Kickstart

Need a Kickstart?

Inleiding

Een bonte explosie van warme kleuren, dit is het kenmerk van het nieuwe Pop- en Cultuurpodium Metropool in Hengelo. In de avonduren laat het nieuwe pand van Metropool door de speciale verlichting een onuitwisbaar beeld achter op ieders netvlies. Op 4 november 2009 heeft Metropool officieel haar deuren van het nieuwe pand geopend. Bij een nieuw pand hoort een nieuwe huisstijl, maar ook een nieuw popbelang. Dit popbelang heeft de naam Kickstart en had op 6 november 2009 officieel haar openingsavond.

Regionaal talent ontdekken en hen helpen dit te ontwikkelen staat hoog in het vaandel bij Metropool. Zodoende heeft Metropool het concept Kickstart in het leven geroepen om beginnende bands, in Oost Nederland, te helpen met een ‘kickstart' van hun muzikale carrière. Kickstart ontdekt regionaal talent en helpt hun deze verder te ontwikkelen en biedt deze talenten een podium om te repeteren en om op te treden. Voor dit concept heeft Metropool de online wedstrijd van Kickstart Radio voor beginnende bands ingezet als tricker, zodat er door middel van deze wedstrijd meer regionaal talent ontdekt kan worden. Voor deze online wedstrijd dienen er talentvolle bands in Oost Nederland geworven te worden, zodat zij, door het inzenden van een demo, aan deze online wedstrijd mee kunnen doen.

Het werven van bands voor de online wedstrijd van Kickstart Radio dient als middel om meer aanmeldingen voor Kickstart te verkrijgen. Wanneer bands zich aanmelden voor de online wedstrijd van Kickstart Radio, geven ze tegelijkertijd ook goedkeuring voor de aanmelding van Kickstart. Kwalitatief goede bands worden benaderd om op de Kickstart- avond op te treden. Wanneer er veel kwalitatief goede bands zich aanmeldingen voor Kickstart, wordt het maken van een kwalitatief goede programmering makkelijker. Doordat het publiek op de bands bij de online wedstrijd van Kickstart Radio kan stemmen, geeft men aan door welke muziekstijl men aangetrokken wordt. Hierop zal door middel van de programmering ingespeeld worden. De Kickstart-avond worden dan door een grotere doelgroep bezocht dan voorheen en dat zorgt weer voor een grotere omzet voor Metropool.

Probleemstelling

Het succes van Kickstart en de online wedstrijd van Kickstart is te gering, doordat de naamsbekend van Kickstart onder de doelgroepen leden van (beginnende) bands en potentiële stemmers te laag is. Dit succes bestaat uit de naamsbekendheid van Kickstart onder deze doelgroepen, de verbondenheid tussen de doelgroep leden van bands en Metropool en het aantal kwalitatief goede aanmeldingen voor Kickstart.

Doelstelling

Voor 9 augustus 2010 het aantal bruikbare aanmeldingen voor Kickstart van acht naar tenminste vijftig verhogen, zodat er iedere donderdag een Kickstart-avond geprogrammeerd kan worden.

Hoofdvraag

Om de doelstelling te realiseren is er de volgende hoofdvraag opgesteld;

Hoe kan Metropool het concept Kickstart en de online wedstrijd van Kickstart Radio naar haar doelgroep communiceren, teneinde het succes* van Kickstart te maximaliseren?

* Het begrip succes valt hierbij te definiëren als:

– Vergroting van de naamsbekendheid van Kickstart onder de doelgroepen leden van (beginnende) bands en potentiële stemmers

– Verbondenheid creëren tussen de doelgroep, leden van (beginnende) bands, en Metropool

– Het aantal kwalitatief goede aanmeldingen voor Kickstart verhogen

Het vergroten van de naamsbekendheid van Kickstart en Kickstart Radio heeft als doel interesse te wekken voor Kickstart en daardoor meer aanmeldingen voor Kickstart te genereren.

Verbondenheid creëren tussen de doelgroep, leden van (beginnende) bands, en Metropool heeft als doel bands terug te laten komen bij Metropool. De investering van Metropool in de beginnende bands gaat dan niet verloren. Verbondenheid kan tevens, door middel van mond tot mond reclame, voor promotie voor Metropool zorgen.

Het aantal kwalitatief goede aanmeldingen voor Kickstart verhogen heeft als doel een goede en brede programmering voor de Kickstart- avond te realiseren.

Door zowel het concept Kickstart als de online wedstrijd van Kickstart Radio naar de doelgroep te communiceren, kan het maximale succes van Kickstart worden behaald. Door het communiceren van het concept Kickstart en de online wedstrijd van Kickstart Radio naar de doelgroep, wordt duidelijk gemaakt dat Kickstart Radio een onderdeel van Kickstart is en niet een onderdeel op zich. Metropool geeft aan dit belangrijk te vinden in de communicatie naar de doelgroep.

Om antwoord op de hoofdvraag te krijgen is er desk research en kwalitatief onderzoek gedaan. Aan de hand van dit onderzoek is dit marketingcommunicatie plan geschreven met een daaropvolgend advies. Dit marketingcommunicatieplan wordt voor Metropool geschreven, omdat zij in contact wil treden met haar doelgroep om hun kennis houding en gedrag te beïnvloeden voor in Metropool gunstige richting. In dit marketingcommunicatieplan staat beschreven op welke manier er meer aanmeldingen voor Kickstart gerealiseerd kunnen worden. Dit marketingcommunicatieplan richt zich op Kickstart.

Marketingcommunicatie Adviesrapport om de naamsbekendheid van Kickstart te vergroten.

Dit marketingcommunicatie adviesrapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt ingegaan op Metropool als organisatie. Het tweede deel bestaat uit het marketingcommunicatiegedeelte dat zich op Kickstart richt.

In het onderzoeksgedeelte komen de interne- de externe-analyse

In het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding voor het onderzoek beschreven en in hoofdstuk twee wordt uitgelegd wat Kickstart en Kickstart Radio inhoudt. In het derde hoofdstuk wordt de organisatie en de branche beschreven en in het vierde hoofdstuk wordt er in kaart gebracht wie de concurrenten van Metropool zijn. In hoofdstuk vijf staat uitgelegd welk communicatiemodel er voor het marketingcommunicatieplan gebruikt gaat worden en wordt er ingegaan op de doelgroepanalyse. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk zes, staan de conclusies uit dit vooronderzoek.

1. Onderzoeksopzet

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het onderzoek dat voor Kickstart is ingezet om te achterhalen op welke manier het effectiefst naar de doelgroepen gecommuniceerd kan worden om meer aanmeldingen voor Kickstart te genereren.

Aanleiding van het onderzoek

Huidige en gewenste situatie

De huidige situatie kenmerkt acht bruikbare aanmelding voor Kickstart. Na het inzetten van de campagne dient dit aantal naar tenminste vijftig aanmeldingen verhoogt te worden.

Probleemstelling

Hoofdvraag

Hoe kan Metropool het concept Kickstart en de online wedstrijd van Kickstart Radio naar haar doelgroep communiceren, teneinde het succes* van Kickstart te maximaliseren?

