuele nieuws te bieden en informatie op het maatschappelijke en politieke. Bij informatieve functies hoort ook educatie. De persoon wordt geïnformeerd over laatste gebeurtenis en over visies van politieke partijen. Bij amuserende functies is het doel van media om de vrije tijd van de kijker of lezer te benuttigen. Denk maar aan allerlei programma's, series en strips in een krant. Ze zijn allemaal voorbeeld van amusement. Bij socialiserende functie is het doel het overnemen van waarden en normen die op het medium voorkomen. Medium vervult dus een grote rol bij de overdracht van de waarden en normen op jongeren. Denk maar aan algemene gedragsregels, stereotypen, vooroordelen en het vormen van een opinie. Wat jongeren in media zien of lezen bepaald voor een grotendeels hoe ze op een bepaald onderwerp of persoon denken en reageren. Als laatste de bindende functie. Doel van de bindende functie is het ontstaan van een band tussen de jongeren en de bekende Nederlanders of sterren van een serie programma, waaronder er bijvoorbeeld gemeenschappen van fans ontstaan.

Hoewel er vroeger onder jongeren meestal veel kranten gelezen werden is dit aantal nu drastisch gedaald. Tegenover dat is er een flinke stijging van de jongeren dat beeldende media gebruiken, voornamelijk Internet. Het betekent niet dat jongeren minder media gebruiken. Ze gebruiken gewoon andere dragers van de media. Mobiele telefoons en games stegen ook met populariteit. Er is ook meer aandacht van jongeren op gratis kranten als Metro en Sp!ts, hoewel er toch minder tijd besteed wordt aan lezen dan in het verleden.

Welke effecten hebben programma's op de jongeren?

Media nemen een grote rol in het dagelijkse leven en cultuuroverdracht bij jongeren. In sommige gevallen vormt de media zelfs de omgeving en de realiteit van de jongeren. Op een jonge leeftijd beginnen mensen gebruik te maken van media zonder enig toezicht van ouderen. Op dat moment zijn de jongeren niet genoeg ontwikkeld om verschil zelf te kunnen merken tussen realiteit en onwaarheid. Ze nemen de waarden, normen en opinies van de media letterlijk over zoals het hun gegeven wordt, meestal ‘gekleurd'. Uit een onderzoek gemaakt door Reklame Rakkers blijkt dat de meeste ouders zich ernstige zorgen maken over het media gebruik van hun kinderen. Er is weinig toezicht op het gebruik van media door jongeren. Media hebben grote effect op de jongeren op de thema's als normen en waarden, taalgebruik, media verslaving, geweld, pesten, seksualiteit. De aangeleerde normen en waarden, taalgebruik, geweld en pestgedrag worden dan dagelijks door de jongeren vertoond in de vorm van brutaal gedrag, vandalisme en het plegen andere misdrijven. Hun wereldbeeld wordt ook verslechterd door de invloed van media.

Er zijn ook positieve effecten van de media. Sommigen gaan er van uit dat de overdraag van normen en waarden door de media, een goede manier vormt van cultuuroverdracht op jongeren en dat het gewelddadige gedrag van jongeren niet door de media zelf komt maar bijvoorbeeld door seksuele mishandeling, pesten of identiteitsproblematiek. Media heeft invloed op, in hoe verre jongeren voor zich zelf gaan opkomen en hoe je in maatschappij hoort te gedragen, dus zich aan regels houden. Media spelen ook een belangrijke rol bij de educatie van jongeren. Er zijn speciale programma's gemaakt met interessante onderwerpen voor jongere mensen.

Politiek en media

Hoe maakt politiek gebruik van de massamedia om jongeren te beïnvloeden?

