Indoor skydive roosendaal

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

1.1 Achtergrond en aanleiding

Indoor Skydive Roosendaal (ISR) is een jong bedrijf met een uniek concept binnen de Benelux. Momenteel wordt er veel aandacht besteed aan communicatie. Het begrip communicatie is echter zeer breed en omvat alles van gedrukte media tot free publicity. Een manier van communicatie die de laatste jaren zeer sterk is gegroeid en ook een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt is 'online' communicatie. Zonder website telt een bedrijf niet meer mee in deze tijd. Door een almaar stijgende online mediaconsumptie is het de laatste jaren erg interessant geworden voor een onderneming om haar pijlen juist op deze vorm van marketing te richten. Dit blijkt ook uit het feit dat het offline reclamebudget van veel bedrijven zich verplaatst naar de online reclame wereld. Dit is uiteraard niet zonder reden. Ook Indoor Skydive Roosendaal (ISR) ziet het belang van online marketing. Echter zijn de mogelijkheden op dit gebied de laatste jaren ook enorm toegenomen. Zo zijn er sociale netwerken, polls, direct mailings, nieuwsgroepen, fora etcetera. Daarom is het van belang om een helder inzicht te krijgen in alle online mogelijkheden en aldoende zoveel mogelijk kennis te vergaren over alle aspecten van online marketing. Vervolgens dient dit vertaald te worden naar het bedrijf ISR en haar doelgroep. In het onderzoek wordt gekeken naar de huidige manieren van online communicatie door ISR. Daarnaast wordt het online gedrag van de doelgroep onderzocht. Tenslotte dient uitgebreid onderzoek inzicht te bieden in alle marketing mogelijkheden van het internet. Deze kennis gecombineerd leidt uiteindelijk tot een aantal aanbevelingen en conclusies.

1.2 Probleemanalyse

ISR beseft dat online marketing een enorme toegevoegde waarde heeft in het huidige tijdperk. Echter is er op dit moment nog onvoldoende inzicht in de verschillende soorten toepassingen en het gebruik hiervan. Tevens is er geen duidelijk beeld van het belang van online marketing voor de organisatie. Er is niet bekend in hoeverre de doelgroep communiceert en op welke manier. Het management probleem luidt dus als volgt:

'Er is onvoldoende inzicht in het gebruik, de mogelijkheden en het belang van online marketing binnen Indoor Skydive Roosendaal. Daarnaast is er geen helder beeld over de aansluiting van online marketing bij de doelgroep.'

1.3 Probleemstelling en onderzoeksvragen

Teneinde een concreet en resultaatgericht onderzoek te doen naar het management probleem is er een probleemstelling opgesteld. Hieruit voortvloeiend zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld. De probleemstelling luidt als volgt:

'Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van online marketing en hoe sluiten deze aan bij Indoor Skydive Roosendaal en haar doelgroep?'

De hierop gebaseerde onderzoeksvragen:

 • Wat houdt online marketing in?
 • Welke mogelijkheden (toepassingen) zijn er op het gebied van online marketing?
 • Hoe sluiten deze toepassingen aan bij ISR?
 • Hoe sluiten deze toepassingen aan bij de doelgroep van ISR?
 • Op welke manier kunnen deze toepassingen geimplementeerd worden binnen ISR?
 • Wat zijn de kritische succesfactoren en valkuilen voor online marketing door ISR?
 • Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan deze toepassingen?
 • Hoe ziet de toekomst eruit op het gebeid van online marketing?

In dit onderzoek worden een aanname gedaan op basis van interne gesprekken en vooronderzoek. Eventueel wordt deze aanname in de loop van het onderzoek gewijzigd:

  De doelgroep bestaat enerzijds voornamelijk uit sportieve mannen tussen de 20 en 50 jaar met een modaal tot bovenmodaal inkomen en anderzijds uit bedrijven (bedrijfsuitjes).

1.4 Doelstelling

De onderzoeksdoelstelling kan in n zin als volgt geformuleerd worden:

'Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden op het gebied van online marketing en in het online gedrag van de doelgroep van ISR, teneinde aanbevelingen te doen aan ISR om online marketing toepassingen te optimaliseren. Dit alles heeft uiteindelijk tot doel om binnen 9 maanden de conversie te verhogen van 7,4% naar 10% en het gemiddelde bezoekersaantal te verhogen van 13167 unieke bezoekers per maand tot 17500 unieke bezoekers per maand'

1.4.1 Doelgroep

Zoals omschreven in "1.3 Probleemstelling en Onderzoeksvragen" wordt aangenomen dat de doelgroep bestaat uit:

 • Sportieve mannen van 20 tot 50 jaar met een modaal tot bovenmodaal inkomen
 • Bedrijven (bedrijfsuitjes)

1.4.2 De doelstelling in drie delen

De uiteindelijke doelstelling van het onderzoek is eigenlijk drieledig en omvat:

-een verhoging van het bezoekersaantal

-een verhoging van het conversiepercentage

Maar ook:

-een betere beleving van de website voor de bezoeker (d.m.v. website optimalisatie)

De laatste doelstelling is eigenlijk een voorwaarde om de overige twee doelstellingen te realiseren. Website optimalisatie zal moeten leiden tot een website die onder andere overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en interactief is. Dit alles heeft zal leiden tot behoud van bezoekers en conversie.

1.4.3 Conversie

Er is sprake van conversie wanneer een bezoeker over gaat tot de actie zoals door de marketeer bedoeld (bijvoorbeeld het bestellen van tickets of een informatieaanvraag). Het percentage bezoekers dat hiertoe overgaat wordt uitgedrukt in een 'conversie percentage'. In dit geval is ervoor gekozen om conversie op de website van Indoor Skydive Roosendaal te omschrijven als volgt:

Er is sprake van conversie op de website van ISR wanneer een bezoeker

 • de pagina met contactgegevens bezoekt.
 • online een indoor skydive sessie boekt.

Door gebruik te maken van onder andere Google Analytics is over de periode augustus-december 2009 het conversie percentage als volgt berekent. Conversies via de webshop

HOODSTUK 2 ONDERZOEKSOPZET

2.1 Uitvoerbaarheid van het onderzoek

2.1.1 Geld

Aan dit onderzoek zijn enkel telefoon-, print- en reiskosten verbonden.

2.1.2 Informatie

Binnen ISR is er voldoende informatie te verkrijgen en men is bereid hierin te voorzien. Verder is er een overzicht van experts op het gebied van online marketing. Het is de vraag in hoeverre deze experts bereid zijn informatie te verschaffen. Ook de bereidwilligheid van klanten om deel te nemen aan een enquete/interview zal moeten blijken.

2.1.3 Tijd

Het onderzoek inclusief aanbevelingen start op 04-01-2010 en is afgerond op 21-05-2010. Wekelijks worden hier minimaal 4 dagen aan besteed.

2.1.4 Kwaliteit

De kwaliteit wordt gewaarborgd door middel van toetsing aan theorie en controle door bedrijfsbegeleiders. Tevens dient de 4-jarige opleiding Vrijetijdsmanagement als solide basis voor een dossier van goede kwaliteit.

2.1.5 Organisatie

Het onderzoek wordtl individueeel uitgevoerd. Eventueel kan de hulp ingeschakeld worden van collega's op de afdelingen en tevens van de bedrijfsbegeleider Dhr. Ros

2.2 Populatie Kwantitatief Onderzoek

Onder de populatie worden in dit geval alle potentiele klanten van Indoor Skydive Roosendaal gerekend. Dit zijn particulieren maar ook bedrijven (bedrijfsuitjes) en professionele skydivers. Met name de eerste twee groepen zijn interessant voor ISR. De segmentatie van de doelgroep is op dit moment door ISR nog niet uitgediept. Parallel aan dit onderzoek wordt een onderzoek uitgevoerd naar de opbouw van de doelgroep. Indien hier meer over bekend is wordt dit als basis gebruikt.

2.3 Steekproef Kwantitatief Onderzoek

Er is voor gekozen om kwantitatief onderzoek te houden onder 384 bezoekers. Dit zodat het onderzoek een betrouwbaarheidsfactor heeft van 95%. De berekening hierachter is de volgende:

n=(1,96)2 * (P*(100-P)/S2)

n de werkelijke steekproefgrootte

P het gevonden percentage

1,96 de factor voor berekening op

S de steekproefmarge (foutenmarge)

Dit model wordt ook door andere bedrijven gehanteerd, zoals TNS Nipo. In de formule zijn de volgende getallen ingevoerd:

N ?

1,96

P 50 (%) (ervan uitgaande dat bij ja/nee vragen de verdeling 50% is)

S 5 (%)

2.4 Dataverzameling

Gegevens verzameling vindt plaats volgens verschillende methoden:

 • Door middel van deskresearch in verschillende boeken, artikelen en het internet. Dit is noodzakelijk om inzicht te krijgen in het begrip online marketing en de verschillende mogelijkheden die hierbij komen kijken.
  Het is noodzakelijk om gedegen kennnis op dit gebied te hebben om vervolgens aanbevelingen te kunnen doen aan ISR. Tevens kunnen hierdoor kritische succesfactoren en voor- en nadelen worden bepaald.
 • Door middel van diepte interviews onder experts (zoals Ilse Media, Hyves etc.). Ook hier zal weer dieper in worden gegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden van online marketing en de relatie tot ISR.
 • Door middel van enquetering onder bezoekers (384 personen). Hiermee kunnen uitspraken van experts getoetst worden aan de belevingswereld van de bezoekers van ISR. Tevens wordt hierdoor meer inzicht
  verschaft in het online gedrag van de bezoekers.

HOOFDSTUK 3 ONLINE MARKETING

3.1 Wat is online marketing?

Er zijn verschillende benamingen voor online marketing zoals 'internet marketing'. 'web marketing' en 'e-marketing' maar belangrijker is om te kijken wet het nu daadwerkelijk inhoudt. Het doel van online marketing is in principe hetzelfde als bij offline marketing echter met het grote verschil dat de marketingcommunicatie verloopt via het internet en gerelateerde digitale technologin en niet via bijvoorbeeld gedrukte media of radio en televisie.

Er zijn verschillende definities van marketing. De meest gehanteerde definities zijn die van Philip Kotler:

 • De menselijke activiteit gericht op het vervullen van behoeften en verlangens door middel van ruil.
 • Het sociale- en managementproces door middel waarvan individuen en groepen datgene verkrijgen wat ze nodig hebben en willen. Dit alles door het maken en ruilen van producten en waarde met anderen.

Deze definities zijn ook toepasbaar op online marketing echter wordt nu gebruik gemaakt van relatief nieuwe methoden om de doelstellingen te bereiken.

Verschillende perspectieven van online marketing zijn:

 1. Het communicatieperspectief: het bezorgen van informatie, producten/diensten of betaling via een elektronisch medium.
 2. Het bedrijfsprocesperspectief: het toepassen van technologie voor het automatiseren van zakelijke transacties en werkstromen.
 3. Het dienstenperspectief: het mogelijk maken van kostenbesparingen, gelijktijdig met het verhogen van de snelheid en de kwaliteit van de dienstverlening
 4. Het online perspectief: het online kopen en verkopen van producten en informatie

Onder online marketing vallen ook de termen e-business en e-commerce. Hierbij omvat e-business het geheel van zakelijke handelingen die op elektronische wijze worden uitgevoerd ter verbetering van de efficiency en de effectiviteit van bedrijfsprocessen. (Ministerie van Economische Zaken, 1997) E-marketing (online marketing) is hier dus een onderdeel van. Anderzijds is e-commerce een onderdeel van e-marketing. Onde e-commerce wordt in deze context het kopen en/of verkoepn van goederen en/of diensten via het internet verstaan. Hierbij is dus sprake van handel in digitale vorm (bijvoorbeeld webwinkels of online ticketing).

