Het Nederlands Stripmuseum Groningen

Het Nederlands Stripmuseum Groningen

Samenvatting

Het stripmuseum dat gevestigd is in Groningen is het enige stripmuseum van Nederland.

Wij zijn aangesteld om een promotie Cd-rom voor het auditorium te maken. Het onderzoek voor deze Cd-rom staat in dit rapport. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zullen we een marketingcommunicatieadvies en conclusie geven.

Onze projectgroep heeft de opdracht gekregen te onderzoeken op welke manier we het beste de auditorium/presentatieruimte van het stripmuseum kunnen promoten. De volgende probleemstelling is bedacht:

“Op welke manier kan het stripmuseum haar auditorium een grotere bekendheid geven onder bedrijven?”

Hierbij hebben wij de volgende doelstelling:

“Het afhuren van het auditorium door bedrijven moet binnen een jaar tijd minimaal met 50% toegenomen zijn.”

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er wel interesse is bij bedrijven maar bij alle bedrijven die interesse toonden was alleen de naam van het stripmuseum bekend. Over het bestaan van het auditorium wist niemand.

Uit de interviews blijkt dat er vooral bij kleinere designbureaus kansen liggen voor het auditorium van het stripmuseum. Deze bedrijven houden zich zelf ook bezig met ontwerpen, illustreren en animeren en hierdoor is er bij dit soort bedrijven vaak wel interesse aanwezig, ook omdat kleinere bedrijven vaak zelf niet over een auditorium beschikken.

Bij bedrijven die zich niet bezig houden met ontwerpen is er minder tot geen interesse voor het gebruik van het auditorium. Grotere bedrijven hebben vaak ook zelf de beschikking over een auditorium en geen interesse voor het afhuren van een externe ruimte. Uit de interviews komt ook naar voren dat veel bedrijven wel van het Stripmuseum gehoord hebben maar niet weten dat het Stripmuseum beschikt over een auditorium.

De beste manier om ervoor te zorgen dat het auditorium populairder wordt is in te spelen op Customer Intimacy, dit is een groei strategie. We willen dit doen door een Multimedia Cd-rom te ontwerpen voor het stripmuseum waarin het auditorium gepromoot wordt. Deze Cd-rom kan worden uitgedeeld op beurzen en naar bedrijven gestuurd. Door dit uit te delen in een mooie verpakking en de Cd-rom grafisch er goed uit te laten zien werkt men automatisch ook aan relatiemarketing en speelt men in op individuele klanten omdat de klant persoonlijk iets van het Stripmuseum krijgt.

Het stripmuseum heeft zich nog nooit gericht op de zakelijke klant. Door deze strategie toe te passen richt het stripmuseum zich tot een nieuwe doelgroep. Er is dus ook sprake van marktontwikkeling.

Onze aanbeveling is dan ook dat het stripmuseum informatie die specifiek gericht is op het auditorium opstuurt naar bedrijven die zich bezig houden met illustreren, animeren en ontwerpen. Naast folders en flyers zou een promotionele cd-rom hierbij dus ook prima gebruikt kunnen worden.

Voorwoord

Dit marketingcommunicatieplan is geschreven door projectgroep 1 van de klas MVV2D. Dit rapport is tot stand gekomen voor het vak MME4 van de opleiding Communicatiesystemen afstudeerrichting Vormgeving en Multimedia. Dit rapport bevat een advies ten behoeve van het auditorium van het Groninger Stripmuseum. Het rapport is gericht op het management van het Stripmuseum.

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om het Stripmuseum bedanken voor hun gastvrijheid. We werden hartelijk verwelkomd bij ons bezoek aan het museum en mochten gratis een kijkje nemen.

Inleiding

Het stripmuseum dat gevestigd is in Groningen is het enige stripmuseum van Nederland. Het stripmuseum is in handen van twee partijen: Stichting het Nederlands stripmuseum en de exploitant Libéma recreatiespecialist.

Het stripmuseum verzameld en archiveert strips. Het stripmuseum bezit over een vaste collectie beeldverhalen die aan het publiek tentoongesteld worden. Het stripmuseum beschouwd de beeldverhalen als nationaal erfgoed en wil iedereen die objecten bezit van dit erfgoed verzekeringen dat dit erfgoed voor het nageslacht bewaard blijft.

Naast het archiveren van strips staat het stripmuseum open voor schoolreisjes en kinderfeestjes. Kinderen leren over de geschiedenis van de strips en hoe deze vervaardigt worden. Daarnaast kunnen de kinderen een workshop striptekenen volgen.

Ook beschikt het stripmuseum over een auditorium dat verhuurd wordt aan bedrijven voor zowel presentaties als vergaderingen. Bedrijven kunnen ervoor kiezen een presentatie of vergadering afsluiten met een workshop striptekenen dat wordt gegeven door Professor Zonnebloem (karakter bekend van de strip ‘Kuifje').

Wij zijn aangesteld om een promotie Cd-rom voor het auditorium te maken. Het onderzoek voor deze Cd-rom staat in dit rapport. Dit gaan we doen door eerst een onderzoeksopzet en onderzoeksverantwoording op te stellen. Hierna volgen de resultaten van ons onderzoek, dit zijn de interne en externe analyse. Dit wordt vervolgens samengevat en weergegeven in een SWOT-matrix. Vervolgens zullen we aan de hand van deze resultaten een marketingcommunicatieadvies en conclusie geven. Tot slot zullen we een evaluatie geven.

Onderzoeksopzet

Aanleiding en uitgangspunten onderzoek:

Onze projectgroep heeft de opdracht gekregen te onderzoeken op welke manier we het beste de auditorium/presentatieruimte van het stripmuseum kunnen promoten.
Daarnaast gaan wij er van uit dat het auditorium van het museum weinig wordt afgehuurd (door bedrijven en andere instanties) en het stripmuseum graag een grotere belangstelling ziet voor het auditorium.

Doelstelling:

Het afhuren van het auditorium door bedrijven moet binnen een jaar tijd minimaal met 50% toegenomen zijn.

Probleemstelling:

“Op welke manier kan het stripmuseum haar auditorium een grotere bekendheid geven onder bedrijven?”

Deelvragen

- Wat is de doelgroep van het auditorium van het Groninger stripmuseum?

- Beschikt de doelgroep over een eigen auditorium/presentatieruimte?

- Is de doelgroep bekend met het Groninger Stripmuseum?

- Is de doelgroep bekend met het auditorium van het stripmuseum?

- Welke eisen stelt de doelgroep aan een auditorium/presentatieruimte?

- Hoe denkt de doelgroep over een vergadering gecombineerd met een activiteit na afloop?

- Wat vind de doelgroep van de workshop striptekenen bij het afhuren van een auditorium?

- Wie/Wat zijn de concurrenten van het auditorium van het Groninger stripmuseum?

- Welke voordelen/nadelen heeft het auditorium van het Stripmuseum t.o.v. concurrenten?

Onderzoeksverantwoording

Wij hebben een kwalitatief onderzoek gedaan onder 15 bedrijven. Voordat wij deze bedrijven benaderd hebben, hebben wij een aantal topics opgeschreven die betrekking hebben met vergaderingen en presentaties van bedrijven.

Bij elke topic hebben wij een aantal vragen bedacht, hieruit is een vragenlijst ontstaan. Deze vragenlijst was onze leidraad voor de interviews met de bedrijven. De vragenlijst is opgesteld aan de hand van de eerder opgestelde deelvragen, zodat wij zoveel mogelijk antwoord hierop kunnen krijgen. De vragenlijst is als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

We hebben een aantal bedrijven bezocht, maar omdat deze geen tijd hadden en geen medewerking konden verlenen hebben we besloten de interviews telefonisch af te nemen. Op deze manier was het mogelijk in kortere tijd meerdere bedrijven te benaderen.

