De hand meegenomen door

De kracht van de gewone man

In dit artikel wordt u aan de hand meegenomen door de mogelijkheden in het ontwerpen met de gebruiker centraal. In de gebruiker schuilt zoveel informatie, wat weer nieuwe kracht kan zijn voor de ontwerpers in hun ontwikkeling van nieuwe producten. Er zullen verschillende onderzoeksmethoden aan bod komen, die op verschillende manieren informatie uit de doelgroep zullen krijgen. Verder wordt het vervolg van het ontwerpproces uitgelegd tot het uiteindelijk realiseren van een product en deze op de markt zetten.

Onderzoek

Wanneer er een vraag is naar een nieuw product of een verbetering van een bestaande situatie, waarbij de eindgebruiker erg belangrijk is, is het goed om eerst de vraag en gebruikers in kaart te brengen. Het ontstaan van een vraag komt meestal voort uit klachten of gemis van een oplossing.

Om duidelijk in kaart te brengen wie de gebruikers zullen worden kunnen er verschillende manieren van gebruikersonderzoek gedaan worden. Er zijn verschillenden methode om gebruikersonderzoeken te doen.

Zo zijn er de mogelijkheden om de traditionele interviews af te leggen. Door het opstellen van een goede vragenlijst waarin een goede verhouding van open en gesloten vragen is, is het mogelijk om veel van de gebruiker te leren. Hierbij moet van te voren goed nagedacht zijn over welke specifieke informatie van de doelgroep verwacht wordt. Wanneer er te veel open vragen gesteld worden is het mogelijk dat de output van de ondervraagde te veel afdwaalt van het onderwerp. Maar wanneer het alleen gesloten vragen zijn kan de gebruiker niet zijn persoonlijke verhaal kwijt, en zul je de individuele gebruiker nooit leren kennen. Het is ook mogelijk om de gebruikers te observeren. In deze situatie wordt de gebruiker, dit kan in de vertrouwde omgeving, geobserveerd, om te leren hoe de handelingen zijn van de gebruiker. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het zetten van een kop koffie. Het kan zo zijn dat men bepaalde dingen opmerkt, die uit een interview of andere onderzoekstechniek niet naar boven zouden komen.

Het is ook mogelijk om meer creatieve manieren van onderzoek te doen. Hierbij kan het helpen om de gebruikers van te voren warm te maken voor het gebruikersonderzoek, doormiddel van een Senziter. Dit is vaak een klein pakket waar in een boekje met instructies zitten en wat creatieve middelen, zoals fotocamera's, kleurtjes en stickers, om de gebruikers met het te onderzoeken onderwerp bekend te maken. Ook is het om alvast informatie over de doelgroep te verzamelen. Dit is dus eigenlijk al het begin van het gebruikersonderzoek, en hier zou dezelfde informatie naar boven kunnen komen die uit een observatie van de doelgroep.

Een soortgelijke opwarmer voor het gebruikersonderzoek zijn Probes. Dit zijn werkpakketen die bedoeld zijn om de doelgroep op een nieuwe manier te leren kennen. Deze probes zijn in drie soorten te onderscheiden:

  • Cultural Probes
  • Technology Probes
  • Design Probes

Het gebruik van deze Probes kunnen gebruikt worden voor inspiratie vanuit de doelgroep, informatie van de doelgroep, de deelnamen van de doelgroep in het ontwerpproces en om een dialoog met de doelgroep te starten. De Design Probes zijn bedacht en ontwikkeld door Gaver en Mattelmki.

" Design Probes | Using design methods to develop latent material product concepts by gaining insight into the catalysts and drivers, and potential emergent consumer behaviour of a new genre of products where design products converges with digital technology and materials science."

Het gebruik van Design Probes wordt al door verschillende bedrijven gebruikt zoals IDstudioLAB en Philips. Deze laatste gebruiken de design probes vooral om op zoek te gaan naar nieuwe technologien en generaties nieuwe producten.

Het verdere houden van een creatief gebruikersonderzoek kan met een Customer Journey of Mind mapping. Later in het artikel zal uitgelegd worden hoe deze technieken in zijn werk gaan.