Onderstaande figuur laat duidelijk de verhouding tussen deze termen zien:

Verschillende voordelen van online marketing zijn de volgende:

 • Kostenbesparing door:
 • Kortere tijden in klantenservice
 • Online verkoop
 • Minder drukwerk en distributie kosten
 • Snellere verkoopafhandeling
 • Nieuwe klanten, nieuwe markten
 • Relatief eenvoudige manier om merkbekendheid te vergroten
 • Snellere en responsievere marketingcommunicatie
 • Mogelijkheden voor de klanten om feedback te geven
 • Uitbreiding klantenservice

3.2 Online marketing strategin

Online marketing strategin zijn er in vele soorten en maten, de belangrijkste hiervan zijn:

 • Affiliate Marketing
 • Behavioural Marketing
 • Display Advertising
 • E-mail marketing
 • Geographically targeted online advertising
 • Lead scoring
 • Zoekmachine marketing
 • Social Networking
 • Viral Marketing
 • Mobile Marketing

Deze strategin worden verder in dit plan uitgediept, tevens wordt gekeken in hoeverre deze aansluiten bij ISR en haar doelgroep.

HOOFDSTUK 4 ONLINE MARKETING STRATEGIN

4.1 Affiliate Marketing

Deze manier van marketing wordt vaak toegepast door webwinkels. Een webwinkel betaald hierbij de 'affiliate' (webmaster) voor elke bezoeker, lead of sale die hij/zij genereert via de campagnes van deze affiliate. (via bijvoorbeeld de website, nieuwsbrief of zoekmachine).

Het voordeel van deze manier van marketing is dat het in principe werkt via het 'no cure no pay' principe. Allleen wanneer de klant daadwerkelijk tot aankoop overgaat op de webwinkel zal deze op zijn beurt betalen aan de affiliate. Vaak worden affiliate netwerken ingezet die als intermediair alle transacties bijhouden en zorg dragen voor de incassering bij webwinkels en de betaling aan affiliates.

Binnen de online marketing in het algemeen en met name de Affiliate Marketing verlopen betalingen via de volgende principes:

Pay Per Lead: Hierbij wordt betaald voor elke potentiele klant

(alle bezoekers die via de affiliate op de website van de webwinkel terecht zijn gekomen)

Pay Per Sale: Hierbij wordt betaald voor elke daadwerkelijke klant. Wanneer de klant daadwerkelijk tot aanschaf is overgegaan betaald de Merchant de Affiliate een bedrag (veruit de meest gebruikte betaalmethode op dit moment).

Pay Per Action: Hierbij wordt betaald wanneer de klant tot een bepaalde actie over gaat (bijvoorbeeld het invullen van een informatieverzoek).

Pay Per View/Cost Per Mille: Hierbij wordt betaald per 1000 views (advertentieweergaves)

Pay Per Click: Hierbij wordt betaald per klik op de advertentie.

Begrippen binnen Affiliate marketing zijn:

Affiliate: Het bedrijf dat het product/de dienst van de merchant via zijn website promoot.

Merchant (Adverteerder): Het bedrijf dat het product/dienst levert

Affiliate netwerk: Het bedrijf dat de tracking verzorgt (via welke website komen de potentiele klanten binnen) en voor de betaling van de commisies zorgt.

Agency: Dit bedrijf verzorgt de communicatie tussen de merchant en de affiliate.

4.2 Affiliate Marketing mogelijkheden voor ISR

Het is mogelijk om affiliate marketing toe te passen op twee manieren:

-Als Affiliate: Dus door het plaatsen van advertenties/banners op de website van ISR. Vervolgens kan via een van de bovenstaande beloningsystemen de beloning voor ISR worden gerealiseerd.

-Als Merchant: Bepaalde websites maken gebruik van deze techniek. Op deze websites kan ISR adverteren. Het voordeel van adverteren op dit soort websites is dat de kosten beperkt blijven. Er worden immers alleen kosten gemaakt wanneer een (potentiele) klant de advertentie ziet (pay per view) of daadwerkelijk tot actie overgaat door op de advertentie te klikken (pay per click/pay per lead) of een indoor skydive sessie te boeken (pay per action).

4.3 Behavioural Marketing

Behavioural marketing, ook wel behavioural targetting genoemd is een marketing techniek waarbij het online gedrag van het individu centraal staat. Deze techniek is bij sommige adverteerders geliefd omdat hij zeer effectief kan zijn. Behavioural marketing richt zich enkel op die personen waarbij de grootste kans bestaat dat zij over gaan tot aanschaf van de te adverteren dienst/product. Hierdoor ziet de potentiele klant enkel voor hem relevante advertenties op de website.

Daarnaast betaalt de adverteerder enkel voor de keren dat zijn advertentie weergegeven wordt. De website waarop de advertenties geplaatst worden kan dus per gebruiker andere advertenties bevatten. Dit stelt deze website in de gelegenheid vele adverteerders aan te trekken en toch geen overvloed aan advertenties op de website weer te geven (dit wordt vaak als hinderlijk ervaren). Ondanks dat voor het gebruik van deze techniek vaak per view wat meer betaald wordt is het totale kostenplaatje vaak aantrekkelijker omdat de advertentie naar verhouding minder vaak wordt weergegeven maar wel erg effectief kan zijn.

Het online gedrag van personen wordt in beginsel vaak onderzocht met behulp van web analytics. Dit is een techniek waarbij door middel van meting, verzameling, analyse en rapporteren van internet data wordt getracht inzicht te krijgen in een website en haar bezoekers. Meer hierover in hoofdstuk 5.1.

Op basis van analyse worden virtuele profielen van bezoekers aangemaakt, vaak gebaseerd rondom Personas. Dit zijn fictieve karakters met bepaalde eigenschappen, bijvoorbeeld een sportief karakter van middelbare leeftijd (meer hierover in hoofdstuk 5.2). Een duidelijk bruikbaar profiel wordt meestal gemaakt met behulp van specialistische gedragingsanalyse platforms of geavanceerde software.

De meeste platforms identificeren bezoekers door ze een unieke 'cookie' toe te kennen. Dit is een klein datapakketje dat naar de bezoeker verzonden wordt en dat hij gedurende zijn interbezoek bij zich draagt. Hieraan herkennen websites de bezoeker en kan bijvoorbeeld vastgesteld worden of hij/zij de website al eerder heeft bezocht. Meer informatie hierover in hoofdstuk 5.3. Met behulp van cookies kunnen de online gedragingen van de bezoeker gevolgt worden (bijvoorbeeld ook: op welke links klikt de bezoeker?) en op basis van een aantal vooraf ingestelde regels wordt zo bepaald welke inhoud (bijvoorbeeld welke advertenties) de bezoeker te zien krijgt. Ook hier kan bezoekersgedrag gecombineerd worden met bijvoorbeeld demografische gegevens en gegevens van vorige aankopen om zo nog gerichter op de bezoeker in te spelen.

Zelf-lerende on-site behavioural targetting systemen monitoren de respons van bezoekers op web site inhoud en leren zo wat de grootste kans van slagen heeft om de bezoeker over te laten gaan tot conversie. Er is sprake van conversie wanneer een bezoeker over gaat tot de actie zoals door de marketeer bedoeld (bijvoorbeeld het bestellen van tickets of een informatieaanvraag). Het percentage bezoekers dat hiertoe overgaat wordt uitgedrukt in een 'conversie percentage'.

Om te bepalen wat een goede layout of inhoud is voor een bepaalde gebruikersgedrag kunnen multivariatie testen gedaan worden. Bij deze manier van testen worden inhoud en layout van een website op regelmatige basis (bijvoorbeeld op basis van tijdstip) gewisseld en vervolgens wordt het gedrag van de bezoeker bekeken (bijvoorbeeld; hoeveel en welke klikken zijn er gemaakt? hoe lang blijft de bezoeker op de website? en gaat hij/zij over tot conversie?). Hiermee wordt getracht de ideale weergave te vinden om zo het conversie percentage op de website zo hoog mogelijk te krijgen. Dit kan ook toegpast worden op mobiel internet of elektronische nieuwsbrieven. Google biedt website beheerders onder andere de mogelijkheid om deze multivariatie testen uit te voeren. Door middel van een A/B test kunnen 2 versies van een (deel van) pagina worden getest en getoest aan de hand van het aantal conversies. Ofwel; welke layout zorgt voor het grootste aantal boekingen/verkopen etc. Naast een A/B test kunnen ook testen plaats vinden met nog meer variaties (a,b,c,etc.)

On-site Behavioural targetting vergt relatief hoge bezoekersaantallen voor met enig vertrouwen gesteld kan worden dat een bepaalde bezoeker bij een bepaald aanbod de hoogste kans heeft om tot conversie over te gaan. Sommige providers met grote bezoekersaantallen zoals Yahoo! hebben deze technieken toe kunnen passen. Regelmatig wordt gebruik gemaakt van een vooraf bepaalde set regels waarmee personeel van de website de inhoud en aanbiedingen op de website zo kan instellen dat bepaalde variaties aan personen met bepaald online bezoekersgedrag getoond worden.

Ook Advertising Networks maken gebruik van behavioural marketing. Advertising Networks zijn bedrijven die adverteerders koppelen aan websites die advertenties hosten. Dit zijn vaak bedrijven met een groot netwerk aan websites waar advertenties geplaatst kunnen worden. Advertsing Networks die gebruik maken van behavioural marketing worden ook wel Targeted Networks of New Generation Networks genoemd. Een adverteerder kan zijn advertentie aanbieden en daarbij aangeven hoe zijn doelgroep eruit ziet. Het Advertising Network kan op vele websites binnen het netwerk de online gedragingen van personen volgen. Als een bezoeker bijvoorbeeld een website over voetbal bezoekt en vervolgens een website over mannenmode kan met enige zekerheid aangenomen worden dat het een mannelijke bezoeker betreft. Op basis daarvan zal deze bezoeker door het Advertising Network advertenties aangeboden krijgen van adverteerders die bijvoorbeeld aan hebben gegeven dat de doelgroep sportieve mannen betreft. Het gevolg is dat de adverteerder erg gericht kan adverteren. Een voorbeeld van een bedrijf met een groot advertising network is Ilse Media. Een Advertising Network verkoopt als het ware haar publiek in plaats van losse websites aan de adverteerder.

Grootste bezwaren tegen behavioural targetting zijn de mogelijke privacy schending.

4.4 Behavioural Marketing mogelijkheden voor ISR

4.5 Display Advertising

Display advertising is een vorm van adverteren die meestal gepaard gaat met het plaatsen van foto's, logo's en afbeeldingen. Ook op internet is display advertising terug te vinden in verschillende vormen. Vaak betreft het een (bewegende) afbeelding met een uitnodigende tekst waarop geklikt kan worden. Bij klikken op deze afbeelding komt de bezoeker op de website van de adverteerder. De verschillende verschijningsvormen van display advertising zijn:

-Banner

De banner is een veelvoorkomende advertentievorm op het internet. Hij is meestal rechthoekig en op allerlei plaatsen op de website te vinden.