Om een helder en duidelijk advies te geven aan het stripmuseum is het goed om te weten welke bedrijven precies geïnteresseerd zijn in het afhuren van het auditorium met een workshop striptekenen na tijd. Daarom hebben wij de bedrijven die we zouden bellen ingedeeld in drie groepen:

- Bedrijven met meer dan 100 werknemers

- Bedrijven met minder dan 100 werknemers

- Creatieve Bedrijven (zoals reclame bureaus)

Bij elk bedrijf dat we gebeld hebben, hebben we duidelijk uitgelegd wat we doen en waarom. Daarna hebben wij gevraagd of er iemand was die ons te woord kon staan om het interview af te nemen. Op deze manier wisten wij zeker dat we de juiste persoon aan de telefoon kregen en dus de betrouwbaarheid een stuk groter is.

Door middel van de interviews en deskresearch hebben we voldoende informatie verzameld om een interne en externe analyse uit te voeren. Aan de hand van deze analyse hebben we de SWOT opgesteld.
Resultaten

Interne analyse (micro)

Missie:

Omdat het stripmuseum door recreatiespecialist Libéma wordt geëxploiteerd zijn er twee partijen die een bepaalde missie hebben. Namelijk ‘Stichting het Nederlands Stripmuseum' en ‘Het Nederlands Stripmuseum Exploitatie B.V.' (Libéma).

De beide partijen definiëren een verschillende missie. ‘Stichting het Nederlands Stripmuseum' heeft als missie beeldverhalen (strips, illustraties en cartoons) te verzamelen en te archiveren. Zodat het beeldverhaal bewaard wordt voor het nageslacht en zodat het kan worden bekeken en worden bestudeerd door iedereen.

‘Het Nederlands Stripmuseum Exploitatie B.V.' heeft als missie de klant een positieve indruk te geven van het stripmuseum zodat hij of zij de intentie heeft vaker een bedrijf van Libéma te bezoeken.

Opvallend bij de missie van ‘Stichting het Nederlands Stripmuseum' is dat er niets wordt geformuleerd over de klant van het museum zelf maar enkel over de strips. Aangezien de bezoekers van het museum zorgen voor omzet van het museum zou de missie eventueel kunnen worden aangepast.

Visie:

De visie van ‘Stichting het Nederlands Stripmuseum' is niet geformuleerd. De visie van ‘Het Nederlands Stripmuseum Exploitatie B.V.' is een hoogwaardig dagrecreatief product aan te bieden aan gezinnen met kinderen van 3 tot 12 jaar.

In de visie wordt niets geformuleerd over de secundaire doelgroep. De visie van ‘Het Nederlands Stripmuseum Exploitatie B.V.' zou hiermee uitgebreid kunnen worden.

Doelstelling:

De doelstellingen van ‘Stichting het Nederlands Stripmuseum' zijn niet geformuleerd. De doelstelling van Het Nederlands Stripmuseum B.V is om een optimaal financieel resultaat, gastresultaat en een optimale organisatiekwaliteit te behalen.

Alleen gastresultaat is meetbaar gemaakt (namelijk door gastenquêtes). In de doelstelling zou dus ook moeten komen te staan wat Het Nederlands Stripmuseum B.V verstaat onder een optimaal financieel resultaat en een optimale organisatiekwaliteit.

Organisatiestructuur

Omdat het stripmuseum maar een kleine organisatie is en maar één vestigingsmanager heeft kan er gesproken worden van een platte structuur. Dagelijks werken er in totaal drie mensen in het museum.

Omdat de medewerkers goed zijn opgeleid en op basis hiervan zijn aangenomen is het duidelijk dat het type van de organisatie een professionele organisatie is. Ook wordt er flexibel met de taken omgegaan, de medewerkers overleggen namelijk wie welke taak vervuld.

Sterktes: De sterkste kant van deze cultuur is dat vooraf bepaald is dat de medewerkers flink opgeleid moeten zijn en het hierdoor dus veel makkelijker is om een professionele organisatie op te zetten omdat er verder geen trainingen of cursussen aan te pas hoeven te komen.

Zwaktes: Een zwakke kant is dat door deze aanpak de medewerkers heel veel verantwoordelijkheid krijgen en dat misschien niet alle medewerkers met deze druk om kunnen gaan.

Organisatiecultuur

De organisatiecultuur van het Stripmuseum is opgebouwd in een personencultuur. Een personencultuur wordt gekenmerkt door de prioriteit die aan het individu wordt gegeven. Management is noodzakelijk kwaad om de organisatie draaiende te houden[1].

De medewerkers van het stripmuseum gaan open met elkaar om en ze overleggen veel. Ook qua overleg met de manager gaat alles vrij makkelijk. Dit gegeven duidt aan dat de organisatiecultuur een personencultuur is.

De saamhorigheid is ook groot omdat het de medewerkers in een sterk teamverband samenwerken. Iedereen is erg flexibel en kan voor iemand anders invallen wanneer deze ziek is. Uit de case is ook op te maken dat er in het stripmuseum een informele sfeer heerst. De medewerkers gaan open met elkaar om.

Sterktes: Sterke kanten van deze cultuur zijn een goede samenwerking doordat er een goed teamverband is en een flexibele sfeer.
Management en organisatie

Er zijn verschillende soorten leiderschapsstijlen. Hierbij zijn drie basisstijlen te onderscheiden waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de mogelijkheid van inspraak van de medewerker en de mate van (mede)beslissingsbevoegdheid. De leiderschapstijlen zijn:

* Autoritair leiderschap

* Democratische leiderschap

* Participerend leiderschap

Autoritair leiderschap houdt in dat de leider vocaal erg aanwezig is. De leider geeft ‘bevelen' en de medewerkers dienen dit uit te voeren en aan de regels te houden. De leider neemt zelf alle beslissingen en beschikt over alle bevoegdheden dienaangaande.

Democratische leiderschap houdt in dat de leider in tegenstelling van autoritair leiderschap, de beslissingen samen met de groep neemt. Het leiding geven is een groepsfunctie geworden.

Participerend leiderschap deze leiderschap stijl zit tussen autoritair en democratische in. De leidinggevende houdt zijn leidinggevende verantwoordelijkheid voor de wijze hoe de werk wordt uitgevoerd. De uiteindelijke beslissingen worden genomen door de leidinggevende wel laat hij zich adviseren en beïnvloeden door zijn werknemers.

Het stripmuseum maakt gebruik van de democratische leiderschap, er is wel één persoon aan het hoofd maar er is sprake van veelvuldig overleg tussen de verschillende werknemers. Hierdoor komt er een democratische sfeer op de werkvloer en heeft iedere werknemer zijn eigen persoonlijke inbreng in het geheel.

Sterktes: Een sterkte van democratisch leiderschap is dat er dus veel overleg tussen de werknemers is en er niet maar één persoon aan het hoofd staat die alle beslissingen neemt. Hierdoor kunnen er door middel van overleg eventueel betere ideeën worden doorgevoerd dan het geval zou zijn bij een autoritaire manier van leiding geven.

Zwaktes: Een zwakte van democratisch leiderschap is dat werknemers die veel begeleiding nodig hebben, niet goed begeleid worden.

Bron: boek organisatiekunde

Personeel

Bij een beginnende organisatie als het stripmuseum is het belangrijk om veel nadruk te leggen op het personeelsbeleid. Door een goed opleidingsbeleid krijg je een leergerichte medewerker en dus een leergericht organisatie. Het personeel bestaat uit 8 medewerkers. Vestigingsmanger Albert Kraai heeft leiding over 4 fulltime en 4 parttime medewerkers. Elke werkdag zijn er 3 personeelsleden aanwezig. De fulltimedewerkers zijn aangenomen op basis van een geschikte opleiding zoals de kunstacademie. Op de kunstacademie hebben ze leren striptekenen, en zijn hierdoor gekwalificeerd om workshops en rondleidingen te geven. Het stripmuseum geeft haar medewerkers veel vrijheid en verantwoordelijkheid.

