Maar door stroomgebieden

Wat doet een waterschap voor ons als burger ?

Wat is een waterschap ?

Een waterschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland tot taak heeft de waterhuishouding te regelen. Ook wordt de term waterschap gebruikt om de regio aan te duiden waarover die instantie gaat. Het gebied wordt niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar door stroomgebieden in een bepaalde regio. Als een waterschap aan zee ligt, wordt dit met name in Holland een hoogheemraadschap genoemd. Op dit moment zijn er 27 waterschappen in Nederland.

Wat is een RWZI ?

Een RWZI staat voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie, dat houdt in dat een machine het rioolwater zuivert en ervoor zorgt dat het drinkbaar word. Dat komt dan uiteindelijk uit onze kraan.

Op welke manier zuivert de Vallei & Eem het water?

Waterschap Vallei & Eem zuivert het afvalwater van 600.000 inwoners en 14.500 bedrijven. Het zuiveren gebeurt op zogeheten rioolwaterzuiveringsinstallaties, kortweg rwzi's.Het waterschap beheert negen van zulke installaties. Daarnaast zijn er34 rioolgemalendie het afvalwater naar de rwzi's pompen via een stelsel van transportleidingen.

Waarom geeft het waterschap opdracht tot baggeren ?

Op de bodem van iedere sloot of vijver ligt een zwarte laag bagger. Dit bestaat uit blad, dode waterplanten, stof en zand. Deze baggerlaag groeit elk jaar 1 2 centimeter. Zo'n dikke laag bagger kan ervoor zorgen dat bij warm weer het water gaan stinken. Ook wordt de afvoer van water belemmerd en kan vissterfte optreden. Dan is het tijd te gaan baggeren. Dat is een ingrijpende klus.

Wat is een diepte schouw ?

Iedereen heeft er wel eens van gehoord. Schouw, schouwen, ... maar wat is het eigenlijk? Schouw is een oude waterschapsterm. Het betekent eigenlijk niets meer dan bekijken / bezien. Bij de schouw van het waterschap bekijken wij of de sloten die door anderen worden schoongemaakt goed zijn onderhouden. Dat wordt gedaan door een schouwteam, bestaande uit twee schouwheren.

Wanneer is een waterberging nodig ?

Door klimaatveranderingen, stijging van de zeewaterspiegel en bodemdaling, komt de waterhuishouding van Nederland de komende eeuw steeds verder onder druk te staan. Periodes van extreme regenval en overstromingen, zullen elkaar afwisselen met periodes van grotere droogte en een gebrek aan voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit. Nederland kan nattere winters verwachten en drogere zomers. De buien die 's zomers zullen vallen, zullen heviger en intensiever zijn dan nu. Onze waterhuishouding moet dus voorbereid zijn op de opvang en afvoer van meer water in korte tijd, maar ook op de berging van water voor droge perioden.

Waar wordt de water en bodem kwaliteit op gecontroleerd ?

Waterkwaliteit kan worden omschreven als de samenstelling van het oppervlaktewater en grondwater. Deze verschilt op verschillende plekken, tijdstippen en dieptes. De waterkwaliteit wordt benvloed door natuurlijke processen en door watervervuiling door de mens. De waterkwaliteit kan vanuit verschillende invalshoeken beschouwd worden.

Ten eerste de chemische waterkwaliteit. Hierbij is de vraag aan de orde welke stoffen zich in het water bevinden, bijvoorbeeld hoe zout het water is, het kalkgehalte, zuurstofgehalte en dergelijke. Maar ook emissies uit industrie en landbouw en afspoeling van wegen (pekel, zware metalen) en van gebouwen (zink, koper, zware metalen) bepalen mede de chemische waterkwaliteit.

Waar heeft het aan of afkoppelen van het hemelwater mee te maken ?

De grondwaterstand daalt. Goed drinkwater is schaars en kostbaar. En wij laten schoon regenwater het riool inlopen ... Zonde! Ook raken de riolen overbelast en lopen soms zelfs over. Hemelwater zoals regen, sneeuw en hagel hoort niet in het riool maar in de bodem. Met het afkoppelen van hemelwater gooi je het water niet weg maar breng je terug waar het hoort, in de bodem.

Wat is er zo belangenrijk aan de waterschapverkiezingen

Door de verkiezingen op n moment te laten plaatsvinden willen de waterschappen de kosten drukken. De verkiezingen kunnen transparanter, effectiever en efficinter worden uitgevoerd. De waterschappen kunnen zich met een gezamenlijke campagne beter profileren. De kosten van de nieuwe landelijke waterschapsverkiezingen zijn geraamd op ongeveer 16 miljoen euro. Dat bedrag bestaat uit drukwerkkosten, portokosten, verwerkingskosten, kosten van communicatie en automatiseringskosten. De kosten worden over de 27 waterschappen verdeeld. Met de vorige verkiezingen bij Waterschap Vallei & Eem in 2003 was ongeveer 700.000 euro gemoeid.

Door het houden van gezamenlijke verkiezingen zal de zittingsduur van sommige waterschappen korter of langer worden dan de 4 jaar waarvoor men is gekozen. Het huidige Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei & Eem zal een jaar langer in functie blijven.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!