-Button

Dit betreft een spin-off van de banner in kleiner formaat. Overal op de website te plaatsen. Hier staat vaak eenkorte krachtige boodschap in.

-Leaderbord

De leaderbord is een horizontale paginabrede banner welke bovenaan de pagina wordt getoond. Vanwege zijn positie en grootte een opvallende advertentievorm.

-Rectangle

Dit is een opvallende vierkante banner van groot formaat. Ook deze kan overal op de website worden geplaatst. Het formaat leent zich voor advertenties in video-formaat.

-Skyscraper

De Skyscraper is een lange verticale, soms bijna paginahoge banner. Door de grootte en het formaat is de attentiewaarde vrij hoog. Ook bij naar beneden scrollen blijft de banner vaak zichtbaar.

-Tekstlink

Dit betreft een aantal tekstregels al dan niet met een klein logo. Ook hiervoor geldt dat klikken op de tekst weer tot gevolg zal hebben dat de bezoeker op de website van de adverteerder terecht komt.

4.6 Display advertising mogelijkheden voor ISR

4.7 E-mail marketing

E-mail marketing betreft een digitale vorm van direct mail. Een voorbeeld hiervan is het verzenden van elektronische nieuwsbrieven of kortingsacties. E-mail marketing kan een zeer krachtige tool zijn om bijvoorbeeld relaties te behouden en omzet te verhogen. Echter, door het misbruiken van e-mail door spammers dient het heel voorzichtig ingezet te worden teneinde er als onderneming geen negatief imago aan over te houden. Spam is een term die gebruikt wordt voor ongewenste en ongevraagde commerciele e-mail. Momenteel is dit d grootste ergernis van internetgebruikers.

Ook bij e-mail marketing wordt gebruik gemaakt van diverse termen. De meest voorkomende;

E-mail verzonden na Opt in: Hierij geeft de ontvanger vooraf toestemming voor het ontvangen van e-mail

E-mail verzonden na Dubbele opt in: Hierbij heeft de ontvanger de inschrijven ook daadwerkelijk schriftelijk bevestigd.

E-mail verzonden met enkel Opt out: Hierbij kan de ontvanger zomaar e-mail ontvangen maar hij/zij is wel in de gelegenheid hier met een (eenvoudige) handeling een einde aan te maken.

Per 1 juli 2009 is in Nederland de business to business e-mail aan banden gelegd. Het is sindsdien niet meer legaal om zomaar commercile emails te versturen naar suspects en prospects (zowel personen als bedrijven) zonder hun toestemming. De (dubbele) opt in methode is dus de enige nog toegestane methode. Er moet echter ook een mogelijkheid zijn voor ontvangers om zich snel af te melden (een opt out).

Suspects zijn potentiele klanten die nog niet op de hoogte zijn van het aanbod van een bepaald bedrijf. Bijvoorbeeld personen uit een database van een groot bedrijf als Ilse Media, geselecteerd op demografische gegevens.

Een prospect is een potentiele klant die interesse heeft in een aspect van het bedrijf (dit kan bijvoorbeeld blijken uit het aanvragen van informatie).

Een lead is een potentiele klant die daadwerkelijk interesse heeft in het product/de dienst die het bedrijf levert. Deze lead kan uiteindelijk veranderen in een klant.

De doelstelling van e-mail marketing zijn:

 • Het verbeteren van de klantrelatie en het vergroten van klantloyaliteit en herhaal aankopen.
 • Het werven van nieuwe klanten of het overtuigen van oude klanten om iets onmiddellijk aan te schaffen
 • Het toevoegen van reclame in e-mails die door andere bedrijven zijn aangeleverd en naar het klantenbestand van het bedrijf worden verzonden

Ondanks het nadeel dat e-mail marketing kan worden verward met spam zitten er ook voordelen aan:

 • Erg goedkoop
 • Snelle verzendtijd (enkele seconden)
 • De boodschap wordt naar de klant gebracht in plaats van te wachten tot de klant de website bezoekt
 • Gemakkelijk te traceren
 • Een van de eerste zaken die men online doet is het checken van haar/zijn e-mail

4.8 E-mail marketing mogelijkheden voor ISR

4.9 Geographically targeted online advertising

Bij Geographically targeted online advertising ook wel 'Geo Targetting' genoemd staat de locatie van de bezoeker centraal. De bezoeker krijgt op basis van zijn fysieke locatie een bepaalde inhoud (content) te zien op een website. De inhoud van de website kan dus varieren op basis van de locatie van de bezoeker. Door middel van geolocation software wordt de locatie van de bezoeker achterhaald. Dit kan bijvoorbeeld door het IP adres te bekijken en hierbij te bepalen aan welk land, organisatie of gebruiker het IP adres is gekoppeld om vervolgens de locatie te 'gokken' (dit kan vrij nauwkeurig). De term IP adres staat voor Internet Protocol adres, ofwel een (tijdelijk) toegewezen adres (in de vorm van een aantal getallen) waarmee een netwerkkaart van een host (bijvoorbeeld het systeem van een gebruiker die via zijn modem inlogt) eenduidig geadresseerd kan worden binnen het internet. Er zijn nog vele andere methoden om via geolocation software de locatie van bezoekers te bepalen. Het vergt echter zeer geavanceerde methoden om op basis van IP adressen en aanverwante informatie geautomatiseerd te bepalen wat de locatie van een bezoeker is, alleen al om dat er circa 4 biljoen IP adressen in omloop zijn. Om het eenvoudiger te maken zijn er ook websites die de gebruiker simpelweg zijn locatie (land/stad) laten kiezen en vervolgens een bepaalde site inhoud weergeven.

4.10 Geographically targeted online advertising mogelijkheden voor ISR

4.11 Lead scoring

Bij lead scoring wordt een prospect (potentiele klant) beoordeeld op waarde voor het bedrijf. Hoe meer punten een bezoeker krijgt in dit systeem hoe groter de kans dat hij/zij het juiste target is (de hoogste potentie heeft om klant te worden) en hoe meer hij/zij prioriteit heeft in begeleiding richting het verkoopproces. De meest accurate lead scoring modellen maken gebruik van zowel impliciete als expliciete informatie. Waarbij de expliciete informatie informatie is die door de bezoeker zelf is ingevoerd (zoals bedrijfsomvang, functie, locatie etc.). Impliciete informatie daarentegen is niet ingevoerd door de klant, dit betreft informatie die blijkt uit het gedrag van de prospect (zoals website bezoek, e-mail klikken etc.). Bezoekers krijgen scores op basis van punten of termen zoals koud,warm etcetara. Om de bezoeker te beoordelen op koopgereedheid worden vaak BANT attributen bekeken;

 • Budget
 • Authority
 • Need
 • Timeline

Een scorebalk kan er als volgt uit zien:

Tevens staan hierbij de acties die door de afdeling marketing of sales genomen kunnen worden op basis van het aantal punten.

Dit aantal punten wordt berekend op basis van verschillende factoren. Een dergelijke berekening kan er als volgt uitzien:

Op basis van expliciete informatie (door de bezoeker ingevoerde gegevens) kunnen ook punten toegekend worden. Dit ziet er als volgt uit:

Het grote voordeel van lead scoring is dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende bezoekers. De ene bezoeker is de andere niet en dat geldt ook voor de mate waarin de bezoeker bereid is tot aanschaf van het product/de dienst over te gaan. Met dit systeem kan bepaald worden of een bezoeker wat extra aandacht nodig heeft in de vorm van marketing of dat hij/zij juist doorgestuurd kan worden naar de afdeling sales om over te gaan tot aanschaf.

4.12 Lead Scoring mogelijkheden voor ISR

4.13 Zoekmachine marketing

4.13.1 De zoekmachine

Een zoekmachine (search engine) is een instrument waarmee men informatie kan zoeken in een bepaalde collectie. Vaak wordt hiermee tegenwoordig een webdienst bedoeld waarmee door middel van het intypen van vrije trefwoorden volledige tekst kan worden gezocht op het internet. De zoekmachine indexeert verschillende pagina's automatisch door middel van het gebruik van robots, ook wel spiders genoemd. De spiders bezoeken en downloaden zoveel mogelijk sites die zij vinden op het internet en verzamelen vervolgens informatie van deze pagina's zoals woorden en links. Dit wordt allemaal gesorteerd en opgeslagen in een gigantische database. Vervolgens worden op basis van deze gegevens de pagina's geindexeerd en weergegeven wanneer een bezoeker van de zoekmachine bepaalde trefwoorden intypt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van door de webmaster (beheerder van de website) zelf ingetypte keywoorden maar ook van andere gegevens zoals het aantal verwijzingen naar deze specifieke website op andere websites (deze techniek wordt onder andere toegepast door Google). Een combinatie van deze gegevens zorgt er uiteindelijk voor dat een bepaalde website hoog scoort (en dus als een van de eerste zoekresultaten wordt weergegeven) in een zoekmachine of juist niet. Door een website te bouwen met het oog op zoekmachines is de website goed, snel en gemakkelijk te indexeren. Tijdens dit indexeren wordt een website door een zoekmachine doorzocht, bij Google wordt dit de 'google dance' genoemd. Deze periodieke verversing en herindexering van Google kan er toe leiden dat de positie van een pagina in de zoekresultaten een aantal keer in korte tijd enorm verspringt. Vandaar de naam google dance. Op de pagina www.google-dance-tool.com is te zien of google op dat moment bezig is met de indexering van een bepaalde website of niet.

In Nederland kent zoekmachine google sinds 2007 een marktaandeel van zo een 90%. Aangezien juist zoekmachine Google zo een grote rol speelt in Nederland zal in dit hoofdstuk ook zo veel mogelijk worden ingespeeld op deze zoekmachine.

4.13.2 Search Enging Advertising

Een andere manier om hoog te scoren in een zoekmachine is door te adverteren, dit wordt ook wel Search Engine Advertising genoemd. Hierbij wordt vaak een aparte gesponsorde link getoond aan de zijkant van de pagina (dus naast de daadwerkelijke zoekresultaten). Deze gesponsorde koppelingen worden vaak per opbod verkocht via het pay per click systeem. Bij Google Adwords bijvoorbeeld wordt de positie van een gesponsorde koppeling bepaald door de bieding van de adverteerder vermenigvuldigd met de click through rate.

Zonder te betalen voor advertentieruimte is het ook mogelijk om hoog in de zoekmachine te scoren. Om dit te bewerkstelligen wordt vaak gebruik gemaakt van zoekmachine optimalisatie ook wel search engine optimization genoemd (SEO). Onbetaalde zokemachinemarketing wordt ook wel natural search genoemd.