Sterktes: Een sterkte van het personeel is dat ze een sterk praktijkgerichte opleiding genoten hebben hierdoor kunnen ze hun ervaring delen met bezoekers en collega's.

Bron: casebeschrijving
Financiële mogelijkheden

De financiele mogelijkheden van het stripmuseum zijn vrij beperkt doordat de doelgroep die het museum aanspreekt niet zo groot is. Wel doen zij doordat zij een museum zijn automatisch aan cultuurbehoud. Dit houdt in dat de verschillende organisaties ten behoeve van cultuurbehoud die aanwezig zijn in Nederland eventueel financiële steun zouden kunnen bieden indien dit nodig is. Doordat het budget vooraf vastgesteld wordt is er weinig ruimte voor het stripmuseum om hierin naderhand nog af te wijken. Mocht er dus een onverwachte situatie voorkomen waarin men ergens geld in moet stoppen dan kan dit voor problemen zorgen. Doordat het budget van het stripmuseum vrij beperkt is zullen alle acties die uitgevoerd worden naast het vastgestelde beleid zichzelf op de een of andere manier terug moeten verdienen omdat het museum anders te veel verlies zal gaan maken. Inkomsten worden nu gehaald uit: Abonnementen, toegangsprijzen, donateurschap en het verhuur van het auditorium.

Sterkes: Mogelijkheden voor gemeentelijke of culturele subsidies

Zwaktes: Op het gebied van de financiële mogelijkheden is de grootste zwakte dus dat de inkomsten vrij beperkt zijn.

Bron: casebeschrijving
Marketing communicatie

Een slimme onderneming behoudt goeie relaties en houdt rekening met de wensen van de afnemers. Om deze doelstellingen te behalen kan er gebruik gemaakt worden van de marketinginstrumenten. Traditioneel zijn er vier marketinginstrumenten te onderscheiden

* Product;

* Prijs;

* Plaats(distributie);

* Promotie (communicatie).

Product

Het product van het stripmuseum bestaat uit kwaliteit zoals de unieke stukken uit de historie en de goed opgeleide medewerkers. De vormgeving van het gebouw is tot stand gekomen door een samenwerken tussen twaalf striptekenaars en een architect. Hierdoor heeft de vormgeving van het gebouw een fris en eigentijds uiterlijk. Het assortiment is breed, van unieke stukken uit de prehistorie tot moderne strips. Voor volwassenen is de nostalgie groot, veel verhalen van vroeger komen weer boven. De kinderen gaan direct aan de slag in het atelier en leren stripgezichten teken. Er is maar één stripmuseum in Nederland, hierdoor vergaren ze een monopolypositie met een uniek product.

Prijs

De prijs voor het museum is zo gekozen zodat het voor de consument aanvaardbaar is, en voor de onderneming voldoende winstmarge biedt. Er is een speciaal kinderarrangement waarmee de kinderen na bezoek van het museum op vertoon van hun kaartje een happy meal en ijshoorn bij de McDonalds kunnen halen. Er is dus een speciale regeling getroffen met de McDonalds.

Plaats

De plaats van het museum is niet met speciale strategische bedoelingen gebouwd. Het museum past echter wel in de plannen van de gemeente om een nieuw winkelcentrum te bouwen. De McDonalds zit zichtbaar naast het stripmuseum, dit is uit strategische overwegingen zo geplaatst omdat men hierdoor indirect meer mensen aanspreekt.

Promotie

Het museum is in april 2004 geopend, om dit heugelijke feit te promoten werd er veel pers uitgenodigd. Hedendaags wordt er veel reclame gemaakt doormiddel van posters, flyers en reclame op diverse websites.

Het stripmuseum heeft 1 folder, deze folder is gericht op alle activiteiten die het stripmuseum aanbiedt en niet specifiek naar 1 richting. De folder is niet specifiek gericht op bedrijven. In de folder worden alle producten van het stripmuseum geïntroduceerd. Daardoor is de folder minder interessant voor bedrijven omdat ze niet specifiek aangesproken worden, daarnaast is de stijl die op de folder gebruikt wordt eerder speels dan zakelijk, dit is zo omdat de folder de gehele doelgroep moet aanspreken. In advertenties wordt vooral geadverteerd met de tentoonstellingen. Daarnaast heeft het stripmuseum ook een flyer waar de cursus striptekenen op wordt aangeboden.

Zwaktes: geen specifieke reclame voor het auditorium, folder is niet zakelijk.

Bron: Bijlage promotiemateriaal: Folder stripmuseum

Advertentie Stripmuseum uit het uitmagazine [050] Groningen

Flyer Striptekenen

Externe analyse
Meso; omgevingspartijen
Afnemers

Het stripmuseum heeft verschillende doelgroepen. Naast kinderen wil het stripmuseum ook volwassenen aanspreken. Vooral voor dertigers is het stripmuseum een retro ervaring. Deze maken opnieuw kennis met de strips uit hun jeugd. Het stripmuseum probeert ook de zakelijke klant aan te spreken door middel van het aanbieden van een auditorium. Maar de voornaamste doelgroep zijn ouders met kinderen. De bezoekers komen voornamelijk uit de 3 Noordelijke provincies: Groningen, Friesland en Drenthe.

De doelgroep voor het auditorium zijn vooral de personen die verantwoordelijkheid voor de planning van vergaderingen en presentaties van bedrijven. De meeste bedrijven zoeken flexibele ruimtes, meestal voor plusminus 20 personen. Presentatiemateriaal moet aanwezig zijn. Er wordt verwacht dat er koffie aanwezig is. Veel bedrijven vergaderen weinig buiten de deur of gebruiken vaste presentatie/vergader ruimtes. Opvallend is dat er maar weinig bedrijven zijn die weten dat het stripmuseum een auditorium heeft.

Kansen: Eventuele kansen zijn het aanspreken van de al bestaande doelgroepen. Het promoten van kinderfeestjes en het promoten van een retro ervaring voor dertigers is een goede manier om dit te doen. Het is ook slim om de vele studenten aan te spreken die in Groningen zitten. Dit kan bijvoorbeeld door exposities te houden die deze doelgroep aanspreekt.

Bedreigingen: Vanwege de opkomst en populariteit van games, internet en televisie komen kinderen steeds minder in contact met strips. Hierdoor hebben de kinderen minder affiniteit met de strips. Veel bedrijven vergaderen maar weinig buiten de deur en weten niet dat het stripmuseum een auditorium heeft.

Bron: bijlage interviews
Concurrentie

Het stripmuseum heeft weinig directe concurrenten. Voor het auditorium van het stripmuseum is wel veel concurrentie. De concurrenten zijn:

Groninger museum

Het Groninger museum: dit auditorium is zeer representatief. Het veelvuldig gebruik van rode en roze stof geeft een luxe uitstraling. In de ruimte is een goede projectie en geluidsversterking mogelijk. De ruimte is meest geschikt voor informatieve doeleinden maar kan ook ingericht worden voor een diner en receptie. Er is ruimte voor 120 personen.

www.groningermuseum.nl

Martiniplaza

In het Martiniplaza zijn vier plenaire congreszalen, twaalf vergaderzalen en ruime foyers. Het Martiniplaza heeft een goede bereikbaarheid, een eigen catering en een goede organisatorische ervaring. Bijeenkomsten zijn tot 3000 personen mogelijk.

