Gemeente wijk bij duurstede

Gemeente Wijk bij Duurstede

De gemeente Wijk bij Duurstede ligt in het zuiden van de provincie Utrecht en telt 23.459 inwoners op een oppervlakte van 5.018 hectare. De gemeente bestaat uit de stad Wijk bij Duurstede en de sinds 1996 toegevoegde gemeenten Cothen en Langbroek.

In de onderstaande tabel staat het aantal inwoners en de leeftijdopbouw per kern in de gemeente Wijk bij Duurstede. (Bron: www.wijkbijduurstede.nl/wijk-bij-duurstede/feiten-en-cijfers)

Zoals in bovenstaande tabel is af te lezen vallen de meeste bewoners uit Wijk bij Duurstede in de leeftijdscategorie 35 t/m 54 jaar. In het jaar 2008 was 4% van de bewoners van Wijk bij Duurstede allochtoon.

1.2 Sportbeleid Wijk bij Duurstede

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede was het van belang om een nieuwe sportnota op te stellen, de laatste sportnota dateerde uit 1995. In deze tijd waren de gemeente Cothen en Langbroek nog niet toegevoegd aan de gemeente Wijk bij Duurstede. In 2003 is men begonnen met een startnotitie sportbeleid om de beleidsterreinen dichter bij elkaar te brengen.

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft in 2007 een definitief sportbeleid voor de komende jaren opgesteld. De gemeente vindt dat sport, spel en bewegen een bijdrage moeten leveren aan een gezonde en actieve levensstijl, het welbevinden van de burgers moet bevorderen en het moet zorgen voor sociale bindingen, waarbij de gemeente moet zorgen voor voldoende en kwalitatief goede sportaccommodaties, waar iedereen mee moet kunnen doen met de activiteiten rondom sport, spel en bewegen.

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een aantal kwalitatieve en kwantitatieve doelen opgesteld.

Zij streeft hierin de volgende kwalitatieve doelen na:

 • Breedtesport, versterking van de verenigingstructuur;
 • Breedtesport, verhogen kwaliteit vrijwilligers in de sport;
 • Stimulering doelgroepen, deelname aan sportactiviteiten waarbij er wordt gekeken naar:
 • jeugd
 • ouderen
 • personen met een functiebeperking
 • allochtonen
 • Stimulering doelgroepen, integratie in de reguliere sport;
 • Voorzieningen, sportaccommodaties onderhouden, uitbreiden en verbeteren[1].

De volgende kwantitatieve doelen zijn daarvan afgeleid:

 • Nastreven dat 50% van de volwassenen sportbeoefenaars (25-55 jaar) aan de beweegnorm[2] voldoet;
 • Nastreven dat 15% van de volwassen bevolking aan de fitheidsnorm [3]voldoet;
 • Nastreven dat van de leerlingen op de basisscholen aan sport doet;
 • Nastreven dat van de kinderen op het voortgezet onderwijs 85% aan sport doet;
 • Streven naar een leden verhoging op sportverenigingen met minstens 10%.[4]

1.2.1 Zwembaden

Wijk bij Duurstede beschikt over n zwembad, Wicky de Viking, dit bad is bestemd voor verschillende doeleinden als schoolzwemmen, het behalen van de ABC diploma's , sporten in het water zoals aquajoggen/aquarobics, zwangerschapszwemmen, zwemmen voor ouderen en er is ruimte voor recreatief zwemmen.

Outillage:

Zwembad Wicky de Viking is in accommodatie de Vikinghal gevestigd. In deze accommodatie bevinden zich verder nog 2 sportvelden met ieder een eigen kleedkamer die weer zijn opgedeeld in een heren- en dameskleedkamer ook is er een danszaal aanwezig. Het zwembad bestaat uit een binnen zwembad. Het heeft een wedstrijdbad en een speelbad verder is er nog een sauna aanwezig.

Kosten en opbrengsten:

De gehele accommodatie 'de Vikinghal' waaronder dus ook het zwembad is in particulier bezit.