Deze vorm van gebruikersonderzoek zal dieper in gaan op de gevoelens van de gebruiker. Door op deze diepere laag van de ervaringen te zoeken is er de mogelijkheid om achter de achterliggende behoefde van de gebruiker te komen. In het schema is te zien met welke technieken deze diepere gevoelslagen naar boven zijn te halen. Deze generatieve sessies, waarin een Customer Journey of Mind map gebruikt worden, zijn het begin van het ontwerpen met de gebruiker centraal.

Een van de onderdelen van het onderzoek kan een Customer Journey bevatten. Deze onderzoeksmethode helpt bij het onderzoeken van de leefpatronen van de gebruikers de gebruikers. Door de gebruikers een tijdslijn van hun dag te laten tekenen en te voorzien van commentaar, wordt er een duidelijk beeld gecreerd van de verschillende gebruikers en hun leefpatroon, gericht op het gebied waarin de ontwerpopdracht ligt. Deze opdracht werkt het beste wanneer mensen deze alleen maken, als een soort van huiswerkopdracht.

Een andere manier om informatie op een creatieve manier uit de gebruiker te krijgen is door het laten maken van een Mind Map. Hierin krijgt de gebruiker zijn of haar gedachten over zichzelf in een bepaalde situatie op papier te zetten, door middel van afbeeldingen, woorden of objecten.

Wanneer de gebruikers deze Mind maps gemaakt hebben is het van belang dat ze deze ook toelichten, om het verhaal er achter te horen te krijgen. Deze techniek kan gebruikt worden in een groep, waarbij het een gehele creatieve sessie zal worden, maar ook individueel, bij de mensen thuis bijvoorbeeld.

Bij het houden van deze gebruikersonderzoeken is het goed om aantekeningen te maken, of de gespreken op te nemen, geluid of zelfs beeld. Op deze manier kun je de directe woorden van de gebruiker nog eens terughalen. Het wordt straks duidelijk waarom het goed is om de directe woorden van de gebruiker te hebben. Het is wel van belang om van te voren zeker te weten dat de gebruiker het goed vindt dat de gesprekken opgenomen worden.

Wanneer de gebruikersonderzoeken afgenomen zijn kan de informatie verwerkt worden naar bruikbare informatie voor het ontwerptraject. Wanneer er geluids- en/of beeldmateriaal opgenomen is, is het goed om de gesprekken volledig uit te typen. Op deze manier is het mogelijk om snel even te kijken wat de gebruikers zeiden op de gestelde vragen, of uit zichzelf vertelde.

Wanneer dit gedaan is wordt er gekeken naar de relevantie van de verschillende uitspraken. Sommige dingen die gebruikers hebben gezegd kunnen direct wat met de vraagstelling van het project te betekenen hebben, maar andere dingen wat minder, of het is pas later van toepassing. Het is dus van belang om uit de grote berg informatie de juiste deeltjes te halen waarmee, in dit project, gewerkt gaat worden. Het is daarbij mogelijk dat er overeenkomsten of tegenstrijdigheden in de uitspraken van de gebruikers zitten. Het is dan goed om deze te clusteren. Op deze manier zullen er vanzelf groepen ontstaan en verbanden zullen worden gelegd. Wanneer meerdere gebruikers op dezelfde manier hun koffie zetten en daarbij een bepaalde handigheid hebben gevonden, dan kan dit een inzicht zijn voor de rest van het ontwerptraject.

Uit deze inzichten kunnen vraagstellingen getrokken worden. Een techniek om deze vragen te formuleren is volgens de HKJ (Hoe Kun Je) manier. Door de vraag Hoe kun je te stellen vanzelf vragen naar boven komen, waarmee mogelijke opwerpvragen ontstaan zijn. Door de inzichten te koppelen aan directe uitspraken van de gebruikers zal het inzicht persoonlijker worden en meer gevoel met zich mee dragen. Het gebruik van quotes uit het gebruikersonderzoeken zal tijdens het ontwerpproces de verbintenis met de eindgebruiker in stand houden. De ontwerpen moet zich verbonden voelen met de gebruiker en in gedachten houden voor wij ze aan het ontwerpen zijn.