De kleinere ruimtes zijn over het algemeen ietwat somber aangekleed. Deze zalen worden voornamelijk gebruikt voor vergaderingen. De capaciteit verschilt van 10 tot 500 personen. De zalen liggen bij elkaar in het midden van het complex waardoor het mogelijk is dit te combineren met het restaurant en de plenaire congreszalen.

www.martinihal.nl

Der AA kerk

Dit is een originele locatie waar zowel grote als kleinere bijeenkomsten gehouden kunnen worden.

www.aakerk.nl

Het Kasteel

Dit vergadercentrum is een monumentaal pand. Er is een auditorium, een moderne congreszaal en er zijn les en vergaderruimtes. In dit centrum is er tevens de mogelijkheid voor een drankje met lunch.

http://www.congresexperts.nl/

Landgoed Ekenstein

Is gelegen in Appingedam en heeft 7 vergaderzalen, rust en comfort staan centraal. Verschillende arrangementen met de mogelijkheid tot lunch zijn mogelijk.

www.eckenstein.com

Martini Kerk

In de Martinikerk zijn verschillende ruimtes voor vergaderingen en congressen. Dit verschilt van 30 tot 1300 man. Het gebouw heeft zelf geen catering maar bemiddeling hierbij is mogelijk.

www.martinikerk.nl

Newscafé Groningen

Het Newscafé heeft 3 moderne multifunctionele zalen. Deze zalen kunnen samengevoegd worden voor grote groepen. Een danceclub kan gebruikt worden voor cabaret en discussierondes. Er is tevens een restaurant in het complex aanwezig

www.newscafe.nl

De Oosterpoort

De Oosterpoort heeft tevens de beschikking over vergader/congresruimtes. Aangezien het een theater is, is de akoestiek goed en de mogelijkheid voor presentatie groot.

www.de-oosterpoort.nl

Stadsparkpaviljoen

Het Stadsparkpaviljoen heeft verschillende zalen. Het paviljoen zit in het centrum van Groningen, heeft eigen apparatuur en biedt de ruimte aan 15 tot 200 personen. Het complex bevat ook een brasserie.

www.stadsparkpaviljoen.nl

Golden Tullip

In het hotel ‘Golden Tulip Paterswolde Groningen' zijn 13 zalen beschikbaar.

www.goldentullip.com

Mercure Hotel

Het Mercure Hotel in Groningen heeft 4 conferentie/vergaderruimtes.

www.accorhotels.com

Kansen: Weinig concurrenten bieden nevenactiviteiten aan. Geen van de concurrenten biedt een workshop striptekenen aan. Het promoten van de nevenactiviteiten kan er voor zorgen dat afnemers het Stripmuseum kiezen in plaats van een concurrent zonder nevenactiviteit.

Bedreigingen: De ruime aanbod van auditoriums/presentatieruimtes zorgt er voor dat op dit gebied veel concurrentie is voor het auditorium van het stripmuseum.

Samenwerkingspartners
Het stripmuseum werkt samen met de McDonalds. Deze heeft een vestiging naast het Stripmuseum. Bij kinderfeestjes krijgen de kinderen een bon waarmee ze bij de McDonalds een Happy Meal en een ijsje kunnen halen. De exploitant van het stripmuseum Libéma regelt kortingsacties met bedrijven. Het stripmuseum is ook partner van: ‘het Dagblad van het Noorden' Het stripmuseum is tevens partner met Best Western Cityhotel en de Golden Tulip Paterswolde-Groningen, op de site staat een verwijzing naar deze hotels.

Kansen: Het samenwerken met partners biedt veel kansen voor de promotie van het Stripmuseum. Bij de McDonalds komen veel kinderen met ouders. Deze vallen onder de doelgroep van het Stripmuseum. Door het Stripmuseum bij de McDonalds te promoten creëert men veel kansen.
Bedreigingen: Er kan een bedreiging ontstaan voor het stripmuseum als de concurrentie zelf ook op zoek gaat naar samenwerkingspartners en hierdoor kansen voor het stripmuseum kan ontnemen. Het is tevens een grote bedreiging dat het stripmuseum afhankelijk kan worden van zijn samenwerkingspartners. Het kan dan nadelig zijn als een samenwerking wordt beëindigd.

Bron: www.stripmuseum.nl

Vermogensverschaffers

- Libéma recreatiespecialist

Libéma is tevens de exploitant van het stripmuseum. Aan het einde van het jaar maakt Libéma een begroting voor het nieuwe jaar en stelt het bedrijf een budgetverdeling op. Het budget ligt dan vast voor het komende jaar met weinig mogelijkheden om te schuiven. Eventuele onverwachte extra activiteiten moeten zichzelf terug verdienen of moeten gesponsord worden.

- Gemeente Groningen en NOM

Heeft éénmalig een fors subsidiebedrag overgemaakt voor de opbouw van het museum

- Donateurs

Er bestaat een mogelijkheid donateur te worden voor het stripmuseum. Donateurs ontvangen 4 maal per jaar een het “vriendenblad”. Donateurs betalen 17,75 euro.

- Abonnementhouders

Bij het stripmuseum zijn voor de periode van 1 jaar abonnementen verkrijgbaar voor kinderen, volwassenen en gezinnen. Abonnementhouders hebben 1 jaar gratis entree en 25% korting de 7 andere attractieparken van Libéma.

Bron: www.stripmuseum.nl

Kansen: Uit donateurs en abonnementhouders wordt extra geld binnen gehaald.

Bedreigingen: Doordat het budget vast ligt is er weinig ruimte voor extra activiteiten, deze moeten zichzelf terugverdienen.
Belangengroepen

Stichting Beeldrecht.

Stichting beeldrecht beschermt de rechten van kunstenaars en tekenaars

Bron: www.stichtingbeeldrecht.nl
Overheidsinstellingen

Eén van de belangrijkste vermogenverschaffers is de Gemeente Groningen. Nadat Libéma het stripmuseum besloot te exploiteren heeft de gemeente Groningen een fors subsidiebedrag geschonken. Hierna volgden er nog meer subsidies. Het stripmuseum is dus erg afhankelijk van de subsidies van de overheid.
Media (publiciteit)

Het museum is onderdeel van Libéma, deze doet ook de marketing van het museum. Libéma schrijft persberichten en stuurt deze op naar alle gedrukte media in Nederland. De website is ook in beheer van Libéma. Als journalisten bellen naar het museum staat het personeel ze te woord. Wanneer ze bellen over eventuele kortingsacties dan worden de journalisten doorverbonden met Libéma.

Kansen: Wanneer het Stripmuseum positief in de publiciteit komt zal de naamsbekendheid stijgen en zullen meer mensen een bezoekje brengen aan het stripmuseum.

Bedreigingen: Niet alle publiciteit is goed, negatieve publiciteit zorgt wel voor een goede naamsbekendheid maar ook voor een slecht imago. Een slecht imago raak je moeilijk weer kwijt en zal zeker een terugloop van het aantal bezoekers betekenen.

Bron: casebeschrijving
Macro; omgevingsfactoren
Demografisch

Demografische factoren die invloed uit oefenen op het Stripmuseum zijn onder andere de vergrijzing van de bevolking. Oudere mensen kunnen weer herinneringen uit hun jeugd ophalen binnen het stripmuseum en dit is dus een grote pullfactor. Aan de andere kant zorgt dit er ook voor dat de grootte van de doelgroep afneemt. De jeugd komt steeds minder vaak in aanraking met strips en zij zijn de toekomstige klanten van het museum.