* Het begrip succes valt hierbij te definiëren als:

- Vergroting van de naamsbekendheid van Kickstart onder de doelgroepen leden van (beginnende) bands en potentiële stemmers

- Verbondenheid creëren tussen de doelgroep, leden van (beginnende) bands, en Metropool

- Het aantal kwalitatief goede aanmeldingen voor Kickstart verhogen

Deelvragen

Micro

- Hoe zit de organisatiecultuur in elkaar? Deskresearch/kwalitatief fieldresearch

- Wat is de organisatiecultuur van Metropool? Deskresearch/kwalitatief fieldresearch

- Wat zijn de missie en visie van Metropool? Deskresearch/ kwalitatief fieldresearch

- Wat zijn de normen en waarden van Metropool? Deskresearch/ kwalitatief fieldresearch

- Wat zijn de Unique Selling Points van Metropool (wat maakt Metropool nou zo bijzonder/ speciaal t.o.v. de concurrentie)? Deskresearch/ kwalitatief fieldresearch

- Hoe wordt er op dit moment met deze doelgroepen gecommuniceerd? Deskresearch/ kwalitatief fieldresearch

- Welke activiteiten organiseert Metropool voor haar doelgroepen? Deskresearch/ kwalitatief fieldresearch

- Wat zijn de vaste huisstijlkenmerken van Metropool die bij de communicatie-uitingen moeten worden toegepast? Deskresearch/ kwalitatief fieldresearch

- Wat zijn sterke en zwakke kanten van Metropool? Deskresearch/ kwalitatief fieldresearch

- Wat is het vraagstuk/ probleem? Kwalitatief fieldresearch

- Wat zijn de mogelijke oorzaken? Kwalitatief fieldresearch

- Wat is de huidige situatie? Kwalitatief fieldresearch

- Wat is de gewenste situatie? Kwalitatief fieldresearch

Doelgroep en betrokken partijen

- Wie zijn de doelgroepen van Metropool? Deskresearch/ kwalitatief fieldresearch

- Met welke andere betrokken partijen heeft Metropool te maken? Deskresearch/ kwalitatief fieldresearch

- Waar bevindt de doelgroep zich? Kwalitatief fieldresearch

- Wat zijn de kenmerken van de doelgroep? Desk research

- Op welke manier wordt er contact gehouden met de doelgroep?

- Is het bekend wat op dit moment het imago van Metropool is bij de doelgroep? Kwalitatief fieldresearch/kwantitatief fieldresearch

- Hoe kan de doelgroep het best beïnvloed/ benaderd worden? Kwalitatief onderzoek

- Is er een verschil hoe de verschillende leeftijdsgroepen van de doelgroep benaderd moeten worden? Kwalitatief fieldresearch

- Op welke manier heeft de doelgroep informatie gekregen over de Kickstart Radio. Kwalitatief fieldresearch

- Hoe staat de doelgroep tegenover Kickstart en de online wedstrijd van Kickstart Radio? Kwalitatief fieldresearch

- Hoe wil de doelgroep geïnformeerd worden over Kickstart? Kwalitatief fieldresearch

Meso

- Hebben andere poppodia al eens een vergelijkend online wedstrijd voor bands gehouden? Deskresearch

- Wie zijn de concurrenten van Metropool? Kwalitatief fieldresearch / deskresearch

- Welke poppodia zijn er in en rondom Twente? Deskresearch

Macro

- Welke trends zijn er op het gebied van communicatie als communicatiemiddelen, interactieve communicatie en wervingscampagnes? Deskresearch

- Welke trends op het gebied van communicatie zijn interessant voor de online wedstrijd voor bands? Deskresearch

- Hoe ziet de branche er uit (ontwikkelingen)? Deskresearch

Verantwoording van de hoofdstukken

2. Situatiebeschrijving

2.1 Analyse van bestaande situatie

Welke omgevingsinvloed maken bezinning op de communicatie nodig?

– Om meer leerlingen te werven voor Kickstart zijn interactieve middelen nodig. Traditionele communicatiemiddelen worden als saai en oubollig ervaren?

2.2 Problemen

– Kickstart wordt nog niet naar de doelgroep gecommuniceerd

2.3 Oorzaken

- Weinig tot geen communicatie over Kickstart naar de doelgroep gecommuniceerd

- Kickstart is alleen via de mail naar de bands die gebruik maken van de oefenruimtes gemaild.

2.4 Randvoorwaarden

- De USP van Kickstart moeten goed naar voren komen tijdens de campagne

- De middelen moeten aansluiten op de wensen van de doelgroep

1 Analyse van de uitgangssituatie

Voor een goed geformuleerde strategie en verantwoorde strategische planning is het van wezenlijk belang een duidelijk inzicht te hebben in de uitgangspositie van het bedrijf. Dat wil zeggen inzicht te hebben in de huidige bedrijfssituatie, het imago, de stijl van werken en de thans geldende strategie. Dit is noodzakelijk om op een later tijdstip zinvol de huidige strategie te kunnen vergelijken met nieuwe alternatieve strategieën en om na te gaan in welke mate het noodzakelijk wordt dat het bedrijf nieuwe wegen gaat inslaan.

Organisatie

Metropool is een door de gemeente gesubsidieerd pop- en cultureel podium dat al meer dan 20 jaar het belangrijkste podium van Hengelo en één van de vier grote poppodia in Overijssel is. Het aanbod van Metropool bestaat uit optredens in allerlei genres, maar ook dance avonden, cabaret etcetera. Daarnaast biedt Metropool oefenruimte en een podium om op te treden voor beginnende bands.

Op 4 november 2009 heeft Metropool officieel haar deuren van het nieuwe pand geopend. Metropool heeft nu met een capaciteit van 1200 bezoekers het grootste poppodium van Overijssel. Het oude pand van Metropool had een capaciteit van 350 bezoekers. Het nieuwe Metropool dient dan ook drie en een halve keer zoveel betalende bezoekers te werven. Om dit te realiseren gaat Metropool marktgerichter te werk door breder te produceren dan voorgaande jaren. Door deze brede productie wordt er ouder (26+) en breder publiek aangesproken. Een goed voorbeeld hiervan is het gastoptreden van Top Dj Ferry Korsten. (New-frontiers, Nieuwe Metropool wordt 'grootste' van Overijssel, 2009)

Door het nieuwe, grote en architectonische pand van Metropool is er meer en een betere gelegenheid voor beginnende bands om te oefenen in de oefenruimtes. Voor € 15,- per dagdeel kunnen bands gebruik van deze oefenruimtes maken en is er de mogelijkheid om door middel van een SD card hun performance op te nemen. Door middel van deze oefenruimtes kunnen beginnende bands zich beter ontwikkelen en dat is waar Kickstart om draait.

Visie

Metropool werkt vanuit een oprechte overtuiging dat de wereld kan veranderen door open en nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en muzikanten te zijn en vanuit de diepgewortelde overtuiging dat Twente toe is aan iets nieuws, iets anders, iets dat het stof uit je kop blaast en Twente op de kaart zet. Popcultuur verbindt mensen, inspireert mensen en raakt mensen. Daar hoort bij dat Metropool een vernieuwend podium wil zijn, zowel in programma-aanbod als in hoe ze de dingen aanpakt. Als we daarbij een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere podia, en daarnaast een voortrekkersrol voor de ontwikkeling van cultuur en creativiteit in de regio: graag!