4.13.3 SEO

In het algemeen maakt SEO gebruik van de optimalisatie van drie factoren:

-OnPage-/Onsite Factoren (structuur, inhoud en techniek op een website)

-Externe back links (ook wel link building genoemd; zorgen dat er zoveel mogelijk websites naar deze website doorlinken)

-Trefwoordanalyse (het ontdekken van interessante trefwoorden en het analyseren hiervan op basis van zoekvolume (aantal malen dat dit trefwoord wordt ingetypt) gevolgd door een analyse van het aantal websites dat ook deze trefwoorden bevat op basis van hoeveelheid,kwaliteit en autoriteit hiervan)

Er zijn verschillende technieken die door zoekmachines aangeraden worden om de website te optimaliseren en zo hoog mogelijk te scoren binnen de zoekmachines. Deze technieken zijn allemaal legaal en worden door de zoekmachines gewaardeerd, dit zijn zogenaamde White Hat SEO mogelijkheden. Ook zijn er bedrijven die gebruik maken van Black Hat SEO technieken, dit zijn trucs die niet door zoekmachines gewaardeerd worden en waarvoor een pagina (tijdelijk) compleet verwijderd kan worden uit een zoekmachine. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van allerlei relevante keywords op een website in dezelfde kleur als de achtergrond. Een bezoeker ziet al deze keywords niet als hij/zij de website bezoekt maar een robot die de 'code' van de website leest ziet al deze woorden wel met als gevolg dat een pagina hoog kan scoren.

4.13.4 Google Handleiding

Verschillende White Hat SEO mogelijkheden worden omschreven in de 'Beginnershandleiding voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) van Google', gepubliceerd in november 2008. Aangezien Google momenteel de nummer 1 zoekmachine wereldwijd is en circa 59 procent van de totale markt van 'expanded search' in handen heeft is het zeer interessant om te onderzoeken hoe een website juist op Google hoog kan scoren.

Een aantal tips uit deze handleiding:

-Maak unieke, nauwkeurige paginatitiels; elke pagina op de site kan het beste een unieke titel hebbben. De titel van de startpagina kan de naam van het bedrijf bevatten met daarnaast andere belangrijke informatie zoals de fysieke locatie van het bedrijf of een aantal van de belangrijkste aandachtsgebieden of aanbiedingen. Titels van vervolgpagina's moeten een goede omschrijving bieden van het onderwerp van die pagina en kunnen daarnaast de bedrijfsnaam bevatten. Hierbij worden het liefst geen onduidelijke of standaardtitels (pagina 1, etc) gebruikt. Verder dienen de titels niet te lang te zijn en is het ook niet prettig als ze talloze onnodige zoekwoorden bevatten.

-Maak gebruik van de metatag 'description'; deze 'metatag' bevat een korte samenvatting van het paginaonderwerp. De metatag kan een paar zinnen of een korte alinea bevatten. De tags dienen verband te houden met de inhoud van de painga en niet te algemeen te zijn. Daarnaast moet de tag niet enkel bestaan uit zoekwoorden en ok niet uit de volledige inhoud van het document. Per pagina is het opnieuw verstandig een unieke metatag te gebruiken. Google gebruikt deze tags soms als tekstfragment voor de website. Soms ook gebruikt google een relevant deel van de zichtbare tekst van de website.

-Verbeter de structuur van URL's: Als een URL relevante woorden bevat, biedt dit gebruikers en zoekmachines meer informatie over de pagina dan alleen een id of een onduidelijke parameter. De URL wordt ook weergegeven in de zoekresultaten. Zo is deze URL: http://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvaart veel aantrekkelijker voor bezoekers dan deze: http://www.example.com/index.php?id_sezione=360&sid=3a5ebc944f41daa6f849f730f1 hoewel ze misschien beide dezelfde inhoud bevatten. Daarnaast wordt het aangeraden om interpuncties te gebruiken. Dus http://www.example.com/groene-jurk.html in plaats van http://www.example.com/groenejurk.html. Dit maakt het makkelijker voor google. Ook het gebruik van complexe url's met meerdere parameters wordt niet aangeraden. Grote aantallen url's die naar (vrijwel) dezelfde inhoud op een site verwijzen maken het voor de Google robot onoverzichtelijk en dit kan er toe leiden dat niet alle inhoud op de website geindexeerd kan worden. Daarnaast is het aan te raden om overzichtelijke directorystructuren te gebruiken waarin inhoud overzichtelijk gegroepeerd is (kijk dus uit met te veel subdirectorys's zeker wanneer deze geen verband houden met de inhoud). Tenslotte is het belangrijk om n versie van een URL op te geven waarmee een document te bereiken is. Als verschillende links (op verschillende andere websites) verwijzen naar eenzelfde document kan de 'reputatie' van dit document opgesplitst worden. Ofwel een document wordt minder relevant (voor Google) als er op allerlei verschillende manieren naar wordt gelinkt. Zo is het dus belangrijk om binnen de structuur en de interne links op een webpagina slechts n URL te gebruiken om naar een pagina te verwijzen. Als blijkt dat mensen verschillende links gebruiken om dezelfde pagina te bekijken kan een 301 omleiding ingesteld worden voor URL's die niet de voorkeursversie zijn, hierdoor worden ze omgeleid naar de voorkeurs URL. Ongebruikelijk hoofdlettergebruik, het gebruik van url versies met en zonder 'www' door elkaar en het verwijzen van pagina's van subdomeinen en de hoofddirectory naar dezelfde inhoud wordt afgeraden.

-Maak de navigatie van de website overzichtelijk: Dit kan door gebruik te maken van een sitemap. Dit is een eenvoudig programma op de website waarop de structuur van de site wordt vermeld. De basis is een hierarchische lijst van de pagina's op de website. De sitemap wordt ook gebruikt door zoekmachines maar is voornamelijk bedoeld voor menselijke bezoekers die een bepaalde pagina niet kunnen vinden. Via het Google Sitemap Generator-script kan eenvoudig een sitemap aangemaakt worden waarna deze naar Google verzonden kan worden. De hierarchie dient voornamelijk logisch te zijn en niet te ver onderverdeeld. Verder dient vooral gebruik gemaakt te worden van tekst voor de navigatie (zoekmachines hebben vaak meer moeite met animaties afbeeldingen en scripts). Een andere tip in dit verband is het gebruik van 'breadcrum navigation' hierbij wordt op de pagina een rij interne links weergegeven waardoor de bezoeker eenvoudig terug kan keren naar een eerder gedeelte van de pagina. Dit ziet er als volgt uit:

Home page > Section page > Subsection page

Doordat mensen regelmatig op ongebruikelijke manier navigeren op een website is het handig hier rekening mee te houden. Vaak verwachten bezoekers bijvoorbeeld dat wanneer zij een deel van de URL verwijderen zij meer algemene inhoud te zien krijgen. Bij een url als www.example.com/verjaardagen/filmsterren kunnen bezoekers bijvoorbeeld het gedeelte 'filmsterren' verwijderen in de hoop zo op een algemene lijst met verjaardagen uit te komen. Hier kan dus vooraf op ingespeeld worden door ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk mogelijk is (logische opbouw). Tenslotte is het aan te raden een nuttige 404-pagina te maken. Dit is een pagina waarop bezoekers terecht komen wanneer zij een verbroken link volgen of verkeerde url intypen. De pagina waarop zij terecht komen bestaat dus niet (meer) en door middel van een 404-pagina kan dit de bezoeker duidelijk worden gemaakt. De pagina kan het beste een link naar de startpagina bevatten en eventueel links naar populaire of gerelateerde inhoud. Met de 404-widget van Google kunnen de 404 pagina's voorzien worden van allerlei nuttige functies. Deze 404 pagina's kunnen beter niet worden geindexeerd door zoekmachines (hiertoe moet de webserver dusdanig geconfigureerd zijn dat de http-statuscode 404 wordt geretourneerd wanneer een niet bestaande pagina wordt opgevraagd).

-Bied inhoud en services van goede kwaliteit aan: Door middel van goed leesbare tekst en het sorteren van inhoud op onderwerp is de website helder en overzichtelijk voor gebruikers. Wanneer relevante tekst gebruikt wordt (een goede mix van zoekwoorden, zowel algemeen als specifiek) kan een positief effect in de zoekmachine bereikt worden. Door middel van de Google Keyword Tool External kunnen zoekwoordvarianten gevonden worden met daarbij het geschatte zoekvolume voor elk zoekwoord. Daarnaast dient de inhoud nieuw en uniek te zijn en liefst exclusieve inhoud of services aan te bieden (hoe groter de kans dat de website hoog in de zoekresultaten uitkomt).

-Optimaliseer het gebruik van afbeeldingen: Door afbeeldingen een aparte bestandsnaam en alt-attribuut mee te geven worden deze door een zoekmachine herkent. De alt-tekst is een korte beschrijving van de afbeelding welke weergegeven wordt wannneer de afbeelding niet kan worden weergegeven. Het gebruik van een relevante bestandsnaam en alt-tekst heeft ook tot gevolg dat zoekprojecten zoals Google Afbeeldingen Zoeken makkelijker op de website uitkomen. Ook wannneer afbeeldingen als links worden gebruikt is het gebruik van alt-teksten aan te raden.

-Gebruik heading-tags waar dit gepast is: Door het gebruik van zogenaamde heading tags in de code van een website worden belangrijke kopjes in de tekst aangegeven (deze worden ook door de zoekmachine belangrijker geacht). Door middel van het toevoegen van de code

t/m

op een pagina worden deze kopjes aangemaakt en kunnen de hoofdpunten per pagina aangegeven worden. De tags dienen liefst verspreid over de pagina geplaatst te zijn en het gebruik hiervan moet niet overmatig worden.

-Schrijf goede ankerteksten: Een ankertekst is de tekst die gebruikers als resultaat van een link zien staan. Dit is dus niet de daadwerkelijke link (hierop komt de bezoeker wel uit als hij op de ankertekst klikt). De link kan bijvoorbeeld www.example.com/race-autos zijn waarbij de ankertekst enkel 'race autos' is. Ook aan deze ankerteksten wordt door google extra aandacht besteed (!). Ze dienen beschrijvend en kort te zijn. Daarnaast moeten ze snel te herkennen zijn voor gebruikers (d.m.v. tekstopmaak), dat geldt ook voor interne links.

-Promoot de website: Dit kan door middel van het plaatsen van blog-berichten (korte berichten) op de website waarin nieuwe inhoud of services vermeld staan. Dit houdt de website actueel en het nieuws zou door andere webmasters (eigenaren van andere websites) opgepikt kunnen worden. Tevens speciale sociale netwerksites een steeds belangrijkere rol (hierover later in deze scriptie meer). Ook kan het bedrijf toegevoegd worden aan het bedijfscentrum van Google hierdoor kan het gevonden worden via Google Maps en andere online zoekopdrachten. Ook is het belangrijk om aandacht te besteden aan communitys. Er zijn vaak websites die aandacht besteden aan onderwerpen vergelijkbaar met het onderwerp van de te promoten website. Vaak zijn deze websites bereid om de te promoten website hierop te vermelden en een open communicatie aan te gaan. Ook dit kan een positief effect hebben op de zoekresultaten, maar de webmaster wordt daarnaast ook voorzien van ideen voor nieuwe inhoud en de website kan postitieve feedback ontvangen op deze community.

-Gebruik de code rel="nofollow": Hiermee weten zoekmachines dat bepaalde links op de website niet gevolgd mogen worden. Dit is bijvoorbeeld belangrijk bij het gebruik van gastenboeken en forums waarop bezoekers berichten achter kunnen laten. Wanneer een bezoeker hier namelijk een link post naar een andere website (bijvoorbeeld een reclamesite) waarmee deze website niet in verband wil worden gebracht kan dat de reputatie van de website schaden.