De populatie in Nederland groeit, dit houdt in dat stedelijke gebieden groter worden en mensen steeds dichter op elkaar leven. Dit is gunstig voor het stripmuseum omdat er meer mensen in het doelgroepgebied leven. De verwachtingen zijn dat Nederland in 2010 16,5 miljoen inwoners telt. Dit zijn 200.000 meer dan in 2005. De vergrijzing in Nederland zal verder toenemen. In 2010 zullen 10.000 kinderen minder geboren worden.

http://www.dvhn.nl/nieuws/nederland/article188338.ece

Noord Nederland is momenteel bezig een ‘welvaartachterstand' in te halen. De groei van het bedrijfsleven in het noorden is in 2005 1,3% en ook in 2006 zal de groei in het Noorden van Nederland groter zijn dan de rest van het land. Dit houdt in dat het bedrijfsleven weer wat meer ruimte krijgt om meer te doen aan activiteiten zoals teambuilding.

http://www.dvhn.nl/nieuws/economie/article6843.ece

Kansen: In 2010 zal de bevolking in Nederland met 200.000 inwoners stijgen, dit houdt in dat er meer inwoners in het doelgebied van het stripmuseum komen.

Het bedrijfsleven in het Noorden groeit sneller dan in het rest van het land. De bedrijven krijgen hierdoor meer ruimte voor extra activiteiten.

Bedreigingen: Door de vergrijzing slinkt de doelgroep van het stripmuseum.
Economisch

Na 2001 is de stijging van de koopkracht behoorlijk gestagneerd. In 2001 was er een stijging van 5%, in 2002/2003 was er een stijging van 0,1%. Vanaf 2005 stijgt de koopkracht weer wat meer met 0,3%. Op dit moment is de koopkracht gestegen met 1,5%.

http://statline.cbs.nl/StatWeb/start.asp?lp=search gezocht op koopkracht > 3e hit (dynamische koopkrachtontwikkeling)

Kansen: De stijging van de koopkracht gaat voor het eerst sinds 2001 weer omhoog.

Bron: http://www.cpb.nl/nl/news/2006_29.html
Sociaal-cultureel

Door het toenemen van de drukte in de samenleving en de stijging van het gebruik van moderne en makkelijke technologieën zoals het internet en de televisie neemt de interesse naar culturele activiteiten steeds meer af. Dit is van invloed op het stripmuseum maar vooral ook op de toekomst van het stripmuseum.

Omdat steeds meer huisvrouwen en moeders zich op een carrière richten is er steeds minder vrije tijd, de samenleving wordt drukker en gezinnen hebben minder tijd voor extra activiteiten. Steeds meer ouders kopen een spelcomputer of sturen hun kinderen naar de opvang. Gezinsactiviteiten worden steeds schaarser.

Bron: https://www.nidi.knaw.nl:10011/en/output/demos/2003/demos-19-08.pdf/

Bedreigingen: Een grote bedreiging is het drukker worden van de samenleving. Gezinnen besteden steeds minder tijd aan gezamenlijke activiteiten zoals een museumbezoek.
Ecologisch

Het slechter wordende weer in Nederland vanwege het broeikaseffect zorgt ervoor dat in de vakantie steeds meer mensen hun vertier zoeken in musea. Het slechte weer zorgt ervoor dat mensen makkelijker geld uitgeven. Tijdens het slechte weer in de zomer van 2005 zorgden vooral veel campingbezoekers en bungalowparkbezoekers voor een nieuw impuls.

Bron: http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/stad/article9527.ece

Kansen: Een kans is het grotere bezoek dankzij slechter wordende weer in Nederland tijdens vakanties.

Technologisch

Zoals eerder vermeld heeft de opkomst van digitale media zoals games, internet en televisie een negatieve invloed op de populariteit van gedrukte media, zoals strips. In de toekomst zal het gebruik van digitale media alsmaar toenemen, maar de gedrukte media zullen voorlopig nog gewoon blijven. Op dit moment zijn er op internet ook al strips beschikbaar, wat wellicht de populariteit van strips in stand kan houden, of zelfs populairder kan maken.

Een erg belangrijke ontwikkeling is de ontwikkeling van de PC en het groeiende gebruik van internet. In 1998 had 14% van de huishoudens een pc met internetaansluiting, in 2004 is dit gestegen tot 64% van het aantal huishoudens, deze stijging zet zich nog steeds door. In 2002 gebruikte 35% van de bezitters dagelijks de pc, in 2004 was dit al gestegen tot 45%. Verder gebruikt 32% zijn pc met internetverbinding zowel voor werk als voor privé-doeleinden.

In 2005 had 59 procent van de Nederlandse bevolking beschikking tot een breedbandverbinding. Dit houdt in dat sites op grafisch gebied en op gebied van multimedia steeds zwaarder gemaakt kunnen worden. Daarnaast worden breedbandverbindingen steeds goedkoper en wordt er niet meer in telefoontikken betaald wat de populariteit en de tijd ‘online' groter worden.

Statline van CBS > gezocht op: internetgebruik (eerste hit) en internetverbinding (eerste hit)

Het gebruik van strips op internet wordt steeds populairder, op steeds meer sites komt men strips tegen. Opvallend is wel dat de meeste strips niets meer zijn dan verdwaalde strips op het internet. De mogelijkheden van het internet worden niet optimaal gebruikt. Dit is nadelig omdat de bekijkers van deze strips hierdoor niet goed geprikkeld worden.

Bron: http://www.nu.nl/news/745982/50/Nog_te_weinig_vernieuwing_in_internetstrips.html

Kansen: De stijging van het internetgebruik en de steeds snellere verbindingen bieden veel mogelijkheden.

Het gebruikt van strips op het internet wordt steeds populairder.

Bedreigingen: De mogelijkheden van het internet worden niet optimaal gebruikt door striptekenaars op het internet.

Resultaten van de interviews

Er zijn in totaal 15 bedrijven gebeld en interviews afgenomen waarvan er 4 echt bruikbaar waren en uitgewerkt zijn. Ook is er field research uitgevoerd door bij enkele bedrijven langs te gaan. Uit de interviews blijkt dat er vooral bij kleinere designbureaus kansen liggen voor het auditorium van het stripmuseum. Deze bedrijven houden zich zelf ook bezig met ontwerpen, illustreren en animeren en hierdoor is er bij dit soort bedrijven vaak wel interesse aanwezig, ook omdat kleinere bedrijven vaak zelf niet over een auditorium beschikken.

Bij bedrijven die zich niet bezig houden met ontwerpen is er minder tot geen interesse voor het gebruik van het auditorium. Grotere bedrijven hebben vaak ook zelf de beschikking over een auditorium en geen interesse voor het afhuren van een externe ruimte. Uit de interviews komt ook naar voren dat veel bedrijven wel van het Stripmuseum gehoord hebben maar niet weten dat het Stripmuseum beschikt over een auditorium.

SWOT analyse

Antwoorden op de deelvragen

Aan de hand van de interne & externe analyse hebben wij de antwoorden kunnen formuleren op de eerder opgestelde deelvragen:

- Wat is de doelgroep van het auditorium van het Groninger stripmuseum?

De doelgroep waar het Groninger Stripmuseum met haar auditorium op richt is bedrijven. Bedrijven hebben vaak baat bij het afhuren van een extern auditorium, dit kan bijvoorbeeld komen doordat er in hun eigen pand geen auditorium aanwezig is.

- Beschikt de doelgroep over een eigen auditorium/presentatieruimte?

De doelgroep bestaat uit allerlei verschillende soorten bedrijven die variëren in grootte. Bij grote bedrijven is vaak een auditorium aanwezig. Bij de kleinere bedrijven is er vaak geen eigen auditorium aanwezig, of slechts een ruimte die weinig zitplaatsen of beperkte apparatuur biedt.

- Is de doelgroep bekend met het Groninger Stripmuseum?

De meeste mensen die in het bedrijfsleven actief zijn en in het noorden van het land wonen zijn bekend met het bestaan van het Groninger Stripmuseum. Dit komt vooral omdat het Stripmuseum centraal in de hoofdstad van de provincie Groningen ligt en ook uitgebreid in het nieuws is geweest ten tijde van de opening. Ook is een Stripmuseum een uniek fenomeen.