Metropool wil nadrukkelijk een podium zijn dat er is voor iedereen in de wijde (Eu)regio Twente. Dit betekent dat we laagdrempelig willen zijn maar ook nieuwe, avontuurlijke, experimentele dingen willen aanbieden. Dit kan elkaar bijten, maar onder de noemer popcultuur die fungeert als brug, kunnen we er één geheel van smeden. Dit zou ook in de programmering moeten terugkomen, die schijnbare tegenstelling tussen grote namen aan de ene kant van het spectrum en aanstormend talent aan de andere kant. Beide dus onderdeel van diezelfde popcultuur, maar op verschillende polen. Onverwachte combinaties en vertrouwde authenticiteit. Wel met oog voor balans, want op het moment dat je krampachtig wordt in je vernieuwing verlies je die authenticiteit.

Daarnaast betekent het dat een podium zijn voor álle mensen in de regio een verantwoordelijkheid behelst die we vorm willen geven door maatschappelijk te ondernemen en daarnaast gastvrij te zijn, en iedereen zich welkom te laten voelen.

Om vernieuwend en uitdagend te zijn, kan het zijn dat er af en toe op een paar tenen wordt getrapt, maar Metropool weigert bang te zijn voor controverse. We zijn een -omgekeerde-kameleon. Waar een kameleon zich aanpast aan zijn achtergrond, willen wij juist zoveel mogelijk opvallen.

Om vernieuwend in de aanbod van je product te zijn, hebben we gekozen voor alles wat onder de noemer popcultuur valt, met als uitgangspunt popmuziek. De vernieuwing zit dus niet alleen in het programma dat uitgebreid zal worden met andere cultuuruitingen (mits er een link is met muziek) maar ook in de zaken daaromheen. Wil je een vernieuwend podium zijn, dan denken wij dat het van belang is om ons te richten op het aanbieden van een beleving, een ervaring, meer dan het “kale” concert alleen. Een totaalconcept neerzetten met een einddoel: dat kan ontroering, verbinding of inspiratie zijn. Bijvoorbeeld meer festivalletjes met meer dan alleen muziek, maar wellicht ook een op de productie afgestemde horeca en bijvoorbeeld een expositie/uitvoering.
Mission statement

Metropool wil een toonaangevend (Eu)regionaal podium zijn dat de actieve en receptieve beleving van popcultuur in al haar facetten stimuleert en faciliteert.

Metropool stimuleert door het aanbieden van een uitdagend en avontuurlijk programma, dat bij voorrang aandacht schenkt aan vernieuwing, maar tegelijkertijd verantwoord omgaat met belangrijk erfgoed uit de popcultuur.

Metropool faciliteert door letterlijk ruimte te bieden aan de actieve cultuurparticipatie door met name jongeren en het ontwikkelen van educatieve projecten.

Metropool verbindt door een open, gastvrije ontmoetingsplek te zijn voor zowel bespelers als bezoekers van popcultuur.

Kernwaarden

Verbinden, toonaangevend, uitdagend, stimulerend, avontuurlijk, bewaken erfgoed popcultuur, ontmoetingsplek, educatie, open en actieve cultuurparticipatie.

Unique Selling Points

Metropool is gastvrij en wil verbinden. Het nieuwe pand van Metropool is architectonisch en is erg makkelijk te bereiken door de ligging aan het station. Zij denkt op langer termijn en beschikt over een hoog opgeleid team dat zeer toegewijd is aan de organisatie, dat terug te zien is in het product.

Organisatiecultuur

Metropool is een kleine organisatie waar een informele sfeer heerst. Deze sfeer heerst bij werknemers onderling, maar ook tussen de directeur en de werknemers. (resultaatgerichte gesprekken)

Sinds 2004 heeft Metropool een professionaliseringslag gemaakt met de opzet van de afdeling Marketing & Publiciteit. Sindsdien streeft Metropool ernaar om media- en marketinguitingen naar een hoger niveau te brengen. Met de komst van de nieuwbouw in 2009 ziet Metropool het belang om ook in de toekomst de marketingbudgetten verder uit te breiden.

Organisatiestructuur

Metropool heeft een platte organisatiestructuur. De top bestaat uit de directeur, die verantwoording aflegt aan het bestuur en geassisteerd wordt door een office manager, P&O en financial controller. De afdelingshoofden sturen elk hun eigen team van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers aan (Techniek, Marketing en publiciteit, Programmering, Vrijwilligerscoördinatie, Productie).

Veel mensen denken nog steeds dat poppodia broedplaatsen zijn van wietrokende jongeren die in een donker achterafzaaltje snoeiharde muziek tot zich nemen. Ook in Hengelo heerste dat stigma. Door professionalisering van de Metropoolorganisatie, initiatieven als projecten met middelbare scholen uit de regio en de muziekscholen en het nieuwbouwpand werpen vruchten af en er is van het oude imago weinig meer over. (Van Wijnen, Op de Korrel, 2009)

Kickstart

De formule van Kickstart sluit geheel aan bij de wensen van bands in de regio, maar ook bij de kernwaarden van Metropool. (Verbinden, toonaangevend, uitdagend, stimulerend, avontuurlijk, bewaken erfgoed popcultuur, ontmoetingsplek, educatie, open en actieve cultuurparticipatie.) en zelfs bij de wensen van de gemeente, het ondersteunen van de Oost-Nederlandse popmuziek in Overijssel, die zelfs subsidie hiervoor geeft.

(Beginnende) talentvolle bands in Oost Nederland kunnen zich voor Kickstart aanmelden om hun talent te ontwikkelen. Kickstart geeft (beginnende) bands een podium om te repeteren en om op te treden. Daarnaast biedt zij bands ook de ruimte om voor een klein bedrag de oefenruimtes te huren en een demo op te nemen. Tevens organiseert zij vrijwel iedere donderdagavond een concertavond (Kickstart- avond) waarbij deze bands op kunnen treden. Deze avond kan door het publiek bijgewoond worden voor een bedrag van €2,50. Deze kaarten kunnen of bij de bandleden gekocht worden, maar ook aan de kassa bij Metropool. De bandleden krijgen 30 à 40 kaarten die zij zelf kunnen verkopen. Wanneer zij deze kaarten verkopen mogen zij het verkochte bedrag zelf houden. Op deze manier krijgen ze een vergoeding voor hun optreden op de Kickstart- avond. Wanneer de kaarten aan de deur van Metropool gekocht worden, is dit omzet voor Metropool. Metropool heeft immers personeel voor die avond aan het werk.

2.1 Kickstart Radio

Een onderdeel van het concept Kickstart is Kickstart Radio. Kickstart Radio, op 10 november 2009 van start gegaan, is hetzelfde als Kickstart maar dan online. Een onderdeel van Kickstart Radio is de online wedstrijd waar beginnende bands in Oost Nederland aan mee kunnen doen door het inzenden van hun eigen demo. Deze online wedstrijd dient als lokkertje om meer aanmeldingen voor Kickstart te krijgen en daarom is het van belang dat deze wedstrijd een succes wordt. Het succes van deze wedstrijd wordt gekenmerkt door drie succesfactoren, namelijk; het aantal deelnemende bands, de populariteit van de online wedstrijd van Kickstart Radio onder de doelgroep potentiële stemmers en de verbondenheid en synergie tussen beide.