Media zijn het belangrijke strategische middel om kennis, informatie en waarden en normen over te dragen. Vooral jongeren nemen die waarden en normen makkelijk over omdat ze nog niet genoeg ontwikkeld zijn om informatie kritisch te bekijken. Overheid bemoeit zich ook met die media, voornamelijk met de publieke omroepen op tv. Ze hebben een aantal redenen om dat te doen. Die redenen worden ook wel politieke functies van massamedia genoemd. Bij de politieke functies van massamedia hoort de informatieve functie, spreekbuis functie, commentaarfunctie, onderzoeksfunctie en controlerende functie. Met de informatieve functie probeert de overheid, mensen informatie geven over de politiek en mensen voor te lichten. Bij spreekbuisfunctie worden de meningen van burgers openlijk gemaakt. Bij deze functie kan je meningen van andere mensen overnemen. Bij commentaarfunctie wordt commentaar (vaak kritisch) gegeven op politieke besluiten. Bij onderzoeksfunctie onderzoeken de journalisten bepaalde zaken waarop de politiek mogelijk tegen op moet treden. En als laatste bij controlerende functie is het doel, het controleren van de politici of ze zich wel goed “gedragen”. Naast dat, vergroot de overheid het aanbod van educatieve, culturele, bindende en socialiserende programma's om jeugdcriminaliteit te verminderen door de jongeren intellectuele programma's te laten zien in plaats van programma's met geweld en slechte taalgebruik.

Wat vinden politieke partijen van de invloed die de media uitoefent op de jongeren?

In tegenstelling tot CDA en D66 die de criminelen willen resocialiseren heeft PvdA en SP een harde aanpak van jeugdcriminaliteit. Ze stellen de hoogste prioriteit aan preventie dus aan het voorkomen dan de criminaliteit. Het probleem lijkt volgens PvdA bij de ouders en hun kinderen te zitten. Daarom worden ze beiden bestraft bij een geval van jeugdcriminaliteit van hun kind. Want het is namelijk de schuld van ouders dat het kind slecht opgevoed werd en dat er kind niet beschermd werd tegen de invloed van media Verbetering van woonwijken en hulp aan verslaafden lijkt PvdA de oplossing te zijn. Volgens CU is de criminaliteit best op te lossen door het vergroten van sociale controle. GroenLinks vind het juist dat er meer wijkagenten moeten komen en dat het probleem op de werkvloer zelf moet opgelost worden.

Conclusie en oplossing

Conclusie

In dit werkstuk probeerden we het vraagstuk “In hoeverre hebben de media invloed op het gedrag van jongeren” te beantwoorden. We kozen juist voor dat vraagstuk omdat er nog steeds een groot aantal personen zijn die last van de jeugdcriminaliteit heeft. We onderzochten ook of de jeugdcriminaliteit met de media te maken hebben. Dit alles deden we door beantwoorden van de volgende deelvragen:

§ Voor welke onderwerpen zijn jongeren het meest gevoelig?

Politiek, geloof, familie, achtergrond, beperken van vrijheid en het verliezen van eigen identiteit en cultuur.

§ Welke emoties wekken de media bij de jongeren met haar invloed?

Medelijden, wraak, haatzucht, schaamte, trots en vertouwen.

§ Hoe ontstaat jeugdcriminaliteit?

Experimenteren en verleggen van grenzen, depressie en verslaving, weinig aandacht krijgen, veel vrije tijd, woonomgeving, vriendenkring, mishandeling en misbruik en media.

§ Wat is media?

Media zijn de dragers van informatie.

§ Welke effecten hebben programma's op de jongeren?

Vertonen van brutaal en onbeschoft gedrag, vandalisme en plegen van andere misdrijven door de invloed die de media heeft op thema's als waarden en normen, taalgebruik, geweld, pesten en seksualiteit. Wereldbeeld van de jongeren wordt verslechterd.

Ook het cultuuroverdracht om de regels die bij onze maatschappij horen te laten overnemen.

§ Hoe maakt politiek gebruik van de massamedia om jongeren te beïnvloeden?

Bijvoorbeeld door het aanbod van educatieve, culturele, socialiserende en bindende programma's te vergroten.

§ Wat vinden politieke partijen van de invloed die de media uitoefent op de jongeren?

Het bleek dat de media veel invloed op de jongeren heeft, en voornamelijk slechte invloed. heeft wel veel invloed op het gedrag op jongeren. Jammer is het een voor het grootste deel negatieve invloed. Probleemstelling klopt dus en is ook een maatschappelijk probleem.

We vinden dat het media teveel invloed op jongeren heeft zeer slecht. Jongeren nemen dan letterlijk de waarden en normen over, vaak negatieve waarden en normen waar door ze later crimineel gedrag gaan vertonen. Met zo een gedraag krijgen we dagelijks mee te maken, en we hebben er ook last van. We raden aan om zo snel iets aan dit probleem te doen door betere restrictiegrenzen op het programma's te geven. Het is allemaal onnodig dat er zo veel criminaliteit onder jongeren is. Door simpele oplossingen zou je de jeugdcriminaliteit kunnen verlagen.