- Is de doelgroep bekend met het auditorium van het Stripmuseum?

Hoewel de doelgroep bekend is met het bestaan van het Stripmuseum zelf, is zij niet bekend met het bestaan van haar auditorium. Dit komt doordat het Stripmuseum haar auditorium nauwelijks promoot.

- Welke eisen stelt de doelgroep aan een auditorium/presentatieruimte?

De eisen die de doelgroep stelt aan een auditorium zijn vrij overeenkomstig. Ze komen neer op het feit dat de ruimte van het auditorium flexibel moet zijn. Het auditorium moet geschikt zijn voor een kleine groep mensen maar ook voor een grotere groep. Verder is het een must dat er een beamer en een projectiescherm aanwezig zijn met uiteraard de juiste ondersteunende apparatuur. Ook moet er rekening gehouden worden met de catering.

- Hoe denkt de doelgroep over een vergadering gecombineerd met een activiteit na afloop?

Hoe de doelgroep dit ervaart is zeer verschillend en is afhankelijk van het soort bedrijf, de activiteiten waar het bedrijf zich normaal gesproken mee bezig houdt en de manier waarop zij intern opereert.

- Wat vindt de doelgroep van de workshop striptekenen bij het afhuren van een auditorium?

De meningen over de workshop striptekenen zijn bij de doelgroep zeer verdeeld. Het ene bedrijf heeft hier wel interesse in terwijl het andere bedrijf het tijdsverspilling vindt. De meeste interesse voor een dergelijke workshop is te vinden bij de creatievere bedrijven die zich bezig houden met vormgeving.

- Wie/Wat zijn de concurrenten van het auditorium van het Groninger stripmuseum?

De concurrenten van het auditorium van het Groninger Stripmuseum zijn andere organisaties die ook auditoriums of presentatieruimtes laten afhuren. In het hoofdstuk over concurrentie staat hier een uitvoerige analyse van.

- Welke voordelen/nadelen heeft het auditorium van het Stripmuseum t.o.v. concurrenten?

Het grootste voordeel dat het Stripmuseum heeft is dat het een zeer unieke instantie is. Het aanbod van het huren van het auditorium in combinatie met een cursus striptekenen is een dienst die alleen het Stripmuseum kan aanbieden. Het is net even wat anders en veel bedrijven zullen het ook op een dergelijke manier ervaren.

Het nadeel dat hier tevens bij komt kijken is dat veel bedrijven die niets doen op het gebied van creatief ontwerp veel minder interesse zullen hebben om een auditorium af te huren in een stripmuseum.

Conclusie & Advies
Conclusie

Uit dit onderzoek en de interviews kan de conclusie getrokken worden dat bij de vooral kleinere designbureaus belangstelling bestaat voor het auditorium van het Stripmuseum. Deze bureaus hebben veel raakvlakken met het stripmuseum. De interessen liggen in het gebied van animatie, illustreren en ontwerpen. Omdat er bij deze bedrijven niet altijd een auditorium aanwezig is en omdat er vaak producten gepresenteerd moeten worden voor klanten biedt het auditorium uitkomst. Bij accountancy, meubilaire, verzekeringsbedrijven enz. is er minder interesse voor het auditorium. Opvallend is dat veel bedrijven wel weten dat er een Stripmuseum is en wat dit is, maar dat ze er niet van op de hoogte zijn dat er een auditorium is.

Strategie/advies

Met deze strategie worden de volgende punten uit de SWOT ondervangen:

- Z3, De inkomsten zijn beperkt;

- Z4, Er wordt geen specifieke reclame voor het auditorium gemaakt;

- Z5, Folder is niet zakelijk;

- K1, Aanspreken van reeds bestaande doelgroep;

- K3, Positieve publiciteit;

- B2, Bedrijven vergaderen weinig buiten de deur;

- B3, Bedrijven weten niet dat het stripmuseum een auditorium heeft;

- B7, De samenleving wordt drukker.

De beste manier om ervoor te zorgen dat het auditorium populairder wordt is in te spelen op Customer Intimacy. Dit is een groei strategie. We willen dit doen door een Multimedia Cd-rom te ontwerpen voor het stripmuseum waarin het auditorium gepromoot wordt. Deze Cd-rom kan worden uitgedeeld op beurzen en naar bedrijven gestuurd. Door dit uit te delen in een mooie verpakking en de Cd-rom grafisch er goed uit te laten zien werkt men automatisch ook aan relatiemarketing en speelt men in op individuele klanten omdat de klant persoonlijk iets van het Stripmuseum krijgt. Het stripmuseum heeft zich nog nooit gericht op de zakelijke klant. Door deze strategie toe te passen richt het stripmuseum zich tot een nieuwe doelgroep. Er is dus ook sprake van marktontwikkeling.

Aanbeveling

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er wel interesse is bij bedrijven maar bij alle bedrijven die interesse toonden was alleen de naam van het stripmuseum bekend, er was niks bekend over het auditorium zelf. Dit ligt ook in dezelfde lijn met onze probleemstelling, het bestaan van het auditorium is volledig onbekend. Onze aanbeveling is dan ook dat het stripmuseum informatie die specifiek gericht is op het auditorium opstuurt naar bedrijven die zich bezig houden met illustreren, animeren en ontwerpen. Naast folders en flyers zou een promotionele cd-rom hierbij dus ook prima gebruikt kunnen worden. Ook tijdens beurzen e.d. kunnen deze promotiematerialen perfect uitgedeeld worden.

Evaluatie

Dit hoofdstuk geeft een verklaring hoe er gemeten wordt of de doelstelling uiteindelijk bereikt wordt. De doelstelling luidt:

Het afhuren van het auditorium door bedrijven moet binnen een jaar tijd minimaal met 50% toegenomen zijn.

Het meten van deze doelstelling is vrij eenvoudig. Over een periode van één jaar dient het aantal boekingen van het auditorium worden bijgehouden. Vervolgens wordt het totaal aantal boekingen vergeleken met het aantal van een jaar daarvoor. Als het aantal boekingen binnen de periode van één jaar met 50% is gestegen, kan gezegd worden dat de gestelde doelstelling is behaald.

Verwachte opbrengsten (kosten baten analyse)

Kosten:

- CD-ROM productie: € 0,00

- Massaproductie CD-ROM 500 stuks: € 702,50 euro (zie offerte in de bijlage)

- Distributie: Versturen via TPG post, 500 x € 0,39 = € 195,00

- Totaal: € 897,50

Baten:

- Het aantal boekingen van het auditorium is gestegen met minimaal 50%.

- Naamsbekendheid van het Stripmuseum is vergroot

- Inkomsten Stripmuseum vergroot

Bijlagen
Bijlage 1: Offerte

De uitkomst van uw invoer is slechts indicatief om u zo een idee te geven wat een productie ongeveer gaat kosten.
Prijzen zijn in Euro's, exclusief eventuele fimkosten Din A5 voor CD/DVD (€ 10.00 per kleur), verzendkosten en BTW.
Wanneer u een exacte prijsopgave wenst, vult u het onderstaande formulier in. Binnen 2 werkdagen heeft u dan een officiële offerte in uw mailbox.

Aantal:

500

Medium:

CD-Rom 3-5 kl. zeefdruk
CD-Rom persing en zeefdruk in 3-5 PMSkleuren of FC offsetdruk.
Bij persing wordt er een glassmaster van uw content gemaakt en geperst op de
CD-Rom. Vervolgens wordt het artwork in zeefdruk uitgevoerd.
Mogelijk bij een oplage vanaf 500 stuks.