Om het doel meer aanmeldingen voor Kickstart te verkrijgen, is het belangrijk dat er op twee doelgroepen gefocust wordt. Deze doelgroepen zijn leden van (beginnende) bands in Oost Nederland en potentiële stemmers van de online wedstrijd van Kickstart Radio. De doelgroep potentiële stemmers kan na het succes van de online wedstrijd van Kickstart Radio bezoeker van de Kickstart- avond worden. Wanneer de populariteit onder beide doelgroepen hoog is dan zal deze elkaar versterken, immers meer publiek leidt tot meer bands en demo's en vice versa. Dit is de beoogde synergie tussen de beide doelgroepen. Ook is het van belang dat de online wedstrijd levend wordt gehouden onder de doelgroepen. Wanneer de stemmers op hun favoriete band gestemd hebben, is het van belang dat zij verder op de hoogte van hun favoriete band worden gehouden, zodat er verbondenheid tussen hen gecreëerd wordt.

Op de homepage van de website van Metropool (www.metropool.nl) is een button geplaatst die gelinkt staat aan de pagina van Kickstart Radio. Hier kunnen bands hun demo uploaden. Wanneer de doelgroep een demo wil uploaden moeten ze hun bandnaam, postcode, mp3 bestand, foto van de band, e-mailadres, telefoonnummer en biografie uploaden en versturen. Per band kan er maar één demo per act per ronde geupload worden. Wanneer de demo en bijbehorende gegevens verstuurd zijn kan er tot zes weken nadat de demo op de site geupload is, op de demo's van de bands gestemd worden. Eenmaal in de twee maanden worden de stemmen geteld en wordt de uitslag bekend gemaakt. Bands kunnen alleen meedoen wanneer ze uit de postcoderegio 7440-7699 en 7130-7199 komen. De band met de meeste stemmen, en na een strenge selectie van de programmaraad van Metropool op kwaliteit en de controle op woonplaats, is de winnaar. De winnende band wint een optreden in de kleine zaal genaamd Het Paradijs. Dit optreden geeft een betere naamsbekendheid aan de band.

Om aan de online wedstrijd van Kickstart Radio mee te doen, zijn de volgende voorwaarden opgesteld:

· Maximaal 1 demo per act per ronde.

· Het bestand mag niet groter zijn dan 5Mb.

· Keuze van de winnende demo vindt elke zes weken plaats. De winnaar zal worden gekozen op basis van de input van de interne programmaraad bij Metropool, het aantal stemmen op de site en de waardering van de demo op de site.

· De winnaar verdient een optreden in ´Het Paradijs´.

· Alleen bands uit de regio 7440- 7699 en 7130-7199 kunnen zich inschrijven.

· Metropool behoudt zich natuurlijk het recht voor om content die oproept tot haat, geweld en discriminatie te verwijderen.

(Product)eigenschappen Kickstart

- Uniek concept

- Laagdrempelig om voor aan te melden

- Kickstart is als het ware een ‘keurmerk'

- Ontdekt en ontwikkelt talent uit de regio

- Alleen voor bands uit Oost-Nederland (7440-7699 en 7130-7199)

- Creëert verbondenheid

- Iedere donderdag een Kickstart-avond (concert)

- Biedt bands poster en flyer-materiaal om henzelf te promoten

- Geeft bands feedback na hun optreden

Mening huidige Kickstart-bands (uitkomsten interview)

(aantal) leden van Kickstart-bands zijn gevraagd wat zij van Kickstart vinden. Hieruit is gekomen dat …

Conclusie

Externe-analyse

In dit hoofdstuk wordt onderzoek gedaan naar de leden van bands en de potentiële stemmers. Er wordt gekeken in welke cultuur en branche Metropool opereert. Ontwikkelingen binnen de cultuurwereld en binnen de consumentenmarkt en trend op het gebied van media worden in dit hoofdstuk belicht. Er wordt gekeken wie precies de concurrenten van Metropool zijn en of er al soort gelijk concept als Kickstart bestaat. Tevens wordt er gekeken of er al (online) wedstrijden voor bands gehouden worden en hoe succesvol deze zijn.

Onderzoek leden van bands en potentiële stemmers

Popcultuur

Popmuziek is de grootste cultuuruiting van de laatste decennia. Meer dan 1/3 van onze bevolking houdt zich, actief dan wel passief, bezig met popmuziek. Popmuziek is daarbij meestal de eerste cultuurvorm waarmee jeugdigen en jongeren in aanraking komen. De participatiegraad onder de jeugdigen en jongeren is dan ook hoog. Landelijk zijn er meer dan 500.000 jongeren actief in een band, of maken anderszins hedendaagse popmuziek, bijvoorbeeld als Dj, Vj of anderszins als muzikant. Popmuziek is daarbij een belangrijke schakel met andere cultuurdisciplines (dans, theater maar ook beeldende kunst). Ook ontstaan nieuwe kunstvormen uit popmuziek. Denk bijvoorbeeld aan de skate-art, maar ook aan de breakdance en de graffiti-art, die uit de hiphop zijn ontstaan. (Portal, Tenderregeling Cultuur en Economie, 2009)

Branche

Metropool valt onder de kunstsector. De kunstsector wordt traditioneel onderverdeeld in de disciplines:

- Beeldende kunst:

o fotografie

o film

o scheppende kunst

- Podiumkunsten:

o toneel

o dans

o muziek (klassiek en populair)

- Festivals, evenementen, tentoonstellingen en recreatiecentra.

In deze branche is er een geheel nieuwe bedrijfstak, de belevingsindustrie, ontstaan. Deze belevenisindustrie omvat theater, sport, speelgoed, detailhandel, horeca en pretparken. (Mbo kunstonderwijs, Culture clinics, 2009)

Ontwikkelingen binnen de cultuurwereld

Binnen de cultuurwereld zijn de volgende ontwikkelingen gaande:

- Na de culturalisering van de economie tot een belevingsindustrie ligt het onderscheidende van een product in de beleving ervan of eromheen;

- Er is sprake van een sterke toename van het aantal theaters en poppodia in Nederland;

- Stijging van het aantal podiumbezoeken met ruim 60%;

- Opkomst van nieuwe markten, waaronder de dance industrie;

- Popconcerten hebben het grootste bereik, de musicalwereld is echter de snelst groeiende markt;

- Veroudering zichtbaar in het gegeven dat bijvoorbeeld de bezoekers van de popconcerten, de helden uit de jeugd op latere leeftijd trouw blijven;

- Commercie gaat een steeds belangrijkere rol spelen binnen de cultuurwereld. (Sociaal en Cultureel Planbureau, Cultuurminnaars en cultuurmijders, 2009)

Concurrentie

Concurrenten van Metropool

In de provincie Overijssel zijn er veel poppodia. Hieronder staat beschreven welke tot de concurrenten van Metropool behoren.

In Enschede zit het poppodium Atak. Atak is een poppodium met, net als Metropool, twee zalen en een café. Dit poppodium heeft een capaciteit van 800 bezoekers en heeft regelmatig een grote naam op het podium staat.

www.atak.nl/atak/

Het poppodium Burgerweeshuis, gevestigd in Deventer, is een poppodium met een goed gevulde agenda. Zij organiseren live optredens in verschillende genres. Burgerweeshuis heeft met twee bars en een podium een capaciteit van 450 man.

http://www.podiumagenda.nl/podium/het_burgerweeshuis/

Poppodium 't Ukien in Kampen heeft met één zaal een capaciteit van 700 bezoekers en organiseert allerlei activiteiten op het gebied van muziek. Ook wordt er regelmatig iets speciaals georganiseerd voor scholieren.

