Burgerparticipatie

Inleiding

Burgerparticipatie is een begrip wat niet meer weg te denken valt binnen het openbaar bestuur. Begin jaren '90 hadden nog maar enkelen ervan gehoord maar sinds een aantal jaren wordt er op alle Nederlandse overheidsniveaus vroegtijdig naar de mening gevraagd van burgers, private organisaties en maatschappelijke groepen over de formulering, uitvoering en evaluatie van een bepaald beleid. Ook de burgers zelf willen steeds vaker deel uitmaken van de besluitvorming. Het ontwikkelen van beleid op grond van eenrichtingsverkeer van de overheid verandert in het gezamenlijk maken van beleid.

Een gemeente kan er bij bepaalde beslissingen voor kiezen om de inwoners te vragen om hun inbreng. Vooral als het gaat om de directe woon- of leefomgeving van de inwoners, om ruimtelijke projecten of een specifieke groep inwoners is het belangrijk om burgers te laten meedenken. Soms is de gemeente zelfs wettelijk verplicht de inwoners bij het proces te betrekken.

Omdat er in de loop der jaren veel verschillende manieren zijn bedacht om inwoners te betrekken bij de gemeente, wordt in dit onderzoek uitsluitend gekeken naar de stand van zaken in de Gemeente Zutphen. In Zutphen wordt al een aantal jaar onderzocht hoe de burger het best kan worden betrokken bij het maken beleid, dit wordt interactief beleid genoemd. Het in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van inwoners bij beleid en plannen is een van de speerpunten van het huidige college van de Gemeente Zutphen.

Veel mensen vinden het een vooruitgang dat inwoners steeds meer worden betrokken bij het maken van beleid en denken dat er in de toekomst steeds meer gebruik zal worden gemaakt van interactieve beleidsvorming. Maar zorgt de burgerparticipatie voor veranderingen in het beleid van de gemeente? En is er een kans op teveel burgerparticipatie bij het maken van beleid?

Doel- en vraagstelling

De doelstelling die centraal staat in dit onderzoek is: informatie verkrijgen over de verschillende mogelijkheden van burgerparticipatie binnen de Gemeente Zutphen, teneinde een oordeel te kunnen vormen over de daadwerkelijke veranderingen daardoor in het beleid. De bijbehorende vraagstelling luidt als volgt: 'Hoe zijn de participatiemogelijkheden in de Gemeente Zutphen vormgegeven?'. De vraagstelling wordt beantwoord door middel van de volgende subvragen:

  • Wat is het verschil tussen de wettelijke inspraak en interactieve beleidsvorming (paragraaf)?
  • Hoe werkt participatie in de praktijk (paragraaf)?
  • Hoe zijn de participatiemogelijkheden in de Gemeente Zutphen vormgegeven (paragraaf)?
  • Wat zijn de voordelen van burgerparticipatie (paragraaf)?
  • Wat zijn de nadelen van burgerparticipatie (paragraaf)?

Relevanties

Burgerparticipatie is een heel duidelijk voorbeeld van een bestuurskundig onderwerp. In dit onderzoek staat centraal hoe het openbaar bestuur, de Gemeente Zutphen, de inwoners probeert te betrekken bij het beleid van de gemeente. Het is een interessant aspect van de bestuurskunde, omdat de burgerparticipatie in alle gemeenten van Nederland anders is vormgegeven.

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is ook duidelijk. De Gemeente Zutphen neemt besluiten die van grote invloed kunnen zijn op de inwoners van de gemeente. Het is daarom van groot belang dat er verschillende mogelijkheden voor burgers zijn, om zich in het besluitvormingsproces te mengen.

Leeswijzer

Om de structuur en de samenhang van dit onderzoek beter te kunnen begrijpen, volgt hier een toelichting over hoe dit eindreferaat in elkaar zit. Ten eerste is het belangrijk om te vermelden dat dit onderzoek onder het kwalitatieve onderzoek valt. Het onderzoeksdesign betreft een casestudy, er wordt enkel gekeken naar de stand van zaken in de Gemeente Zutphen.

