Kernenergie

CDA

Kernenergie: schone energie

Kernenergie heeft voor veel mensen een negatieve klank. Maar kernenergie is een energievorm die het milieu niet of nauwelijks belast met CO2-uitstoot. In 2006 heeft het kabinet Balkenende besloten om de kerncentrale Borssele open te houden tot 2034. Borssele behoort tot de veiligste kerncentrales in de wereld en de Nederlandse kennis over kernenergie staat internationaal op een hoog peil. In Midden-Europa wordt bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van Nederlandse kennis voor milieuadviezen en om de veiligheid te vergroten.

Voorwaarde voor het openhouden van Borssele is dat de centrale tot de wereldtop blijft behoren qua veiligheid. Een andere voorwaarde was en is dat de energiebedrijven die Borssele bezitten samen 250 miljoen euro investeren in vernieuwende energieprojecten en CO2-vermindering. Ook de overheid heeft in 2006 toegezegd 250 miljoen te investeren in schone energie. Door samen dat halve miljard te investeren, hebben we in 2034 voldoende duurzame energie, om de sluiting van Borssele niet te hoeven opvangen met fossiele brandstoffen.

De noodzaak van kernenergie

Nederland heeft kernenergie de komende decennia hard nodig, want er zijn problemen op de energiemarkt. De olieprijzen schommelen en we willen niet te afhankelijk worden van het Midden Oosten of Rusland. Tel daar de negatieve gevolgen van CO2 uitstoot en het opraken van onze gasreserves bij op.
Andere bronnen van energie zijn daarom keihard nodig. Het CDA vindt het belangrijk om daarbij alle mogelijkheden voor het opwekken van energie te gebruiken. Windenergie alleen zal nooit genoeg energie kunnen leveren en de grootschalige productie van biobrandstoffen staat weer op gespannen voet met de wereldvoedselproblematiek. Zonne-energie is voorlopig niet genoeg uitontwikkeld om het energieprobleem op te lossen.

Kernenergiecentrales

Het is wettelijk toegestaan om een nieuwe kernenergiecentrale te bouwen. Het initiatief hiervoor ligt niet bij de overheid, maar bij het bedrijfsleven. Wanneer een ondernemer een verzoek indient voor de bouw van een kerncentrale, dat voldoet aan alle wettelijke eisen, is vergunningverlening mogelijk.

Kerncentrales zijn duur om te bouwen, maar wanneer ze er eenmaal staan produceren ze wel goedkope elektriciteit. Kerncentrales vormen een stabiele en betrouwbare energiebron en met deze centrales zijn we niet afhankelijk van bijvoorbeeld het weer of leveranciers in politiek instabiele landen. Nederland moet wel alle kernbrandstof importeren. Het uranium dat nodig is voor het opwekken van de elektriciteit, is echter afkomstig uit veel stabielere landen dan bijvoorbeeld aardolie en gas. Kortom: met kernenergie zijn we minder afhankelijk van Rusland (gas) en het Midden-Oosten (olie).

Kernafval

Kerncentrales zorgen voor radioactief afval, dat wordt opgeslagen. Dit is overigens niet veel: over de afgelopen dertig jaar gaat het om een paar kubieke meters. Het CDA gaat uit van een innovatieve afvalverwerking die zich steeds verder ontwikkeld. Ook gaan wij uit van de mogelijkheid om afval veilig op te slaan.

http://www.cda.nl/Waar_staan_we_voor/Standpunten/Kernenergie.aspx

Groenlinks

We nemen er nog eentje…
Daar lijkt het op: DELTA wil er minstens één, RWE ook, en EDF is ook vast niet alleen voor de Sloecentrale naar Zeeland gekomen. Waarom? Omdat de mensen hier voor kernenergie zijn? Is er dan waarachtig geen beter argument te verzinnen om nu kernenergie een geforceerde revival te bezorgen? Jawel, maar dat houden de energiereuzen achter de kiezen. En dat is dat ze koste wat kost hun klassieke machtspositie willen behouden nu alles wijst op een energiesysteem via decentrale opwek via zon, wind, water en biomassa. En ze willen -alle liberale verhalen ten spijt- onder beschermende overheidshanden blijven opereren

Daarom worden allerlei praktische bezwaren weggewuifd. Dat kernenergie basislast oplevert: je kunt ze niet even ‘uitdoen' als er te weinig vraag is of extra aanbod van duurzame bronnen. Daarmee houden ze de transitie naar duurzaam tegen. Evenmin lijkt het de energiereuzen te deren dat er enorme investeringen nodig zijn om de stroom vanuit Borssele naar het buitenland te brengen. De nu geplande uitbreiding van de hoogspanningsnetten is daar lang niet op berekend, er zullen dan honderden miljoenen (belasting) euro's extra nodig zijn.

De klassieke bezwaren tegen kernenergie blijven ook recht overeind staan: veiligheid en kernafval. In tientallen jaren heeft miljarden kosten onderzoek geen stap vooruitgang gebracht om oplossingen te vinden. Wie de snelheid waarmee duurzaam (zon en wind) zich technisch en economisch ontwikkelt daarmee vergelijkt komt tot de conclusie dat zon en wind op alle fronten beter scoren.

Goodkoop?

