Proberen te voorkomen.

Corruptie

Het probleem van corruptie en het onderdeel daarvan: nepotisme bestaan al vele honderden jaren in China, en daar buiten. Er zijn in het verleden al veel acties ondernomen en maatregelen getroffen. Deze waren vooral gericht op het laten stoppen van grote demonstraties. Ook gaven de acties en maatregelen een signaal af aan het buitenland, dat er geen corruptie is in China en als het er is keihard wordt aangepakt. Helaas werkt het niet zo in de werkelijkheid, de acties waren niet op de lange termijn gericht. Die strategien tegen corruptie bereikten niet de belangrijkste personen die aan corruptie deden. Daarnaast is er aangetoond dat weinig van die strategien echt resultaat heeft, hoewel dit toch nog wel beter is dan helemaal niks doen. Zo kan corruptie een grote invloed hebben op het economische gebied maar ook op andere gebieden.

Een van de dingen die China zou kunnen doen is een immense staatshervorming, aangezien corruptie het meeste voorkomt in de politiek. Het is van belang dat er meer openheid komt, en ook de mogelijkheid om de mensen die zich schuldig maken aan corruptie harder te straffen. Er zouden dus meer wetten en regels ingevoerd moeten worden tegen corruptie. Het nepotisme wordt bestrijd met een nieuwe regel die het verbied dat lokale politici geen familie mogen zijn met eigenaren van fabrieken. Het is een stap in de goede richting van China, het zou helemaal goed zijn als er een aparte instantie komt die controleert of deze regels worden nageleefd. Deze instantie zou dan helemaal onafhankelijk zijn van enige politiek invloed.

Er zijn veel mensen die aan corruptie denken als ze aan China denken. Het is daarom van groot belang dat dit denkbeeld wordt veranderd. Er zou al op de basisschool bijvoorbeeld extra aandacht gegeven kunnen worden aan ethische waarden. De rest van China zou bereikt kunnen worden met campagnes, die de negatieve en verstrekkende gevolgen van corruptie duidelijk maken.

Daarnaast is het ook belangrijk dat de verschillende groeperingen met andere meningen, die openbaar mogen en kunnen maken. Zo mogen academici en de media vrij weinig vertellen over de stand van zaken wat corruptie betreft. Er mag namelijk alleen gesproken worden over de positieve en goede daden van de Chinese overheid. Als deze academici, werknemersorganisaties en de media de vrijheid van meningsuiting hebben, kan dit bijdragen aan meer openheid en bekendheid van het probleem corruptie. Ook kan er op deze manier druk uitgeoefend worden op de overheid, om hun verantwoordelijkheid te pakken en strenger te controleren op het naleven van wetten en regels. Verder is er dan ook de mogelijkheid om rapporten van regeringsbeslissingen en open zittingen van het parlement te eisen. Op dit moment wordt de media tegen gewerkt door censuur, de corruptiezaken die ontdekt worden, worden weggestopt.

Al laatst moeten de mensen die corruptie aangeven; 'wistleblowers' ofwel klokkenluiders, beschermd worden door de overheid. De anonimiteit van deze persoon moet worden gerespecteerd en niet openbaar gemaakt worden. Het is namelijk wel eens voorgekomen dat mensen zwaar mishandeld zijn nadat zij door gespeeld hadden dat er ergens corruptie plaatsvond. Als China de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van individuele personen op orde heeft, is dit een heel erg effectief wapen tegen corruptie.

Sociale ongelijkheid & mensenrechten

Er werken op dit moment net iets meer dan 30.000 mensen bij het bureau voor toezicht op Internet en Veiligheid van het ministerie van Openbare Veiligheid. Het belangrijkste wat dit bureau doet, is het voorkomen dat er een informatierevolutie komt. Chinezen met een ander politiek standpunt, die de reputatie van de partij kan aantasten, worden in de gaten gehouden, zodat deze personen hun standpunt niet naar buiten kunnen brengen. Internet en kranten worden allemaal gecensureerd. Zoekmachines zoals Google mogen niet alle gevonden websites laten zien aan Chinese gebruikers. Kranten worden zeer strikt gecontroleerd en als het nodig is zelfs aangepast of de auteur van het stuk wordt onder toezicht geplaatst. China probeert op deze manier de sociale stabiliteit te waarborgen, de vraag is alleen of dit in de toekomst nog wel effectief is. De kloof tussen arm en rijk maar ook tussen het westen en oosten van het land zou opgelost kunnen worden om sociale stabiliteit te bereiken, dan is censuur helemaal niet meer nodig. Ook zou er gewerkt kunnen worden aan het verbeteren van het onderwijs maar ook de gezondheidszorg zou aangepakt moeten worden..

Door het grote verschil in welvaart tussen de steden en het platteland probeert de Chinese regering vooral het platteland te stimuleren. Ze willen het grote inkomensverschil tussen de bevolking op een boerderij en in de stad verkleinen. Dit wordt gedaan door belastingverlagingen en het direct subsidiren van boeren. Zo wordt er op dit moment zeer een hoop geld gestoken in een biotechnologieprogramma. Dit zorgt voor de ontwikkeling van landbouwproducten met een hogere opbrengst.