-Maak effectief gebruik van robots.txt bestanden: Deze bestanden laten zoekmachines weten of ze toegang hebben tot bepaalde onderdelen van de website en of ze deze mogen crawlen. Hiervoor heeft google een speciale robots.txt-generator. Door het plaatsen van de 'nofollow' code in het robots.txt bestand kan bijvoorbeeld voor een complete pagina aan worden gegeven dat de links niet gevolgd mogen worden.

4.13.5 Link Building

Een mogelijkheid om zoveel mogelijk links richting indoorskydive.com te krijgen (en daarmee de waarde op zoekmachines als Google te laten stijgen) is linkbuilding. Linkbuilding is het actief zorg dragen voor zoveel mogelijk backlinks/inlinks (dit zijn links vanaf externe websites naar de website van de onderneming). Dit heeft twee doelen:

-het genereren van meer verkeer richting de website (bezoekersaantallen/aantal mensen dat op de link naar de website klikt; ook wel Click Trough Rate genoemd).

-het verbeteren van de positie van een website in de zoekmachines.

Een website die veel wordt doorgelinkt vanuit andere websites krijgt door zoekmachines een hogere waarde. Zeker wanneer de websites die doorlinken naar deze website zelf ook hoog aangeschreven staan (wanneer deze websites bijvoorbeeld ook een hoop inlinks hebben). Alle externe links die een pagina ontvangt worden door zoekmachines als Google eigenlijk gezien als aanbevelingen. Vandaar dat een groot aantal aanbevelingen (inlinks) een hogere waarde (rank) oplevert in google. Uiteraard is dit niet de enige maatstaaf maar wel een belangrijke. Naast externe linkbuilding dient ook aandacht te worden besteed aan interne link building. Hieronder volgt een voorbeeld van hoe dit werkt:

Hiernaast een afbeelding van een normale website waarbij de groene strepen links aangeven die van buitenaf binnenkomen. De rode strepen geven links aan die intern aanwezig zijn. Doordat er vooral naar de homepage wordt gelinkt zal deze veel waarde krijgen in google. Over de onderliggende pagina's wordt deze waarde steeds verder verdeeld. 'Dienst 1' heeft hierdoor vrij weinig waarde in google.

Zie hiernaast een pagina waarbij ook naar onderliggende pagina's wordt gelinkt vanaf externe websites. De waarde van de onderliggende pagina's is hiermee hoger. Zij hoeven hun waarde immers niet meer te delen, er wordt rechtstreeks naar deze pagina's gelinkt.

Naast een vorm van extern linken bestaat er ook de

Mogelijkheid om intern te linken. De oranje lijnen in de afbeelding hiernaast geven interne links aan. Hierdoor ontvangt 'dienst 2' bijvoorbeeld ook links van 'over ons' en de 'homepage'. De pagerank voor 'dienst 2' wordt nu dus niet alleen meer ontvangen door bovenliggende pagina's maar ook door andere interne pagina's. Dit heet crosslinken. En in combinatie met externe links is het ideaal om de pagerank van vervolgpagina's op te schroeven.

Hoewel linkbuilding een wetenschap op zich is zijn er een aantal basis methoden waarop deze techniek toegepast kan worden:

-Award websites: Op vrijwel elk gebied zijn er websites die awards uitreiken. Waneer deze websites awards uitreiken in dezelfde branche als de website van een onderneming kan deze proberen om zich hiervoor kandidaat te stellen.

-Business partners: Hoewel het niet aan te bevelen is om een grote lijst met links te plaatsen naar externe websites en deze ook weer terug te laten linken (reciprocal linking) is het wel een optie om een aparte pagina te maken waarin gelinkt wordt naar een select gezelschap relevante businesspartners. Wanneer zij ook teruglinken kan dit goed zijn voor de waarde van de website. Ook is het een optie om de links naar deze business partners niet allemaal op n pagina te zetten maar dit te verspreiden over meerdere pagina's.

-Klanten: Tevreden klanten kunnen een perfecte hulp zijn. Wanneer de klanten bestaan uit andere ondernemingen kan gevraagd worden of zij een recensie willen schrijven naar aanleiding van hun bezoek. Wanneer de klanten bestaan uit individuen kan de onderneming zich richten op klanten die een eigen website of blog hebben. Door middel van het aanbieden van kortingen, samples etc. kunnen deze mensen aangemoedigd worden de website van de ondernemer te vermelden op hun pagina/blog. Dit is echter lang niet altijd noodzakelijk (een tevreden klant zal het vaak gratis doen)

-Directories: Pagina's waarop verschillende link(reviews) staan zoals startpagina.nl kunnen waardevol zijn. Een vermelding op dit soort directories kan door zoekmachines worden gewaardeerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de kwaliteit van de directories. Het is moeilijk te bepalen welke directories door Google gewaardeerd worden en welke niet. Wel zijn er een aantal bekende directories waarvan vermoed wordt dat ze door Google gewaardeerd worden vanweg hun kwaliteit (dat wil zeggen; dit zijn directories waarop niet zomaar elke website vermeld wordt). Het aanmelden bij directories kan tegen betaling maar soms ook gratis. Voorbeelden van directories:

Gratis

Dmoz

Een link van deze directory wordt door de zoekmachines zeer gewaardeerd, vooral door Google. je kunt je aanmelden door naar een geschikte categorie te surfen en dan te klikken op "add url".

Startpagina

Startpagina is de Nederlandse directory. Startpagina is verdeeld in meerdere dochterpagina's, eigenlijk een soort mini directories. Surf naar de gewenste dochterpagina en klik onderaan op "suggestie".

Startkabel

Dit is ook een Nederlandstalige directory met vele dochterpagina's. Surf naar de gewenste dochterpagina en klik op "Opmerkingen of suggesties"

Flippy

Nederlandstalige directory. Eerst naar een subcategorie surfen en dan klikken op "url toevoegen"

Zoek

Bij deze directory moet je eerst een account aanmaken en daarna kun je websites toevoegen.

Tipt

Ekudos

Nujij

Betaalde directories

Yahoo

Belangrijke directory waar veel waarde aan wordt gehecht door de zoekmachines. Is ook een mogelijkheid tot gratis vermelding, je moet dan wel een account aanmaken.

Business.com

Een betaalde directory waar ook weer veel waarde aan wordt gehecht door de zoekmachines

-Evenementen: Door aanwezig te zijn op evenementen (bijvoorbeeld in de vorm van sponsoring) kunnen links ontstaan die naast relevant ook een goed imago op kunnen wekken voor de website. Ook het plaatsen van een link naar een bepaald evenement van het bedrijf (een groot of klein evenement) op websites als www.evenementkalender.nl levert weer een extra link op.

-Forums: Er zijn verschillende manieren om links op te bouwen met gebruik van forums. Een personeelslid van de onderneming kan zich aanmelden op een forum en in zijn 'signature' (het onderschrift dat zichtbaar wordt bij elke post die het personeelslid op het forum zet) een link zetten naar de website. Elke losse pagina van een forum wordt apart geindexeerd door een zoekmachine dus een hoop pagina's met posts kunnen zo een hoop links opleveren. Een andere mogelijkheid is om tegen betaling in link te plaatsen in de signature van een aantal zeer actieve forumgebruikers. Nog een andere methode is het posten van een bericht op een forum met daarin een link. Vaak wordt dit echter door de webmasters van deze forums onderkend als 'spam' en vervolgens verwijderd. Ook een mogelijkheid is het sponsoren van wedstrijden op forums. Veel forums houden regelmatig wedstrijden zoals foto/poezie wedstrijden. In ruil voor een donatie (in de vorm van een prijs aan de winnaar van deze wedstrijden) kan een forum een link plaatsen. Doordat er in het verleden vaak misbruik is gemaakt van deze technieken zijn ze in waarde gedaald echter door de hoge sociale controle op veel forums weten zoekmachines dat forums toch vrij waardevol kunnen zijn.

-Guest blogging: Door een artikel (blog) te schrijven voor een andere website kunnen vaak links worden verkregen. In ruil voor het artikel mag de schrijver vaak een of meerdere links plaatsen met een zelf gekozen ankertekst (!).

-Industrie autoriteiten: Elke industrie/branche heeft een aantal 'must-have' links. Dit zijn links op websites met veel autoriteit (in aantal bezoekers of SEO rangorde). Het loont om actief te zoeken naar deze websites. Wanneer het lukt om hier links op te plaatsen zal dit zich vaak vertalen in een stijging van het bezoekersaantal.

-Vacatures: Met name bij grote bedrijven kan het aantal links die n vacature meekrijgt gigantisch zijn (er wordt via vele websites naar doorgelinkt aangezien vacatures populair zijn). De belangrijkste producten dienen dan ook vermeld te worden op de vacature-pagina om zo de sterkte van de links te verdelen over deze paginas. Dit kan bijvoorbeeld door in de inhoud de tekst 'dit doen we;......' op te nemen en daar belangrijke keywords en anker teksten toe te voegen. Overigens kunnen er ook links worden geplaatst op allerlei gratis vacaturesites (wanneer er daadwerkelijk een vacacture is uiteraard) om zo links te genereren.

-Linkers uit het verleden: Websites die in het verleden hebben gelinkt naar de pagina kunnen opnieuw warm gemaakt worden om te linken door bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe inhoud.

-Microsites en andere domeinen: Door het opkopen van verschillende relevante webdomeinen kan de kans dat de website gevonden wordt vergroot worden. De verschillende webdomeinen dienen dan gelinkt te worden aan verschillende relevante en belangrijke paginas binnen de hoofdwebsite. Met name de meest belangrijke/relevante webdomeinen kunnen gelinkt worden aan de homepagina. De inhoud van deze pagina's moet dan wel relevant zijn aan het webdomein van waaruit gelinkt wordt anders kan de sterkte van deze constructie dalen. Het doorlinken van deze websites dient te gebeuren met 301 redirect tags. Dit zijn codes in de webpagina die de bezoeker meteen doorzetten naar de doelpagina. Nog belangrijker is dat de zoekmachine ook niet kijkt naar de oorspronkelijke pagina maar enkel de doelpagina vermeld in de zoekresultaten. Daarnaast tellen de links naar de oorspronkelijke pagina wel mee in de sterktebepaling van de doelpagina (!). Ook foutmeldingen (door het verdwijnen van paginas) worden zo voorkomen (dit wordt door Google ook niet gewaardeer). Een 302 redirect is van tijdelijke aard (minder dan 2 maanden).

-Nieuws: Een vermelding op een nieuwswebsite is altijd prettig. Naast het verzenden van persberichten is het ook mogelijk om te netwerken met invloedrijke journalisten. Deze kunnen op bepaalde websites gevonden worden en maken vaak gebruik van Twitter of persoonlijke blogs. Op deze manier kunnen ze vaak bereikt worden.

-Websites waar het bedrijf al op vernoemd wordt: Websites waar de naam van bijvoorbeeld het bedrijf of de eigenaar al genoemd worden zijn simpel te bereiken en zijn wellicht bereid op aanvraag een link te plaatsen (deze websites kunnen gevonden worden in bijvoorbeeld Yahoo!)