De gemeente verstrekt wel subsidies, zo wordt er in het zwembad schoolzwemmen gegeven. Per jaar subsidieert de gemeente dit met 20.400.

1.2.2 Breedte- versus Topsport

n van de hoofddoelen van de gemeente is investeren in breedtesport. Onder breedtesport wordt verstaan iedere sport die niet op professioneel niveau beoefend wordt.

Doordat de gemeente veel aandacht besteedt aan breedtesport en hier veel in investeerd worden de bewoners van de gemeente gestimuleerd om te gaan sporten. Sportservice Midden-Nederland is een belangrijke partner van de gemeente. Voor anderhalve dag in de week huurt de gemeente een verenigingsconsulent in, deze stimuleert, organiseert en cordineert de verschillende activiteiten die de gemeente in het kader van breedtesport organiseert. Zij verzorgen ook informatiebijeenkomsten, trajectondersteuning en scholing voor de verenigingen.

Om de bewoners van de gemeente te stimuleren te gaan sporten worden er sportmarkten georganiseerd. Tijdens deze sportmarkt kunnen de sportaanbieders zich presenteren aan de bewoners, ook krijgen een aantal verenigingen de tijd om demonstraties te geven.

De sportstimulering gaat verder door te promoten bij de juiste doelgroepen. Dit wordt gedaan aan de hand van een beweegwijzer.

In het kader van topsport wil de gemeente de ontwikkeling van talenten binnen verenigingen stimuleren. Deze talenten moeten worden begeleid en verantwoord worden opgeleid. Doordat de gemeente Wijk bij Duurstede maar een kleine gemeente is, is het niet zinvol om op voorhand al een topsportbeleid te ontwikkelen. Het is te kostbaar en te ingrijpend om dit op voorhand te doen en hiervoor zijn de accommodaties niet toereikend. Wanneer er talenten bij een vereniging zijn en de vereniging zelf geen connecties heeft met andere verenigingen die wel op topniveau acteren (zoals de voetbalverenigingen een contract met FC Utrecht hebben) zal de gemeente helpen bij het zoeken naar een oplossing.

1.2.3 Het verenigingsleven

De gemeente Wijk bij Duurstede beschikt over ongeveer 50 verenigingen. Waarbij er subsidie wordt verleend aan de hand van het aantal jeugdleden dit is 16,50 per jeugdlid.

Bestuursfuncties en ondersteunende functies in verenigingen worden door vrijwilligers uitgevoerd, zo moet men bardiensten draaien, trainer of scheidsrechter functies vervullen. Om dit vrijwilligers werk aantrekkelijk te maken heeft de gemeente de vrijwilligersvergoeding verhoogd. Een vrijwilliger kan nu voor zijn bijdrage maximaal 150 per maand ontvangen.

De gemeente heeft sinds 2004 een sportraad, de gemeente streeft ernaar om minstens 15 verenigingen in deze raad te laten deelnemen. De sportraad dient als overlegorgaan. Deze raad zorgt ervoor dat:

 • De verschillende sportverenigingen in de gemeente meer samenwerken en de bestuurders van deze verenigingen elkaar weten te vinden;
 • De samenwerking tussen sportverenigingen en andere werkvelden verbetert;
 • De communicatie tussen de gemeente en de sportverenigingen verbetert[5].

In bijlage.... kunt u het aanbod van de sportverenigingen in de gemeente Wijk bij Duurstede vinden.

1.2.4 Sport en kinderen

In de gemeente kunnen kinderen vanaf 6 jaar zich aanmelden bij een vereniging om deel te nemen aan georganiseerde sportactiviteiten, hierdoor richt de gemeente zich op kinderen vanaf 6 jaar en niet op kinderen onder deze leeftijd. De gemeente houdt de sportaccommodaties in stand en subsidieert verenigingen. De kinderen kunnen kennis maken met een vereniging door een keer mee te trainen, tijdens de sportmarkt of door instuifdagen.