Naast de inzichten met qoute's is het ook goed om de informatie van de gebruikersonderzoeken om te vormen naar een aantal persona's. Deze persona's representeren de verschillende groepen uit de doelgroep, waarvoor het ontwerpproces is opgesteld. Het is goed om uit de informatie die gevonden is de persona's samen te stellen uit de inzichten die uit het onderzoek naar voren kwamen. Zo worden de uitspraken van de ondervraagden ook weer in leven gehouden. Bij het maken van een persona moet er rekening mee gehouden worden dat het een realistisch beeld geeft van de doelgroep. Bij voorkeur worden er 3 tot 5 persona's gemaakt, dit om de orde te houden. De persona's zijn uit te beelden in grote posters die overzichtelijk informatie weergeven van de doelgroep. Deze posters kunnen in de werkruimte van de ontwerpers gehangen worden om er voor te zorgen dat de doelgroep altijd 'aanwezig' bij de ontwerpers tijdens hun ontwerp proces.

Ontwerpen

Wanneer het gebruikeronderzoek gedaan is komt de volgende fase aan bod. Het ontwerpen. Het is mogelijk dat voor het project nog andere onderzoeken gedaan worden, maar deze zullen nu niet behandeld worden. Het begin van de ontwerpfase is vaak een brainstorm. De brainstorm kan door de ontwerpers zelf gedaan worden, maar het is ook mogelijk om deze met de gebruikers te doen. Op deze manier worden zij zo veel mogelijk bij het gebruikersonderzoek betrokken. Het is ook belangrijk dat de brainstorm goed voorbereidt is en dat deze geleid wordt door een gespreksleider. De te gebruiken materialen moeten, in voldoende mate, aanwezig zijn, er moet voldoende ruimte zijn om te kunnen werken en eventueel whiteboard waarop aantekeningen gemaakt kunnen worden. Zo kan er gewerkt worden met post-it's waar de ideen op kunnen worden geplaatst.

Ook moeten de regels van het brainstormen duidelijk zijn bij de deelnemers. De basisregels van het brainstormen zijn

  1. Geen kritiek. Het leveren van kritiek op ideen van anderen is niet toegestaan. Door kritiek worden de creativiteit van de deelnemers verminderd.
  2. Kwantiteit. Genereer zo veel mogelijk ideen. Het maakt dan niet uit of het wel of niet haalbaar zijn. Het is zaak om alles wat naar boven komt te documenteren.
  3. Out of the Box. Het is toegestaan om met ideen te komen die bijna wild zijn. Door deze wilde ideen kunnen andere weer aangestoken worden.
  4. Voortborduren. Het voortborduren op ideen van andere is ook toegestaan. Misschien is de aanvullen of wijziging net het geen wat nodig was voor het idee.

Wanneer de brainstorm vroeg ten einde lijkt te komen is het zaak van de gespreksleider om met een nieuwe prikkelende vraag te komen, die de creativiteit weer aanzwengelt. Door de vraagstelling op van een andere kant te benaderen is het mogelijk dat er weer nieuwe ideen tot stand komen.

Wanneer er voldoende ideen gegenereerd zijn zal de brainstormsessie worden beindigd en zullen de ontwerpers de ideen clusteren en documenteren. Het maken van foto's van de uiteindelijke uitwerkingen van de brainstorm kunnen van pas komen. Wanneer er teruggegrepen moet worden naar de brainstormsessie dan is dit mogelijk.

De ideen zullen worden uitgewerkt naar schetsen, waarbij de verschillende functionaliteiten of esthetiek van de producten naar voren komt. Door het idee visueel te maken kunnen er nog weer nieuwe ideen naar voren komen. In dit proces is dat ook nog toe gestaan, maar zorg er voor dat er niet te veel af gedwaald wordt van het oorspronkelijke idee.

Wanneer de verschillende ideen uitgewerkt zijn zal er een keuze gemaakt moeten worden van welke ideen er een verdere uitwerking gemaakt zal worden. Er zijn verschillende methode om deze keuze te maken. Er kan een keuze gemaakt worden aan de hand van een pakket van eisen, door het naast de persona's te leggen of op het gevoel van de ontwerpers. Bij de keuze is het goed om verder te gaan met 1 tot 3 ideen die uitgewerkt zullen worden naar concepten.