<;p>-Question& Answer Websites: Websites waarop mensen vragen kunnen stellen die vervolgens door iemand uit de onderneming beantwoord worden zoals LinkedIn kunnen een grote bijdrage leveren voor wat betreft branding, inhoud optimalisatie en linkbuilding. Door regelmatig vragen te beantwoorden ontstaat tevens een duidelijk beeld naar welke vragen er heersen. Deze kunnen vervolgens bijvoorbeeld in een FAQ (frequently asked questions) gedeelte van de website van de ondernemer worden geplaatst. Vervolgens kunnen mensen eventueel vanuit een Q&A website worden doorgelinkt naar het FAQ gedeelte van de website. (hierdoor ontstaat weer verkeer)

-Relevante Organisaties: Websites zoals de kamer van koophandel en andere branche organisaties hebben vaak links naar al hun leden. Ook hier kan de website van de ondernemer worden toegevoegd. Soms worden deze links door een zoekmachine niet gevolgd of minder gewaardeerd maar het is een kleine moeite. Sommige organisaties in de branche plaatsen blogs en artikelen. Wellicht is het mogelijk voor een onderneming om hieraan bij te dragen door het plaatsen van tips, afbeeldingen etcetera (vergezeld van een link!)

-Leveranciers: Leveranciers zijn vaak blij wanneer klanten positief commentaar (met vermelding van bedrijfsnaam) op hun website plaatsen. Een melding zoals 'We zijn sinds jaren klant van leverancier x en we zijn hier geweldig tevreden over- Jan Jansen, Mars Nederland' op de website van een leverancier doet het vaak goed. Dit zorgt voor een vermelding op de website van de leverancier en vergezeld van een link kan het leiden tot linkbuilding.

-Twitter: De uitgebreide acceptatie van Twitter en grote selectie aan Twitter tools maken het interessant op vele niveaus waaronder linkbuilding. Tools zoals Twitturly (die populaire URL's op Twitter bijhoudt) en Twist (die trends op Twitter bijhoudt) zijn goed bruikbaar. Ook zouden Twitter volgers heel simpel op de hoogte gehouden kunnen worden van nieuws (uiteraard voorzien van een link)

- Universiteiten: Webdomeinen die eindigen op .edu zijn in beheer van studie gerelateerde ondernemingen en links die vanuit hier naar de website van de onderneming wijzen zijn voor zoekmachines veel waard. Dit komt omdat het geen websites zijn die zomaar door iedereen gestart kunnen worden en het risico op spam dus veel minder is. Een vermelding op deze sites is dus waardevol.

-Video Websites: Deze sites kunnen helpen in het linbuilding proces en kunnen bezoekers naar de website sturen. Door regelmatig relevante video's te uploaden op bijvoorbeeld YouTube en deze te voorzien van relevante tags en links naar de website kan een grotere verkeersstroom op gang worden gebracht. Door een bijzondere spraakmakende video te plaatsen kunnen zelfs gigantische bezoekersstromen op gang worden gebracht.

-Widgets: Een Widget is een simpel grafisch object of element dat een eenvoudige, eenduidige en vaak veel gebruikte functie vervult en door een gebruiker in en uit te schakelen is om een bestaande gebruikersinterface aan te vullen of vorm te geven. De mini applicatie die de widget vormt leent zichvoro merkherkenning maar ook om efficiente en eenvoudige diensten aant e beiden. Een eenvoudige, makkelijk te delen widget die waarde toevoegd voor de gebruiker zal ervoor zorgen dat ook de gebruiker tevreden is en hij/zij als loyale ambassadeur de widget waarschijnlijk zal verspreiden. De widgets worden dus niet door de marketeer opgedrongen en vallen daarom vaak goed in de smaak bij consumenten. Op deze manier kan ook aan linkbuilding worden gedaan.

-X-robots tag, robots.txt & 404s: Sommige pagina's zijn niet toegankelijk voor zoekmachine bots. Dit zijn pagina's die een 'no-index' tag of een andere block bevattten. Het is verstandig om te onderzoeken welke externe websites linken naar pagina's op de website van de ondermening die niet toegankelijk zijn voor robots of die uitkomen op niet bestaande (404) pagina's.

-De eigen website: Optimalisatie van de eigen website is vaak de eerste en meest makkelijke stap. Door het gebruik van goede anker tekst, link locaties, target URL's, etc. Door uit te zoeken welke pagina's op de eigen website populair zijn en door hier vervolgens links op te plaatsen naar andere relevante url's kan de sterkte daarvan groeien. Ook duidelijke navigatie (sitemap), sructuur en het gebruik van alt teksten zijn belangrijke tools. Door bijvoorbeeld pagina's met kwalitatief hoogwaardige informatie toe te voegen kan de pagina interessant worden voor externe websites. Aantrekkelijke afbeeldingen en video materiaal op deze informatieve websites maken het geheel nog interessanter.

-Het plaatsen van het bedrijfsprofiel op online bedrijvengidsen als Hotfrog.nl en zakelijke communities zoals Hallo! van de KvK.

-Ook kunnen persberichten worden geplaatst op websites als verstuurpersbericht.nl (hierbij is de verplichte link een 'nofollow' link - ofwel deze wordt niet gevolgd door zoekmachines - maar alles wat in de inhoud van het bericht staat wel). Andere websites voor gratis persberichten zijn emea.nl en persberichten.biz

-In lokale online stadsgidsen kan het bedrijf zich aanmelden. (bijvoorbeeld www.roosendaal.nl)

-Aanmelden op

4.13.6 De dont's van SEO

 • Het gebruik van frames en iframes waarin content staat werkt negatief. De content in de frames wordt niet gezien door de spider.
 • Video en flash content wordt niet of nauwelijks geindexeerd door zoekmachines
 • Rommelige sites en rommelige opmaak weerhouden zoekmachines van het opbouwen van een logisch algoritme
 • Pagina's met te veel afbeeldingen, video en andere onderdelen (die geindexeerd worden) werken niet in het voordeel van de website.
 • Domeinnamen zoner relevantie voor de content zijn af te raden.
 • Het creren van doorways; Dit zijn websites die dienen als subsite of toegang tot de hoofdsite. Vaak worden deze volgestopt met keywords om zo de zoekmachine te misleiden.

4.14 Social Networking

Social networking is een manier van netwerken via internet. Bepaalde websites maken het mogelijk voor gebruikers (en bedrijven) om zichzelf te profileren en vrienden aan te brengen in een persoonlijk netwerk. Doordat deze personen ook weer andere vrienden kunnen aanbrengen ontstaat er een steeds groeiende structuur van personen. Dit is een manier o m online mensen te ontmoeten met bijvoorbeeld dezelfde interesses. Voorbeelden van zeer populaire social networking sites zijn Hyves.nl, Facebook.com en Myspace.com waarbij Hyves.nl op dit moment het populairst is binnen Nederland. Uit onderzoek is gebleken at driekwart van de internetters een online profiel heeft bij een social network. Ook de tijd die op die websites wordt besteed is nog steeds stijgende. Door nieuwe applicaties zoals Google Social Search (waarbij gezocht wordt binnen het sociale netwerk van de gebruiker) lijkt merkpromotie via social networks een goede methode. In het kader van merkpromotie is het aan te raden een onderscheid te maken tussen communities en profielsites. Communities zijn gevormd rondom interesses, waarbij bij profielsites juist vriendschap de basis is.

4.14.1 Merkpromotie op profielsites

Adverteren op profielsites als Hyves.nl kan op verschillende manieren. Vaak worden er banners in allerlei vormen en maten geplaatst op bijvoorbeeld de homepage of de pagina waar de mails binnenkomen. Hierbij kan geselecteerd worden wie de advertentie te zien krijgt. Dit gebeurt op basis van profielgegevens (vaak door mensen zelf aangegeven) zoals leeftijd, geslacht, plaats, relatiestatus, opleiding, interesses, merken etcetera. Vaak wordt hierbij gebruik gemaakt van het pay per view principe waarbij betaald wordt per 1000 views CPM (Cost Per Mille). Deze views kunnen verspreid worden over een bepaalde periode (bijvoorbeeld 500.000 views verspreid over 2 weken). Hyves zorgt dan dat deze views zoveel mogelijk verspreis over de tijd plaats vinden waarbije en frequency cap ingesteld kan worden; een maximaal aantal views per gebruiker. Het nadeel van het pay per view principe is echter dat een vertoning van een banner op een website wordt gezien als 'view'. Dit wel echter niet zeggen dat de banner ook daadwerkelijk gezien is. Onderzoek heeft uitgewezen dat veel internetgebruikers de banners simpelweg over het hoofd zien omdat de aandacht hier niet op gefocust is, dit wordt ook wel banner blindness genoemd. Websites zoals Hyves bieden ook mogelijkheden om een Branded Hyve aan te maken, dit is een commerciele community waarvan een hyver lid kan worden om zich zo te identificeren met het merk. Op deze manier kan interactief gecommuniceerd worden met de doelgroep. Een branded hyve kan op een flexibele manier opgemaakt woren en bevat extra statische gegevens en de mogelijkheid tot het versturen van groepsberichten. Veel bedrijven kiezen er echter voor om een gratis hyve aan te maken. Een dergelijke hyve kan ook als community dienen met als nadelen dat er vaak reclame op te zien is en dat voordelen zoals een flexibele opmaak veelal achterblijven.

4.14.2 Merkpromotie op Communities

Communities zijn netwerken die gevormd worden rondom interesses en zijn om die reden vaak interessant voor adverteerders. Soms zijn gedeelde interesses ook merken zelf. Een consument kan bijvoorbeeld spontaan een community bouwen rondom een merk zoals H&M, Zara, G-star welke allen als community terug te vinden zijn op Hyve. Vaak zijn dit ook juist de Branded Hyves (niet gestart door een consument maar het bedrijf zelf). De mensen in een dergelijke community hebben vaak een hoge mate van betrokkenheid en veel productkennis. Door potentiele klanten uit dergelijke online netwerken aan te spreken en ze te betrekken bij het merk (te luisteren naar hun mening, hier iets mee doen en waardering laten blijken) is de kans redelijk groot dat deze mensen daadwerkelijk klant worden. Door de dialoog aan te gaan, te reageren op klachten/opmerkingen en door bijvoorbeel online marktonderzoek (via een onderzoekspanel) kunnen mensen betrokken worden. Het informeren naar verbeterpunten bij klanten kan als basis dienen voor co-creatie (vormgeven van het product/de dienst in combinatie met de klant). De doelstelling is uiteindelijk om merkfans ambassadeurs te maken (door bijvoorbeeld exlcusieve vorodelen te bieden die zij online kunnen verspreiden). Gesponsorde widgets, viral video's, games, exclusief nieuws, branded profile skins (een lay out om op een hyve van een gebruiker te zetten met daarin aantrekkelijke afbeeldingen die betrekking hebben op het merk), en kortingsacties zijn andere manieren om een merk te verspreiden via een community (uiteindelijk via mond-op-mond reclame dus). Om dit te bereiken is het belangrijk als bedrijf een duidelijke emotionele waarde aan het product toe te voegen. Het wordt belangrijk voor het bedrijf een bepaalde waarde en een bepaald gevoel uit te dragen. Iets waarin mensen geloven en wat zij ook graag uit willen dragen. De identiteit van het merk dient dus duidelijk te zijn en consequent te worden uitgedragen.