Ook wordt er gewerkt aan gewassen die beter bestand zijn tegen ziektes. Hierdoor kan China een stuk zelfvoorzieningender worden.

Daarnaast zijn er nog plannen om kleine boerderijen om te vormen tot grote graanproducenten. Nu wordt graan nog verbouwd op kleine stukjes grond. Produceren op zo'n kleine schaal belemmert de boeren om te kunnen concurreren met buitenlandse aanbieders. Ook wordt de infrastructuur verbeterd. Dus schaalvergroting en tegelijkertijd de infrastructuur verbeteren is dus erg belangrijk.

Alleen het aanpakken van de inkomensgelijkheid is voor China niet de oplossing. Zo is het aanpassen van de gezondheidszorg van zeer groot belang. Gezondheidszorg moet toegankelijk worden voor alle lagen van de bevolking. Gelukkig heeft China hier voor al de eerste stappen gezet. Ook moet het kennisniveau van de inwoners omhoog, de kwaliteit moet omhoog maar ook de beschikbaarheid van het onderwijs moet verbeterd worden. Momenteel zijn er extra investeringen in het onderwijs op het platteland, zodat meer kinderen van boeren naar school kunnen. Voor de sociale stabiliteit moet echt de bescherming van de vrijheid van meningsuiting verbeterd worden maar ook de vrijheid van religie. Alleen een censuur gaat niet helpen voor sociale stabiliteit.

Milieu

Het heeft even geduurd maar ook bij China begint langzaam het besef te ontstaan dat het duurzaamheid en milieu belangrijke onderwerpen zijn. Deze kunnen een grote invloed op het land zelf maar ook op de economie uitoefenen. De druk op China van andere landen om als een partner mee te werken aan een internationaal milieubeleid wordt steeds groter. De wereld wil duurzaam produceren en duurzaam leven en daarbij het milieu zo min mogelijk schaden. Aangezien China een zeer grote economie is en nog groter wordt, moeten ze wel een plek innemen wat het milieubeleid betreft.

Afgelopen jaren was het Chinese milieubeleid zeer zwak, en voor de politiek onbelangrijk . Je zou kunnen zeggen dat er eigenlijk geen milieubeleid was. De UNDP (United Nations Development Programme) heeft in samenwerking met Chinese milieuwetenschappers een studie. Hieruit bleek dat het milieu ernstig was aangetast. Het rapport Making Green Development a Choice beschrijft de Chinese ontwikkelingsstrategie als get-richt-fast, clean-up-later.

De enorme snelle economische ontwikkeling en een explosief gegroeide bevolking hebben een grote druk op het Chinese milieu uitgeoefend. China verdedigt zichzelf met het argument dat ze nog steeds een ontwikkelingsland zijn en recht hebben op een economische ontwikkeling en dat die, door het klimaatbeleid wordt afgeremd. Veel landen zien dit echter niet als excuus om geen milieubeleid te voeren.

China moet gedwongen een milieubeleid gaan voeren. Dit om de levenstandaard te verbeteren. De toenemende vraag naar natuurlijk bronnen zoals water en grond, zorgt ervoor dat er al naar alternatieven wordt gezocht. Chinezen gebruiken twintig tot honderd procent meer aan energie voor de meeste industrile processen dan in westerse landen. In het 11e vijfjarenplan van China staat het efficinter gebruiken van energie hoog op de lijst. De UNDP richt zich op het helpen van het land met het naleven van alle regels die zijn afgesloten met de rest van de wereld bijvoorbeeld het Kyoto Protocol. Het millenium doel nr. 7 is erg belangrijk. Namelijk in 2015 leven er meer mensen in een duurzaam milieu, zonder meewerking van China zou dit doel al gefaald hebben voordat het in werking wordt gesteld. Op dit moment wordt er gewerkt aan een gigantisch project waarbij schoon water uit de Yangtze rivier omgeleid wordt naar het noorden. Als het project is afgerond in 2050, zal het 300 miljoen mensen van water voorzien en heeft het 60 miljoen dollar gekost.

Vergrijzing

In de kranten en op de televisie verschijnen er vaak artikelen over de vergrijzing is China. Er wordt veel gesproken over het aantal ouderen en jongeren. Terwijl het eigenlijk gaat om de verhouding tussen de werkenden en de niet-werkenden. De groep ouderen zonder inkomen wordt steeds groter en de kleinere groep mensen met een inkomen zullen het pensioen voor de ouderen moet gaan betalen. Deze kosten zullen een grote rem zijn op de economische ontwikkelingen.

Een simpele, effectieve oplossing is er niet voor de vergrijzing. Aangezien de vergrijzing niet is tegen te houden. n ding is zeker en dat is dat de Chinezen meer premies moeten gaan betalen. Een oplossing voor het probleem is het versoepelen van het eenkindsbeleid. Zo zou de arbeidsbevolking vergroot kunnen worden. Het risico hiervan is dat er een enorme geboortegolf plaats vindt. Het creeren van nieuwe banen is nu al een probleem en door de plotselinge groei van de arbeidsbevolking komt dit de economische groei niet ten goede. Een ander negatief effect kan zijn dat het pas over tientallen jaren merkbaar wordt dat er extra personen zijn om premies te betalen. Tegen die tijd zijn het aantal senioren ook weer gegroeid dus het is eigenlijk dweilen met de kraan open.

