De arbeidsmarkt

4. Wat is de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt? ( salaris, topfuncties?)

* Vrouwen verdienen 18% minder dan mannen, daarmee scoort Nederland slechter dan gemiddeld in de wereld, wereldwijd verdienen vrouwen 16% minder dan mannen. Internationale vakbondsorganisatie ITUC, 2009

* Vrouwen verdienen 7% minder dan mannen in een vergelijkbare functie met eenzelfde opleiding, arbeidsduur, aantal dienstjaren en contractduur. Een mogelijke oorzaak van de verschillen is beloningsdiscriminatie. Arbeidsinspectie 2006

* Traditionele ‘vrouwenberoepen' als verkoopster en verpleegster, worden maatschappelijk en financieel nog steeds minder gewaardeerd dan traditionele ‘mannenberoepen'. ITUC 2008

* Vrouwen bouwen via hun werkgever veel minder aanvullend pensioen op dan mannen. Mannen van 40 tot 45 jaar hebben meer dan het dubbele opgebouwd aan pensioen dan vrouwen. In de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar is de pensioenopbouw van mannen zeven keer groter dan die van vrouwen. Niet-werken, deeltijdwerk, (tussentijds) stoppen met werken, een gemiddeld lager uurloon en (in het verleden) uitsluiting van vrouwen van deelname aan pensioenfondsen zijn de belangrijkste oorzaken voor de lage pensioen opbouw van vrouwen. (Bron: SCP en CBS, 2008)
Hoofdstuk 1 Vrouwelijk talent komt nog steeds niet aan bod

Malou van Hintum op 03 maart '09, 20:49, bijgewerkt 04 maart '09, 08:47

AMSTERDAM- Overschatting van mannen en onderschatting van vrouwen zorgt ervoor dat er nog steeds te weinig vrouwelijke hoogleraren worden benoemd. Ook het feit dat mannen bij het scouten en werven op elkaar zijn gericht, draagt daaraan bij.

Dat concludeert Marieke van den Brink (Radboud Universiteit Nijmegen) op basis van een cijferanalyse van alle 3.322 benoemingen aan dertien Nederlandse universiteiten tussen 1999 en 2005, een inhoudsanalyse van bijna duizend benoemingsrapporten en 64 interviews met leden van benoemingsadviescommissies. Van den Brink promoveert 7 april op haar onderzoek.

Universiteiten weten dat ze vrouwelijk talent laten liggen, en hebben daarom protocollen ontwikkeld voor werving en selectie. In de praktijk worden deze nauwelijks gehanteerd, ontdekte Van den Brink. Hoewel adverteren voor een proffunctie verplicht is, is 64 procent van de benoemingen besloten. Wanneer een ‘excellente' kandidaat behouden moet worden, worden de afgesproken procedures eenvoudigweg terzijde geschoven.

Vertrouwen

Van den Brink: ‘Bovendien zie je dat mannen meer vertrouwen krijgen. Wanneer zij bepaalde vaardigheden niet beheersen, zoals het managen van een groep, wordt gezegd: dat kan hij op een cursus wel leren. Vrouwen moeten wél in alles uitblinken.'

Daarnaast speelt beeldvorming vrouwen parten. Van den Brink: ‘Hoewel vrouwelijke hoogleraren minder in deeltijd werken dan mannelijke, wordt gedacht dat ze minder ambitie hebben en minder presteren.' Vrouwen die met dat beeld willen breken, moeten oppassen: te hard roepen wordt meteen afgestraft.

Talent naar de Top

Vandaag laat een aantal universiteiten en hogescholen zich bij minister Plasterk informeren over het charter ‘Talent naar de Top', een programma dat de aanstelling van meer vrouwelijke hoogleraren moet bevorderen. Weer een mooi papier?

Van den Brink: ‘Hartstikke goed, zo'n charter, maar er moeten wel streefcijfers worden vastgesteld, en er moeten consequenties volgen wanneer die niet worden gehaald. Met alleen intenties komen we er niet.'

10.Hebben de politieke partijen suggesties om het verschil tussen de man en vrouw nog meer te verkleinen?