€ 487,00

Verpakking:

Carton sleeve/CD wallet
FC offsetdruk UV gelakt

€ 215,50

Totaal:

€ 702,50

Bron: www.nivedita.nl

Bijlage 2: Interview vragenlijst

Vergaderingen

Is er binnen het bedrijf een auditorium/presentatieruimte?

Zo ja, wordt hier wel eens gebruik van gemaakt?

Wordt er gebruik gemaakt van een presentatie/auditorium/vergaderruimte buiten het bedrijf?

Zo ja, waar?

Gewenste eigenschappen

Wat verwacht u van een auditorium?

Welke capaciteit heeft u nodig?

Wat verwacht u van de ruimte?

Wat verwacht u van de service?

Nevenactiviteiten

Wordt een vergadering/presentatie wel eens gecombineerd met een andere activiteit zoals een etentje of bijvoorbeeld casino?

Zo ja, wat vind u daar van en wat voor invloed heeft het op de medewerkers?

Heeft u wel eens als nevenactiviteit bij een vergadering een workshop gevolgd?

Zo ja, wat was dit voor workshop?

Zo niet, wat zou u hiervan vinden?

Auditorium stripmuseum

Kent u het Groninger stripmuseum?

Wist u dat het Stripmuseum ook een auditorium heeft die ze verhuren aan bijvoorbeeld bedrijven voor presentaties?

Zo niet, lijkt het u een leuk idee om een keer gebruik te maken van dit auditorium voor een vergadering of presentatie en daarna een workshop striptekenen te volgen?

Waarom wel/ waarom niet?

Als u gebruik zou willen maken van dit auditorium, wat verwacht u hier dan van?

Bijlage 3: Transcripten Interviews

Interviewer: Roland van Wijk

Geïnterviewde: Dhr. Noorderloos

Bedrijf Noorderloos

- Met Noorderloos

- Goedemiddag u spreekt met Roland van Wijk, ik ben een student van de Hanzehogeschool en wij zijn bezig met een opdracht voor het Stripmuseum. Wij maken een promotie cd-rom voor een auditorium en dat verhuren ze aan bedrijven die daar bijvoorbeeld een vergadering of presentatie willen houden. We zijn eigenlijk even bezig met een klein onderzoekje waarbij we bedrijven interviewen over de vergaderingen die ze hebben Is het misschien mogelijk dat ik u een paar vragen kan stellen?

- Ja, hoelang duurt het ongeveer denk je?

- Nou, zo'n vijf minuten.

- Nou brand dan maar los dan.

- Is er binnen uw bedrijf ook een auditorium of presentatieruimte?

- Nou, niet dusdanig groot dat het een naam mag hebben. Maar we hebben wel een beamer die aangesloten is maar voor de rest niet echt een auditorium.

- Oké, maar er wordt wel veelvuldig gebruik van gemaakt?

- Mwoah, één keer per maand zo denk ik.

- Gebruiken jullie ook wel eens een auditorium of vergaderruimte buiten jullie eigen bedrijf zeg maar, dat jullie afhuren?

- Nee, nog nooit.

- Maar stel dat u iets zou afhuren, wat voor eisen stelt u dan aan een auditorium?

- In ieder geval dat de apparatuur die er staat compatibel is met de systemen die je hebt, anders moet je zelf nog allemaal spul meenemen. Dus dat soort voorzieningen moeten denk ik wel goed zijn. Verder een goeie ventilatie, goede akoestiek, ja dat soort zaken denk ik.

- Mocht u zo'n ruimte huren, voor hoeveel personen zou zo'n ruimte geschikt moeten zijn?

- Tussen tien en twintig personen. Nou twintig is wel erg veel. Tussen tien en vijftien personen. Dat is ongeveer de groepen die wij hebben, in die richting.

- Doen jullie ook wel eens een vergadering, en dan gecombineerd met andere activiteiten zoals een etentje?

- Ja, niet zo heel veel.

- Als nevenactiviteit, heeft u wel eens een workshop gevolgd? Dat zeker ook niet dan?

- Ja, workshops worden wel eens gevolgd ja.

- Wat zijn dit dan voor workshops?

- Heel veel gericht op stedenbouwkundig, stedenbouwkundige ontwikkeling van stadsdelen of gebieden, nieuwe uitlegging van wijken ofzo. Ja, dat is een beetje onze doelgroep.

- Heeft u trouwens al eens eerder gehoord van het Groninger Stripmuseum?

- Van naam ken ik het ja. Ik ben er nog nooit geweest.

- Wist u dan ook dat ze een auditorium verhuren?

- Nee, dat wist ik niet.

- Zou het u eens een keer een leuk idee lijken om zoiets af te huren zeg maar en daarna een workshop striptekenen te volgen?

- Nee, ik geloof niet dat daar belangstelling voor is?

- Dat heeft ook met uw bedrijf zelf te maken dan?

- Ja.

- Nou is goed, dat waren de vragen. Ik wil u hartelijk bedanken.

- Oké, succes!

- Dank u wel, daag.

- Daag.

Interviewer: Koen Drewes

Bedrijf Impulso Creativo

- Hallo u spreekt met Koen Drewes, ik ben een student aan de Hanzehogeschool

- Ja

- En wij maken een promotiecd-rom voor het auditorium van het Stripmuseum en wij doen hiervoor een klein onderzoekje waarbij we bedrijven interviewen naar de behoefte aan presentatieruimtes. Is het mogelijk dat ik u een aantal vragen kan stellen?

- Ja… Hoe lang moet dit duren?

- Nou een minuutje of 5.

- Een minuutje of 5.. nou dan kan ik wel een paar vragen beantwoorden.

- Ja?

- Ja, waar heb je trouwens naar gebeld? Wij hebben namelijk twee merknamen waaronder wij bekend zijn Linkedbrains is één en Impulso Creativo is de andere.

- Ja Impulso Creativo

- Oké Oké

- Oké, is er binnen uw bedrijf een auditorium of presentatieruimte?

- Nee

- Wordt er ook gebruik gemaakt van een externe presentatieruimte?

- Nee

- Ook niet?

- Nee als je besprekingen met klanten daar buiten laat dan niet.

- Als u wel eens een presentatie zou hebben bijvoorbeeld zou u dat in een auditorium doen denkt u?

- Dat ligt aan de presentatie en voor wie het is en voor hoeveel mensen uiteraard. Maar het is nog niet aan de orde geweest.

- O het is nog niet voorgekomen?

- Nee is nog niet voorgekomen, en als het zou voorkomen dan zou dit eerder op een beurs of iets dergelijks zijn. Of op een bijeenkomst waar al zo'n ruimte is. Want dat is wel al voorgekomen namelijk.

- Oké, want ik bel namelijk voor het stripmuseum want doen hier namelijk een opdracht voor. En wij onderzoeken hoeveel behoefte er is voor hun auditorium. Zou u daar bijvoorbeeld een keer een presentatie willen geven, als dat aan de orde komt?

- Nou mocht het aan de orde komen dan zou ik het niet uitsluiten. En als het zo uitkomt met de mensen voor wie het zou zijn. Want het stripmuseum zou ik op zich wel kunnen plaatsen, wij doen namelijk ook het één en ander met strips en cartoons.

- Ja ja.

- Dus ja, dat zou kunnen ja, ik sluit het in ieder geval niet uit.

- Oké en wist u ook dat het stripmuseum workshops striptekenen naderhand geeft?

- Nee dat wist ik niet dat jullie workshops geven.

- Nou dat doen ze namelijk in combinatie met het verhuur van een auditorium, dan kan je eerst bijvoorbeeld een presentatie geven en daarna kunnen alle mensen die de presentatie hebben bijgewoond een workshop striptekenen volgen.

- Oké en dat is normaal striptekenen op papier? En dus niet animatie op computer bijvoorbeeld?

- Nee nee, gewoon op papier.