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:CTiivLYPdhMJ:www.kampen.nl/download/6560501/cd/Van%2B't%2BUkien%2Bnaar%2Bhet%2Bhuis%2Bvan%2Bde%2Bjongerencultuur%2B170209.pdf+%E2%80%99t+Ukien+700+bezoekers&hl=nl&pid=bl&srcid=ADGEESiavnvgShjPdPVwUkcLdA4JfmUbhceWYCuK3EEot8Y3C9ElFHX27rR76yOoJNXSHKBW-p6-bZE379dUQp3duuOBlip0WCjTA4xWlYzmskteLvs2hYgumvvmpd1rCxdUJrgKBp4i&sig=AHIEtbRld1z-_NcYb7r90mSEv5M3UUP24Q

Poppodium de Buze in Steenwijk is een poppodium met een capaciteit van 650 bezoekers dat zorgt voor een gevarieerde programmering. Hier is veel aandacht voor popmuziek, film en andere vormen van cultuur.

http://www.lordsofmetal.nl/showlivereview.php?id=1159

In Zwolle zit poppodium Hedon. Hedon heeft met een capaciteit van 500 bezoekers een middelgrote concertzaal en een sfeervol café. Dit is een locatie voor concerten en danceparties in Zwolle en wijde omgeving. (B9, Poppodia Overijssel, 2009)

http://www.tripgids.nl/overig/poppodia/hedon/

Poppodium Lucky in Rijssen heeft met vijf zalen (Fabriek, Danceclub, Grandcafé, Rock & Classicscafé en Hollandscafé) een capaciteit van 1250 personen. Lucky is er professioneel op ingericht om avonden van rockconcerten tot danceparty's tot bedrijfsfeesten en andere events te organiseren.

http://www.tripgids.nl/overig/poppodia/hedon/

Rabotheater Hengelo organiseert jaarlijks het Open Podium waarbij aanstormend talent opnieuw de kans heeft zich waar te maken op een professioneel podium.

http://www.rabotheater.nl/nieuws/127/inschrijving_7e_open_podium_gestart/

Podium Hardenberg heeft met vijf verschillende zalen een capaciteit van 1600 bezoekers en biedt ieders wat wils. Iedere zaterdag biedt dit podium uitgaanders een gevarieerde avond waar gefeest kan worden op verschillende muziekstijlen als; R&B, trance, dance, rock, Hollandse hits en popmuziek. Voor liefhebbers van live muziek vinden regelmatig muziek optredens plaats.

http://www.ertussenuit.com/details/3921.htm

Poppodium/jongerencentrum Het Front in Vroomshoop is met één zaal en met een capaciteit van 100 tot 249 bezoekers een gezellig podium waar jongeren uit Vroomshoop samen komen. Hier worden maandelijks veel evenementen georganiseerd die uiteenlopen van lokale tot internationale bands, dansgroepen cabaret en stand-up comedy.

http://www.podiuminfo.nl/podium_descr.php?podium_id=954

De lantaarn Hellendoorn is een poppodium met een maximale capaciteit van 250 personen. Hier vinden concertoptreden, maar ook thema avonden als nineties, disco classics en skihut parties. regelmatig plaats.

http://www.myspace.com/lantaarnhellendoorn

Concurrentie: Popbelangen verenigingen

In de provincie Overijssel zijn er samenwerkingsverbanden die zich net als Kickstart inzetten voor de belangenbehartiging van popmuzikanten. In het onderstaande wordt beschreven welke samenwerkingverbanden er in de provincie Overijssel zijn die zich inzetten voor popmuziek en welke diensten en accommodaties zij bands bieden.

POPnl

Popnl is een samenwerkingsverband tussen de twaalf provinciale popkoepels en die van de stad Amsterdam. POPnl houdt zich, als vertegenwoordiger van alle muzikanten in Nederland, bezig met provinciaal en gemeentelijk popmuziekbeleid en organiseert evenementen als de SENA Performers POPnl Award. (POPnl, 2009)

Vereniging Popbelang Hengelo

Popbelang behartigt de belangen van popgroepen, verbetert de samenwerking en goede verstandhouding tussen popmusici en belangenverenigingen voor popmuzikanten in zowat iedere denkbare popmuziekstijl in de omringende gemeenten. Voorheen had Popbelang drie oefenruimtes die zij de bands aanboden om te repeteren. (Popbelang, 2009)

Poppodium Atak;

Poppodium Atak organiseert ieder seizoen een avond waar vijf regionale bands komen optreden. Deze avonden hebben de naam zomeroffensief, herstoffensief, winteroffemsief of lenteoffensief. Op deze manier kijken zij wat Enschede op popgebeid te bieden heeft. De bands die op komen treden lopen sterk uiteen in zowel podiumervaring en muziekstijl. Wanneer één van de offensiefavonden wordt bezocht, krijgt de bezoeker een offensiefpasje waarmee hij/zij de aankomende drie edities gratis mee naar binnen kan om de optredens bij te wonen.

http://www.atak.nl/agenda/961/

Popbelang Zolle

Stichting Popbelang Kampen

Popbelang Kampen biedt bands voor een lidmaatschap van € 17,- per jaar twee oefenruimtes en de faciliteiten die nodig zijn om digitale opnames te maken en een ruimte om het apparatuur te stallen. Een avond oefenen kost € 16,50, dit inclusief zanginstallatie en kastruimte.

http://popbelang.nl/page/over

Popbelang Hellendoorn

Dienstverlening voor kunstbeoefening en organisatie van culturele evenementen.

Popbelang Kampen organiseert jaarlijks het Geurenpop festival

Wanneer Kickstart met de verschillende popbelangenverenigingen wordt vergeleken, komen in onderstaand tabel de opvallendste verschillen naar voren;

Kickstart

Popbelangenverenigingen

- Geen jaarlijks lidmaatschap

- Bands maken zelf promotie voor hun optreden

-Kickstart plaatst agenda's van de Kickstart- avonden op fora en geeft bands flyers en posters mee om zichzelf te promoten

- Bands verkopen entree kaartjes, de opbrengst dient als gage.

- Maakt gebruik van trickers als een online wedstrijd

- Feedback na optreden

- Bands uit allerlei genres als; pop, rock, dance, hiphop etc

- Kickstart is een onderdeel van Metropool en nheeft een duidelijke structuur

- Richt zich op bands in Oost-Nederland

- Programmeert vrijwel iedere donderdagavond een Kickstart-avond

- Jaarlijks lidmaatschap

- Bands maken zelf bijna geen promotie

- Bands krijgen geen promotiemateriaal mee

- Vast gage per optreden

- Geen trickers

- Geen feedback

- Voornamelijk pop en rock bands

- Popbelangenverenigingen zijn vaak een samenwerkingsverband, hierdoor heerst er snel een onduidelijke structuur.

- Richt zich op bands uit de buurt

-Worden niet wekelijks concerten georganiseerd

Conclusie

Kickstart en de belangenverenigingen hebben de overeenkomst dat zij zich allen inzetten voor regionale bands en oefenruimtes bieden waar de bands kunnen repeteren.

