Een probleemwijk

Wijk Utrecht Overvecht-Noord, een probleemwijk met voornamelijk flatgebouwen. De politie laat een auto wegslepen in de Ankaradreef. (Foto Evelyne Jacq)

Inleiding

Onze praktische opdracht gaat over een fenomeen dat niet ver van huis is bij ons. Fatima woont in de wijk Transvaal. Jawad in de Schilderswijk. Beide wijken zitten in de top 40 probleemwijken die een aantal jaar geleden bekend werden gemaakt. Wij vroegen ons af waarom juist deze wijken als probleemwijken worden gezien. En dus hebben wij gekozen voor dit onderwerp met als onderzoeksvraag: Hoe ontstaan probleemwijken?. Onze deelvragen zijn: Wat zijn de kenmerken van een probleemwijk? Welke criminele aspecten horen er bij een probleemwijk? Wat zijn de politieke visies over probleemwijken? Wat zijn de verschillen tussen een probleemwijk en een achterstandswijk? Is het verkeerd dat problemen zich hier concentreren?. Met de beantwoording van deze vragen zullen we een conclusie kunnen trekken over hoe een probleemwijk ontstaat. Wij kiezen ervoor om onderzoek te doen naar antwoorden door middel van, contact met politieke partijen, contact met het ministerie van wonen, wijken en integreren, bezoeken aan de bibliotheek, surfen op het internet, en omwonenden vragen wat zij zien in onze wijk wat het een probleemwijk maakt. We beantwoorden eerst de deelvragen, daarna vullen we het analyseschema in en tot slot komt de onderzoeksvraag aan bod. Daarna als vanzelfsprekend de bronnenbijlage met extra's de mail die wij gestuurd hebben naar de politieke partijen in Den Haag.

Wat zijn de kenmerken van een probleemwijk?

Een `probleemwijk` is een algemeen gehanteerde term voor een woonwijk met diverse infrastructurele en maatschappelijke problemen. In bestuurlijke en ambtelijke kringen wordt hiervoor al langere tijd ook het eufemisme `aandachtswijk` gebruikt. Zoals het woord al zegt zadelen hier zich problemen op die het niet echt comfortabel maken om in deze wijken te wonen. Een probleemwijk heeft sociaaleconomisch en fysiek een achterstand. De bewoners van een probleemwijk hebben gemiddeld genomen een laag inkomen.

De woningen van een dergelijke wijk zijn van een lagere kwaliteit en de ervaren sociale overlast is er hoger. In dit soort wijken zit de verhuizinggraad hoger dan in andere. Bewoners in deze wijken voelen zich en zijn minder gezond dan andere wijken. Door een laag opleidingsniveau en geen / onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal vinden veel bewoners geen aansluiting met de voorzieningen van de wijk. Het is door hun opleidingsniveau ook bijna onmogelijk om aan een degelijke baan te komen. Werkloosheid heerst er ook in een probleemwijk.

Er komen geen nieuwe mensen meer uit vrije keus in de wijk wonen, de lege huizen worden ingenomen door een toenemende concentratie van mensen met een laag inkomen en andere sociaal uitgesloten groepen. De wijk isoleert zich zo van de rest. Niet in alle, maar wel in de meeste komt een hoog aantal overtredingen voor zoals vandalisme. Criminaliteit en geweld zijn ook kenmerken van een probleemwijk die niet veelvoudig voorkomen in andere wijken.

Welke criminele aspecten horen er bij een probleemwijk?

Een probleem van een probleemwijk is criminaliteit. Het concentreert zich in de probleemwijken. Er zijn verschillende onderzoeken naar gedaan over waarom het in deze wijken moet voorkomen. Die hebben geleid tot de kenmerken laag inkomen en werkloosheid. Elk jaar met de jaarwisseling worden het meeste vandalisme delicten gepleegd in de probleemwijken. De meeste winkelovervallen komen voor in de probleemwijken.