Dit hoofdstuk is een inleidend hoofdstuk waarin het onderwerp en de doel- en vraagstelling worden toegelicht. In het tweede hoofdstuk wordt het onderwerp verduidelijkt aan de hand van literatuuronderzoek. Ook worden hierin de belangrijkste bevindingen van het gehouden interview gepresenteerd, om het literatuuronderzoek aan te vullen met kennis uit de praktijk. Vervolgens zullen in hoofdstuk drie de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. Het laatste hoofdstuk bestaat uit de getrokken conclusie en bovendien uit een reflectie op het gedane onderzoek.

2Literatuuronderzoek

Inleiding

Om een goed antwoord op de doel- en vraagstelling te kunnen vormen, is het van belang om een overzichtelijk kader te gebruiken. Hieronder volgen dan ook de uitkomsten van het literatuuronderzoek, waarin het begrip inspraak zal worden verklaard. Wanneer dit begrip nader is toegelicht, kan er een beter onderzoek gedaan worden naar de verschillende participatiemogelijkheden in de Gemeente Zutphen.

Begripsomschrijving

Bij veel beslissingen is het wettelijk verplicht om de burger invloed te geven. Zoals eerder in de inleiding gezegd is, verschilt het per gemeente in welke mate er inspraak wordt verleend aan de inwoners. Inspraak komt voor in veel verschillende vormen, passend op het karakter van de beslissing die genomen moet worden.

De wettelijke inspraakmogelijkheid begint met een publicatie in de lokale krant, 'de Zutphense Koerier'. Hierin staat dat een bepaald plan, en de daarop betrekking hebbende stukken, gedurende zes weken ter inzage liggen in het gemeentehuis. Binnen deze zes weken, kan iedereen schriftelijk zienswijzen over het plan indienen. Wanneer er een definitief besluit is, kunnen uitsluitend belanghebbenden bezwaar en beroep indienen tegen het besluit, zij moeten wel een zienswijze hebben ingediend. Als het daadwerkelijke besluit in werking treedt, moet de gemeente aangeven wat er met de zienswijzen en eventueel het bezwaar is gedaan.

Bij interactieve beleidsvorming wordt er anders dan bij de wettelijke inspraakmogelijkheid al in het voortraject meegedacht door de inwoners. De wettelijke inspraak komt pas in beeld nadat de gemeente een voorlopig beleid heeft gemaakt. Bij interactieve beleidsvorming kijkt de gemeente samen met de inwoners naar het maken van beleid. Van der Arend (2007, p. 2) geeft een aantal begrippen aan welke de basis zijn voor interactief beleid.

Interactief beleid is:

  • Proberen de rolverdeling tussen gemeente en burgers te veranderen
  • Door burgers (en andere derden) uit te nodigen om te participeren bij het maken van een beleid of plan van de gemeente
  • De kwaliteit van beleid en plannen af te meten aan het draagvlak ervoor bij de deelnemers (gemeente, burgers en anderen betrokken)

Duidelijk is dat interactief beleid de rolverdeling tussen de gemeente en burgers in evenwicht moet brengen, door al in een vroeg stadium samen te werken. Door dit te doen, wordt er ook al vroeg in de beleidsvorming meer duidelijk over het draagvlak onder de verschillende deelnemers.

3Interview uitkomsten

Inleiding

Om beter te kunnen oordelen hoe de participatiemogelijkheden voor inwoners in de Gemeente Zutphen zijn weergegeven, is het van belang de visie van de gemeente zelf te belichten. Om dit te kunnen bereiken, heeft er een interview plaatsgevonden met mevr. drs. Wilma Luchies, communicatieadviseuse en deelnemer aan een traject wat zich richt op de inspraak van de Zutphense inwoners. De doelstelling voor het betreffende interview was: "inzicht krijgen in de praktijk van burgerparticipatie in de Gemeente Zutphen. Het interview vond plaats op 16 december jl. in het stadhuis te Zutphen.

Burgerparticipatie in de praktijk

Hierna worden kort de belangrijkste en opvallendste bevindingen uit het interview toegelicht, om een duidelijk beeld te schetsen van de huidige situatie in Zutphen.

Traject Ontwikkelen in Samenspraak

Het traject Ontwikkelen in Samenspraak heeft met interactief beleid te maken. De gemeente Zutphen maakt beleid, uiteindelijk komen daar dingen uit voor de uitvoering van het beleid.