Ook wil de gemeente via school de kinderen stimuleren om te gaan sporten. Dit wordt gedaan door middel van gymlessen en schoolzwemmen, maar ook door schooltoernooien te organiseren zoals een voetbaltoernooi, hockeytoernooi of korfbaltoernooi. Tijdens deze activiteiten is het de bedoeling de kinderen enthousiast te maken om lid te worden van een vereniging.

Ook zullen er schoolkampioenschappen gehouden worden aan de hand van verschillende sporten. Hiervoor zullen de schoolsportcommissie, de sportverenigingen, de scholen en de gemeente een programma opzetten. Verschillende scholen zullen hierin strijden om de beker. De finalewedstrijd van de verschillende sporten zullen op dezelfde dag gehouden worden.

Ook zijn er voor deze leeftijdscategorie (6-11 jaar) voldoende speelvoorzieningen in de gemeente aanwezig. Dit is voor de categorie die hierboven valt minder (12-18 jaar). Hier is de gemeente wel mee bezig. Zo is er in Wijk bij Duurstede een voetbalkooi gekomen en heeft de gemeente een speelveld aangelegd in Cothen. In deze leeftijdscategorie wordt er wel veel gesport en deelgenomen aan competities. Opvallend is dat men rond 15-jarige leeftijd stopt met sporten in teamverband. Men denkt dat dit komt doordat 15-jarige vaak beginnen met bijbaantjes waardoor zij niet meer kunnen deelnemen aan trainingen of aan de competitie.

De GGD Midden-Nederland heeft in 2004 een onderzoek gehouden naar het sportgedrag en het overgewicht onder kinderen in de gemeente Wijk bij Duurstede hierbij hebben zij onderscheidt gemaakt tussen de leerlingen op het basisonderwijs en leerlingen op het voortgezet onderwijs. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen die uit de analyse van het sportgedrag en overgewicht naar voren zijn gekomen weergegeven[6]:

Bevindingen op het basisonderwijs

 • 17% van de leerlingen op het basisonderwijs sport helemaal niet;
 • De meeste leerlingen op het basisonderwijs sporten n keer per week, dit is 35% van de leerlingen.[7]

Sportparticipatie leerlingen basisonderwijs:

(Bron: Sportnota, Wijk bij Duurstede, Bijlage 4 sportgedrag en overgewicht jeugd)

Bevindingen basisonderwijs per kern:

 • In Langbroek ligt het percentage dat niet sport hoog, namelijk op 31%;
 • In Cothen ligt het percentage dat wel sport juist hoog, namelijk op 94%;
 • In Wijk bij Duurstede sport 17% van de kinderen op het basisonderwijs niet.

(Bron: Sportnota, Wijk bij Duurstede, Bijlage 4 sportgedrag en overgewicht jeugd)

Bevindingen op het voortgezet onderwijs

 • Op het voortgezet onderwijs sport 24% van de leerlingen niet;
 • 24% van de leerlingen op het voortgezet onderwijs sport n keer;
 • 31% van de leerlingen op het voortgezet onderwijs sport 3 of meer keer per week.[8]

(Bron: Sportnota, Wijk bij Duurstede, Bijlage 4 sportgedrag en overgewicht jeugd)

Bevindingen voortgezet onderwijs per kern:

 • In Wijk bij Duurstede ligt het percentage dat niet sport het hoogst, namelijk op 25%;
 • In Cothen ligt het percentage dat niet sport het laagst, namelijk op 19%[9].

(Bron: Sportnota, Wijk bij Duurstede, Bijlage 4 sportgedrag en overgewicht jeugd)

Uit de bovenstaande tabellen blijkt dat er in het voortgezet onderwijs minder kinderen sporten dan in het basisonderwijs.

Doordat er toch nog veel kinderen zijn die niet sporten wil de gemeente zorgen dat deze kinderen enthousiast worden gemaakt om te gaan sporten. Dit omdat het goed is voor de gezondheid, het overgewicht tegen gaat en omdat het goed is voor de sociale contacten.

