Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

 1. Wat houd het begrip Russische revolutie in?
 2. De Russische revolutie was zoals het woord revolutie al zegt, een plotselinge verandering in de maatschappij van een land. Bij een revolutie is sprake van discontinuteit. Het is het tegenovergestelde van evolutie. Waarbij iets geleidelijk gaat. De Russische revolutie speelt zich zoals de naam al aangeeft in Rusland van 1905 tot 1922. Eigenlijk word er met dit begrip geduid op twee gebeurtenissen. De februarirevolutie en de oktoberrevolutie van 1917. De Russische Revolutie van 1905 was een gebeurtenis die ervoor zorgde dat de Tsaar van Rusland direct veel aanzien verloor onder de bevolking. De directe aanleiding voor deze revolutie was de Russische nederlaag in de Russisch-Japanse oorlog. De echte aanloop was de zogenaamde gebeurtenis "Bloedige Zondag" waarbij tijdens een demonstratie tegen de tsaar in Sint-Petersburg uitliep op een bloedbad omdat de troepen die het paleis van de tsaar beschermden onaangekondigd begonnen te schieten.

  De tsaar kon zijn macht behouden door de schijn te wekken dat er belangrijke hervormingen plaatsvonden. Zo stelde hij een parlement in dat "de Doema" ging heten. De Doema had eigenlijk bijna geen macht. In 1906 zaten in de Doema ook vooral rechtse partijen die erg Tsaargezind waren. Zij vonden de hervormingen wel goed genoeg en wezen te ambitieuse plannen gewoon af. Al met al was de Russische revolutie van 1905 dus niet een directe discontinuteit wat betreft de heerschappij van de Romanov's in Rusland. Maar het aanzien van de Tsaar was wel duidelijk aangetast. De nederlaag in de Russisch-Japanse oorlog en de gebeurtenissen op Bloedige zondag vormden wel de voedingsbodem voor de februarirevolutie en de oktoberrevolutie in 1917. Tijdens deze 2 "subrevoluties" vonden de gebeurtenissen plaats die voor de directe omwenteling zorgden. Want deze revolutie zorgde voor het einde de macht van de Russische tsaar Nicolaas ll. En daarmee het einde van het Russische tsarenrijk. Rusland werd het eerste communistische land ter wereld.

  Tijdens de februarirevolutie die plaats vond van 8t/m 12 maart (volgens de huidige kalender) werd bewerkstelligd dat de tsaar aftrad. Deze gebeurtenis werd veroorzaakt door de ontevredenheid onder bevolking die was ontstaan. De ontevredenheid had als oorzaak het slechte verloop van de Russische deelname aan de tweede wereldoorlog. Hierdoor braken voedselrellen uit. Er vonden ook steeds meer stakingen plaats. De rellen en stakingen sloegen om naar een opstand gericht direct tegen de tsaar zelf. Doordat het leger aan het front was, en ook soldaten niet meer allemaal even trouw waren. Konden de tsaar en zijn regering zich niet verdedigen. In deze korte periode verloor de tsaar dus alle macht. De macht ging naar het parlement de "Doema" Dat al voor deze februarirevolutie bestond, maar weinig macht had. De Doema stelde een voorlopige regering in. Hiermee was het land nog niet echt communistisch want in deze voorlopige regering zaten niet veel overtuigde communisten die in later nog lang aan de macht zijn. De voorlopige regering was dus meer gematigder. De voorlopige regering bestond vooral uit de zogeheten mensjewieken. Deze waren veel gematigder en wouden door samenwerking en met socialisten en liberalen een dictatuur van het proletariaat vestigen.