Het maken van dit beleid is n ding, dit gebeurt door ambtenaren op het stadhuis. De gemeenteraad en het college van B&W hebben hier natuurlijk een grote rol in, want zij hebben een mening over hoe het zou moeten zijn.

Maar je ziet steeds meer in Nederland, dat het ook belangrijk is om te kijken naar wat de inwoners belangrijk vinden. Bij het maken van het beleid, probeert de gemeente tegenwoordig ook de inwoners te betrekken.

Reden voor het traject

Er zijn heel veel mensen tegelijk bezig met het maken van n beleid. Een aantal mensen kijken naar het aspect sport, weer anderen kijken naar de infrastructuur. Zij doen dit allemaal op hun eigen manier. De gemeente merkte dat er een eenduidige methode moest komen voor alle afdelingen, zodat de werkwijze ook duidelijker is voor de inwoners.

Het traject moet ervoor zorgen dat er een eenduidige methode is, zodat de burgers en ondernemers weten wat ze aan de gemeente hebben.

Voorbeeld 'Sportnota'

Bijvoorbeeld het maken van sportbeleid, de gemeente wil graag dat mensen meer gaan sporten, dus er moeten meer sporthallen worden gebouwd.

De gemeente nodigt de Sportraad uit om te kijken wat zij van het beleid denken. Als ze al eerste plannen hebben, leggen ze deze aan hen voor: 'Wij denken dat dit een goed beleid is, past het bij wat jullie belangrijk vinden?' Zo gaan zij in gesprek met de inwoners bij het maken van nieuw beleid.

Bij de uitvoering van het sportbeleid wordt er gekeken naar de plaatsing van de sporthallen. Waar moeten ze komen, moeten er nieuwe wegen worden aangelegd etc. Hier hebben de inwoners ook altijd een mening over. Er zijn dus een heleboel punten waar rekening mee moet worden houden.

Om te voorkomen dat de gemeente een bepaald plan bedenkt, en er achteraf allerlei commentaar op krijgen, proberen ze in het begin van de beleidsvorming de inwoners al te betrekken.

Als de gemeente denkt dat er op een bepaalde plaats en sporthal moet komen, wordt er daarna bijvoorbeeld een informatieavond gehouden voor de inwoners, om ze er echt bij te betrekken.

Betrekken van inwoners bij beleid

Eerder was het binnen de gemeente zo, dat de ene ambtenaar anders te werk ging dan de ander. Inwoners merkten soms, dat de buurman wel mee mocht praten, en zij zelf niet. Het is niet zo dat de inwoners vr het traject vonden dat zij niet genoeg inspraak hadden. Wel bestond er onduidelijkheid over de methode van de gemeente.

De gemeente wil graag dat mensen meepraten over het beleid. En ook de burgers willen steeds meer inspraak hebben in de gemeente. Als de inwoners vroeg in de beleidsvorming worden betrokken bij het proces, is er uiteindelijk meer draagvlak voor het beleid. Ook is er achteraf minder weerstand van de inwoners, zij hebben immers meegewerkt aan het vormen van het nieuwe beleid. Volgens Blom (persoonlijke communicatie, 2009) voelt het beleid 'als iets dat samen gemaakt is'.

Vanuit het Rijk worden dingen opgelegd die cht moeten gebeuren, ook al is er veel weerstand van inwoners. Daarom moet er duidelijk aangegeven worden door de gemeente, waar de mensen precies over mee kunnen praten. Net als dat er duidelijk aangegeven moet worden wanneer iets echt moet gebeuren, en er geen inspraak mogelijk is.

Mensen vinden het fijn dat ze mee mogen praten, maar soms begrijpen ze niet goed waarover ze nou eigenlijk mee kunnen praten. Als iets niet gebeurd, zoals zij dat graag wilden, zijn ze teleurgesteld. Daarom is het belangrijk om elkaars verwachtingen te weten.

Ook is het natuurlijk niet altijd zo, dat als de inwoners inspraak hebben, hun ideen worden verwerkt in het beleid. Er zijn meerdere inwoners, met dus ook meerdere meningen, en het ene zie je terug in het beleid, het ander niet. Het is niet de bedoeling om iedereen tevreden te maken, dat kan ook niet.