Of een kind het criminele pad op gaat, wordt vooral bepaald door de buurt. De etnische afkomst van de ouders heeft veel minder invloed. Dat blijkt uit onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut en de Universiteit Utrecht. In een wijk met veel criminaliteit en drugsgebruik krijgen opgroeiende kinderen het idee dat crimineel gedrag normaal is. Verder spelen een slechte schoolcarrière en criminele vrienden een grote rol. Het opleidingsniveau in probleemwijken ligt ook laag. Crimineel gedrag komt onder allochtone jongeren meer voor dan onder Nederlandse jongeren, maar dat komt volgens de onderzoekers vooral omdat veel allochtone gezinnen in slechte buurten wonen.

Wat zijn de politieke visies over probleemwijken?

Volgens D66 moet je een aantal dingen aanpakken om de mensen in deze wijken te helpen. Je moet werken aan een goede leefomgeving en, nog belangrijker, je moet de kansen van de mensen in de wijk verhogen.

Met een goede leefomgeving bedoelen ze dat je als overheid moet zorgen voor goede en betaalbare woningen en goede voorzieningen: scholen, winkels, gezondheidscentra, sportvoorzieningen en andere publieke ruimten.

De wijk moet ook goed onderhouden worden, en er moet worden opgelet op de veiligheid. Mensen meer kansen geven, doe je door ze goed onderwijs aan te bieden. De democraten 66 denken daarbij aan zogenoemde brede scholen, waar je naast het normale onderwijs ook extra lessen kunt krijgen en extra cursussen kunt volgen.. Naast huiswerkbegeleiding, ook een computercursus of een extra cursus in Nederlands of in een vreemde taal. Maar ook cursussen op het gebied van sport of cultuur. Allemaal kennis en vaardigheden die je kunnen helpen als je straks een vervolgopleiding gaat volgen of als je een baan gaat zoeken.

Naar het idee van de VVD moet je een aantal zaken aanpakken:

- meer handhaven van overlast (meer handhavers + politie)
- zorgen dat kinderen naar school gaan (meer toezicht op schooluitval)
- probleemgezinnen opvoedondersteuning geven
- zorgen dat meer mensen een baan krijgen

Wat zijn de verschillen tussen een probleemwijk en een achterstandswijk?

Probleemwijken en achterstandswijken worden meestal als een synoniem gebruikt. Al is dat niet altijd exact hetzelfde. De term probleemwijk concentreert zich op de economische, infrastructurele en maatschappelijke problemen terwijl de term achterstandswijk zich concentreert op de oorzaken van bepaalde problemen en in hoeverre een wijk een achterstand heeft op bepaalde aspecten van de ontwikkeling van de wijk. Er kunnen zich dus wel problemen opzadelen in een wijk waardoor het benoemd wordt tot een probleemwijk, maar dat hoeft niet te betekenen dat de wijk dan ook een achterstand heeft in bijvoorbeeld het onderhouden van woningen of het voorzieningenniveau laag is. Maar wanneer men een maatschappelijke achterstand gelijk ziet aan lage opleidingsniveau dan wordt probleemwijk synoniem gezien aan een achterstandswijk. Dus vrijwel altijd is een probleemwijk wel een achterstandswijk. Verder moet de term sloppenwijk ook niet verward worden met probleemwijk, omdat wij die hier in Nederland niet hebben. Die komen voor in ontwikkelingslanden.

Is het verkeerd dat problemen zich hier concentreren?

Het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie definieert probleemwijken als wijken met verouderde huizen en met ernstige problemen rond wonen, werken, leren, integreren en veiligheid.

Vaak zijn probleemwijken de oude arbeiderswijken, dichtbij het centrum, of naoorlogse flatwijken aan de rand van de stad. Deze oude arbeiderswijken zijn vaak zeer planmatig opgezet zodat weinig ruimte wordt gebruikt om veel mensen te laten wonen. De wijken zijn gerealiseerd voor de fabrieksarbeiders van eind 19e eeuw, en begin 20e eeuw; een arme en afhankelijke bevolkingslaag. De woningen zijn vaak klein en opgezet in rijtjes en blokken. Vanwege de betaalbare huur zijn de woningen aantrekkelijk voor mensen met een laag inkomen. Mensen met een laag inkomen zijn vaak laag opgeleid door onvoldoende of geen beheersing van de Nederlandse taal. Het kan niet verkeerd zijn dat problemen zich hier concentreren wat uit verscheidene onderzoeken is uitgekomen. In dit soort wijken wonen jonge schoolverlaters die over het algemeen voor overlast en dus problemen zorgen. Het aantal allochtonen wat in probleemwijken woont is ook fors.