De Minister van Sociale Zekerheid, Tian Chengping, werkt nu aan een nieuw pensioenstelsel dat over tien jaar in gebruik wordt genomen. Alleen de werking van het plan en of het op tijd zal werken, zijn nog niet bekend. In ieder geval is vergrijzing een serieuze bedreiging voor China. Er wordt door deskundigen beweerd dat India, China over een paar jaar voorbij gaat als economische grootmacht. Dit komt omdat India relatief een zeer jonge bevolking heeft. Dit wordt gezien als het geheime wapen van India.

Werkloosheid

Je moet inversteren om werkgelegenheid te creeren. Winst financieerd inversteringen. De Chinese Overheid probeert nieuwe banen te schepen door middel van het opzetten van nieuwe complete idustriesectoren. Daarnaast moet er voorkomen worden dat er geen slechte leningen worden gegeven aan inversteerders, die het geld uit eindelijk niet terug kunnen betalen.

In het oude China waren de handelszones vooral in het oosten, dit waarschijnlijk vanwege de goede ligging aan zee. Hierdoor is het land heel erg verdeeld geraakt qua werkeloosheid en inkomens. Dit proberen de Chinezen op te lossen door te inversteren in het westen, om werkgelegenheid te creeren en een goede infrastructuur aan te leggen.

Het is een feit dat de meeste banen in China gecreeerd worden door buitenlandse bedrijven. Door de infrastructuur de verbeteren hopen ze meer bedrijven aan te trekken. Als er n bedrijf is gevestigd, volgen er vaak meer. Helaas denken analisten hier anders over, zij denken dat deze maatregel niet gaat werken. Waardoor het aantal werkloze stijgt tot 30 40 miljoen mensen.

Het is van een groot belang dat China is gaat doen aan de werkeloosheid voordat de sociale stabiliteit er onder gaat lijden. Zij gaan er alles aan doen om buitenlandse inversteerders en bedrijven aan te trekken en de banken gezond te houden. Uit onderzoek is gebleken dat China elk jaar 9,8 procent economische groei laat zien. Dit hebben ze ook nodig om de steeds groter worden bevolking van banen blijven te voorzien.

Chinees bankensysteem

Volgens officile Chinese werd het percentage van de zogeheten non-performing loans in de afgelopen vier jaar teruggebracht van 16 tot 4 procent. Volgens onafhankelijke analisten liggen dit echter veel hoger, ze gaan namelijk uit van het dubbele. In het jaarverslag van de bancaire sector staat dat vorig jaar 233 managers en 97 directeuren zijn ontslagen omdat ze bankregels hadden overtreden. Dit was wel een fikste daling in vergelijking met het vorige jaar. Het lijkt erop dat de financiele sector in China een grote stap vooruit heeft gemaakt.

Om de balansen weer te laten kloppen heeft de Chinese overheid de laatste paar jaar honderden miljarden euro's in de vier grootste banken gepompt. Het heeft echter weinig zin gehad.

De Chinese overheid steunt nog steeds de vier grootste staatsbanken. Toen in 2006 namelijk nieuwe buitenlandse banken met de huidige zouden gaan concurreren, was dit compleet verkeerd ingeschat. China heeft namelijk vergunningseisen opgesteld om in China een bank te beginnen. Er zijn daarom geen grotere banken als de vier staatsbanken.

Inflatie & oververhitting

Bij de afsluiting van de Central Econimic Work Conference heeft de Chinese president Hu Jintao gezegd een strikt monetair beleid te gaan voeren. Het Chinese persbureau Xinhua News Agency stelde dat de geldhoeveelheid in 2008 met 17% procent zou groeien. Met het strikte monetaire beleid wil China twee dingen voorkomen. Namelijk het iets afremmen van de economische groei, waardoor het niet veelste hard groeit. Daarnaast moet er voorkomen worden dat prijsstijgingen, niet omslaan in inflatie. De overheid heeft de opdracht gegeven om 'oververhitte' bedrijfssectoren zoals de staal-, cement- en aluminiumindustrien minder geld te laten lenen. De plaatselijke politici werden bevallen om de banken onder druk te zetten om minder krediet aan deze sectoren te geven. Dankzij het nieuwe beleid wordt de zowel de omvang als het aantal leningen streng gecontroleerd, volgens Hu Jintao.

De rente is vorige jaar vijf keer verhoogd in China om de snelgroeiende economie iets af te remmen maar vooral om de inflatie in te dimmen. Zelfs negen keer is de hoogte van de reserves van banken verhoogd. Nieuwe immense inversteringsprojecten in de 'oververhitte' sectoren worden verboden of tegen gewerkt.

Een kruipende koppeling ('crawling peg') zou een andere oplossing kunnen zijn voor de inflatie en oververhitting. Het geleidelijk opwaardering van de yuan, zodat deze langzaam van de dollar los gemaakt kan worden.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!