Toekomst van inspraak

De gemeente heeft dus gemerkt dat mensen het erg fijn vinden om inspraak te hebben in het beleid van de gemeente. De gemeente gaat steeds verder om te kijken wat ze nog zouden kunnen verbeteren op het gebied van de inspraak, en hoe ver ze er mee kunnen gaan.

De gemeente Zutphen is sinds kort ook gestart met 'het Burgerpanel'. In dit panel worden inwoners via het internet gevraagd om mee te praten over verschillende onderwerpen. Er wordt via verschillende media duidelijk gemaakt dat de gemeente de meningen van de inwoners belangrijk vind en wil horen.

Bij elk project past weer een andere vorm van inspraak, ook moet er rekening worden gehouden met de doelgroep. Jongeren vinden het waarschijnlijk leuk om deel te nemen aan een Burgerpanel, terwijl ouderen dit minder snel zullen doen.

Conclusie interview

De gemeente wil graag dat inwoners meepraten over het beleid. Ook willen de burgers zelf steeds meer inspraak hebben in de gemeente. Interactieve beleidvorming zorgt voor een groot draagvlak onder de mensen, zij hebben immers meegewerkt aan het nieuwe beleid. Het beleid 'voelt als iets dat samen gemaakt is'.

Wat erg belangrijk is, is het feit dat burgerparticipatie er niet is om iedereen tevreden te stellen. Er zijn meerdere inwoners, met meerdere meningen, en 'het ene zie je terug in het beleid, het ander niet'. Het is ook niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen.

De Gemeente Zutphen heeft gemerkt dat inwoners het erg fijn vinden om inspraak te hebben in het beleid. Regelmatig wordt er dan ook bekeken hoe de inspraak verbeterd kan worden. En daarnaast hoe ver er in de toekomst met inspraak kan worden gegaan.

Resultaten

Inleiding

Aan de hand van het literatuuronderzoek en de uitkomsten van het gehouden interview, is er meer duidelijkheid over verschillende mogelijkheden van burgerparticipatie. In dit hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op de mogelijkheden zelf, en de voor- en nadelen ervan. De wettelijke inspraakmogelijkheid is al eerder aan bod gekomen in hoofdstuk 2, er zal dan ook uitsluitend worden ingegaan op de interactieve participatiemogelijkheden.

Verschillende participatiemogelijkheden

De Gemeente Zutphen biedt meerdere mogelijkheden aan de burgers om te participeren bij het maken van nieuwe plannen en beleid. Een aantal mogelijkheden richten zich vooral op de ideen van burgers, voordat het beleid vorm heeft gekregen. Later in het proces wordt er met hen gekeken naar concept beleidsplannen, om te horen wat zij er van vinden, welke punten goed zijn en wat verbeterd zou moeten worden. Dit zorgt uiteindelijk voor interactief beleid binnen de gemeente.

Wat zijn de mogelijkheden voor de inwoners van Zutphen om te participeren, en in welk deel van de besluitvorming wordt er gebruik van gemaakt?

1. Het burgerpanel

Om de burgers meer te betrekken bij het beleid is er een burgerpanel gestart. Mannen en vrouwen, jong en oud, mensen uit verschillende culturen en uit verschillende wijken in Zutphen nemen deel aan het panel. Dit zorgt voor een representatieve afspiegeling van de Zutphense bevolking. Het panel bestaat uit meer dan 400 inwoners, die een aantal keer per jaar vragen van de gemeente beantwoorden. Voor de panelleden bestaat er de mogelijkheid om de vragenlijst digitaal of schriftelijk in te vullen, of om deze mondeling te beantwoorden. De gemeente krijgt zo beter inzicht in wat de inwoners precies willen.

Bijvoorbeeld aan het einde van 2008 wilde de gemeente wijkenwebsites ontwikkelen, daarom werd aan het panel gevraagd wat zij op een dergelijke site zouden willen vinden. Uit het onderzoek bleek dat de inwoners in het bijzonder informatie wilden over: ruimtelijke ordening, evenementen en activiteiten, praktische adressen en telefoonnummers, onderhoud van groen en wegen en voorzieningen.

