Nederlands

Nederlands Literatuur.

 1. Maak een tijdbalk die begint bij 800 voor Christus en die

eindigt bij 1500 na Christus. Geef in die tijdbalk de volgende grote namen een plaats: Homerus, Esopus, Plato, Sofokles, Euripides, Aristoteles, Vergilius, Het Nieuwe Testament, Augustinus, Henric van Veldeke, Karel ende Elegast, Van den vos Reinaerde, De reis van Sint Brandaen, Beatrijs, Mariken van Nieumeghen.

 1. Van wanneer tot wanneer loopt de periode die we aanduiden met Middeleeuwen? 500-1500
 1. Wanneer laat men de Nederlandse literatuurgeschiedenis beginnen en waarom juist dan?

We beginnen rond 1175. Het is juist die tijd dat die dateert uit de oudste bewaard gebleven tekst in het Middelnederlands

 1. Wat bedoelen we met de term Diets?

De dialecten, of Diets wat volkstaal betekent

 1. Waarom is het overgrote deel van de Nederlandse literatuur op rijm?

Het werd aan elkaar overgeproken. Rijmend wat het makkelijker om te onthouden

 1. Het oude radioprogramma waarin opnamen werden gedraaid van oeroude volksliedjes heette Onder de groene linde. Waar komt deze naam vandaan? Wat is de symbolische betekenis?
 1. Wat is precies de list van de koningsdochter in het Lied van heer Halewyn?

'Aan jou de keus hoe je wilt sterven'.

 1. Zoek op wat bedoeld wordt met het Orpheusmotief en het Blauwbaardmotief. Blauwbaardmotief is een literair historisch motief.
 1. Leg uit wat er in de Middeleeuwen met het begrip feodaliteit bedoeld wordt.

Het organiseren van de middeleeuwse wereld.

 1. Leg uit wat er bedoeld wordt met de begrippen 'hoofs' en 'voorhoofs'. Hoofds is een model waarin geen conflicten bestaan.

Voorhoofs zijn romans.

 1. Vergelijk de Frankische ridderromans met de Britse ridderromans. Maak een schema waarin je de belangrijkste verschillen naast elkaar zet.

Frankische ridderromans

 • Voorhoofdse romans
 • Spanningen binnen het feodale systeem door vazallen
 • Niet verzonnen

Britse ridderromans

 • Hoofdse roman
 • veel fantasie
 • niet waar
 1. Waarom is het getal drie een heilig getal? Omdat god is voorgesteld als een heilige drie-eenheid
 1. 13Waarom is het getal zeven een heilig getal?

God heeft de wereld in 6 dagen geschepen. De 7 de een heilige dag is. Voor joden is de 7 de ook een rustdag de zondag.

 1. 14Welke verklaring kun je geven voor het gelijktijdig optreden aan het eind van de middeleeuwen van zowel het verlangen om te sterven als het verlangen om zoveel mogelijk van het leven te genieten?

kanten speelt het verhaal. De ene kant angst voor de dood maar ze zijn ook wel nieuwsgierig wat er na de dood zal komen.

 1. Op welke wijze probeerde de kerk in de middeleeuwen het geloof in de

Germaanse godenwereld met bijbehorende rituelen te vervangen door het christelijke geloof? Geef enkele voorbeelden.

 • dingen werden niet afgeschaft, maar een christelijke jasje over heen gedaan.
 • de feesten werden in christelijke feesten verandert
 1. Toon aan dat de voorstelling die de middeleeuwse kaartenmakers van de
 2. aarde hadden voor een deel op bijbelkennis berustte.

In de tijd was iedereen christene. Iedereen geloofde dus ook in de Bijbel.

 1. Waarom schaamt Beatrijs zich als ze in haar hemd de tuin van het klooster inkomt?

Ze draagt niet de goede kleren. Dat ze preuts is maakt hem niet uit.

 1. Wat is de kleur van de kleding die haar geliefde bij zich heeft? Leg uit wat de symbolische functie van deze kleding is.

Rood. De kleur van de liefde.

  19 Waarom kiest Beatrijs ervoor de kost te gaan verdienen als prostituée? Ze had toch ook kunnen gaan bedelen?

Bedelen is de grootste schande. Je kan dan nog beter als prostituée gaan werken dan bedelen. Liever je eigen lichaam verkopen dan bedelen.

 1. Wat is het verschil in opvatting tussen ons hedendaagse begrip 'humor' en de middeleeuwse opvatting van het begrip 'humor'?

Humor in de middeleeuwen veranderde tot uiterst grof verstaan.

 1. Wat is een 'abel spel'?

'abel spel' is een toneelstuk

 1. Wat is een klucht?

Een toneelstukje, de humor staat daar centraal

 1. Wat verstaan we onder het 'faustthema'?

De man verkoopt zijn ziel voor een losprijs voor bovenmenselijke kennis.

 1. Wat is een 'satire'?

'satire' is een ander woord voor een type cultuur. Er wordt dan kritiek geleverd op bepaalde personen.

 1. Welke karaktereigenschap wordt Bruun en Tibeert noodlottig?

honger

 1. Waarom wordt de 'mensenpastoor' in dit verhaal zo hard aangepakt?

het is een mens maar geen dier.

 1. Met welke list weet Reinaert aan de voltrekking van zijn vonnis te ontsnappen?

Hij beschuldigt 3 andere dieren.