Welke oplossingen zijn er tegen de invloed die de media uitoefent op de jongeren?

Het probleem is dat de media te veel (slechte)invloed op de jongeren heeft. De slechte invloed van media op de jongeren komt door het aanbod van media die vol is met geweld, seksualiteit, verkeerde taalgebruik en waarden en normen die tegen onze maatschappij ingaan. Het zou opgelost kunnen worden door het maken van wetten die de commerciële oproepen controleer op het aanbod en door betere leeftijdgrenzen voor programma's te stelen. Het vergroten van het aanbod van educatieve en socialiserende programma's zou ook helpen het probleem op te lossen. En als laatste, het meer tijd besteden aan controle van jongeren door hun ouders zou enorm helpen hun tegen de slechte invloed van media.

Met deze oplossingen verwachten we het te grote negatieve invloed van media op jongeren te verminderen, en dus ook het verminderen van jeugdcriminaliteit.

Wat is het probleem?

Jongeren worden met de slechte aspecten van media beïnvloedt waardoor ze criminele gedraag gaan vertonen.

We hebben dit onderwerp gekozen omdat die invloed op onze maatschappij heeft. Media hebben te veel invloed op jongeren. Omdat nog veel mensen niet in staat is om kritisch naar een onderwerp te kijken, geloven ze alles wat ze in media zien en horen. Dat geeft een gevolg voor verslechten van het beeld van sommige bevolkingsgroepen, zoals Turken of Marokkanen. In de media worden er voor een grootste deel negatieve onderwerpen behandeld die met die groepen te maken hebben, bijvoorbeeld moord of diefstal

Het is een maatschappelijke kwestie omdat het over media in het algemeen gaat, waar iedereen te maken heeft. Jongeren worden slecht in de media “geplakt” waardoor er anders naar de jongeren gekeken wordt, met gevolg dat er conflicten ontstaan.

Geschiedenis speelt ook in rol sinds er in de jaren 60, media een grote voorsprong maakte en de jongeren meer geld en vrije tijd hadden te besteden. Voor jongeren werd individualisme belangrijk. Dit alles kwam door de invloed van media in die tijd.

Wat zijn de achterliggende waarden, normen en idealen van elke groep of instantie?

Media: snel, effectief en voor zo groot mogelijk publiek nieuws en informatie brengen.

Jongeren: Religie staat centraal en als gevoelige onderwerp in het leven van veel jongeren, daarom zullen er conflicten ontstaan waneer er niet passende commentaren op hun religie gegeven worden.

Cultuur en alles wat te maken heeft met land van komst is zeer belangrijk. Allochtone jongeren zijn vaak nationalistisch opgevoed.

Waarden en normen zullen bij jongeren wat verschillen bijvoorbeeld wel of geen hand geven.

Individualiteit staat ook bij veel jongeren centraal.

Geloof speelt een grote rol bij de invloed van de media op jongeren. Je kunt iemand door middel van media laten overstappen naar een ander geloof of juist blijven bij de huidige. Door het maken van publieke beledigingen van iemands religie, loop je risico dat de mensen wraak gaan willen nemen en haatzucht gaan hebben, bijvoorbeeld Geert Wilders en Islam.

Tradities spelen ook een grote rol voor de jongeren. Door het uitzenden van koninginnen dag, hoe suikerfeest, kerst en sinterklaas gevierd wordt, zullen jongeren zich meer aan de dominante cultuur aangetrokken voelen en het bindende gevoel hebben.

Groepsgedrag vormt een soort gedraag in de samenleving dat soms onacceptabel lijkt te zijn. Toch houd de media zich ook hiermee bezig. Waneer er gezien of gelezen wordt dat de rappers veel geld verdienen en succesvolle mensen zijn, gaan veel jongeren proberen hun kant op te gaan. Waneer er jongeren in de media slechter er uit gaan zien dat het in de werkelijkheid is, gaat het meestal het haat van de jongeren als gevolg hebben.

Welk beleid voert de overheid?

De overheid heeft een kans aan jongeren om hun stem in de media te brengen, helpen me het vormen van mening, mee laten reageren en het educatie. De taak van de overheid is de jongeren tegen de negatieve invloed van media te beschermen. Ook gebruikt overheid de media om het bekend maken dat er nieuwe buurthuizen gemaakt worden en dat de schoolboeken gratis zullen zijn waardoor de goede school toegankelijk voor meer jongeren wordt. Zo maakt de overheid invloed op de jongeren via media.