De gemeente kwam er door gebruik van het burgerpanel achter wat de inwoners op de wijkenwebsites zouden willen zien, en konden in 2009 de websites gaan ontwikkelen. Op de wijkenwebsites komen alle belangrijke punten aan bod, en tevens aanvullende informatie. Door gebruik van het burgerpanel, zijn de wijkenwebsites succesvol ontwikkeld.

2. Het burgerinitiatief

Wanneer de inwoners van Zutphen vinden dat een bepaald onderwerp behandeld moet worden in de vergadering van de gemeenteraad, kan er een voorstel worden gedaan om het betreffende onderwerp op de agenda te plaatsen. Een burgerinitiatiefvoorstel moet worden gesteund door minstens 75 inwoners en moet daarnaast nog aan verschillende eisen voldoen.

Als het voorstel aan alle eisen voldoet, en het behandeld wordt in de vergadering, heeft de initiatiefnemer de gelegenheid om tijdens de raadsvergadering zijn voorstel mondeling toe te lichten.

Wanneer de raad een besluit heeft genomen over een burgerinitiatiefvoorstel, wordt dit besluit door de burgemeester bekend gemaakt in de lokale krant, de Zutphense Koerier, dan wel op andere geschikte wijze.

3. Forumvergaderingen

In openbare forumvergaderingen, worden beslissingen die de Zutphense gemeenteraad moet nemen voorbereid. De raadsfracties gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen die aan de orde zijn. Burgers kunnen in de forumvergadering ook zelf meepraten met de raad. Er zijn in de praktijk vijf verschillende soorten forumvergaderingen, en in twee hiervan spelen de inwoners een grote rol.

  1. Beeldvormende forumvergadering

Wanneer de raad een ingewikkelde beslissing moet nemen, is het belangrijk om eerst uit te vinden waar het onderwerp precies over gaat en welke ideen er leven onder de inwoners. In een dergelijk geval is het mogelijk dat de raad een beeldvormende vergadering organiseert. De fracties nemen in deze vergadering nog geen standpunt in, maar willen enkel een beeld vormen van de situatie. De fracties hebben de mogelijkheid om vragen te stellen aan het college van B&W, betrokken instellingen en natuurlijk de inwoners van Zutphen. Door zoveel mogelijk informatie in te winnen, kan er in een later stadium een goed standpunt worden geformuleerd.

Een burger kan zich in deze vergadering in de discussie mengen, en zo informatie geven of een eigen standpunt naar voren brengen. Het betreft dus een rechtstreekse manier om invloed uit te oefenen op het uiteindelijke raadsbesluit.

  1. Oordeelsvormende forumvergadering

Twee weken na een beeldvormende forumvergadering over een onderwerp vindt er een oordeelsvormende vergadering plaats. De in de raad vertegenwoordigde raadsfracties wisselen hun voorlopige standpunten uit, en proberen elkaar daarvan te overtuigen. Tijdens deze vergadering is er voor inwoners de mogelijkheid om maximaal vier minuten spreekrecht te krijgen, aan het begin van de raadsvergadering. Hoewel het kort lijkt, blijkt in de praktijk dat dit voldoende is om een duidelijke inbreng te hebben. Inwoners kunnen op deze manier hun zienswijze geven en hun belangen daarin behartigen.

Na de oordeelsvorming is over het algemeen duidelijk hoe de meerderheid van de raad over een bepaald voorstel denkt. Vervolgens kan er tot besluitvorming worden overgegaan in de raadsvergadering.

Voordelen interactieve beleidsvorming

Sinds een aantal jaar is duidelijk geworden dat inwoners van Nederland graag mee willen werken aan het maken van beleid. Ook de gemeenten zien steeds meer in dat het belangrijk is om dit al in een vroeg stadium van de besluitvorming te doen. Uit de literatuur blijkt dat er verschillende argumenten zijn om gebruik te maken van interactieve beleidsvorming binnen de gemeente. Edelenbos en Monnikhof (2001), noemen in hun boek vijf van de belangrijkste punten van interactief beleid, en waarom het succesvol is.

