Moeten laten lopen

Een waterschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland de taak heeft om de waterhuishouding en het riool te onderhouden. Het gebied word bepaald door stroomgebieden in een bepaalde regio. Er zijn vele verschillende waterschappen die elk een ander stuk in Nederland moeten onderhouden en goed moeten laten lopen. Nederland telt op dit moment wel 27 waterschappen. Een waterschap is net als een gemeente een zelfstandige overheidsinstantie in de derde bestuurslaag. Net als de gemeenten vormen waterschappen de derde overheidslaag onder rijk en provincie. Het waterschap heeft een democratisch gekozen algemeen bestuur. Zij kiezen een dagelijks bestuur (heemraden) uit hun midden. De dijkgraaf is de voorzitter van het bestuur.

Een RWZI is een riool water zuivering installatie. Het water dat word aangevoerd vanaf het riool word hier gezuiverd tot water dat bij normaal oppervlakte water geloosd kan worden. Daar zorgt de RWZI voor. Het water ondergaat velen stappen. Het word vele malen gemalen en gaat onder andere ook door persleidingen heen Soms word dit riool water zuivering ook wel afval water zuivering installatie genoemd (AWZI). Het rendement van de RWZI hangt af van 2 aspecten: De water kwantiteit en de water kwaliteit. Het RWZI gaat als volgt: Van het huis waar alles 'geproduceerd' word naar het rioolstelsel in de omgeving. Van de rioolstelsel gaat het water naar de rioolgemalen waar het helemaal gemalen word. Hierna word het water naar de persleidingen gebracht waar alles nog een keer goed geperst word. Dan gaat het water naar de RWZI waarnaar het in de rivieren, sloten en beken word afgevoerd. Het ziet er dus als volgt uit:

Huis > Rioolstelsel > Rioolgemalen > Persleidingen > RWZI > Kanalen/Beken/Plassen.

Waterschap Vallei & Eem startte met de controle van de diepte van watergangen. Jaarlijks controleert het waterschap of de watergangen goed zijn gemaaid, dit nieuwe controleren heet diepteschouw. De Vallei & Eem onderhoud en beheert een groot deel van de waterleidingen en sloten in het stroom gebied van Eem land. Naast het meten van het profiel worden er ook regelmatig monsters genomen van de waterbodem van de gangen voor onderzoek op milieu hygine. Dit gebeurt in en rondom de plaatsen: Spakenburg, Amersfoort, Kattenbroek, Schothorst, Hoogland en Hooglanderveen.

Alle waterschappen geven opdracht tot baggeren om overlast te voorkomen en zodat de meren en rivieren niet vies worden door de bagger die op de bodem liggen. De opdrachten worden ook gegeven voor de mensen die het water moeten gebruiken. Deze mensen willen natuurlijk geen vies water en als het water dus schoon is voorkom je ook een heleboel overlast van mensen. Ook word er opdracht tot baggeren gegeven om de dieren en planten in leven te houden. Niet alle planten kunnen tegen deze bagger en zullen sterven, daarom word ook gebaggerd op goede visplekken.

Het jaarlijks controleren van watergangen door waterschappen noem je diepteschouw. Het controleren gebeurt door middel van maaien. Ze maaien als het ware over de bodem waardoor al het vuil vrij komt en weg geveegd kan worden. Ze controleren of alles ook onderwater goed gaat en al het water ook door de gangen pas en kan. Dit gebeurt meerdere keren per maand om alles goed schoon te houden

Waterbergingen worden gebruikt als het in het water niet goed gaat. Bijvoorbeeld als het water tegen de boven kant van de buizen en gangen komt te staan. Water bergen en water vasthouden zijn 2 manieren om water overlast te beperken bij water bergen word het water ergens heen gelaten lopen en bij water vasthouden gebeurt ongeveer hetzelfde, het krijgt een plekje zodat het water goed door kan stromen bij bijvoorbeeld harde regen buien. maar het kan natuurlijk nog altijd voor komen dat het water hoger komt te staan dan de watergangen hoog zijn. Waterberging is het tijdelijk parkeren van overvloedig water afvoer in een gebied dat hiervoor bestemd is.

De water en bodem kwaliteit word gecontroleerd op het stromen van het water en op de hygine van het water en de bodem. De bodem moet ook goed schoon zijn en er mag niet veel bagger op liggen want dan word het water ook viezer.

Het aan en af koppelen van hemelwater heeft met de waterschap te maken omdat het water ook gezuiverd moet worden. Hemelwater is water dat vanuit 'de hemel' nar beneden komt. Het water is eigenlijk gewoon regen water dat op daken en andere plekken komt, dit word verwijderd en gezuiverd in een riool watering zuivering installatie. Met het afkoppelen van het water word bedoeld dat schoon regen water word gescheiden van vies riool water. Daarom is er een gemengde riool installatie in elke straat neer gelegd zodat het schone regen water niet vervuild zal worden en niet onnodig nog een keer gezuiverd moet worden.

Belangrijk aan de waterschapsverkiezingen is dat alles goed moet gaan en dat de juiste mensen op de juiste plekken komen.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!