Gevolgen

Gevolgen

Rechten en plichten

Een BTW-eenheid wordt aanzien als één belastingplichtige die dezelfde rechten en plichten heeft als een gewone belastingplichtige.

Interne en externe verrichtingen

De leveringen van goederen en diensten tussen de leden zijn vrijgesteld van BTW. Dit is uiteraard het belangrijkste voordeel van een BTW-eenheid. Wanneer derden daarentegen goederen en diensten leveren aan de leden vallen deze verrichtingen wel binnen het toepassingsgebied van de BTW. Verder is het zo dat wanneer het gaat over de invoer en intracommunautaire verwervingen van goederen en diensten door elk lid, deze zullen worden verwezenlijkt door de BTW-eenheid. Dit geldt ook zo voor de leveringen van diensten en goederen door elk lid.

Recht op aftrek

Artikelen 45 tot 49 van het BTW-wetboek alsook het KB 55 nr. 3 zijn van toepassing op BTW-eenheid. Dit wil zeggen dat het recht op aftrek van voorbelasting van de door derden geleverde goederen en diensten aan de BTW-eenheid afhankelijk is van de eindbestemming van de goederen of diensten. De BTW-eenheid zal deze eindbestemming moeten aantonen.

Voor de uitoefening van het aftrekrecht kunnen er zich verschillende situaties voordoen:

* Het kan zijn dat de eindbestemming onmiddellijk of achteraf duidelijk is, in dat geval is de BTW al dan niet aftrekbaar naargelang die eindbestemming;

* Wanneer het gaat om een goed dat gemengd gebruikt wordt en men dus geen directe eindbestemming kan geven aan dat goed, kan men op twee aftrekmogelijkheden beroep doen:

o Het is niet mogelijk om op controleerbare wijze de eindbestemming na te gaan. In dit geval zal het verhoudingsgetal van de BTW-eenheid worden toegepast;

o De BTW-eenheid heeft een vergunning voor werkelijk gebruik en kan op die wijze de eindbestemming aantonen, werkelijk gebruik zal dan bepalen of voor hoeveel de BTW al dan niet aftrekbaar is.

* Het verhoudingsgetal van de BTW-eenheid zal worden toegepast wanneer men niet op een controleerbare wijze kan nagaan welk de eindbestemming van het goed of dienst is.

Misbruik

Artikel 1, § 10 van het BTW-wetboek(ofwel de antimisbruikbepaling) heeft betrekking op de BTW-eenheid. Een BTW-eenheid dat is opgericht in strijd met de BTW-wetgeving kan misbruik inhouden wanneer de eenheid een belastingsvoordeel verkrijgt. De BTW-eenheid kan het tegendeel bewijzen door aan te tonen dat de eenheid ook een ander doel heeft dan een fiscaal doel.

Een vorm van misbruik dat kan ontstaan heeft betrekking op het feit dat een BTW-eenheid enkel kan bestaan uit binnenlandse belastingsplichtige. De buitenlandse inrichtingen komen niet in aanmerking. Het misbruik kan ontstaan doordat de diensten die worden gefactureerd aan de buitenlandse vaste inrichtingen worden overheveld naar de binnenlandse BTW-eenheid, die deze diensten doorrekent aan leden van de BTW-eenheid zonder toepassing van de BTW.

Hierdoor is de anti-misbruikbepaling in het leven geroepen waarbij diensten die doorgegeven worden door een buitenlandse belastingplichtige aan één van zijn vestigingen die lid is van een binnenlandse BTW-eenheid toch aan de BTW onderworpen is.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Elk lid kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van die BTW-eenheid. Zij kunnen bijvoorbeeld gehouden worden voor de belasting, de interesten, de geldboeten enzovoort. Ook de voormalige leden kunnen nog steeds aansprakelijk gesteld worden. De betaling van het voormalige lid of een huidig lid zorgt ervoor dat de andere leden bevrijd worden van de schuld. Het betalende lid kan van de andere leden niet meer terugvorderen dan hun aandeel in die schulden.

BTW-formaliteiten

Het is zo dat de BTW-eenheid aan een aantal formaliteiten zal moeten voldoen. Verder zijn er voor de leden ook enkele formaliteiten. Het vormen van een BTW-eenheid zorgt voor heel wat administratieve lasten. In hoofdstuk 7 zullen we de vereiste documenten bij een opstart en de invulling hiervan verder met u bespreken.