Het conceptualiseren van de ideen zal weer een stap dieper zijn, en meer gericht op het eind product. Bepaalde overbrengingen of vergrendelingen van producten zullen op verschillende manieren bekeken worden. En uit deze verschillende voorstellen zal de best passende oplossing gekozen worden. Ook zal er al wat meer op de maatvoering, uiterlijk en maakbaarheid gelet worden.

Een scheerapparaat moet namelijk wel hanteerbaar blijven. Wanneer de ideen uitwerkt zijn tot concepten is het goed om deze te testen bij de gebruikers. Zij zullen een grote stem hebben is de keuze van het concept. Maar omdat veel mensen niet over het ruimtelijk inzicht van een ontwerper beschikken kan het heel handig zijn om prototypes te maken van de verschillende concepten. Op deze manier zal het ontwerp voor de meeste mensen meer gaan leven en zullen ze zich het product in gebruik beter kunnen voorstellen. Ook voor de ontwerpers zelf werkt het goed om prototypes te maken. Vaak komen er dan nog kleine (of grote) problemen in het ontwerp naar boven, die dan nog kunnen worden gewijzigd.

Wanneer het keuzemoment daar is, is het goed om de doelgroep te gebruiken als panel. Omdat het product voor hun ontwikkeld wordt en zij het uiteindelijk gaan gebruiken, is het goed om op de hoogte te zijn van hun mening. Omdat het ontwerp nog op conceptueel niveau is, is het mogelijk om de wijzigingen die van de gebruikers komen nog door te voeren. Dit keuzemoment moet ook goed voorbereid worden, om wederom de juiste informatie van de gebruiker te ontvangen. Hierbij kan gedacht worden aan invul vellen, waarop de gebruikers door middel van stickers hun oordeel kunnen geven over de verschillende concepten.

Product

Wanneer er een keuze is gemaakt zal het concept verder uitgewerkt worden tot een product. Hierbij komen de technische aspecten zoals materialen, maatvoeren, productietechnieken en assemblage om de hoek kijken. Wanneer het product volledig is uit ontwerpen is het ook hier verstandig om eerst een prototype of nul-serie te (laten) maken van het product. Het kan altijd zo zijn dat er ergens een fout in het ontwerp zit, die op deze manier ontdekt wordt.

Maar er kan ook weer een moment plaatsvinden waarbij de doelgroep weer in het proces betrokken wordt.

Het doen van een laatste gebruikersonderzo ek, om de beleving van de gebruikers bij het product te vinden, voor het de markt op gaat, kan voor de marketing inspiratie opleveren. Het testen van het product in meerdere stadia geeft de mogelijkheid aan de doelgroep om hun mening te geven over de ontwikkeling van het product. Door de input van de gebruikers zullen overbodige functies afvallen en andere functie juist toegevoegd worden aan het product. Hierdoor is de kans groter dat het product zal aanslaan wanneer het op de markt komt.

Context mapping

Een methode die speciaal voor het ontwerpen met de gebruiker centraal, is context mapping. In de afbeelding hieronder is te zien uit welke stappen dit proces bestaat. Deze richtlijnen zijn opgesteld om het proces van gebruikersonderzoek duidelijk en geordend te laten verlopen. Het gehele proces is in dit artikel al in delen aan bod gekomen.

Door het proces in delen op te delen is het mogelijk om na de verschillende fase een korte presentatie of update te geven naar de opdrachtgever(s). Op deze manier worden zij ook op de hoogte gehouden van het proces en kunnen zij eventueel hun invullen en feedback geven op de gang van zaken.

Toepasbaarheid

Samen met de gebruikers ontwerpen is een methode die op vrijwel alle ontwerptrajecten toe te passen is. Door de open en creatieve manier van werken zal de gebruiker zich welkom voelen tijdens het traject waarbij hij of zij mee mogen werken aan de ontwikkeling van hun nieuwe product. Het zal zorgen voor een grotere acceptatie van het product, wat is samengesteld door de doelgroep zelf.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!