De gemeente heeft aan de hand van deze gegevens een aantal doelen opgesteld:

 • Nastreven dat 88% van de kinderen op het basisonderwijs aan sport doet;
 • Nastreven dat 85% van de kinderen op het voortgezet onderwijs aan sport doet;
 • Overgewicht terugdringen met 4% en in de toekomst voorkomen[10].

"De scholen, zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs, spelen hierin een belangrijke rol. Zij moeten zorgen dat de jeugd een sportieve leefstijl ontwikkelt waardoor overgewicht wordt tegengegaan. Daarom moet er, naast het aanbod van sportverenigingen, in het onderwijs een ruim en structureel pakket aan lichamelijke opvoeding en sport zijn[11]."

1.2.5 Financile achtergronden

Het sportbeleid van de gemeente zorgt voor een aantal investeringen in projecten, renovatie, onderhoud en subsidiering.

Baten en lasten sportbeleid:

De sportnota van de gemeente Wijk bij Duurstede bevat niet de lasten en baten van het sportbeleid, in de programmabegroting van de gemeente staat uitgedrukt hoeveel lasten en hoeveel baten er aan dit beleid zitten.

Uit de begroting blijkt dat de lasten een stuk hoger zijn dan de baten. In de begroting is dit alleen in geld uitgedrukt. Maar dit zijn niet de enige baten die de gemeente aan het sportbeleid ondervindt zo zijn de baten ook in andere vormen uit te drukken, zoals dat de beoogde doelen worden behaald,

meer bewoners die gaan sporten, overgewicht terugdringen en het ledenaantal bij verenigingen met 10% verhogen.

(bron: Concept programmabegroting 2009, Wijk bij Duurstede)

1.3. Vergelijkingen sportbeleid

In deze paragraaf wordt het sportbeleid van de gemeente Wijk bij Duurstede vergeleken met de gemeente Albrandswaard, zo worden de overeenkomsten en de voornaamste verschillen besproken.

Zwembaden:

Beide gemeentes hebben n zwembad die wordt gebruikt voor zowel recreatieve als sportieve doeleinden. Ook wordt er in beide baden schoolzwemmen gegeven.

Het verschil tussen de gemeentes is dat de gemeente Albrandswaard zowel over een buiten- als een binnenbad beschikt en de gemeente Wijk bij Duurstede alleen over een binnenbad.

Breedte- versus topsport:

Beide gemeentes willen de bewoners stimuleren om te gaan sporten, dit doen zij door veel activiteiten te organiseren voor jong en oud en door veel geld te investeren in breedtesport. Beide gemeentes organiseren in dit kader veel activiteiten.

Zowel de gemeente Albrandswaard als de gemeente Wijk bij Duurstede zijn klein waardoor het op voorhand opstellen van een topsportbeleid te kostbaar is.

De gemeente Wijk bij Duurstede stimuleert daarentegen topsport, wel waardoor veel verenigingen in contact staan met een topvereniging. Wanneer de vereniging niet in contact staat met een topvereniging zorgt de gemeente ervoor dat het talent niet ongezien voorbij gaat.

Het verenigingsleven:

De gemeente Wijk bij Duurstede beschikt over meer verenigingen dan de gemeente Albrandswaard terwijl ze ongeveer evenveel inwoners hebben. Zo heeft de gemeente Wijk bij Duurstede veel verenigingen waar in de gemeente Albrandswaard nog behoefte aan is, zoals een basketbal- of volleybalvereniging een squash- of tafeltennis vereniging en zo heeft de gemeente Wijk bij Duurstede nog meer sporten te bieden die de gemeente Albrandswaard (nog) niet heeft.

De gemeente Wijk bij Duurstede is partner van Sport Service Midden-Nederland. Van deze organisatie huurt de gemeente voor anderhalve dag in de week een verenigingsconsulent, deze helpt de verenigingen in de gemeente om hun organisatiestructuur beter te laten functioneren. Ook is deze consulent betrokken bij het organiseren van activiteiten en breedtesportprojecten.