4.14.3 Andere relevante Social Media

Social networks zijn een onderdeel van social media. Social media is media die niet sterk georganiseerd is en organisch tot stand komt. De communicatie hierop is niet strak geregisseerd en geredigeerd. Het kanaal zelf vormt hierbij de strategische waarde. Voorbeelden van andere social media zijn:

 • Crowd sourcing
 • Social news
 • RSS
 • Podcasts
 • (Micro)Bloggen
 • Wiki

Via al deze kanalen kan een bedrijf zichzelf op de kaart zetten. Zo kan een bedrijf bijvoorbeeld een toevoeging (inclusief link) plaatsen op wikipedia, de meest bekende wiki (deze wiki dient als online encyclopedie gemaakt op basis van toevoegingen van gebruikers). Ook kan een bedijf proberen aandacht te krijgen in het social news. Social news wordt door bezoekers gebracht en aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn nujij.nl (nieuws gericht op een niche) en marketingfacts.nl (nieuws gericht op een seceleteerd onderwerp/doelgroep). Ook bloggers (bijvoorbeeld op geenstijl.nl) en microbloggers (bijvoorbeeld op twitter.com) hebben vaak veel invloed op de vaak -vele- bezoekers van hun websites. Wanneer een blogger aandacht besteed aan het product/de dienst van een bedrijf kan dit uiteraard zeer veel goede reacties opleveren.

Persoonlijke communicatie, openheid en samenwerking zijn de sleutelwoorden om bezoekers van social media te betrekken bij de organisatie. Bewust en proactief bezig zijn met social media zorgt voor een trendbewust imago. Het werkt tevens positief voor zoekmachine optimalisatie en is geschikt voor after-service en retentie. Het levert tevens bruikbare profielen en reacties op van een betrokken klantengroep. Een geregistreerde aanpak werkt hierbij niet. En censuur toepassen is ook niet aan te raden. Bezoekers die na afloop negatieve kritiek uiten dienen juist opgezocht en omgebogen te worden.

4.15 Viral Marketing

Viral marketing is gebaseerd op de sneeuwbaleffect werking van een markante boodschap. En of enkele personen ontvangen de boodschap en sturen deze door naar anderen die hem op hun beurt ook weer doorsturen.

Bij viral marketing staat de persoonlijke overdracht van de boodschap centraal. Juist doordat de boodschap van vriend op vriend wordt overgebracht komt hij zo goed aan. Het woord Viral komt van 'virus', de boodschap verspreid zich als ware het een virus.

Viral marketing kent verschillende vormen en doelstellingen;

Branded Virals: Deze kennen als doel het overbrengen van beleving en bewustzijn. Ze zetten een image neer door bijvoorbeeld het gebruik van afbeeldingen, video's en games. De afzender en het merk zijn duidelijk aanwezig.

Viral Content: Dit betreft meestal grappige of aanstekelijke content in welke vorm dan ook. De content of het middel staat centraal.

Virale PR: Dit is vooral gericht op Social Media zoals blogs, Twitters en protals. Er wrodt bewust op sociale kanalen gericht zodat die de boodschap overnemen. Er wrodt bijvoorbeeld naar de pers gelekt of gecommuniceerd in de hoop dat iedereen de boodschap overneemt.

De doelstellingen van een viral zijn verschillend. De verschillende doelstellingen zijn over het algemeen de volgende:

 • Imagobuilding
 • Verspreiden van de boodschap zelf
 • Verzamelen van gegevens van gebruikers
 • Actiestimulatie (actie tot bijv. koop)

De viral zelf kent verschillende verschijningsvormen:

 • Een opvallende microsite
 • Een videoclip/commercial
 • Een online spel/quiz
 • Een tell-a-friend
 • Een e-card

Bij het lanceren van een viral campagne wordt bij voorkeur een aparte landingspagina gebruikt. Dit dient om het effect te weten en om ervoor te zorgen dat de hoofd website geen last heeft van het internetverkeer dat de campagne genereert. Vaak wordt de viral getest door het verzenden van de campagne naar de eigen opt-in e-mail database. Zoekmachinemarketing is bij virals niet belangrijk.

Een viral dient te bestaan uit een simpel concept voor een brede doelgroep. De boodschap dient heel goed of heel onderscheidend te zijn. Een leuke, aanstekelijke boodschap wordt sneller doorgestuurd. Technische belemmeringen (zoals laatste versies van plugins) moeten zo veel mogelijk voorkomen worden. Het gebruik van video is vaak succesvol. Dat geldt tevens voor virals waarbij interactie en dialoog met de gebruiker centraal staan.

Bij het lanceren van een Viral moet rekening gehouden worden met de volgende punten:

Wat zijn de doelen?

Hoe wordt de doelgroep gebonden?

Hoe wordt het effect gemeten?

Welk viraal middel wordt gebruikt?

Het zaaien van een viral kan via online spots zoals Twitter of Hyves. Andere methoden zijn advertorials op weblogs en het gebruik van de opt-in e-mail database. Ook zogenaamde 'Influentials' zoals vooraanstaande bloggers kunnen gebruikt worden voor verspreiding van de viral.

4.16 Mobiele Marketing

Door het stijgende gebruik van mobiel internet en de komst van telefoons die hier goed mee overweg kunnen is mobiel internet interessant geworden voor adverteerders. Doordat de kosten van mobiel internet enorm gedaald zijn wordt er steeds meer gebruik gemaakt van het internet op de mobiel. Er zijn meer dan 1,2 miljoen intensieve mobiele internetsurfers. Hierbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van prive e-mail, nieuws lezen, zoeken en het weer. Mobiele marketing is persoonlijk, direct en snel. Vaak is het op de omgeving gericht (location based context); zo kunnen door technieken als blue tooth alle mensen in een bepaalde omgeving (bijvoorbeeld) een winkelcentrum aangesproken worden. Mobiele markting kent verschillende voordelen:

 • Het is just-in-time marketing. Bij een goed getimede boodschap en acceptatie is snelle conversie in zicht
 • Het is gebaseerd op context. Op een evenement bijvorbeeld kunnen alle bezokers een relevante boodschap ontvangen op de mobiel.
 • Het gebruik van widgets (handige mobiele toepassingen) biedt voordelen voor zowel gebruiker als adverteerder.

Mobiele marketing kan op verschillende manieren. Enkele voorbeelden:

Via SMS:

 • Publiek mee laten doen aan een wedstrijd door naar een nummer te smsen
 • Abonnementen op reisinfo, weerinfo, etc.
 • Conversie door mobiele herkenning (bijvoorbeeld verzekering afsluiten via mobiel)
 • Sms-reminders bij een afspraak
 • Sms-to-screen; bijvoorbeeld het achter laten van berichten op een groot scherm tijdens een evenement
 • Donaties via sms
 • Sms voor directe aanschaf van muziekdownload, routekaart of ringtone
 • Het gebruik van een e-coupon. Bijvoorbeeld het bevestigen van een reserving voor een bioscoop via sms. (de sms kan vervolgens aan de kassa getoond worden).

Via widgets en location based toepassingen:

 • De eigen mobiele website die de relevante content van de normale website biedt
 • Een speciaal voor de mobiel ontwikkelde dienst die voor merkbekendheid zorgt voor de niet-mobiele site en diensten
 • Mobiel adverteren met links en bijvoorbeeld Google Adsense voor mobiel
 • Gesponsorde toepassingen (widget) spciaal voor de mobiel waarbij de gebruiker een commerciele uiting ziet in ruil voor het gebruik van de toepassing
 • De mobiel (en mobiele site) gebruiken als opstap of extra service bij de gewone site

Via bluetooth:

Bluetooth is een manier om vrij informatie te verzenden in een kleine straal. Zowel de zender als de ontvanger moeten over bluetooth beschikken en dit aan hebben staan.

-Bluecasting; alle gebruikers van mobiele apparatuur in de omgeving krijgen automatisch content te zien (zoals video, tekstberichten etc.).

4.17 Online Video Advertising

Uit onderzoek blijkt dat ca. 85% van de volwassen internetters regelmatig online video kijkt. Door populaire online video kanalen zoals YouTube is online video advertising populair geworden onder adverteerders. Sinds YouTube in 2006 is gekocht door Google worden online video's van dit kanaal ook geindexeerd in de zoekmachine (het heeft dus ook voordelen m.b.t. SEO). Online video bestaat echter niet alleen uit de video's op videokanalen als YouTube. Ook online live videokanalen, in-banner video's, virale video's, streaming video en video's op blogs vallen onder de noemer 'online video'. De kosten van online video zijn relatief laag en het middel leent zich goed voor branding/pr en het creeren van engagement. Een professionele video kan echter pr technisch ook verkeerd vallen en is in sommige gevallen erg arbeidsintensief.

Verschillende (marketing)mogelijkheden van online video:

 • Online broadcasting; een live video kanaal waarop bijvoorbeeld een live-event wordt getoond.
 • Functionele, losstaande content waarin bijvoorbeeld de werking van een product op video weergegeven wordt.
 • Een personal brandingtool; hierbij worden d.m.v. video's bijvoorbeeld reizen, stages of productieprocessen vertoond.
 • Een social media of pr functie; de video kan bijvoorbeeld nieuws tonen of een evenement verslaan. Als deze bedoeld zijn voor blogs wordt gesproken over vloggen. De video's kunnen eenvoudig worden ingedeeld in social networks als hyves en twitter.
 • Video's voor bewust gebruik als SEO middel. Video's met bepaalde termen worden hierbij zichtbaar in de zoekmachines.
 • Virale video's met als doel het verspreiden van de video en zorgdragen voor bereik en branding.
 • Vormen van online video advertising zijn:

 • Een instream video-ad. Deze wordt voor de hoofdvideo afgespeeld. Hierbij betaald de adverteerder per view (via CPM).
 • Layering of overlay tijdens het afspelen van video. Hierbij wordt een advertentie weergegeven over een deel van de video heen, tijdens het afspelen.
 • Een companion ad verschijnt naast een video en is website gebonden. De ad kan ook in de video speler verschijnen. Bij het delen van de video is de ad echter verdwenen.
 • -Een take over ad neemt de gehele videospeler of de gehele video over. Deze vormt wordt vooral bij livestreaming gebruikt. De kans op irritaties is groot.
 • -Sponsoring van de video bestaat uit een mix van de hiervoorgenoemde vormen of bevat reclame uitingen die in een video verschijnen.
 • -Skinning is het grafisch vormgeven van de speler van de video. Het delen van deze 'skin' is echter minder eenvoudig; men zal altijd naar de pagina moeten surfen om de video te bekijken.
 • Bij online video advertising is het belangrijk om bewust te zijn van het doel van de video. Er kan vervolgens ook gekeken worden of de advertentie wel bij de doelgroep past. Als de video wordt doorgestuurd is het goed om in lange termijn te denken (is de reclame uiting op lange termijn nog van waarde?). Irritatie moet zoveel mogelijk voorkomen worden door middel van het inperken van de looptijd van de advertentie (shorter is better). De video dient tevens (liefst) zichtbaar te zijn via verschillende media (dus ook zichtbaar op de mobiel). De video dient ook bij herhaling niet tot irritatie te leiden en zijn kracht te behouden. In de meest ideale situatie heeft de video zelfs een viraal karakter.