  De veel radicalere groep die de bolsjewieken worden genoemd streefden meer een snelle omschakeling naar het communisme door middel van revoluties. Zij werden eerst door de voorlopige regering als vijandig gezien. Echter toen de minister van oorlog een staatsgreep probeerde te plegen en rechtse dictatuur wou invoeren werden er wel voordelen gezien in samenwerking met de bolsjewieken. Echter nu de bolsjewieken kans kregen zich te ontwikkelen en bewapenen. Lieten ze zich de nieuw verworven macht niet afpakken. Ze kregen het leger aan hun kant. Ze pleegden een opstand die nu de Oktoberrevolutie word genoemd. Deze oktoberrevolutie vond plaats op 25 november. Het begon met een schot van de pantserkruiser "Aurora" op het paleis van de tsaar in Sint-Petersburg. De bolsjewieken bezetten toen het paleis en andere belangrijke plekken in Sint-Petersburg. De volgende nacht gaf de voorlopige regering zich over. Er kwam een nieuwe regering benoemd door het congres der Sovjets. Vladimir Iljitsj Oeljanov bij velen beter bekend als Lenin werd benoemd tot voorzitter van deze regering.

  Deze twee tegen elkaar gestelde groeperingen waren het gevolg van de opsplitsing van de "Russische Sociaaldemocratische Arbeiderspartij"(RSDAP) doordat er in 1903 geen overeenstemming kon worden bereikt in een stemming over de redactie van de partijkrant. De stemming werd 19 tegen 17, vandaar ook de namen van de twee groeperingen: bolsjewieken(bolsjinstvo = meerderheid) en demensjewieken(mensjinstvo = minderheid).

 3. In hoeverre heeft de Russische Revolutie invloed gehad in het buitenland?
 4. De Russische revolutie heeft zeker grote invloed gehad op het buitenland. Er ontstond in Rusland een ideologische stroming die zich later zou verbreiden over een groot deel van de wereld en in alles tegenover de kapitalistische stroming stond die ook wijdverbreid was over de wereld. De tegenstellingen liepen zo hoog op dat in de tweede helft van de 20e eeuw er een zogenaamde "koude oorlog"was. Ook raakte diverse landen van buiten de Sovjet-Unie betrokken bij zaken die speelde binnen de Sovjet-Unie. Zoals de Russische burgeroorlog. De Russische burgeroorlog was hoofdzakelijk een strijd wederom tussen de bolsjewieken enerzijds en de mensjewieken anderzijds.

  Tijdens de oktoberrevolutie van 1917 hadden de Bolsjewieken dus de macht overgenomen. Zij hadden eigenlijk maar onder een kwart van de bevolking steun. Alleen door het plotselinge gewelddadige optreden konden zij de macht verkrijgen. De communistische troepen van de bolsjewieken werden het "Rode Leger" genoemd. Alleen in vroegere tsaristische groepen vormden zich nu een tegenpartij. De zogenaamde " Witten". Anticommunistische troepen die zich lieten leiden door tsaristische generaals. De Witten bestonden uit verschillende groepen waaronder: mensjewieken,liberalen,monarchisten,adel en kozakken. De troepen van de Witten werden het Witte leger" genoemd. De Witten werden bijgestaan door verschillende landen. Waaronder het Verenigd Koninkrijk. In het begin liep de oorlog vooral goed voor de Witten, ze veroverden heel Siberi, Oekrane, het zuidoosten en het westen en het noordwesten. Petrograd (Sint-Petersburg) werd vanuit het noorden en westen aangevallen, terwijl andere generaals de belangrijke Rode steden Moskou en Tsaritsin (het latereStalingrad) bedreigden. Polen nam op een gegeven moment Kiev in. Sommige landen zoals Finland verklaarde zich onafhankelijk. Binnen die landen ontstonden ook weer kleine burgeroorlogen tussen de witten en roden. Door een aantal zaken sloeg de balans tijdens de Burgeroorlog toch om in het voordeel van de Roden. Er was namelijk weinig saamhorigheid binnen het witte leger. Iedere generaal wilde voor zichzelf eer behalen. En het belang van de "Witte zaak" verdween naar de achtergrond. Hierdoor konden de Roden n voor n met de tegenstanders afrekenen. Ook hadden de Roden het voordeel van de transportlijnen waardoor ze hun troepen makkelijk van het ene front naar het andere konden verplaatsen. Ook heeft de buitenlandse deelname die eigenlijk te klein was om een aandeel te hebben in de strijd, ervoor gezorgd dat de bevolking de Witten gingen wantrouwen en bang waren bezet te worden door buitenlandse legers. Waardoor er in grote getale voor de kant van de Roden werd gekozen.