Ook organiseert de gemeente Wijk bij Duurstede ieder jaar een sportmarkt. Hier kunnen alle sportaanbieders in de gemeente zich presenteren aan de bewoners ook kunnen zij demonstraties. Door deze sportmarkt te organiseren kunnen de bewoners zien wat het aanbod qua sport in de gemeente is.

Sport en kinderen:

Beide gemeentes stimuleren het sporten en bewegen voor kinderen. Dit omdat sporten goed voor je is, overgewicht tegen gaat maar ook omdat het zorgt voor sociale contacten.

Ook betrekken beide gemeentes de scholen bij het stimuleren van kinderen om te gaan sporten en enthousiast te maken om bij een vereniging te gaan sporten. Dit doen zij door schooltoernooien te organiseren zoals basketbal en voetbaltoernooien.

1.4. Mogelijke aanpassingen sportbeleid Albrandswaard

In de vorige paragraaf zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de gemeente Wijk bij Duurstede en Albrandswaard toegelicht. De gemeentes hebben veel overeenkomsten, maar toch zijn er in de gemeente Wijk bij Duurstede nog punten die het sportbeleid van de gemeente Albrandswaard zouden kunnen verbeteren.

Hieronder zullen enkele aanbevelingen volgen.

De eerste aanbeveling is dat de gemeente Albrandswaard partner wordt van Sportservice Zuid-Holland. Deze helpt bij het ontwikkelen van een beter sportbeleid. Zo kan men gebruik maken van een verenigingsconsulent die kan helpen met het sportbeleid, sportstimulering, jeugdsport en verenigingsmanagement. Deze helpt met het organiseren en coordineren van activiteiten met betrekking tot breedtesport. Hierdoor worden de verenigingen beter ingericht en worden er meer activitetiten georganiseerd, waardoor de bewoners gestimuleerd worden meer aan sport en bewegen te doen.

De tweede aanbeveling is dat de gemeente een sportmarkt gaat organiseren. Tijdens deze sportmarkt kunnen de sportaanbieders in de gemeente Albrandswaard zich presenteren aan de bewoners, zo kan men zien welke sporten men in de gemeente kan beoefenen en aan de hand van demonstraties kan men zien of de sport iets voor hem of haar is. Hierna kan men zich aanmelden voor een proeftraining of zich gelijk aanmelden.

Bronnen:

23-09-09

http://www.wijkbijduurstede.nl/wijk-bij-duurstede/feiten-en-cijfers/

http://www.vvv-wijkbijduurstede.nl

http://www.wijkbijduurstede.nl/algemeen/gemeentegids/sport/

24-09-09

www.watdoetjegemeente.nl

Concept programmabegroting 2009 en meerjarenbegroting 2010-2012, Wijk bij Duurstede

Sportnota 2007 en de volgende jaren, Wijk bij Duurstede

[1] Sportnota, Wijk bij Duurstede, pagina 11-12

[2] In de sportnota van Wijk bij Duurstede staat dat onder de beweegnorm wordt verstaan dat men minimaal 30 minuten matig tot intensief moet bewegen en dit vijf dagen in de week.

3] In de sportnota van Wijk bij Duurstede staat dat onder de fitheidsnorm wordt verstaan dat men minimaal drie dagen per week 20 minuten moet werken aan conditieverbetering door middel van dusdanige inspanning dat je moet transpireren.

[4] Sportnota, Wijk bij Duurstede, pagina 12

[5] Sportnota, Wijk bij Duurstede, pagina 15

[6] Sportnota, Wijk bij Duurstede, bijlage 4

[7] Sportnota, Wijk bij Duurstede, bijlage 4 sportgedrag en overgewicht jeugd

[8] Sportnota, Wijk bij Duurstede, bijlage 4 sportgedrag en overgewicht jeugd

[9] Sportnota, Wijk bij Duurstede, bijlage 4 sportgedrag en overgewicht jeugd

[10] Sportnota, Wijk bij Duurstede, Bijlage 4 sportgedrag en overgewicht jeugd

[11] Sportnota, Wijk bij Duurstede, pagina 30

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!