Hoofdstuk 2 Kabinet haalt doelstellingen emancipatie niet
Nieuws.nl 18 februari 2009

ik ben fan

(Novum) - De meeste streefcijfers van het emancipatiebeleid van het kabinet worden niet gehaald. Toch beweegt het emancipatieproces zich langzamerhand wel weer in de gewenste richting. Dat blijkt woensdag uit de Emancipatiemonitor 2008 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Plasterk

Het SCP en CBS denken dat het kabinet het niet gaat lukken de doelstellingen te halen als de ontwikkelingen op het gebied van emancipatie zich onveranderd voortzetten. Zo bestond de top van de honderd grootste bedrijven in Nederland in 2007 voor slechts zeven procent uit vrouwen. In 2005 bedroeg het aandeel van vrouwen in topfuncties zes procent. Het kabinet wil echter dat in 2010 twintig procent van deze functies wordt vervuld door vrouwen.

De monitor is gemaakt in opdracht van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk (PvdA), de coördinerende bewindspersoon voor het emancipatiebeleid. De monitor wordt elke twee jaar gehouden. In de vorige monitor werd nog gesteld dat de emancipatie in veel opzichten tot stilstand was gekomen, onder meer door de economische recessie tussen 2002 en 2005. De afgelopen jaren is er voor emancipatie echter weer meer aandacht gekomen, zo schrijven de onderzoekers. Zo heeft het kabinet een nieuwe emancipatienota geschreven voor de periode van 2008 tot 2011, 'Meer kansen voor vrouwen'. De onderzoekers stellen dat het nog te vroeg is om te zeggen of deze inspanningen hun vruchten afwerpen.

5.Wat is de positie van de vrouw in het geloof?( Jodendom, Christendom, Islam, Boeddhisme enz. )

Vrouwen uit andere culturen

Naar boven

Voordat ik ga beginnen met de positie van de vrouw in de Islam, wil ik eerst kort wat andere vrouwen naar voren halen uit andere culturen.

Om te beginnen wil ik het hebben over de vrouw bij de Grieken. Het land waar de democratie is ontstaan en waar alle landen naar opkeken, gunde de vrouw geen waarde en geen aanzien, ze werd als werkster of slavin gebruikt, wat betreft het huwelijk; ze werd uitgehuwelijkt aan een partner die door haar ouders uitgezocht werd. Men vond haar de oorzaak van de problemen en werd alleen als lustobject gezien. Zoals bij de Grieken had de vrouw bij de Romeinen ook geen positie in de samenleving. De man was het "helemaal", hij mocht zelfs zijn vrouw vermoorden als hij daar behoefte aan had. Bij de perzen had de vrouw ook niet echt iets te zeggen en bij de Hindoes is onderwerping door de vrouw dag en nacht aan een man een principe, de erfenis loopt van man tot man, in de Indoegeschriften is de omschrijving van een goede vrouw als volgt: een vrouw wiens verstand, spraak en lichaam onderworpen zijn zullen in dit leven een hoge status bezitten en in het volgende zullen zij belanden waar hun echtgenoten zullen belanden, de vrouw wordt levend verbrand als haar man komt te overlijden. Bij de Britten werd de vrouw en haar eigendommen tot de 19e eeuw gezien als de bezit van een man. Pas in 1887 mochten de vrouwen in Engeland eigendommen bezitten. In het Christendom wordt de vrouw gezien als de deur naar de Hel. Als de vrouw bij de joden menstrueerde at ze en zat ze apart. De vrouw werd bij de Arabieren in de pre-islamitische tijd (de tijd voor de komst van de Islam) erg slecht behandeld. Als een meisje geboren werd, werd ze levend begraven, de mensen gingen in rouw wanneer er een meisje geboren werd. Onder deze mensen waren er die hun dochter levend begroeven. Allah zegt in de Koran:

Wanneer aan ??n hunner (de geboorte) van een meisje wordt gemeld, verduistert zijn gezicht en hij is vol toorn. Hij verbergt zich voor het volk vanwege het slechte nieuws dat hem is aangekondigd; zal hij haar in weerwil van schande behouden of haar in het stof begraven? Voorwaar, slecht is hetgeen zij besluiten." (Surah 16 : Ayah 58-59)

En wanneer ze gespaard werd van deze vreselijke dood, zou ze werkelijk een verschrikkelijk en vernederend leven leiden. Het was haar niet toegestaan om een deel te erven van datgene wat haar familieleden achterlieten, ongeacht de hoeveelheid geld waar het om ging en ongeacht haar armoede en geldnood. Een vrouw kon ge?rfd worden. Als haar man overleed dan erfde zijn zoon, zijn vrouw. Dus de zoon kon zijn eigen moeder erven. Ze werd verkocht, kreeg geen bruidsschat en werd uitgehuwelijkt. De vrouwen werden enkel als bezit en lustobject gezien die geen recht of positie bezat. Ze had geen persoonlijkheid en werd onophoudelijk onderdrukt.

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!