  5.1 Web Analytics

  Er zijn 2 manieren waarop web analytics wordt toegepast:

  -Off-site Web Analytics

  -On-site Web Analytics

  Off-site Web Analytics: Hierbij wordt de hoeveelheid (potentieel) publiek van een website gemeten, de zichtbaarheid van de website bekeken (bijvoorbeeld op zoekmachines) en wordt het commentaar dat de website krijgt bekeken (ook wel 'buzz' genoemd). Dit kan ongeacht het feit of de onderzoeker zelf eigenaar is van een website of een website beheert.

  On-site Web Analytics: Hierbij wordt gekeken naar het gedrag van een bezoeker vanaf het moment dat hij de website bezoekt. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar welke aankopen de klant doet maar ook naar de websites die hem ertoe hebben gebracht (door middel van doorlinken) om een bepaald product/dienst aan te schaffen. De laatst genoemde categorie website wordt ook omgeschreven als 'leading pages'. Bij on-site web analytics wordt de prestatie van een website beoordeeld in een commerciele context. De beoordeling vindt meestal plaats op basis van Key Performance Indicators. Voorbeelden hiervan zijn;

  • het aantal nieuwe klanten
  • het aantal verloren klanten
  • demografische analyse van potentiele klanten en de mate waarin zij overgaan of juist afzien van bijvoorbeeld aanschaf van een product,
  • segmentatie van klanten op basis van waarde voor het bedrijf

  5.2 Personas

  Op basis van verzamelde informatie worden de bezoekers ingedeeld in 'Personas'. Dit zijn fictieve karakters die gecreerd worden om de doelen, behoeften en beperkingen van gebruikers in te delen. Het doel hiervan is het begeleiden van beslissingen van individuen met betrekking tot een dienst of product, op basis van bijvoorbeeld functionele kenmerken en visueel ontwerp. Zo kan een bepaalde groep bezoekers worden ingedeeld onder een bepaalde 'Persona' die erg gericht is op sport en veel van donkere kleuren houdt. Deze groep bezoekers zal dan bijvoorbeeld advertenties te zien krijgen van zwarte sportschoenen. De kenmerken van een Persona worden uitgediept door middel van bijvoorbeeld diepte interviews onder de doelgroep met globaal dezelfde kenmerken (deze groep valt dus onder n persona). De Persona wordt uieindelijk weergegeven als n persoon met een fictieve naam, uiterlijke kenmerken en persoonlijke voorkeuren en interesses. Als de doelgroep bijvoorbeeld voornamelijk blank is en van middelbare leeftijd dan zal de Persona ook zo weergegeven worden. Dit kan erg ver gaan en zelfs kenmerken als type auto, inkomen, etcetera kunnen hieraan toegevoegd worden. Een adverteerder kan er vervolgens voor kiezen zijn campagne op een (of meerdere) Personas te richten. Het is dus interessant voor een bedrijf om te weten hoe haar Persona(s) eruit zien. Personas worden ook vaak gebruikt ten behoeve van productontwikkeling. Op basis van een Persona kan bijvoorbeeld voor een bepaald design gekozen worden. De voordelen van gebruik van Personas volgens Cooper (1999):

  - Het helpt teamleden (van bijvoorbeeld de design afdeling) om een specifiek en consistent begrip te krijgen van verschillende publieksgroepen. Data over de verschillende groepen kan in de juiste context worden bekeken en begrepen en onthouden worden in logisch samenhangende verhalen.

  - Voorgestelde oplossingen kunnen bekeken worden aan de hand van aanluiting bij de behoeften van individuele personas. Functionale kenmerken kunnen prioriteiten krijgen op basis van hoe ze aansluiten bij de behoeften van een of meerdere Personas.

  - Het gebruik van Personas helpt om een menselijk 'gezicht' te vormen bij een groep klanten en zo empathie op te roepen voor de personen op basis van demografsiche kenmerken.

  Kritiek op het gebruik van Personas is de volgende:

  -Door allerlei kenmerken van een groep te combineren in n persoon (de Persona) komt een weinig reel beeld van een persoon naar boven. De combinatie van (soms vele) eigenschappen die deze Persona heeft geven geen realistisch beeld van een persoon (personen met deze combinatie bestaan bijna niet, het is een verzameling van verschillende personen). (Chapman, Love, Milham, Elrif, and Alford (2008[5]))

  -Er wordt enkel nog gekeken naar deze fictieve Persona en zijn behoeften terwijl het waardevoller kan zijn om daadwerkelijk de reele klanten aan te spreken en deze mensen naar hun behoeften te vragen. (Portigal (2008))

  -Aangezien Personas fictief zijn heeft alle data hierover verzameld in termen van logica geen duidelijke aansluiting bij reele klanten. Om die reden kan alle verzamelde data niet als wetenschappelijk worden aangemerkt. Reproduceerbaar wetenschappelijk onderzoek op basis van Personas zal om die reden waarschijnlijk niet mogelijk zijn. (Chapman & Milham (2006))

  Ondanks deze kritiek is er in 2009 een onderzoek geweest waarbij objectief bewijs is geleverd dat het gebruik van Personas voordelen met zich mee brengt. In deze studie werden studenten uitgedaagd om een design te leveren voor een bepaalde doelgroep. De studenten werden opgedeeld in twee groepen waarbij de ene groep gebruik maakte van Personas en de andere groep niet. De studenten die gebruik maakten van Personas leverden designs met beter bruikbare attributen dan de groep die hier geen gebruik van maakte. (Long (2009))

  5.3 Cookies

  Cookies zijn kleine beetje informatie die een server (vanuit een bezochte website) naar een browser (de browser van de bezoeker) stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug wordt gestuurd. Hiermee wordt inofmatie over de internetgebruikers bijgehouden op een relatief eenvoudige manier. De cookies kunnen worden gebruikt voor het onthouden van loginnamen of instellingen, het vergaren van surfinformatie (profiling) of het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie)

  5.4 Keywords

  Belangrijk bij online marketing is de vraag; hoe wil het bedrijf gevonden worden? Met andere woorden; welke mensen (met welke interesses) moeten bij mijn bedrijf uitkomen? Het is niet voor de hand liggend om als bedrijf in de recreatiesector gevonden te worden op het trefwoord 'bedrijfsauto' wanneer het bedrijf hooguit bedrijfsuitjes aanbied. Door een duidelijk beeld te scheppen van de 'keywords' of trefwoorden die een bedrijf wil gebruiken kan online marketing effectief worden ingericht. Het gebruik van deze keywords in advertenties, meta tags, url's, pagina titels etc. zorgt voor een goede vindbaarheid op juist die keywords die belangrijk zijn voor de organisatie. Het zoeken van de juiste keywords blijkt echter altijd moeilijk. Via Google Analytics is te zien op welke keywords mensen op dit moment binnen komen op de website. Echter, dit zijn juist de keywords waarop het bedrijf al gevonden wordt en niet de keywords waarop het bedrijf niet gevonden wordt. Juist die laatste keywords kunnen belangrijk zijn. Een bedrijf zal bijvoorbeeld vaak op zijn eigen bedrijfsnaam gevonden worden (zeker wanneer deze uniek is). Dit zijn echter juist de mensen die al bekend zijn met het bedrijf (ze zoeken immers rechtstreeks op de naam van het bedrijf). De mensen die bijvoorbeeld op zoek zijn naar bedrijfsuitjes zullen waarschijnlijk niet rechtstreeks op de website van 'Indoor Skydive Roosendaal terecht komen'. Dit terwijl deze mensen juist wel tot de doelgroep behoren. Wanneer iemand echter zou zoeken op 'indoor skydive roosendaal' zou de bezoeker wel direct op website van het bedrijf terecht komen. Toch is de eerste klant die op 'bedrijfsuitjes' zoekt minstens net zo belangrijk. Kortom het blijft lastig om de goede trefwoorden te vinden, juist omdat het zo moeilijk is om inzicht in het zoekgedrag van mensen te krijgen.

  Uit onderzoek kunnen wel een paar zaken worden afgeleid. Zo blijkt in de praktijk dat zoekers die via zoekmachines op zoek gaan naar informatie op internet, alleen de eerste twee pagina's met zoekresultaten van de zoekmachines aandachtig lezen. De meeste internetgebruikers (78%) gebruiken tussen de n en drie keywords bij een zoekopdracht:

  • twee keywords 29,22%
  • n keyword 24,76%
  • drie keywords 24,33%
  • vier keywords 12,34%
  • vijf keywords 5,43%
  • zes keywords 2,21%
  • zeven keywords 0,94%

  Daarnaast blijkt dat vooral aandacht wordt besteed aan de bovenste drie 'organische' (onbetaalde) zoekresultaten. Uit een eyetracking onderzoek van Checkit en De Vos & Jansen blijkt dat:

  -97,8 % van de respondenten de bovenste drie organische zoekresultaten bekijkt

  -94,6 % van de respondenten de bovenste sponsorlinks bekijkt

  -de gemiddelde kijktijd naar een zoekresultaat slechts 1,1 seconde is

  -slechts 31 % van de respondenten naar de sponsorlinks aan de linkerkant v.d. pagina keek

  http://www.seohandleiding.nl/

  http://www.dmcgblog.com/journal/2008/6/20/what-are-suspects-prospects-and-leads-and-why-its-important.html

  http://www.amylion-internetmarketing.com/email-spam.html

  http://www.amylion-internetmarketing.com/email-spam.html

  http://www.indora.nl/mambo/images/stories/Downloads/WPE1%20Wat%20is%20E-Business.PDF

  http://computers-en-internet.infoyo.nl/internet/81-wat-is-internet-marketing-de-basis-van-online-marketing.html

  http://www.csulb.edu/web/journals/jecr/issues/20014/paper4.pdf

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Affiliate_marketing

  http://www.ondernemeneninternet.nl/affiliate-marketing.html

  http://en.wikipedia.org/wiki/Persona_(marketing)#cite_note-chapman-3

  http://www.marketingfacts.nl/berichten/20060906_personas_wat_zijn_dat/

  http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

  http://www.altijdnieuws.nl/lees/1837/Spam_grootste_ergernis_computergebruiker.html

  http://www.jeroen.com/jeroencom/content/emailmarketing.html

  http://www.marketo.com/library/LeadScoring_cheatsheet11_16am.pdf

  http://www.traffic-builders.com/nieuws/items/google-populairste-zoekmachine-youtube-populairder-dan-yahoo.html

  http://www.amylion-internetmarketing.com/email-spam.html

  http://netters.nl/SEO-301-redirect-zoekmachine-optimalisatie

  http://www.seomoz.org/blog/link-building-from-a-to-z

  Beginnershandleiding voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) van Google

  Versie 1.1, gepubliceerd op 13 november 2008

  http://www.onetomarket.nl/kennisbank/social-network-marketing-merkpromotie-via-sociale-netwerken.html

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

  http://www.vaughns-1-pagers.com/internet/google-ranking-factors.htm

  Zin en onzin van zoekmachine marketing en promotie. ZBC Consultants bv, 16 mei 2004

  http://www.deondernemer.nl/artikel/1205/Zoekmachinemarketing:-zo-kan-het-beter

  http://www.karelgeenen.nl/26/een-goede-sitestructuur-ziet-er-zo-uit/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_campaign=26-2-10

  http://www.dutchcowgirls.nl/social/3167

  Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!