Kwaliteit

Ten eerste verbetert een actieve burgerparticipatie de kwaliteit van het beleid. Er is meer informatie beschikbaar over het onderwerp, niet alleen vanuit de gemeente maar ook vanuit de inwoners zelf. Zo kijken de partijen eens vanuit een andere kant naar het probleem. Door de burger al in een vroeg stadium te betrekken, past het beleid binnen de wensen van de gemeente en de burgers.

Daarnaast vergroot interactief beleid het draagvlak voor het tot stand gekomen beleid. Doordat de inwoners vroegtijdig woerden betrokken, zijn ze goed op de hoogte van de verschillende ideen over het toekomstige beleid. Ook wordt hen zo duidelijk, hoe belangrijk het is dat het beleid er komt. Dit zorgt er voor dat, wanneer het beleid in werking treedt, er minder tegenstand is tegen het beleid.

Snelheid

Ten derde zorgt burgerparticipatie voor een snellere beleidsvorming. Hiervoor werd al duidelijk dat het vergroten van het draagvlak voor beleid, zorgt voor minder tegenstand achteraf. Omdat er in de praktijk minder bezwaar wordt ingedient op een bepaald beleid, is er dan ook sprake van tijdswinst.

Ten vierde is het duidelijk dat interactief beleid een democratische vorm van besluitvorming is. Inwoners mogen zelf al vroeg meedenken, in plaats van alleen achteraf kritiek geven op het door de gemeente gemaakte beleid. De inwoners hebben het gevoel dat zij een aandeel hebben gehad in het maken van het beleid.

Verbeterde relatie

Ten slotte zorgt een hoge mate van interactieve beleidsvorming voor een betere relatie tussen de inwoners en de gemeente. De besluitvorming is transparanter, omdat de inwoners er zelf deel van uit kunnen maken. Het is zo duidelijker voor de inwoners, hoe de gemeente tot een bepaald besluit is gekomen. Wanneer burgers merken dat de gemeente waarde hecht aan wat zij van het beleid vinden, ontstaat er ook meer vertrouwen.

Nadelen interactieve beleidsvorming

Naast de eerder genoemde voordelen zijn er ook nadelen aan de interactieve beleidsvorming binnen de gemeente. Drie belangrijke nadelen zullen hier na worden uitgelegd.

Kosten

Ten eerste zijn de kosten van interactieve beleidsvorming een groot nadeel. De inwoners moeten op de hoogte worden gesteld van de inspraakmogelijkheid, waardoor er geld uitgegeven moet worden. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld de kosten van een burgerpanel hoog oplopen. Er moet immers een enqute worden gehouden, de uitkomsten moeten worden bekeken etc. In sommige gevallen bestaat er de mogelijkheid dat de kosten zich in een later stadium terug betalen. Na het betrekken van de inwoners is er later minder bezwaar op het beleid, of er is een betere beslissing genomen. Maar dit is niet altijd het geval.

Participatie

Daarnaast is er nog een groot nadeel aan de participatie zelf. Er bestaat de kans dat er bij bepaalde beslissingen, alleen de mensen actief participeren, die hier zelf baat bij denken te hebben. Wanneer er een beslissing moet worden genomen die dicht bij een bepaalde groep inwoners komt, is het vaak logisch dat juist deze mensen graag allemaal hun belangen willen behartigen. Inwoners die niets te maken hebben met deze bepaalde groep, worden vervolgens niet of minimaal vertegenwoordigd. Dit doet natuurlijk afbreuk aan het democratische gehalte van de burgerparticipatie.

Verwachtingen

Ten slotte is er een nadeel te verklaren aan de hand van verkeerde verwachtingen van inwoners. Wanneer de gemeente er voor kiest om de inwoners actief te betrekken bij het maken van beleid, willen zij hier graag aan meewerken. In sommige gevallen is het niet duidelijk waarover de inwoners precies mee mogen praten. Burgers kunnen zo verkeerde verwachtingen krijgen, en denken dat de gemeente precies uitvoert wat zij belangrijk vinden. Het vertrouwen in de gemeente wordt vervolgens minder, wanneer er uiteindelijk een andere beslissing genomen wordt. Ook hebben sommige burgers niet de juiste kennis om inhoudelijk te kunnen reageren op bepaalde beslissingen.