Wanneer er verder gekeken wordt, kan geconcludeerd worden dat Kickstart een vooruitstrevend en uniek concept is. Kickstart onderscheidt zich ten opzichte van de ‘concurrentie' door bands te stimuleren om zichzelf te promoten en door zelf kaartjes te verkopen, maar ook door bands te helpen zich verder te ontplooien door na een optreden feedback te geven.

Wedstrijden voor beginnende bands

Talentenjachtprogramma's in de muziekwereld zijn erg in trek bij het Nederlandse volk. Dat valt wel te zien aan de populaire talentenjachtprogramma's Idols, X-Factor en Popstars, die op de commerciële televisie te zien zijn. Ook worden er op de muziekzenders talentenjachtprogramma's gehouden zoals Kweekvijver op TMF, waarbij bands in Nederland te kans krijgen om via de Nederlandse zender bekend te worden. Behalve talentenjachten op de televisie, worden er ook (online) wedstrijden gehouden waaraan vaak beginnende bands mee kunnen doen om een optreden op bijvoorbeeld een festival te winnen.

Beginnende bands kunnen bijvoorbeeld mee doen aan de jaarlijkse wedstrijd Opblaaspop in Stadskanaal. De winnaar van Opblaaspop wordt direct geselecteerd voor de Groninger Popprijs en verdient daarnaast een optreden op het popfestival Pagepop. (Music from, Beginnende bands strijden tijdens opblaaspop in Stadskanaal, 2009)

Ook wordt er in het Zeelandse dorpje Graauw een wedstrijd gehouden voor beginnende bands. Voor deze wedstrijd moet er een demo ingestuurd worden met drie nummers, met een totale tijdsduur van tien minuten. In een voorselectie wordt een wedstrijd voor deze bands georganiseerd op de sportvelden van VV Graauw. Aan het eind van deze wedstrijd worden door vijf juryleden vier bands verkozen die op het popfestival Graauwrock op mogen treden. (Bn de stem, Wedstrijd voor beginnende bands Graauw, 2009)

In Overijssel is de organisatie van Dauwpop op zoek naar een band die het festival mag openen op Hemelvaartsdag. Samen met RTV Oost organiseert het festival de wedstrijd 'Wie opent Dauwpop 2009'. In 2007 werd de wedstrijd gewonnen door de band The Freaks en vorig jaar won de band Ilanois. Ook dit jaar mag elke band zich weer aanmelden voor de wedstrijd door een opname naar RTV Oost te sturen. Op het festival staan grote namen als Guus Meeuwis, Ilse De Lange en The Infadels. (Het Overijssels Hart, Wie opent Dauwpop 2009, 2009)

Behalve de ‘traditionele' wedstrijden wordt er ook gebruik gemaakt van online wedstrijden waaraan beginnende bands mee kunnen doen. Coverbands.info heeft bijvoorbeeld de online wedstrijd ‘The best of the Coverbands' georganiseerd. Hierbij kregen drie bands de kans om tijdens Hilversum Alives op 28 juni 2008 op te treden en het predicaat ‘Best of the Coverbands 2008' te winnen. De podiumplek werd vergeven aan de bands die de meeste stemmen ontvingen op Coverbands.info. Honderden bezoekers stemden op één van de achttien bands die zich aan hadden gemeld om hun favoriete band te zien optreden tijdens Hilversum Alive. Bands konden zich inschrijven op de online-contest door een biografie en demo in te sturen. (Leeuwarder courant, Online wedstrijd coverbands, 2009) (Coverbands, Winnaars online-contest "Best of the Coverbands" tijdens Hilversum Alive bekend!, 2009)

Consumenten trends

- Jongeren willen graag hun eigen identiteit ontwikkelen en graag bij een groep horen, maar willen zich ook individueel kunnen onderscheiden binnen deze groep. Green, N., Harper, R. H. R., Murtagh, G., Cooper, G. 2001

- Belevingsindustrie

- Van consument naar product. Internet zorgt ervoor dat iedereen journalist, filmmaker oid kan zijn.

- Iedereen is een ster. You tube maakt beroemdheden en iedereen kan tegenwoordig bekend worden.

- Cocooning. Het huis wordt een belevenisomgeving die we niet zomaar verlaten. Breng Kickstart bij de mensen thuis. Online uitzenden van de Kickstart-avond. Podcast.

- Mond-tot-mond reclame. Mensen nemen eerder iets aan van anderen dan van de producenten. In zetten op pleitbezorgers.

Media trends

De snelle en vergaande veranderingen in de wereld van marketing en communicatie worden aangestuurd door grote trends. Een deel van deze trends heeft te maken met de veranderingen in het medialandschap: het veranderde gedrag van de kijker, luisteraar en lezer bij het gebruik van radio, tv, digitale en mobiele (interactieve) media. Het andere deel komt doordat de moderne klant of relatie persoonlijk wenst te worden benaderd. De eigen leefstijl, het zelf willen proeven, ervaren en beleven van informatie staan daarbij voorop. Dit verschijnsel wordt de belevings- of ervaringseconomie genoemd

Een groot deel van de veranderingen in het medialandschap worden gestuurd door vier mediashifts. Ontvangst dan wel het kunnen bekijken en/of beluisteren op elk gewenst tijdstip (anytime, de timeshift), op elk gewenste plaats (anyplace, de placeshift), in elk gewenste vorm (anyformat, de formatshift), en het zelf kunnen doosturen en/of verder bewerken van het materiaal (de crowdshift). Deze vier mediashifts vormen de grote motor achter het wereldwijde gebruik van internet, mobiele ontvangst (telefoon, pda, Ipod, portable mediaplayer en gamedevice) narrowcasting en digital signage en brandgagement. Enkele begrippen worden hieronder toegelicht (Digitale marketing en communicatie, 2008).

Interactieve middelen

Crowdsourcing

Waarom als bedrijf of organisatie producten, diensten en projecten in je eentje ontwikkelen? Zet de creatieve webmenigte aan het werk, oftwel crowdsourcing. Wereldwijd zijn er creatieve, kritische en productieve internetgebruikers aanwezig die online samen producten kunnen ontwikkelen, fabriceren, testen en distribueren. Crowdsourcing sluit goed aan bij de drie geconsolideerde mediashifts anytime, anyplace en anyformat. Het is de vierde mediashift, de crowdshift. Bovendien is crowdsourcing relatief goedkoop, het vergroot de kans om alle kanten van een product of dienst te bekijken en het zorgt voor commitment onder de deelnemers. Crowdsourcing is een breed toepasbaar concept, dat geschikt is voor marketing- en communicatiedoelen. De slagzin ‘ Customers as creators' klinkt veelbelovend.

Bluetoothmarketing en –commercials

Een groot aantal mobieltjes, notebooks, pda's en straks ook gamedevices beschikt over een bluetoothconnector. Daarmee kun je op korte afstand behalve berichten, zakelijke bestanden en netwerkverbindingen ook videoclips en animaties ontvangen worden. De via een bluetoothverbinding verstrekte boodschap kan zowel van informatieve als wervende aard zijn. Relatief nieuw zijn reclame en promotie. Als ontvanger passeer je een poortje, zuil, abri, zaal, wachtruimte of een andere outlet en er is contact. Het is weliswaar gratis, maar de passant heeft liever geen onnodige rotzooi op het bluetoothmobieltje, pda of gameconsole. Er moet dus wel gelet worden op aanvullende zaken zoals het wel/niet accepteren van de bluetoothboodschap, taal, menuselectie en afstemming op de grafische display.