 1. Door wie wordt Brandaan op reis gestuurd en wat is de reden?

Door een engel. Hij moet nu zelf nagaan wat god allemaal tot stand heeft gebracht.

 1. Wanneer werd Mariken van Nieumeghen geschreven?

1500+-

 1. Hoe wordt deze tijd in de literatuurgeschiedenis ook wel genoemd?

heksenperdiode

 1. Noem enige kenmerken van die periode (raadpleeg internet).

donker.

 1. 33 Wat is een mirakelspel?

Er gebeurt een wonder in een spel

 1. Welke twee mirakels gebeuren er in dit verhaal?
 • Mariken wordt beeerd.
 • Dat er een ijzeren ring om haar hals werd gedaan.
 1. Hoe wordt het 'faustthema' in dit verhaal uitgewerkt?

Beide machten staat Mariken middenin. Ze houd haar voorletter en zo blijven ze in contact.

 1. Hoe heet het beroemde boek van Erasmus?

Lof der zotheid.

 1. Waar gaat dit boek over?

Stultitia heeft vijf dochters. Ze heersen over de wereld. Ze berecht veel mensen en de vorsten, kooplieden en wetenschappers worden bekritiseerd.

 1. Wat betekent 'memento mori' en bij welke tijd past deze uitspraak?

Gedenk te sterven. Het past bij het begin van de middeleeuwen.

 1. Wat betekent 'carpe diem' en bij welke tijd past deze uitspraak?

Pluk de dag. Het past bij de laatste jaren van de middeleeuwen.

 1. In de vijftiende en zestiende eeuw verliest de kerk steeds meer greep op de samenleving. Geef aan wat daarvan de oorzaken waren (4 oorzaken) en waar dat toe leidde.
 1. Wat betekent de term 'renaissance'?

Wedergeboorte.

 1. Waar werd in de renaissance het accent op gelegd door kunstenaars en geleerden?

Het accent werd gelegd op de gebouwen van de Grieken en Romeinen.

 1. Waarom is het humanisme van groot belang geweest voor de ontwikkeling van het mensbeeld in de renaissance?

Hun gaven les aan de menswetenschappen van de universiteiten

 1. Wat wordt verstaan onder een homo universalis? Geef één of meer voorbeelden.

Leonardo da Vince, Constantijn Huygens.

 1. Van waaruit en hoe verspreidden zich de renaissance-ideeën over Europa en welke uitvinding speelde daarbij een belangrijke rol?

Vanuit Italië. Ze gingen vooral naar Spanje, Frankrijk, Polen, Engeland en Hongarije.

 1. Geef een beknopte omschrijving van barok.

Het is afgeleid van 'barocco' dit is een Portugees woord. Het betekend onregelmatig gevormde parel.

 1. Zet de belangrijkste verschillen tussen renaissance en barok tegenover elkaar in een schemaatje.
 1. Wat is een geuzenlied?

Geuzen die liederen zongen

 1. Waarom worden ze zo genoemd?

Omdat het door hun werd gezongen

 1. Naar wie is het Wilhelmus genoemd?

Willen van Oranje.

 1. Welke vorm heeft het Wilhelmus?

Het heeft 15 coupletten.

 1. Wat is de bedoeling van het Wilhelmus?

een lied voor het volk

 1. Waarom zou de auteur van het Wilhelmus de prins zelf in de ik-vorm aan het woord laten?

Laten zien dat hij het belangrijkst is.

 1. Leg uit waarom in de eerste strofe sprake is van een Duitse vorst (van Duitsen bloed), die een Frans vorstendom bezit (een vorst van Oranje),

Het lied zou in het Duits geschreven zijn door vluchtelingen uit Nederland. Ze proberen zo de Duitse vorsten te winnen.

 1. Welke drie elementen vormen de basis van alle literaire activiteiten in de renaissance? translatio,
 • aemulatio.
 • imitatio
 1. Noem de voornaamste literaire genres van het antieke Rome die nu weer veel gebruikt werden.
 • Herderdicht
 • Ode
 • De tragedie
 • pos
 • De komedie
 1. De literatuur was in de renaissance gebonden aan strakke regels. Waar ontleenden ze onder meer die regels aan?

aan retorica. Het is als het ware een handoek voor welsprekendheid.

 1. Wat was het doel van deze regels?

De mensen moesten aan deze regels houden. Ze konden dan een harmonieus kunstwerk maken.

 1. Geef een voorbeeld van zo'n regelgeving.

Toneelstuk moet bestaan uit vijf bedrijven. Het moet beginnen met een lange opningsmonoloog. Het moest ook nog eens voldoen aan de enheden: plaats, tijd en handeling. Als laatst moest het een tragisch ein hebben van een held.

 1. Wat kenmerkt de Europese barokliteratuur?

Alle tegenstellingen.

 1. Geef vier voorbeelden.
 • vasthouden aan de klassieke regels.
 • de vrijheid en het vasthouden aan klassieke regels
 • hemel en aarde.
 • tussen het besef van de vergankelijkheid van het menselijk bestaan uit de zeventiende eeuw en het carpe diem.
 1. Waarom werd het sonnet een geliefde vorm van poëzie in de renaissance?

Geen idee

 1. Noem twee beroemd geworden schrijvers van baroktoneelstukken uit West-Europa.

Niet kunnen vinden

 1. Wat verstaan we onder het begrip petrarkisme?

petrarkisme is een literaire stroming in Europa

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!