Conclusie

Na het doen van literatuuronderzoek, het houden van een interview en het bekijken van de resultaten, kan er worden gekeken naar de conclusie van het onderzoek. Aan de hand van het tweede gedeelte van de doelstelling, wordt er een antwoord gegeven op de probleemstelling van het onderzoek.

De gehele doelstelling van het onderzoek luidde: 'informatie verkrijgen over de verschillende mogelijkheden van burgerparticipatie binnen de Gemeente Zutphen, teneinde een oordeel te kunnen vormen over de daadwerkelijke veranderingen daardoor in het beleid'. De bijbehorende vraagstelling van het onderzoek was: 'Hoe zijn de participatiemogelijkheden in de Gemeente Zutphen vormgegeven?'

Om bij de vraagstelling te beginnen, hierop is een antwoord gegeven. De verschillende participatiemogelijkheden binnen de Gemeente Zutphen zijn uiteengezet. Het eerste gedeelte van de doelstelling is dan ook beantwoord.

Aan de hand van het gedane onderzoek, kunnen er uitspraken worden gedaan over het tweede gedeelte van de doelstelling.

Ten eerste is het heel belangrijk voor de gemeente, om vr het besluitvormingsproces te bekijken welke mate van inspraak gewenst is. Is het nodig om de inwoners in een vroeg stadium bij de besluitvorming te betrekken? Of is het juist een beslissing die de gemeente vooral zelf met nemen? De gemeente heeft zelf een grote invloed op de mate van inspraak van burgers op het uiteindelijke beleid. Een grote mate van burgerparticipatie zorgt dus ook vaak voor veranderingen in het door de gemeente eerder bedachte beleid, terwijl dit bij minimale burgerparticipatie niet zo hoeft te zijn.

Ten tweede verschilt het per participatiemogelijkheid, wat de uitwerking is op het toekomstige beleid van de gemeente. Wanneer een inwoner zijn mening geeft in een enqute binnen het Burgerpanel, wordt deze mening hetzelfde bekeken als de andere 399 meningen van andere inwoners. Bij een deelneming aan bijvoorbeeld de forumvergadering, luisteren de raadsfracties meteen mee naar het standpunt van de inwoners. Dit heeft dan ook eerder effect op het uiteindelijke beleid. Daarnaast heeft interactieve beleidsparticipatie in vergelijking met de wettelijke inspraakmogelijkheid, een grotere uitwerking op het tot stand gekomen beleid.

Ten slotte is het hard nodig om de inwoners goed te informeren. Niet alleen over wat de verschillende mogelijkheden van participatie binnen de gemeente zijn, maar ook wat de gemeente met de informatie van de burgers wil gaan doen. Omdat inwoners beter geinformeerd zijn, weten ze beter waar ze aan toe zijn. Als de gemeente duidelijk is over het gebruik van de informatie van burgers, kan dit eventuele latere conflicten met de burgers voorkomen.

Reflectie

Ik was voor het doen van dit onderzoek in de veronderstelling dat ik veel van burgerparticipatie af wist, maar uit mijn resultaten blijkt dat het een zeer gecompliceerd onderwerp is. Ik vond het erg interessant en uitdagend om dit onderzoek te doen, juist omdat ik steeds 'nieuwe' aspecten van het onderwerp ontdekte. Daarnaast vond ik het erg leerzaam om bijvoorbeeld wetenschappelijke teksten te lezen en een interview te houden met een sleutelfiguur.

Aan het begin van de literatuurstudie had ik veel verschillende bronnen gevonden, waardoor het juist lastig was om de echt goede bronnen eruit te pikken. Nadat ik me echt in de literatuur had verdiept, bleven naar mijn mening de goed bruikbare bronnen over.

Wel zou ik een volgende keer eerder beginnen met het voorbereiden van een interview. Het is erg lastig om een interview te regelen binnen een korte periode, zeker omdat het in mijn geval net voor de feestdagen gepland moest worden.

In het begin vond ik het lastig om mijn onderzoek echt in een bepaalde richting te sturen, ik wist niet precies wat ik er mee wilde. Uiteindelijk is dit naar mijn idee helemaal goed gekomen!

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!