Narrowcasting en digital signage

Narrowcasting is het maken van video-/tv-uitzendingen voor een kleine doelgroep. In feite een tegenhanger van broadcasting. Infocasting is een variant van narrowcasting, waarbij het vooral om het informeren van specifieke doelgroepen gaat. Digital signage is een soort digitale uithangbord met videoclips en animaties van de winkel dat de klant tot aanschaf van een product of dienst inspireert. Videoclips en animaties zijn bovendien goedkoper dan geïllustreerde folders. De grote vragen achter deze vormen van smalledoelgroeptelevisie blijven echter of er wel naar gekeken wordt, of de ontvanger iets met de getoonde videoclips doet en of het allemaal wel rendabel is? Voor het bereiken van een goede respons bij de target audience leiden er meerdere wegen naar Rome. Als eerste een gedegen onderzoek naar het kijkgedrag, interesse en smaakmakende factoren bij de desbetreffende doelgroep. De drie smaakmakers:

- Het slaat op mij (de vonk slaat over);

- Ik scoor ermee (ik word er beter van, het levert mij status of een ander voordeel op);

- Waar moet ik zijn(aanvullende informatie)?

Zij bepalen het bereik en de ontvangst binnen de doelgroep. Plaats de smaakmakers in de juiste context en de geboden content slaat aan.

Bij het openbaar vervoer wordt er vaak gebruik gemaakt van narrowcasting. Narrowcasting op de taxi-, bus- of trein-tv taken ingeburgerd. In tal van steden rijden taxi's rond met reclame op het dak. Op grote stations, in bussen, treinen en zelfs in abri's zijn naast reizigersinformatie ook korte narrowcasts te zien. In openbare gebouwen vervullen flatscreens met narrowcasting een belangrijke communicatieve rol bij het informeren van bezoekers. Banken en pretparken verkorten via narrowcasting de wachttijden en/of verlenen extra service aan klanten.

Brandgagement

Brandgagament zet de eigen klantenkring of doelgroep aan het werk om nieuwe producten te ontwikkelen, op een ludieke wijze te verspreiden en de merknaam op te bouwen. Een samentrekking van het merk (brand) en opzettelijke betrokkenheid (engagement). En een logisch vervolg op crowdsourcing en productbranding. Er zijn meerdere mogelijkheden:

- Innovatie: de klant verbetert het product of bedenkt een compleet nieuw model, concept of service;

- Distributie: de klant verspreidt het product of dienst (vaak op ludieke wijze) binnen de eigen doelgroep of marktsegment (wordt ook Viral marketing genoemd). Behalve het product zelf verspreidt de klant ook steeds meer de mediacontent die er aandacht aan besteedt. Bekend zijn de productgeoriënteerde filmpjes en games of blogs. Daarnaast kan de internetcrowd een complete marketingcampagne voor u verzorgen; een stuk goedkoper en efficiënter dan de reguliere reclamemedia.

Goed bekeken verschilt het principe niet van ‘een tevreden klant verkoopt het product ook aan vrienden en kennissen'. Denk aan fans van een popgroep die de muziekband promoten. Hier brengen mensen zelf een product aan de man binnen de eigen doelgroep en bij andere potentieel geïnteresseerden. In de wereld van Youtube kan dit een slim en profijtelijk instrument voor de marketeer zijn die vanuit een alternatief en relatief goedkope hoek wil aanpakken.

Email-, sms- en rss-marketing

Reclame per e-mail, sms en rss steekt tv-reclame naar de kroon. Hetzelfde geldt voor het circuit van short personal contact. Even een mailtje, sms'je of een rss-tekstbericht versturen naar de klant, collega, webgebruiker of kijker is er weer helemaal bij. Kenmerkend voor deze marketingvorm zijn de flexibele mogelijkheden, relatief lage kosten, persoonlijke targetbenadering van de ontvanger en de registratie van ontvangst, bereik en respons. De verzender ziet al de vruchten van zijn of haar marketing- en/of communicatiewerk. Uiteraard zijn er ook nadelen: overdaad aan informatie en ongewenste reclame.

Email

Email wordt gezien als een vorm van direct mail in een elektronisch jasje. Ongeveer 55% van de ontvangers opent (persoonlijk) gerichte mail binnen twee dagen. Rond de 75% van de consumenten vindt e-mail het meest geschikte medium om informatie te krijgen van hun favoriete leveranciers.

Sms

De sms-marketing speelt perfect in op het gebruik van de mobiele telefoon als marketing- en communicatiemiddel. Een sterk punt van sms is dat 95% van de berichten gelezen wordt. Als nadeel gelden de kosten per sms'je.

Rss

Rss is er helemaal op gericht om de ontvangers te attenderen op interessante ontwikkelingen of nieuws, het kunnen volgen van meerdere relevante nieuwsbronnen of websites tegelijk, het houden van discussies in weblogs of forums, de gebruiker kan behalve ontvangen ook anderen op de content attenderen. Er zijn vrijwel geen kosten voor de ontvanger.

Serious gaming

Serious gaming is een snelgroeiende vorm van edutainment in de vorm van complexe spelsettings op de pc en internet. Daarbij staat een hoog gehalte aan experience en reallife voorop. De lerende speler wordt in een reality world met levensechte acties en responsregels geplaatst. Ideaal voor het trainen van bedrijfsprocessen, rampenscenario's en assessments, maar ook voor onderwijs en commercials.

Het spelend leren en ervaringen opdoen, de aanpassing op individuele maat van de speler en de uitdaging door de te behalen score, maken serious gaming tot een heel effectieve scholingsmethode.

Virtuele omgevingen

Second Life, Hyves, Habbo Hotel en tal van profielsites passen goed in de nieuwe experience economy. Er zijn complete virtuele leefwerelden op internet en in games ontstaan. Niet alleen een wereld voor verliezers die online pas echt iemand kunnen zijn, maar juist een succesmarkt voor personal experience.

E-commerce en m-commerce

Praktijkvoorbeelden:

- Grote ondernemingen:

Ongeveer 16% van de bewoners van Second Life heeft relaties met ondernemingen, zoals Sony, Toyota, Adidas, Philips. De Postbank, Proctor & Gamble, Telegraaf en Garnier zitten in het Habbo hotel;

- Radiozender Habbo Hotel:

Het onder tieners populaire Habbo Hotel beschikt over een eigen hitzender (radio). De Habbo's kunnen stemmen over de repertoirekeuze. Habbo-tv zal volgen;

- Hyves-totaalpakket:

De social community Hyves mikt op een steeds breder multimediapakket. Naast videoclips (en downloads) en digitale themakanalen (tv) zijn er chatten en foto-afdrukservice.