  Het rode leger in Tiblisi

  Later in de 20e eeuw werden na de tweede wereldoorlog verschillende staten ten oosten van Duitsland onder Russische invloed geplaatst. In de landen die door het rode leger bevrijd waren werden pro-Russische regeringen aan de macht geholpen en werden deze landen dan ook communistisch. Met de oprichting van het Warschaupact waren alle landen die hierbij aangesloten waren een soort vazalstaten van de Sovjet-Unie. Met de Duitse Democratische Republiek voorop. De Sovjet-Unie werd een kernmacht. Evenals de Verenigde Staten. Waardoor er wederzijds angst voor beide ideologien ontstond die het leven in beide maatschappijen benvloedde. Een groot deel van het maarschappelijk leven werd beheerst door de tegenstelling tussen de NAVO en het Warschaupact.

 5. Waarom kwamen de kapitalistische en de communistische stromingen tegenover elkaar te staan op wereldniveau?
 6. Bestand:Curtain germany.jpg Het tegenover elkaar staan van de kapitalistische en de communistische stroming op wereldniveau kwam het beste tot uiting door de koude oorlog. Tijdens deze koude oorlog was er sprake van een zogenaamde gewapende vrede tussen beide ideologien. De groepen landen verenigden zich over het algemeen in twee verschillende machtsblokken. De kapitalistische landen verenigden zich in 1949. De organisatie ging de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) heten. De kern van deze organisatie was dat indien een van de staten die aangesloten was aangevallen zou worden, dit als een aanval op alle landen gezien zou worden. De meest belangrijke speler binnen deze organisatie was De Verenigde Staten. Als tegenhanger van de NAVO werd in 1955 het Warschaupact opgericht. Met een soortgelijke kern als de NAVO. Beide machtsblokken gingen elkaar erg wantrouwen, er werden veel militaire uitgaven gedaan aan beide zijdes. Om elkaar aan te kunnen mocht het op een direct gewapend conflict uitlopen. Communistische en kapitalistische landen werden ook fysiek van elkaar gescheiden doordat er van noord naar zuid een groot hek werd gebouwd waardoor mensen niet zomaar meer konden reizen tussen het "westen" en het "oosten". Deze barrire werd het IJzeren gordijn genoemd. Het had deze naam gekregen na de beroemde Fultonspeech van de Britse premier Winston Churchill in 1946 waarbij hij zei: "Van Stettin aan de Oostzee tot Trist aan de Adriatische Zee, is een ijzeren gordijn neergelaten dwars door het Europese continent. Achter die lijn liggen alle hoofdsteden van de oude staten van Centraal en Oost-Europa: Warschau, Berlijn, Praag, Wenen, Boedapest, Belgrado, Boekarest en Sofia. Al deze beroemde steden en de bevolkingen erom heen, liggen binnen de Russische sfeer en zijn alle in een of andere vorm onderworpen, niet alleen aan de Sovjet-Russische invloed, maar in grote en steeds grotere mate aan directe beheersing door Moskou. Alleen Athene, met zijn roemrijk verleden, kan vrij beslissen over zijn toekomst in verkiezingen onder Brits, Amerikaans en Frans toezicht. De door Rusland gedomineerde regering van Polen is aangemoedigd om enorme en ontoelaatbare inbreuken te maken op Duitsland, en massale verdrijving van miljoenen Duitsers op een afschuwelijke en ongekende schaal vinden nu plaats. De communistische partijen, die heel klein waren in deze oostelijke staten van Europa, zijn in aanzien en macht verheven in geen verhouding tot hun getal en trachten overal totalitaire macht te verkrijgen. Politie-regeringen hebben bijna overal de overhand, en tot dusver bestaat er, behalve in Tsjechoslowakije, geen ware democratie". Dit IJzeren gordijn was dus het tastbare gevolg van de tegenstelling tussen beide ideologien.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!