- Ja nou ik zie zo niet in één keer een combinatie maar misschien zou het wel een keertje leuk zijn. Maar nu wil je me natuurlijk wat voorstellen?

- Nee hoor wij doen gewoon een onderzoekje naar de behoefte daaraan.

- O nou ja kijk ik heb die behoefte op zich niet. Maar het stripmuseum was bij mij wel bekend maar ik wist niet dat er een auditorium was.

- Oké

- Maar tja ik kan het in ieder geval meenemen in mijn overwegingen, mocht het zover komen. En als u informatie voor mij heeft en dat voor mij kunt opsturen dan zou dat heel mooi zijn.

- Nou dat is prima, dit was het onderzoekje wel zo'n beetje. Bedankt voor uw tijd.

- Graag gedaan

- Oké daag

- Daag.

Interviewer: Dennis Hemmen

Geïnterviewde: Marcel Hagedoorn

Bedrijf Concept7

- Goedemiddag, Concept7, Marcel Hagedoorn.

- Goedemiddag met Dennis Hemmen, ik studeer aan de Hanzehogeschool en we zijn bezig met een opdracht voor het Stripmuseum. We maken een CD-ROM voor hun auditorium, een promotie CD-ROM. En daar houden we een klein onderzoekje voor. Zou ik wel een paar vraagjes mogen stellen.

- Hoe lang gaat dat duren?

- Nog geen vijf minuutjes.

- Oké, maar doe het snel dan. Waar gaat dat over dan, waarvoor bel je ons, daarvoor?

- Nou we willen gewoon even onderzoeken in hoeverre bedrijven daarvan op de hoogte zijn en hoever ze buiten de deur vergaderen enzovoorts.

- Oké, doe maar even dan.

- Is er binnen uw bedrijf ook een auditorium of presentatieruimte?

- Ja.

- Wordt hier ook vaak gebruik van gemaakt?

- Ja.

- Hoe vaak, ongeveer?

- Dagelijks.

- Vergadert u wel eens buiten het bedrijf? Of houdt u wel eens een presentatie buiten het bedrijf?

- Ja, wel eens.

- En waar is dat dan zoal?

- Meestal in Niewold, congrescentrum.

- Aaah.

- Ken je wel waarschijnlijk.

- Jawel.

- Welke redenen heeft u om buiten de deur te gaan vergaderen?

- Dat het hier niet groot genoeg is of dat we meer, ja, eigenlijk als het hier niet groot genoeg is. Als we met meerdere mensen afgesproken hebben. We hebben hier een ruimte voor maximaal zes personen. Als er grotere groepen zijn, dan is het hierbuiten.

- Wat verwacht u zoal van een auditorium? Welke eigenschappen?

- Dat alles geregeld is. Daarmee bedoel ik dus ook dat je koffie enzo allemaal erbij krijgt en dat je eigenlijk alleen maar vooraf hoeft te huren, dit en dit wil je erbij, prijs enz. Dat zeg maar.

- Voor hoeveel personen moet de ruimte ongeveer geschikt zijn?

- Het mooiste is als het persoonsonafhankelijk kan, dus dat je em zo kan indelen dat als je met zes personen hebt dat je dan kan verkleinen de ruimte maar ook als je met 40 personen bent dat je zo'n ruimte hebt of meerdere ruimtes.

- Ja oké, dat ie een beetje flexibel is.

- Ja, als je een ruimte voor 40 personen hebt en je zit er met acht man das ook een beetje groot voor 8 man, als je begrijpt wat ik bedoel.

- Ja. En combineert u de presentatie wel eens met een extra activiteit? Zoals een etentje, of een bezoek aan een casino, of iets dergelijks?

- Nee.

- Had u al eerder gehoord van het Groninger Stripmuseum?

- Ja.

- Wist u dat het Stripmuseum een auditorium had?

- Nee.

- Lijkt het u een keer een leuk idee om gebruik te maken van dit auditorium, voor een vergadering of presentatie?

- Ja, ik ben niet 1-2-3 op zoek naar wat anders.

- Dat Stripmuseum die geeft ook workshops bij het auditorium, is dat ook gewenst bij een presentatie of iets dergelijks? Dat is een workshop striptekenen, aan het einde.

- Dat zou wel leuk kunnen zijn voor, dat zou wel leuk kunnen zijn ja. Niet voor wat je doen moet, dat niet. Maar als je voor netwerken zoiets organiseert kijk dan is het wel leuk

- Ja, dat de mensen blijven zitten tot het einde van de vergadering.

- Oké, dat waren de vragen alweer.

- Mooi.

- Hartelijk bedankt.

- Ja, graag gedaan.

- Oké tot ziens.

- En succes verder.

- Bedankt hè, daag.

Interviewer: Roland van Wijk

Geïnterviewde: D. van Hoorn

Bedrijf Univé Verzekeringen

- Goedemiddag Univé Verzekeringen Groningen u spreekt met Dineke van Hoorn.

- Goedemiddag met Roland van Wijk, ik studeer aan de Hanzehogeschool en we zijn met een opdracht bezig voor het Stripmuseum. Wij maken namelijk een promotiecd-rom voor hun vergaderruimte. Deze ruimte kunnen bedrijven af huren om daar een bespreking of vergadering te houden.

Hiervoor doen wij een onderzoekje waarbij we bedrijven interviewen over hun vergaderingen en vergaderruimte. Is het mogelijk dat ik een paar vragen kan stellen?

- Nou, duurt het lang?

- Ongeveer 5 minuutjes.

- Dan is het goed, brand maar los.

- Is er bij uw bedrijf ook een vergaderruimte of auditorium aanwezig?

- Ja wij hebben een vergaderzaaltje waar wij zo nu en dan vergaderen.

- Hoe vaak wordt hier gebruik van gemaakt?

- Nou niet zo vaak, ik denk 1 keer per maand.

- En wordt er wel eens gebruik gemaakt van een andere vergaderruimte?

- Ja, er wordt ook wel vergaderd in een buitenkantoor hier in de stad.

- Oké, en wat is hiervoor dan de reden om buiten de deur te vergaderen?

- Nou vaak wordt er overlegd tussen de managers en directeuren van beide kantoren. Hiervoor gaan ze dan naar één centrale plek.

- Welke verwachtingen heeft u van een vergaderruimte?

- Dat er koffie en thee wordt geserveerd. En er wordt vaak gebruik gemaakt van een beamer dus die moet ook aanwezig zijn.

- Combineert uw bedrijf een vergadering wel eens met een andere activiteit zoals een etentje?

- Het komt wel veel voor dat er eten wordt geserveerd door een cateringbedrijf voor aanvang van een vergadering. Ook gaan wij wel eens uit eten na een vergadering.

- En heeft u wel eens na een vergadering een workshop gevolgd?

- Nee dat niet

- Wat zou u hiervan vinden?

- Nou dat hangt er een beetje vanaf wat voor soort workshop het is. Maar vaak wil iedereen toch wel graag naar huis na een vergadering omdat een vergadering altijd buiten kantooruren is.

- Kent u het Groninger Stripmuseum ook?

Ja dat ken ik

- Wist u ook dat ze een auditorium hebben die ze verhuren aan bijvoorbeeld bedrijven voor presentaties en vergaderingen?

Nee dat wist ik niet

- Lijkt het uzelf misschien leuk om daar een keer met uw bedrijf te vergaderen en na afloop een workshop striptekenen te volgen?

- Nou persoonlijk lijkt mij dat wel leuk ja en ik denk ook wel dat er collega's zijn die zoiets leuk vinden.

- Oké dat waren mijn vragen al weer, ik wil u hartelijk danken voor uw tijd.

- Oké graag gedaan hoor en nog veel succes met je onderzoek.

- Oké bedankt, dag

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!