Wat vinden politieke partijen van deze kwestie?

PvdA vindt dat het aan de ouders ligt waneer het kind niet tegen de invloed van media beschermd wordt. Daarom volgen er straffen en voor de ouders en voor de jongeren.

Samenvatting van de belangrijkste feiten, standpunten en voorstellen.

Vertonen van brutaal en onbeschoft gedrag, vandalisme en plegen van andere misdrijven door de jongeren ontstaat door de invloed die de media heeft op thema's als waarden en normen, taalgebruik, geweld, pesten en seksualiteit. Wereldbeeld van de jongeren wordt verslechterd.

Ook het cultuuroverdracht om de regels die bij onze maatschappij horen te laten overnemen.

Welke oplossing is volgens jou het beste?

De media is te grote strategische middel om er veel aan te veranderen. Het probleem zou moeten opgelost worden bij de ouders van de jongeren zelf. De opvoedingscursus voor ouders en het strengere controle van ouders op jongeren om hun tegen de negatieve invloed van media te beschermen, lijkt ons een goed idee.

Hoe zal de kwestie zich volgens jou in de toekomst ontwikkelen?

Volgens ons zal de media in de toekomst nog meer invloed hebben op de jongeren dan nu. Wij denken ook dat de jongeren zo verslaafd aan de media raken (wat je nu ook ziet), dat het dan onmogelijk voor hen lijkt om zonder media te kunnen. Het aanbod van informatie, mogelijkheden om te communiceren op de grote afstand zijn de redenen voor jongeren om media te gebruiken. In tegenstelling tot vroeger waneer er technische ontwikkelingen niet zo snel gingen, was de groei van media ook beperkt. Nu groeit de technische ontwikkeling zeer, en in de toekomst, naar verwachting, nog meer.

Bijlage

Uit een onderzoek blijkt dat in Nederland in 2004 bij jongeren tussen 12 en 17, 3,8% wegens een delict in aanraking kwam met de politie. Dat is zo'n 4 op 100 jongeren jaarlijks. Statistiek is gebaseerd op geregistreerde politiegegevens wat betekend dat er nog steeds veel criminaliteit is die niet gezien wordt. Het blijkt dat het vaker de jongeren zijn die een slachtoffer van misdrijf zijn geweest. Er is 52 meisjes en 36 procent jongens die zegt ooit een slachtoffer van misdrijft te zijn geweest. Uit een onderzoek blijkt dat bij meisjes tussen 12 tot 15 jaar oud, 1 op 3 aangevallen bleek te zijn, 1 op 5 bestolen, 1 op 5 gepest en 1 op 5 lastige gevallen door ouderen. Jonge mannen tussen 16 en 24 jaar lopen het meeste risico slachtoffer te worden van een misdrijf. Pesten en racisme is dagelijkse kost voor allochtone jongeren; zij zijn ook vaker het slachtoffer van misdrijven.

Bronvermelding

http://www.mediaonderzoek.nl/357/media-hebben-grote-invloed-op-kinderen-en-jongeren/

http://scholieren.samenvattingen.com/documenten/show/5440430/

http://www.jeugdonderzoeksplatform.be/publicaties/media.PDF

http://www.cultuurplein.nl/vo/theorie/onderzoek/media

http://www.d66.nl/d66nl/item/aandacht_voor_aanpak_jonge

http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article699242.ece/CDA_wil_criminele_allochtone_jeugd_trainen_in_centra

http://www.leiden.pvda.nl/nieuws/nieuws_item/t/pvda_wil_harde_aanpak_criminaliteit

http://www.nujij.nl/smalhout-“criminele-marokkanen-terugsturen-naar.5920922.lynkx

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdcriminaliteit

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2516-wm.htm

http://www.communicatieonline.nl/nieuws/bericht/media-bepalen-mening-jongeren-over-politieke-partijen/

http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/2468-het-mediagebruik-van-jongeren.html

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37325&D1=0&D2=a&D3=0&D4=0&D5=2-4,11,38,46,95-96,137,152,173,177,194,215,232&D6=0,4,8,12,l&HD=100209-1037&HDR=T,G2,G3,G5&STB=G1,G4


Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!