DESTEP analyse

SWOT-analyse

Sterktes:

- Uniek concept

- Laagdrempelig om voor aan te melden

- Kickstart is als het ware een keurmerk

- Ontdekt en ontwikkelt talent uit de regio

- Alleen voor bands uit Oost-Nederland (7440-7699 en 7130-7199)

- Creëert verbondenheid

- Iedere donderdag een Kickstart-avond (concert)

- Biedt bands poster en flyer-materiaal om henzelf te promoten

- Geeft bands feedback na hun optreden

-

- Vrijwilligers

- Aantrekkelijk pand

- Nieuw pand/allure

- Grote capaciteit

- Interne fotografen

- Creatieve, hoogopgeleid loyaal personeel

- Organisatie is klein, plat en slagvaardig

- Relatie met overheid (subsidie)

- Oefenruimtes met opnamemogelijkheid

- Goed, gastvrij imago bij artiesten

- Ontwikkelen van nieuwe projecten

Zwakten:

- Nog geen duidelijke communicatieuitingen/huisstijl

- Nog bijna geen naamsbekendheid

- Productie kwaliteitsniveau schommelt

- Gevarieerde programmering

- Relatie met overheid (subsidie)

Kansen:

- Zeer centrale ligging en bereikbaarheid

- gemeente beleid

- ROC van Twente heeft centrale vestiging in Hengelo met 10.000 studenten op MBO niveau (posters en flyers ophangen)

- jongeren willen graag creëren belangrijk zijn en erbij horen. Er is tevens een trend merkbaar dat de hang naar lokale en streekproducten toeneemt.

- Jongeren creëren zelf

- Positie Atak

Bedreigingen:

- subsidie kan verminderen

- Financiele afhankelijkheid van overheid

- Lastig bereikbaar met de auto (parkeermogelijkheden)

- Kredietcrisies

- Concurrentie met Atak en politiek bestuurlijke ontwikkelingen in de netwerkstad

- Rookverbod

- Veranderde wetgeving

- Door het nieuwe pand Metropool te main stream voor voormalig publiek (underground)

Conclusie

1 Marketingcommunicatiedoelgroep

Om zowel de online wedstrijd van Kickstart Radio als Kickstart succesvol te maken, dient er met twee doelgroepen gecommuniceerd te worden. Deze doelgroepen zijn de leden van (beginnende) bands in Oost Nederland en de doelgroep potentiële stemmers op de bands. Deze potentiële stemmers zijn muziekliefhebbers, fans, familie en vrienden van de bandleden.

Leden van (beginnende) bands in Oost Nederland

Deze doelgroep bestaat veelal uit autochtone jongeren in de leeftijd van 16 tot 26 jaar. Zij hebben over het algemeen mbo tot wo als opleidingsniveau en zijn vaak al een lange tijd muziekliefhebber. Op internet bevindt deze doelgroep zich o.a. op MySpace en Hyves.

Potentiële stemmers

De potentiële stemmers zijn veelal autochtone mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie 16 tot 35 jaar. Deze doelgroep wordt gevormd door muziekliefhebbers die de talentvolle regionale bands bezoeken en hebben veelal mbo tot wo als opleidingsniveau. Familie en vrienden van de leden van (beginnende) bands behoren tot de subdoelgroep. Zij hebben vaak de leeftijd 14 tot 28 en 36 tot 60 jaar.

Doelgroep bereiken

De Hyves pagina van Metropool telt momenteel 790 vrienden. Een groot deel van de

bovengenoemde doelgroepen zijn hier te vinden. Hier kan tijdens de campagne op ingespeeld

worden. Tijdens de campagne dient er ook naar muziekscholen in Oost Nederland en naar de Pop

Academie in Enschede te worden gecommuniceerd, (potentiële) leden van (beginnende) bands

zullen zich o.a. ook hier bevinden.

Huidige communicatieverloop naar de doelgroepen van Metropool

De communicatie met de doelgroep verloopt momenteel met name via de website, huis-aan-

huisbladen, posters, flyers, hyves, twitter en facebook. Via concertkaarten, mailings en de e-

mailnieuwsbrief wordt er ook gecommuniceerd en de directe communicatie met de doelgroep

verloopt door bij Metropool binnen te lopen.

Betrokken partijen

Scholen, Bandjes/artiesten, vrijwilligers, agencies, gemeente/provincie, bezoekers,

partners/sponsors, medewerkers, media, muziekschool, Argus studenten en docenten en culturele

instellingen en verbanden.

Leden van Kickstart-bands (De aamelders voor Kickstart)

Omschrijving van de doelgroep in verhaalvorm.

Waarom dit lid van de Kickstart-band zoveel gemeen heeft met de doelgroep

Stemmers van de online wedstrijd van Kickstart

Omschrijving van de doelgroep in verhaalvorm.

Waarom deze stemmer van de online wedstrijd van Kickstart zoveel gemeen heeft met de doelgroep

2 Marketingcommunicatiedoelstelling

Aan de hand van de hoofdvraag zijn de volgende communicatiedoelstellingen opgesteld;

Kennisdoelstelling:

Voor 21 juni 2010 zijn 140 (beginnende) bands in Oost Nederland bekend met Kickstart de online wedstrijd van Kickstart Radio.

Voor 6 september 2010 zijn 1000 potentiële stemmers in Oost Nederland bekend met de online wedstrijd van Kickstart Radio.

Houdingsdoelstelling:

Voor 5 juli 2010 hebben 90 (beginnende) bands in Oost Nederland interesse ontwikkeld voor het meedoen aan de online wedstrijd van Kickstart Radio en de aanmelding voor Kickstart.

Voor 20 september 2010 hebben 800 potentiële stemmers in Oost Nederland interesse ontwikkeld voor de online wedstrijd van Kickstart Radio en de desbetreffende bands.

Gedragsdoelstelling:
Voor 26 juli 2010 hebben ten minste 70 (beginnende) bands in Oost Nederland één maal de website van Kickstart Radio bezocht.

Voor 9 augustus 2010 hebben 50 (beginnende) bands een demo geupload op de site van Kickstart Radio en zich daarmee aangemeld voor Kickstart.

Voor 4 oktober 2010 hebben 500 potentiële stemmers in Oost Nederland minimaal één maal op een band gestemd.

3 Marketingcommunicatiestrategie

Bij het ontwerpen van een succesvolle campagne is een goede marketingcommunicatie strategie

essentieel. De kern van deze marketingcommunicatie strategie wordt gevormd door de positionering van Kickstart en de afstemming op de levenssyclus van het concept Kickstart.

Kickstart onderscheidt zich ten opzichte van popbelangen in Nederland door;

Een positionering is de positie dat een bepaald merk/concept inneemt ten opzichte van de positie

van andere merken.

Kickstart dient zich te profileren als een ‘keurmerk'. Wie voor Kickstart is aangemeld, wordt gezien

als een band met talent. Dit dient bands te trickeren om zich aan te melden voor Kickstart.

Kickstart

Kernboodschappen:

Kernwoorden hierbij zijn;

4 Marketingcommunicatiemix

Product

Prijs

Plaats

Personeel

Promotie

Tabel tijdschema campagnemiddelen

Schema campagnemiddelen (pijltjes)

Op welke manier versterken de communicatiemiddelen elkaar

Terug koppelen naar het onderzoek

Het meest voor de handliggende medium om muziek te verspreiden en bekend te maken is het

internet. Zonder het internet blijven lokale bandjes lokaal.

Internet is meest voor de handliggende en meest gebruikelijke medium om muz

5 Het creatief concept

Thema

Communicatiemiddelen

Vormgeving

Mediaplanning (tabel)

Creatief vervolg

Mediakeuze

6 Budget

€ 43.000,-

Kosten

Manuren

Drukkosten

Bezorgkosten

BTW

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!