Identificatie

Een BTW-eenheid wordt aanzien als één belastingplichtige. De BTW-eenheid zal dus een nieuw eigen BTW-nummer moeten aanvragen. Dit zal met BE zijn indien de BTW-eenheid kan genieten van recht op aftrek, zonder BE indien zij handelingen stelt die zonder recht op aftrek. Dit BTW-nummer zal gebruik worden voor:

* de indiening van de periodieke BTW-aangiften;

* het houden van de BTW-rekening-courant;

* alle bijkomende BTW-heffingen en;

* alle innings- en invorderingsacties vanwege de belastingadministratie.

Verder behouden de leden van de BTW-eenheid hun eigen BTW-nummer. Vrijgestelde belastingplichtige zullen een individueel BTW-nummer krijgen als zij tot een BTW-eenheid toetreden. Het nummer zal gebruik worden voor:

* de opmaak van handelsdocumenten;

* de opmaak van facturen.

Het individueel BTW-nummer van de leden van de BTW-eenheid zal moeten meegedeeld worden met de leveranciers en klanten.

Het individueel BTW-nummer van de leden werd behouden op verzoek van het bedrijfsleven. Het omzetten van alle BTW-nummers van de leden naar één globaal BTW-nummer zou immers voor heel wat aanpassingen zorgen voor de belastingplichtige en de belastingadministratie. Het behouden van het individueel nummer zorgt ervoor dat de belastingsadministratie de handelingen tussen de leden van de BTW-eenheid en derden beter kan controleren. Dit had niet mogelijk geweest, moest er maar één BTW-nummer gebruikt worden.

Facturering

Er moet een bijzonder stuk worden opgesteld voor handelingen tussen de leden van de BTW-eenheid, als er geen factuur werd uitgereikt tussen hen. Het bijzonder stuk mag opgesteld worden door diegene die de goederen bezorgt of een derde (bv. de vertegenwoordiger van de BTW-eenheid). Het opstellen van dit stuk dient als controle. Zo is de belastingadministratie op de hoogte van alle onderlinge transacties van de leden. De belastingadministratie kan alles zo goed opvolgen en fraude tegengaan.

Lijsten

Jaarlijks moeten de leden van de BTW-eenheid een lijst met belastingplichtige afnemers indienen bij de belastingadministratie. De BTW-eenheid daarentegen moet de belastingadministratie jaarlijks op de hoogte brengen van het totale bedrag van de onderlinge transacties van de leden van het vorige jaar. Per kwartaal moeten de leden van de BTW-eenheid ook een lijst indienen met vrijgestelde intracommunautaire leveringen.

Vergunningen

Door toe te treden tot een BTW-eenheid vervallen de vergunningen van een lid met betrekking tot verlegging van heffing bij invoer en maandelijkse teruggave van belastingskredieten. Het lid zal dus zijn vergunning opnieuw moeten aanvragen indien het lid nog altijd aan de toepassingsvoorwaarden voldoet.

Controle

De vertegenwoordiger van de BTW-eenheid moet ten allen tijde facturen, boeken en andere stukken ter inzage kunnen voorleggen aan de belastingadministratie. Indien de belastingadministratie dat wenst kan zij ook aan de leden van eenheid vragen om deze stukken met betrekking tot haar handelingen voor te leggen.

De processen-verbaal, dwangbevelen enzovoort worden steeds aan de BTW-eenheid gericht met vermelding van het BTW-nummer van de BTW-eenheid. Indien het gaat over de toepassing van de hoofdelijke aansprakelijkheid zullen de documenten worden opgemaakt op naam van het lid van de BTW-eenheid met vermelding van zijn BTW-nummer.

Deze regel zorgt er uiteraard ook voor dat de belastingadministratie een beter inzicht krijgt in de handelingen tussen de leden en van de eenheid met derden. Het biedt de administratie de mogelijkheid om een meer gericht controle te doen.

Bijzondere regelingen

Het oprichten van een BTW-eenheid zorgt ervoor dat de leden niet kunnen genieten van bijzondere regelingen “kleine vennootschappen” en “landbouwondernemingen”. Zij kunnen dus niet van een belastingvrijstelling genieten voor de leveringen van goederen en diensten die ze verrichten. (Art 56 § 2 1e lid WBTW en Art 57 § 1 WBTW)

Please be aware that the free essay that you were just reading was not written by us. This essay, and all of the others available to view on the website, were provided to us by students in exchange for services that we offer. This relationship helps our students to get an even better deal while also contributing to the biggest free essay resource in the UK!