En dan is er nog het argument dat kernenergie zo goedkoop is. In Finland, waar ze een nieuwe centrale bouwen weten ze wel beter: de raming was dat het 2,5 miljard euro zou kosten en in 2009 klaar zou zijn. De teller staat nu op 6 miljard, de planning op 2012! In Amerika moest Obama (om de Republikeinen te behagen) een nieuwe centrale plannen. Mét een overheidsgarantie van 8 miljard dollar! Ook de Amerikanse Citybank laat in een studie er geen twijfel over bestaan: "New Nuclear - The Economics Say No". Deze studie somt vijf grote risicogebieden op waar ontwikkelaars en beheerders van nieuwe kerncentrales rekening mee moeten houden: planning, bouw, energieprijs, beheer en sluitingskosten. Volgens de studie hebben overheden in geïndustrialiseerde landen tot nu toe enkel de risico's op het vlak van planning afgebouwd. Hoewel het een belangrijke factor is, "is het de factor met de minste financiële impact". Bouw, energieprijs en beheer zijn de belangrijkste risicogebieden, zo enorm dat ze echte "corporate killers" zijn, volgens de Citybank.

Als we DELTA voor financiële rampen willen behoeden en Zeeland voorop laten lopen in economische én ecologische ontwikkeling kunnen we beter afscheid nemen van het dwaze idee van een grootschalige nucleaire revival. Dan nemen we nog eentje op de vooruitgang, zodat we, in de woorden van Herman Wijffels, binnenkort kunnen leven van de stroom die moeder natuur ons dagelijks levert!

http://provinciezeeland.groenlinks.nl/node/45572

D66

Ogenschijnlijk zijn de ministers het roerend eens over kernenergie: De optie kernenergie moet open blijven voor de toekomst, het denken over kernenergie staat niet stil, stond vorige week in de brief van de ministers Van der Hoeven (Economische Zaken) en Cramer (Milieu). Maar in de media uitte de twee ministers zich anders. Van der Hoeven schreef een vlammend betoog in een krant over kernenergie, en Cramer stelde op het NOS-journaal dat kernenergie niet aan de orde is. D66 betoogde dat dit verschil van mening een typisch voorbeeld is van de hysterie die ontstaat als het onderwerp kernenergie passeert. Woordvoerder Boris van der Ham bepleitte een nuchtere benadering.

De Kamer eiste uitleg van de ministers, die zich de afgelopen weken verschillend over kernenergie hebben uitgelaten. Van der Hoeven vond het 'een tikkeltje voorbarig' dat Cramer had aangegeven alleen een vierde generatie kerncentrales te willen overwegen. Voor 2030 kunnen die niet worden gebouwd. "Wat is nu het standpunt van het kabinet over kernenergie?'', vatte VVD-Kamerlid Zijlstra de inzet van het debat samen. In het regeerakkoord van Balkenende IV was al afgesproken dat in de huidige kabinetsperiode (tot 2011) geen kerncentrales worden gebouwd. Het huidige kabinet zal echter ook geen besluit nemen over de bouw van een toekomstige kerncentrale.

D66 verklaarde in het debat genuanceerd te zijn over kernenergie. D66-Kamerlid Van der Ham: "Kernenergie heeft een paar grote voordelen, en een aantal nadelen. Ja, kernenergie heeft nauwelijks CO2-uitstoot en is relatief goedkoop. Maar het levert kernafval op dat lastig is te verwerken. Een praktisch probleem is ook dat het lang duurt om er een te bouwen. Als je er vandaag toe zou besluiten dan staat hij er op z'n vroegst in 2021. Voor de toekomstige klimaatdoelstellingen hebben we er dus niet meteen wat aan. En tegen die tijd is de technologie van zonneenergie ook weer stukke verder. Toch moeten we kernenergie niet als taboe verklaren. Ongeveer 10 tot 15% van onze energie in Nederland komt uit kerncentrales en importeren we uit Frankrijk. D66 zet voluit in op energiebesparing en schone energie. En om de tekortkomingen van die technieken te overbruggen, zetten we ook in op CO2-opslag onder de grond van fossiele brandstoffen. Juist Nederland kan daar voordeel van hebben omdat we onze lege gasvelden kunnen gebruiken om er CO2 in te stoppen. Die techniek is alleen wel erg pril. Binnen een paar jaar weten we of die techniek echt grootschalig kan worden toegepast. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan komt de optie kernenergie aan de orde."

http://www.borisvanderham.nl/2008/03/d66_kernenergie_als_laatste_op.html

Standpunt CDA

Volgens het CDA kijken veel mensen onterecht met een negatieve blik naar kernenergie, terwijl dit juist één van de schoonste energiebronnen is. Het CDA meent ook dat kernenergie hard nodig is, omdat we niet afhankelijk willen zijn van fossiele brandstoffen, die opraken. Ook is kernenergie goedkoop, en het weinige afval word veilig opgeslagen.

Standpunt Groenlinks

Groenlinks is tegen kernenergie, omdat het volgens hen meer nadelen dan voordelen heeft. Het is onveilig en vervuilender dan andere duurzame bronnen. Ook zegt men dat het goedkoop is, terwijl de centrales een vermogen kosten, en zou volgens het volgens Amerikaans onderzoek slecht zijn voor de economie. Groenlinks houd het liever bij zon-, en windenergie.

Standpunt D66

D66 is verdeeld en ziet zowel voordelen als nadelen aan kernenergie: het is goedkoop en heeft weinig CO2-uitstoot, maar het levert kernafval op, dat lastig te verwerken is. Ook duurt duur het lang om een centrale te bouwen, zo'n 10 jaar. D66 prefereert de opslag van CO2, maar als dit niet grootschalig kan worden toegepast zien ze kernenergie als goed alternatief.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!