Analyseschema:

BEGRIPPEN

ANALYSEVRAGEN

Probleem

Wij zaten ermee dat onze wijken gekenmerkt werden als probleemwijken. Wij hebben er daarom voor gekozen hier onderzoek naar te doen. Minister Vogelaar heeft een aantal jaar geleden 40 wijken bekend gemaakt die volgens haar aandacht nodig hebben. Schilderswijk en Transvaal zitten daar tussen.

Belangen en actoren

Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie zijn bij dit probleem nauw verbonden.

De minister van Wonen, Wijken en Integratie vindt dat er geld en tijd in moet worden gestoken, waar wij absoluut op voor zijn.

Waarden en normen

Op een normaal inkomen en bestaan heeft iedereen recht op. Als er bepaalde mensen zijn die dat niet hebben dan is het noodzakelijk voor de overheid om er wat aan te doen. Saamhorigheidsgevoel speelt hier een belangrijke rol bij.

Overheid en politieke partijen

Alle politieke partijen zijn het met elkaar eens dat de probleemwijken moeten worden aangepakt. Ze verschillen alleen in hoeveel aanpak ze nodig hebben.

Samenvatting en eigen mening

Als in de probleemwijken nauw wordt gelet op schooluitval zal dat automatisch leiden tot een hoog opleidingsniveau. Wij vinden dat de aanpak zich vooral moet concentreren op het onderwijs.

Onderzoeksvraag – Hoe ontstaan probleemwijken?

De kenmerken van een probleemwijk vallen niet uit de lucht. Deze problemen gaan ver terug in de tijd. Door de industrialisatie in de jaren 20 moesten er snel huizen gebouwd worden voor de arme arbeidersfamilies. Deze woningen waren van slechte kwaliteit wat een lage huurprijs met zich meebracht en het nog aantrekkelijker maakte voor de onderste bevolkingslaag: de arbeiders. Ook na 1945 tijdens de wederopbouw liet de kwaliteit te wensen over. Deze voormalige arbeiderswijken zijn de probleemwijken van tegenwoordig geworden. Gelukkig is het niet zo geweest dat alle arbeiderswijken probleemwijken worden. Wij dachten zelf ook eens een probleemwijk altijd een probleemwijk. Er moeten wat jaren verstrijken maar een probleemwijk kan er ook bovenop komen. In probleemwijken komt vaak (kleine) criminaliteit voor. Door dat steeds in het nieuws te brengen denken mensen dat het dagelijks gebeurd. Er kan wel eens in de zoveel tijd een politieauto in de straat staan, maar een probleemwijk zit niet altijd vol met problemen. Wij vinden zelf dat het aan de bewoners ligt

Bronvermelding

Prachtwijken?! – Gabriel van den Brink

www.google.nl

www.wikipedia.nl

www.telegraaf.nl

www.rtlnieuws.nl

Overige bijlagen

Geachte heer / mevrouw,

Naar aanleiding van een opdracht op school stuur ik u deze e-mail. Voor het vak Maatschappij Wetenschappen hebben wij de opdracht gekregen om een praktische opdracht te maken waarin een maatschappelijk probleem wordt aangeduid. Ik heb gekozen voor probleemwijken, met als onderzoeksvraag: hoe ontstaan probleemwijken?

Ik heb voor dit onderwerp gekozen, omdat mijn wijk in de top 40 probleemwijken staan die minister Vogelaar een aantal jaar geleden had bekend gemaakt. Ik vroeg me af waarom mijn wijk een probleemwijk genoemd wordt, terwijl ik als bewoner van de wijk dat niet vind.

Mijn vraag aan u is: Wat is de visie van u partij op dit onderwerp? Verder wilde ik graag weten wat voor oplossingen u zou bedenken om probleemwijken te helpen verbeteren.

Ik hoop snel van u antwoord te ontvangen.


Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!